Hazinses, Terziyan....Ayhan Isik

by kehaberler -- Mesaj

 
Sami Hazinses'in cenazesi üç gün kaldýrýlamadý. Kadiköy belediyesi, defin iþlemlerini yaparken, aktörün Ermeni asýllý olduðu ortaya çýktý


Yazý Adana'da yayýnlanan, Çukurova'dan Mesaj adlý aylýk gazetenin Ocak 2003 sayýsýndan alýnmýþtýr

Çukurova'dan Mesaj Ocak 2003 / Ömrünün son delerini, yoksulluðun yanýsýra Alzeimer dahil birçok öldürücü hastalýkla boðuþarak Semiha Þakir Huzurevin'de geçiren Sami Hazinses'in cenazesi üç gün kaldýrýlamadý. Kadiköy belediyesi, defin iþlemlerini yaparken, aktörün Ermeni asýllý olduðu ortaya çýktý. Kadiköy Surp Takavor Kilisesi'nde yapýlan dini törenden sonra, aktörün naaþý, Kadiköy Hasanpaþa'daki Ermeni mezarlýðýna defnedildi.Son kez emektar sinema sanatçýlarý için düzenlenen bir yardým gecesinde çýktý karþýmýza. Ýbrahim Tatlýses'in ceketini tutmaya kalkýþmýþtý. Yeþilçam'da yarým yüzyýla yakýn sürdürdüðü "yardýmcý" oyunculuðu yaþamýnýn her alanýnda kendisine biçilmiþ bir rol sayýyordu sanki. neyseki Ýbrahim Tatlýses ceketine uzanan elini öptü, yaþlý ve hasta adamýn.

Ýçimiz kýyýlmýþtý zaten kýyýlacaðý kadar. Orhan Veli'nin "hanginiz bilir benim kadar karpuzdan fener yapmasýný" iddiasýndaki "garip" kahraman gibiydi.

Kendi iç dünyasýný ise bestelerinde dýþa vuruyordu. Örneðin, bir zamanlar çok sevilen sözleri de kendisine ait olan þu parçasýnda
"Derdimi kimlere desem
Baþým alýp nere gitsem
Bu aþk beni öldürecek
Candan mý yardan mý geçsem... "

Sami Hazinses'in son yolculuðuna uðurlandýðý gün bunlarý düþündük. 77 yaþýnda ölen emektar aktörün, Ermeni asýllý olduðunu da ölümünden sonra öðrendik.

Sanatta insanlarýn rengi, dini gibi etnik kökeninin de elbette hiç bir önemi yoktur. Olursa da ancak toplumlar, uluslar arasýnda gönül köprüleri kurmak gibi insanlýk görevi adýna olabilir.

Nazým'ýn dizelerinde geçen "Hoca Nasrettin gibi aðlayan, Bayburtlu Zihni gibi gülen" bu topraklarýn halkýndan biriydi, Sami Hazinses.

Acaba, kendisi gibi Ermeni asýllý aktör Nubar Terziyan'ýn yýllar önce yaþadýðý üzücü bir olay mýydý onu etnik kimliðini açýklamaktan alýkoyan?

Türk sinemasýnýn " Taçsýz Kral" ünvanlý aktörü Ayhan Iþýk'ý 1979 yýlýnda geçirdiði ani bir rahatsýzlýk sonucu yitirdik. Zamansýz bir ölümdü Kralýnki. Kimine göre doktor yasaðýna raðmen Bebek'teki evinin balkonunda içki içip güneþlenirken beyin kanamasý geçirip ölmüþtü... Kimine göre ise, eþi Gülþen Iþýk'la aralarýnda giderek keskinleþen anlaþmazlýklar, sonunu hazýrlamýþtý ünlü aktörün. Gülþen Iþýk'ýn 17. evlilik yýldönümü için yapýlan bir röportajda ünlü eþinden "hazret" diye sözetmesi, mutsuz evliliðine bir diðer kanýttý.

Tüm bunlarýn doðruluðu elbette su götürür, ama þu gerçekti. Baþta Sadri Alýþýk olmak üzere, Ayhan Iþýk'ýn yakýn arkadaþlarý kralýn ölümünden sonra Gülþen Iþýk'a hep soðuk ve mesafeli durdular.

Ayhan Iþýk, yanlýz hayranlarý kitlesince deðil, sinema çevrelerinde de çok sevilen bir yýldýzdý. Ünlü aktör Nubar Terziyan, Iþýk'ýn ölümünden sonra bir gazeteye ilan vermiþti. Terziyan ilanýnda, Kýral'ý gerçek bir evlat gibi sevdiðini belirtiyor, onun ani ölümü üzerine duyduðu derin üzüntüyü dile getiriyordu. Bu ilanýn mürekkebi henüz kurumamýþken, Gülþen Iþýk'tan "Nubar Terziyan'la ailemizin hiçbir yakýnlýðý bulunmamaktadýr." þeklinde bir açýklama geldi. terziyan kahroldu. Sinema çevreleri de çok yadýrgadýlar. Birçok insan anlam veremedibu açýklamaya. Oysa çok basit bir nedeni vardý. Rahmetli Ayhan Iþýk'ýn gerçek soyadý "Iþýyan" dý. Ya hayranlarý, Ermeni asýllý, tonton oyuncu terziyan'ýn ilanýný okuyunca, "acaba Ayhan Iþýk'da Ermeni' miydi ? Baksanýza Terziyan'la aralarýndaki yakýnlýða. Üstelik soyadý da Iþýyan'mýþ." diye düþünürlerse...

Ayhan Iþýk, yada gerçek adýyla Ayhan Iþýyan, ermeni asýllý deðildi. Ama olsa ne olur, olmasa ne olur.!

Ailenin yersiz kaygýsý, sanatýn tüm insanlýðý sevgide birleþtiren büyülü potasýnda böylesine sevimsiz bir leke býraktý iþte...


http://kehaberler.blogspot.com/2003_01_05_kehaberler_archive.htmlPosted on May 7, 2006, 2:36 PM

Respond to this message

Return to Index
Responses

Find more forums on Network54Create your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement