Back to Board  

Yu stap we??

May 14 2005 at 6:53 PM
No score for this post
Anonymous 


Response to Tiwen spyrex

Tiwen sori tru mi ino sekim scap lo longpla tahim liklik...mi kam malolo na nau mi kam bek wok gen pinis. Na yu tok yu olsem wanem???....bai mi ikam malolo lo end blo displa mun...bai mi ikam sekim yu.

Tiwen

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Responses