Respond to this messageReturn to Index
Original Message
 • Model Maniac Page 22 - Part D
  • Model Maniac (no login)
   Posted Nov 22, 2004 3:50 PM

   ¼ÁÁÕ¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ·Õè¨Ðá¨é§ãËé·ÃÒºÇèÒ âÁà´Å àÁà¹Õ¤ ྨ 22 - ¾ÒÃì· ´Õ à»Ô´ãËéªÁáÅéǤÃѺ!
   ÃÒ¡Ò÷Õèà¾ÔèÁãËÁèä´éá¡è :

   It's my pleasure to announce that Model Maniac Page 22 - Part D is now available!.
   New additions are :

   - Zvezda's BMD-1 Russian Airborne AFV
   - Dragon's Flakpanzer V (German 37 mm x 2 AA Tank)
   - Diorama "The Panzer III" using Zvezda's PzKpfw III Ausf F and Dragon's Panzergrenadiers
   Panzer Lehr Division
   - Diorama "Sturmpazer IV" using CMK's Sturmpanzer IV Sd.Kfz.166 "Brummbar" and Dragon's
   Panzergrenadiers Wiking Division
   - Diorama "Kettengrad" using Dragon's Sd.Kfz.2/2 kleins w/ sch. Feldkable

   All by "Art Instructor"

   Sample pics :   For more pics, please click :

   http://www.falconbbs.com/model22d.htm

   Enjoy viewing!
  Login Status
 • You are not logged in
  • Login
   Password
    

   Optional
   Provides additional benefits such as notifications, signatures, and user authentication.


   Create Account
  Your Name
  Message Title
  Message Text
  Options
  Enable formatted text (what's this?)
        


  Find more forums on Network54Create your own forum at Network54
   Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement