MACEDONIA NEVER GREEK - NEVER BULGARIAN - NEVER SERBIAN - NEVER ALBANIAN - MACEDONIA WILL ALWAYS BE MACEDONIA FOR THE MACEDONIANS


Critical Evaluation of Historical Scholarchip on Ancient Macedonia

ETHNICITY OF THE ANCIENT MACEDONIANS
THE MACEDONIAN TENDENCY
Click on player and listen to a Macedonian Masterpiece

GERKOMANIA

A Disease of the mind inflicted by Greek Brutality on a massive scale.

Those of you who are preparing to visit the land of the Ancient Olympics, where Alexander the Great, a Macedonian by birth, was not permitted to participate, beware. Beware of the smooth words of Greek propaganda which, while lying to you, will intoxicate you with ancient Hellenic wonders and connect you to the Modern Greeks. In northern Greece you will find Macedonia, a land now partitioned and occupied. Know that in 1912 Macedonia was invaded and occupied by Greek, Bulgarian and Serbian military forces and on August 10, 1913 under the shameful Bucharest Agreement, was permanently partitioned among them. You may have heard that one part of Macedonia was liberated in 1945, and is now the Republic of Macedonia. Do you know that Greece has made every effort to force the Republic to change its name? Do you know that Greek chauvinism is hard at work destroying everything that is Macedonian?
Not logged in | Login | Create AccountImages    Post Message
Message TitleAuthorRepliesLast Post
ÔåóóÜñùí Áñâáíßôéêùí ×ùñéþíTARALINGA-Apr 18, 2008, 2:28 AM
Greek - Latin Fish Name DictionaryTARALINGA-Apr 18, 2008, 2:24 AM
Ç óêïôåéíÞ ðëåõñÜ ôïõ 1821TARALINGA-Apr 18, 2008, 2:18 AM
Ôï ó÷Ýäéï ôçò åîÝãåñóçò ôïõ 1821TARALINGA-Apr 18, 2008, 2:16 AM
Ç ÖéëéêÞ ÅôáéñåßáTaralinga-Apr 18, 2008, 2:14 AM
Ôá ÏñëïöéêÜTaralinga-Apr 18, 2008, 2:12 AM
óôç ìáêåäïíéêÞ åöçìåñßäá Breme (23.01.2006)Taralinga-Apr 18, 2008, 2:10 AM
óôï ìáêåäïíéêü ðïëéôéêü ðåñéïäéêü Focus (20/5/2005)Taralinga-Apr 18, 2008, 2:07 AM
Ðëçèõóìüò êáé ïéêéóìïß ôçò ðåñéï÷Þò ÃéáíéôóþíTaralinga-Apr 18, 2008, 2:04 AM
Ðëçèõóìüò êáé ïéêéóìïß ôçò ðåñéï÷Þò ÂÝñïéáòTaralinga-Apr 18, 2008, 2:01 AM
Ðëçèõóìüò êáé ïéêéóìïß ôçò ðåñéï÷Þò ÂïäåíþíTaralinga-Apr 18, 2008, 1:58 AM
Ðëçèõóìüò êáé ïéêéóìïß ôçò ðåñéï÷Þò ÊáñáôæüâáòTaralinga-Apr 18, 2008, 1:55 AM
Ðëçèõóìüò êáé ïéêéóìïß ôçò ðåñéï÷Þò ÃåõãåëÞòTaralinga-Apr 18, 2008, 1:50 AM
Ðëçèõóìüò êáé ïéêéóìïß ôçò ðåñéï÷Þò Áëìùðßáò (Ìïãëåíþí)Taralinga-Apr 18, 2008, 1:45 AM
Ðëçèõóìüò êáé ïéêéóìïß ôçò ðåñéï÷Þò Áëìùðßáò (Ìïãëåíþí)Taralinga-Apr 18, 2008, 1:42 AM
íÝï Ø Ç ðåñéï÷Þ Öëþñéíáò (ËÝñéí) / Florina (Lerin) · ãåùãñáößá ôçòTaralinga-Apr 18, 2008, 1:38 AM
Ìåôïíïìáóßåò ôùí ïéêéóìþí ôçò Ìáêåäïíßáò 1919 - 1971Taralinga-Apr 18, 2008, 1:34 AM
UntitledAnonymous-Apr 18, 2008, 1:24 AM
ÊáôÜëïãïò ôùí ðñïóöõãéêþí óõíïéêéóìþí ôçò ÌáêåäïíßáòTaralinga-Apr 18, 2008, 1:16 AM
Ôï ÷ñïíéêü ôçò åëëçíéêÞò åðßèåóçò óôç ÌáêåäïíßáTaralinga-Apr 18, 2008, 1:00 AM
Ï "Óêïðéáíüò" Å÷èñüòTaralinga-Apr 18, 2008, 12:53 AM
Ç ìáêåäïíéêÞ ãëþóóá óôçí áðïãñáöÞ ðëçèõóìïý ôïõ 1920Taralinga-Apr 18, 2008, 12:51 AM
Ãéá Ýíá ìåôáåèíéêü éóôïñéêü ëüãï[1]Taralinga-Apr 18, 2008, 12:49 AM
8.608 åèíéêÜ Ìáêåäüíåò ìåôáíÜóôåò óôçí ÁìåñéêÞTaralinga-Apr 18, 2008, 12:45 AM
Ìå ôïõò Ìáêåäüíåò óôç ÌáêåäïíßáTaralinga-Apr 18, 2008, 12:38 AM
Ïé Ïéêéóìïß ôçò ÅëëÜäáò ôï Ýôïò 1845Taralinga-Apr 18, 2008, 12:33 AM
ÄçìÞôñç ËéèïîüïõTaralinga-Apr 18, 2008, 12:27 AM
SUBJECT: EU and NATO can learn from the USTaralinga-Apr 17, 2008, 12:27 PM
I FILIKI ETERIATaralinga-Apr 16, 2008, 9:28 PM
German president to visit Macedoniataralinga-Apr 16, 2008, 2:02 PM
Hollywood producer and Oscar winner Branko Lustig in MacedoniaTaralinga-Apr 16, 2008, 1:56 PM
Two dangerous signals from the Bucharest NATO summitposted by Taralinga-Apr 15, 2008, 9:08 PM
NATO AND EUROPETaralinga-Apr 15, 2008, 8:56 PM
SUBJECT: Eleftheros Tipos: Ireland has taken steps to recognize Macedoniaposted by TARALINGA-Apr 15, 2008, 2:08 PM
http://www.biserbalkanski.com/mb/message_details.aspx?mid=249654TARALINGA-Apr 15, 2008, 2:06 PM
Bush sends Macedonia president handwritten note, expressing support for NATO bidAnonymous-Apr 15, 2008, 1:45 PM
http://www.maknews.com/forum/viewtopic.php?t=8010tARALINGA-Apr 15, 2008, 1:36 PM
http://www.maknews.com/forum/viewtopic.php?t=8010Taralinga-Apr 15, 2008, 1:30 PM
Mancevski: Denial, propaganda won't alter the truth about MacedoniaTARALINGA-Apr 15, 2008, 1:02 AM
MILCO MANCEVSKITARALINGA-Apr 15, 2008, 12:59 AM
May God have mercy on their souls...Th Greek Papades...Taralinga-Apr 14, 2008, 9:31 AM
Gruevski launches consultations on building strategy after BucharestT6aralinga-Apr 14, 2008, 9:16 AM
IPNE GAY GREEKTA RALINGA-Apr 13, 2008, 11:59 PM
SUBJECT: Greece supports the FYROM’s bid for NATO and EU accessionTUPURKA1Apr 13, 2008, 11:07 PM
Vermonter helps Macedonian Jews plant hopeTaralinga-Apr 13, 2008, 9:24 AM
http://www.burlingtonfreepress.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080413/LIVING/804130306/10Taralinga-Apr 13, 2008, 9:22 AM
SUBJECT: GRKOMANSKO GJUBREADVICE FOR ISTOR - TARALINGA-Apr 12, 2008, 12:26 PM
SUBJECT: For the thruthposted by Taralinga-Apr 12, 2008, 12:16 PM
SUBJECT: Ne e docnaposted by Taralinga-Apr 12, 2008, 12:12 PM
SUBJECT: PESHTERATA NA PLATOposted by Taralinga-Apr 12, 2008, 12:10 PM
 
 << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46   Next >> 

Find more forums on Political RelationsCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement