<< Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  

Model Manaic Page 23 - Part A

December 13 2004 at 3:01 PM
Model Maniac  (no login)

 
It's my pleasure to announce that Model Manaic Page 23 - Part A is now available!
The models and diorama on show are as follows:
¼ÁÁÕ¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ·Õè¨Ðá¨é§ãËé·ÃÒºÇèÒ âÁà´Å àÁà¹Õ¤ ྨ 23 - ¾ÒÃì· àÍ à»Ô´ãËéªÁáÅéǤÃѺ!
ÁÕâÁà´ÅáÅÐä´âÍÃÒÁèÒãËéªÁ´Ñ§µèÍ仹Õé :

- Dragon's BTR-80 - by "Tum" (revisit)
- Dragon's Sd. Kfz. 2 1:9 - by "Art Instructor" (revisit)
- Diorama "German Tank Hunters Team" - by "Art Instructor" using AFV's Sd.Kfz. 251/1
Ausf. D and Tamiya's DKW NZ 350 and Dragon's Panzergrenadiers (Arnhem 1944)
- Trumpeter's Morser Karl-Gerat 040/041 on railway transport carrier - by "Art Instructor"

Sample pics :For more pics please visit my page :

http://www.falconbbs.com/model23a.htm

Enjoy viewing!

 
 Respond to this message   
AuthorReply
Model Maniac
(no login)

Re: Model Manaic Page 23 - Part A

December 20 2004, 9:48 AM 

Feedbacks on Model Maniac Page 23 - Part A
¡ÒõͺÃѺ·ÕèÁÕµèÍ âÁà´Å àÁà¹Õ¤ ྨ 23 - ¾ÒÃì· A
=====================================

I promoted Model Maniac Page 23 - Part A in several international model forums and I got kind
feedbacks and compliments from many modelers around the world. I'd like to compile and
translate them into Thai - to be printed and given to my modelers to keep them inspired.

¼Áä´éâ»ÃâÁ· âÁà´Å àÁà¹Õ¤ ྨ 23 - ¾ÒÃì· àÍ º¹¿ÍÃÑÁ (àÇ纺ÍÃì´) à¡ÕèÂǡѺâÁà´Å¢Í§µèÒ§»ÃÐà·È
ËÅÒÂáËè§ áÅмÁä´éÃѺ¡ÒõͺÃѺáÅФӪÁàªÂâ´Â¡ÃسҨҡâÁà´ÅàÅèÍÃì·ÑèÇâÅ¡ ¼ÁÍÂÒ¡¨ÐÃǺÃÇÁÁѹ
áÅÐá»ÅÁѹà»ç¹ÀÒÉÒä·Â - à¾×èÍ·Õè¨Ð¾ÔÁ¾ìáÅÐÁͺãËéá¡èâÁà´ÅàÅèÍÃì¢Í§¼Á à¾×èÍãËé¾Ç¡à¢ÒÁÕáçºÑ¹´ÒÅã¨

=====================================


At [www.armor.se][1/35 German Tanks]
Topic : Morser Karl on railway transport carrier
·Õè [ÍÒÃìàÁèÍÃì ´Í· àÍÊÍÕ][ö¶Ñ§àÂÍÃÁѹ 1/35]
ËÑÇ¢éÍ : ÁÍÃìà«èÍÃì ¤ÒÃìÅ º¹Ã¶ºÃ÷ء¢¹Ê觷ҧÃҧöä¿


Buddho
USA
Posted - 14 Dec 2004 : 02:09:47
--------------------------------------------------------------------------------

Fantastic work, MM!

Regards, Dan

------------

ºØ´â´ (ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò) :

¼Å§Ò¹¹èÒÍÑȨÃÃÂì㨠âÁà´ÅàÁà¹Õ¤!

========================


[www.armor.se][1/35 Summer Diorama]
Topic : Diorama "German Tank Hunters Team"
·Õè [ÍÒÃìàÁèÍÃì ´Í· àÍÊÍÕ][ä´âÍÃÒÁèÒÄ´ÙÃé͹ 1/35]
ËÑÇ¢éÍ : ä´âÍÃÒÁèÒ "·ÕÁÅèÒÊѧËÒÃö¶Ñ§¢Í§àÂÍÃÁѹ"


seyahmit
USA
Posted - 13 Dec 2004 : 15:35:01
--------------------------------------------------------------------------------

Cool website! Nice collection of models. How many people are contributing to the website?

-------------------

à«ÂÒÁÔ· (ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò) :

àÇçºä«·ìà¨ë§! ¤ÍÅàÅ礪Ñè¹âÁà´Åá¨ëÇ ÁÕ¤¹¡Õ褹·ÕèÊÃéÒ§¼Å§Ò¹ãËé¡ÑºàÇçºä«·ì?

-------------------


Scorn
USA
Posted - 13 Dec 2004 : 22:49:28
--------------------------------------------------------------------------------

That BTR-80 really is nice. I would love to build that one.

-------------------

ʤÍÃì¹ (ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò) :

à¨éÒºÕ·ÕÍÒÃì-80 ¹Ñè¹á¨ëǨÃÔ§æ ¼ÁÍÂÒ¡¨Ð·Óà¨éÒµÑǹÑé¹

-------------------


My reply :

Thanks for your kind words!.
seyahmit, I have a few modelers working for me and my website, the most productive one is
"Art Instructor" who has built some 300 armors and dio's for me during the past 5-6 years.

-------------------

¤ÓµÍº¢Í§¼Á :

¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ¶éͤÓÍѹ㨴բͧ¤Ø³!
à«ÂÒÁÔ· ¼ÁÁÕâÁà´ÅàÅèÍÃìÊͧÊÒÁ¤¹·Ó§Ò¹ãËé¼ÁáÅÐàÇçºä«·ì¢Í§¼Á ¤¹·ÕèÁռŧҹÁÒ¡·ÕèÊØ´¤×Í
"ÍÒÃì· ÍԹʵÃÑé¤àµéÍÃì" ¼Ùé«Öè§ä´é·ÓÂØ·¸Âҹ¹µìáÅÐä´âÍÃÒÁèÒ»ÃÐÁÒ³ 300 ÃÒ¡ÒÃãËé¼Áã¹ÃÐËÇèÒ§
àÇÅÒ 5-6 »Õ·Õè¼èÒ¹ÁÒ

-------------------


Richard Hedlund
Sweden
Posted - 14 Dec 2004 : 09:42:02
--------------------------------------------------------------------------------

Wow, 300. Well, it is a cool website, and some great models.

-------------------

ÃÔªÒÃì´ àÎç´Åع´ì (ÊÇÕà´¹) :

âÍéâÎ 300 á¹èÅÐ Áѹà»ç¹àÇçºä«·ì·Õèà¨ë§ áÅÐâÁà´Å·ÕèÂÍ´àÂÕèÂÁ

-------------------


My reply :

Thanks for your kind compliments, Richard!

-------------------

¤ÓµÍº¢Í§¼Á:

¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ¤ÓªÁàªÂâ´Â¡ÃسҢͧ¤Ø³ ÃÔªÒÃì´!

========================


At [digitaldioramas.com]
Topic : (Pics) Diorama "German Tank Hunters Team"
·Õè ´Ô¨Ô·èÍÅ ä´âÍÃÒÁèÒ ´Í· ¤ÍÁ
ËÑÇ¢éÍ : (ÀÒ¾) ä´âÍÃÒÁèÒ "·ÕÁÅèÒÊѧËÒÃö¶Ñ§¢Í§àÂÍÃÁѹ"


Bounty_hunter_0080
Location: marion
Posted: Mon Dec 13, 2004 12:42 pm Post subject:
--------------------------------------------------------------------------------

Tell art instructor that he did a superb job on all his work so far! This one tops the cake

---------------

ºÒǵÕé_ÎѹàµéÍÃì_0080 (àÁ×ͧÁÒÃÔÍ͹) :

ºÍ¡ÍÒÃì· ÍԹʵÃÑé¤àµéÍÃìÇèÒà¢Ò·Ó§Ò¹à˹×ͪÑ鹡Ѻ¼Å§Ò¹·Ñé§ËÁ´¢Í§à¢Ò·Õè·ÓÁÒ! Íѹ¹Õé¤×ͪÔé¹»Ð˹éÒà¤ç¡

---------------


My reply :

Thanks for your kind words, Bounty_hunter! Art Instructor will know each and very word!

---------------

¤ÓµÍº¢Í§¼Á :

¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ¶éͤÓâ´Â¡ÃسҢͧ¤Ø³ ºÒǵÕé_ÎѹàµéÍÃì! ÍÒÃì· ÍԹʵÃÑé¤àµéÍÃì¨ÐÃÙé·Ø¡¤Ó¾Ù´¢Í§¤Ø³!

=========================


At [ipmsphilippines.com][diorama]
Topic: Diorama "German Tank Hunters Team"
·Õè [ä;ÕàÍçÁàÍÊ¿ÔÅÔ»»Ô¹Êì ´Í· ¤ÍÁ][ä´âÍÃÒÁèÒ]
ËÑÇ¢éÍ : ä´âÍÃÒÁèÒ "·ÕÁÅèÒÊѧËÒÃö¶Ñ§¢Í§àÂÍÃÁѹ"


Shonen Red
? Reply #1 on: Today at 01:42am ?
--------------------------------------------------------------------------------

Here goes another batch Nice one

------------------

âªà¹¹ àô :

¹ÕèÁÒÍÕ¡ÃÐÅ͡˹Öè§áÅéÇ à»ç¹ÃÐÅÍ¡·Õèá¨ëÇ

------------------


My reply :

Thanks for your kind comments, Shonen!

------------------

¤ÓµÍº¢Í§¼Á :

¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ¤ÇÒÁàËç¹â´Â¡ÃسҢͧ¤Ø³ âªà¹¹!

========================


At [ipmsphilippines.com][Armour]
Topic: (Pics) Morser Karl on railway carrier
·Õè [ä;ÕàÍçÁàÍÊ¿ÔÅÔ»»Ô¹Êì ´Í· ¤ÍÁ][ÂØ·¸Âҹ¹µì]
ËÑÇ¢éÍ : (ÀÒ¾) ÁÍÃìà«èÍÃì ¤ÒÃìÅ º¹Ã¶ºÃ÷ء¢¹Ê觷ҧÃҧöä¿


Shonen Red
? Reply #1 on: Today at 01:44am ?
--------------------------------------------------------------------------------

OMG! The monster is complete! The Karl looks delicate while in transit mode. Looks like
it could fall anytime.
--------------------------------------------------------------------------------

âªà¹¹ àô :

âÍé¾ÃÐà¨éÒ! à¨éÒÊѵÇì»ÃÐËÅÒ´¹Ñè¹àÊÃç¨áÅéÇ! à¨éÒ¤ÒÃìŴٺͺºÒ§ÁÒ¡àÁ×èÍÍÂÙèÃÐËÇèÒ§¡Òâ¹Êè§ ´ÙàËÁ×͹ÇèÒ
ÁѹÍÒ¨¨ÐÃèǧËÅè¹ä´é·Ø¡àÇÅÒ

-------------------


Defcon1
? Reply #2 on: Today at 02:36am ?
--------------------------------------------------------------------------------

Hey ModelManiac

Great builds!! How long did it take you to finish the Karl? Did you use any aftermarket PE?
--------------------------------------------------------------------------------

à´¿¤è͹1:

àÎ âÁà´ÅàÁà¹Õ¤

§Ò¹ÊÃéÒ§ÂÍ´àÂÕèÂÁ!! ¤Ø³ãªéàÇÅÒ¹Ò¹à·èÒäËÃè¶Ö§·Óà¨éÒ¤ÒÃìÅàÊÃç¨? ¤Ø³ãªéªØ´áµè§â¿âµàÍç·ªìã´æ ºéÒ§ËÃ×Íà»ÅèÒ?

-----------------


stainless
? Reply #3 on: Today at 04:55am ?
--------------------------------------------------------------------------------

i like big projects on a 1/35 scale..very impressive! is the rail transit a separate kit?
or they come in one package.
--------------------------------------------------------------------------------

Ê൹àÅÊ :

¼ÁªÍºâ¤Ã§¡ÒÃãË­èæ ã¹Êà¡Å 1/35..¹èÒ»ÃзѺã¨ÁÒ¡! µÑÇ¢¹Ê觷ҧÃÒ§¹Ñé¹à»ç¹ªØ´»ÃСͺ
ᡵèÒ§ËÒ¡ËÃ×ÍÇèҾǡÁѹÁÒ㹡Åèͧà´ÕÂǡѹ?

-----------------


Shonen Red
? Reply #4 on: Today at 05:05am ?
--------------------------------------------------------------------------------

Both the rail transit and Morser comes in one package Now I'm thinking of buying this or
the 1/16th T-34-85?

-----------------

âªà¹¹ àô :

·Ñ駵ÑÇ¢¹Ê觷ҧÃÒ§áÅÐà¨éÒÁÍÃìà«èÍÃìÁÒ㹡Åèͧà´ÕÂǡѹ µÍ¹¹Õé¼Á¡ÓÅѧ¤Ô´ÇèҨЫ×é͵ÑǹÕé
ËÃ×Í«×éÍ T-34-85 1/16 ´Õ?

-----------------


My reply :

Thanks for all your kind compliments! I really appreciate them!

Defcon1, it took Art Instructor three weeks to finish the Karl and the diorama in the same page.
He told me assembling alone took 2 weeks already. I think he could have done faster because
when he built the Leopold and another dio it took him only two weeks, and the Leopold has
just a little less parts than the Karl (1,140 compared to 1,251). Both the Karl and the Leopold
were built OOB.

-----------------

¤ÓµÍº¢Í§¼Á:

¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ¤ÓªÁàªÂâ´Â¡ÃسҷÑé§ËÁ´¢Í§¤Ø³! ¼Áª×蹪ÁÁѹ¨ÃÔ§æ!

à´¿¤Í¹1 ÍÒÃì· ÍԹʵÃÑé¤àµéÍÃìãªéàÇÅÒ 3 ÊÑ»´ÒËìà¾×èÍ·Óà¨éÒ¤ÒÃìÅáÅÐä´âÍÃÒÁèÒ·ÕèÍÂÙèã¹à¾¨à´ÕÂǡѹ
à¢ÒºÍ¡¼ÁÇèÒ੾ÒСÒûÃСͺªÔé¹Êèǹ¡çãªéàÇÅÒ 2 ÊÑ»´ÒËìáÅéÇ ¼Á¤Ô´ÇèÒà¢ÒÊÒÁÒö·Óä´éàÃçÇ¡ÇèÒ¹Õé
ÍÕ¡à¾ÃÒÐàÁ×è͵͹·Õèà¢Ò·Óà¨éÒÅÕâÍâ»ÅáÅÐä´âÍÃÒÁèÒÍÕ¡Íѹ à¢ÒãªéàÇÅÒà¾Õ§ 2 ÊÑ»´ÒËìà·èÒ¹Ñé¹ áÅÐà¨éÒ
ÅÕâÍâ»Å¡çÁÕªÔé¹Êèǹ¹éÍ¡ÇèÒà¨éÒ¤ÒÃìÅäÁèÁÒ¡ (1,140 à·Õº¡Ñº 1,251) ·Ñ駤ÒÃìÅáÅÐÅÕâÍâ»Å·Óâ´Âãªé
ªÔé¹Êèǹ㹡Åèͧà·èÒ¹Ñé¹

===========================


[Armorama.com][Diorama]
Topic : (Pics) Diorama "German Tank Hunters Team"
·Õè [ÍÒÃìàÁèÍÃìÃÒÁèÒ ´Í· ¤ÍÁ][ä´âÍÃÒÁèÒ]
ËÑÇ¢éÍ : (ÀÒ¾) ä´âÍÃÒÁèÒ "·ÕÁÅèÒÊѧËÒÃö¶Ñ§¢Í§àÂÍÃÁѹ"


Martin Noorloos CALLSIGN: Martinnnn
Netherlands
Province: Zuid-Holland Posted: Monday, December 13, 2004 - 04:09 PM GMT
--------------------------------------------------------------------------------

Hi,

You've got nice models on your site! My only comment is that it may not be very realistic
when the entire crew of the sdkfz 251 gets out of the vehicle to attack a tank. You should
try to add a driver and mg-gunner to your vehicle to finish your diorama.

But I've got no comments on your models, they look great!!

Grt,
Martin
------------------

ÁÒÃìµÔ¹ ¹ÍÃìÅÙÊ ©ÒÂÒ ÁÒÃìµÔ¹¹¹¹ì («Ø´-ÎÍÅᏴì à¹à¸èÍÃìᏴì) :

äÎ

¤Ø³ÁÕâÁà´Åá¨ëÇæ º¹ä«·ì¢Í§¤Ø³! ¤ÇÒÁàËç¹ÍÂèÒ§à´ÕÂǢͧ¼Á¡ç¤×ÍÇèÒ ÁѹÍÒ¨¨ÐäÁèÊÁ¨ÃÔ§à·èÒäËÃè
àÁ×è;ŻÃШÓö·Ñé§ËÁ´¢Í§ àÍÊ´Õ à¤àÍ¿á«è´ 251ÍÍ¡¨Ò¡Ã¶à¾×èÍâ¨ÁµÕö¶Ñ§ ¤Ø³¤ÇèÐ
¾ÂÒÂÒÁà¾ÔèÁ¾Å¢ÑºáÅоŻ׹¡ÅàÍçÁ¨ÕãËé¡ÑºÃ¶¢Í§¤Ø³à¾×èÍ·ÓãËéä´âÍÃÒÁèÒÊÁºÙóì

áµè¼ÁäÁèÁÕ¤ÇÒÁàËç¹ã¹àÃ×èͧâÁà´Å·Ñé§ËÅÒ¢ͧ¤Ø³ ¾Ç¡Áѹ´ÙÂÍ´àÂÕèÂÁ!

ÁÒÃìµÔ¹

-------------------


My reply :

Thanks for your kind comments and suggestions, Martin!. The problem was that AFV Club
didn't provide any figures and I'm running out of figures from Dragon's too. I'll have to
look for more figures.

------------------

¤ÓµÍº¢Í§¼Á :

¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ¤ÇÒÁàËç¹áÅТéÍàʹÍá¹Ð¢Í§¤Ø³ ÁÒÃìµÔ¹! »Ñ­ËÒ¡ç¤×ÍÇèÒ àÍàÍ¿ÇÕ¤ÅѺäÁèä´éãËéµÑÇ·ËÒÃ
ÁÒàÅ áÅеÑÇ·ËÒèҡ´ÃÒ¡é͹·Õè¼ÁÁÕÍÂÙè¡ç¡ÓÅѧ¨ÐËÁ´Å§ä» ¼ÁµéͧÁͧËÒµÑÇ·ËÒÃà¾ÔèÁáÅéÇ

==========================


At [Armorama.com][Armor]
Subject: (Pics) Morser Karl on railway carrier
·Õè [ÍÒÃìàÁèÍÃìÃÒÁèÒ ´Í· ¤ÍÁ][ÂØ·¸Âҹ¹µì]
ËÑÇ¢éÍ : (ÀÒ¾) ÁÍÃìà«èÍÃì ¤ÒÃìÅ º¹Ã¶ºÃ÷ء¢¹Ê觷ҧÃҧöä¿


????? CALLSIGN: Silantra
Malaysia
City/Region: Kuala Lumpur Posted: Monday, December 13, 2004 - 03:23 PM GMT
--------------------------------------------------------------------------------

oH my God!!!!

Achtung...achtung

the morser look alive. what a marvelous job.......

--------------------

????? ©ÒÂÒ ÊÔÅѹ·ÃÒ (¡ÑÇÅÒÅÑÁà»ÍÃì ÁÒàÅà«ÕÂ)

âÍé¾ÃÐà¨éÒ!!!!

ÃÐÇѧ...ÃÐÇѧ

à¨éÒÁÍÃìà«èÍÃì´ÙàËÁ×͹ÁÕªÕÇÔµ ªèÒ§à»ç¹§Ò¹·Õè¹èÒ¾ÔÈǧ.......

--------------------


????????? CALLSIGN: sgirty
United States
State: Ohio Posted: Monday, December 13, 2004 - 06:43 PM GMT
--------------------------------------------------------------------------------

Hi, Superb workmanship on the Morsers. They do indeed look almost real.
Excellent weathering too.

Take care, Sgirty

-------------------

????????? ©ÒÂÒ Êà¡ÍÃìµÕé (âÍäÎâÍé ÊËÃÑ°)

äÎ §Ò¹½ÕÁ×Íà˹×ͪÑ鹡Ѻà¨éÒÁÍÃìà«èÍÃì·Ñé§ËÅÒ ¾Ç¡Áѹ´Ùà¡×ͺàËÁ×͹¢Í§¨ÃÔ§ÍÂèÒ§á·é¨ÃÔ§
¡ÒÃàÇç·à¸èÍÃìÃÔ觡çÊØ´ÂÍ´´éÇÂàªè¹¡Ñ¹

ÃÑ¡ÉÒà¹×éÍÃÑ¡ÉÒµÑǹРÊà¡ÍÃìµÕé

--------------------


CALLSIGN: csante
Italy
Province: Roma Posted: Monday, December 13, 2004 - 10:17 PM GMT
--------------------------------------------------------------------------------

hi there. very good job.
but I've a doubt. it seems they are firing with the karl still in transport configuration.
was this possible?

sante
------------------

©ÒÂÒ «Õ«Ò¹àµé (âÃÁ ÍÔµÒÅÕ) :

ÊÇÑÊ´Õà¾×è͹ ¼Å§Ò¹´ÕÁÒ¡
áµè¼ÁÁÕ¢éÍʧÊÑ Áѹ´ÙàËÁ×͹ÇèҾǡà¢Ò¡ÓÅѧ¨ÐÂÔ§»×¹ ¢³Ð·Õèà¨éÒ¤ÒÃìÅÂѧÍÂÙèã¹ÃÐËÇèÒ§¡Òâ¹Êè§
ÊÔ觹Õéà»ç¹ä»ä´éËÃ×Í?

«Ò¹àµé
--------------------


My reply :

Many thanks for all your kind compliments!

sante, it's not possible to fire while in transport mode. It's my fault in positioning the figures
(figures are not glued) so as to complement the Karl. They seems to be firing as you thought.

-------------------

¤ÓµÍº¢Í§¼Á :

¢Íº¤Ø³ÁÒ¡ÊÓËÃѺ¤ÓªÁàªÂâ´Â¡ÃسҷÑé§ËÁ´¢Í§¤Ø³!

«Ò¹àµé Áѹà»ç¹ä»äÁèä´é·Õè¨ÐÂԧ㹢³Ð·ÕèÍÂÙèÃÐËÇèÒ§¡Òâ¹Êè§ Áѹà»ç¹¤ÇÒÁ¼Ô´¢Í§¼Áàͧ㹡ÒÃÇÒ§µÓá˹è§
µÑÇ·ËÒà (µÑÇ·ËÒÃäÁèä´éµÔ´¡ÒÇ) à¾×èÍ·Õè¨Ð·ÓãËéà¨éÒ¤ÒÃìÅ´ÙÊÁºÙóì¢Öé¹ ¾Ç¡Áѹ´ÙàËÁ×͹¡ÓÅѧ¨ÐÂÔ§µÒÁ·Õè¤Ø³¤Ô´

-------------------


Harrison CALLSIGN: TsunamiBomb
United States
State: Arizona Posted: Tuesday, December 14, 2004 - 10:17 AM GMT
--------------------------------------------------------------------------------

I am not a big fan of Railway guns, but this definatly motivated me to give it a try!
Wow, that is truley amazing... Keep up the good work.

-----------------

áÎÃÔÊѹ ©ÒÂÒ «Ù¹ÒÁÔºÍÁºì (ÍÃÔ⫹èÒ ÊËÃÑ°) :

¼ÁäÁèãªèΌ¾Ñ¹¸Øìá·é¢Í§»×¹ãË­èÃ¶ä¿ áµèà¨éÒµÑǹÕé¡ÃеØé¹¼ÁÍÂèÒ§ÊØ´æ ãËé·´ÅͧÁѹÊÑ¡·Õ!
âÍéâÎ ¹Ñè¹à»ç¹ÍÐä÷Õè¹èÒ¾ÔÈǧÍÂèÒ§á·é¨ÃÔ§... ·Ó¼Å§Ò¹·Õè´ÕµèÍ仹Ð

-----------------

My reply :

Thanks a lot for your kind words, Harrison!. To motivate you even more, take a look
at my Leopold :

[img][/img]

[img][/img]

For more pics of the Leopold, try this link :

[url]http://www.falconbbs.com/model19b.htm[/url]

------------------

¤ÓµÍº¢Í§¼Á :

¢Íº¤Ø³ÁÒ¡ÊÓËÃѺ¤ÓªÁàªÂâ´Â¡ÃسҢͧ¤Ø³ áÎÃÔÊѹ! à¾×èÍ·Õè¨Ð¡ÃеØ鹤سÂÔ觢Öé¹ Åͧ´Ù
ÅÕâÍâ»Å¢Í§¼Á´Ô :

ÊÓËÃѺÀÒ¾ÁÒ¡¡ÇèÒ¹Õé¢Í§ÅÕâÍâ»Å ÅͧÅÔ駤ì¹Õé´Ù :

-----------------


????? CALLSIGN: Silantra
Malaysia
City/Region: Kuala Lumpur Posted: Wednesday, December 15, 2004 - 07:19 AM GMT
--------------------------------------------------------------------------------

Sawadi-kap Phaisal...

another impressing railway gun...

amazing jon u have there....

------------------

????? ©ÒÂÒ ÊÔÅѹ·ÃÒ (¡ÑÇÅÒÅÑÁà»ÍÃì ÁÒàÅà«ÕÂ) :

«ÒÇÑ´´Õ ¤Ñ¾ ä¾ÈÒÅ...

à»ç¹»×¹ãË­èöä¿ÍÕ¡¡Ãк͡˹Ö觫Ö觹èÒ»ÃзѺã¨...

¼Å§Ò¹·Õè¤Ø³ÁÕÍÂÙè·Õè¹Ñè¹¹èÒ¾ÔÈǧ...

------------------


Alan Tong CALLSIGN: ShermiesRule
United States
State: Michigan Posted: Wednesday, December 15, 2004 - 07:24 AM GMT
--------------------------------------------------------------------------------

Those are amazing railway guns. Great job.

------------------

ÍÅѹ ·§ (ÁÔªÔ᡹ ÊËÃÑ°) :

àËÅèÒ¹Ñé¹à»ç¹»×¹ãË­èö俷Õè¹èÒ¾ÔÈǧ ¼Å§Ò¹ÂÍ´àÂÕèÂÁ

------------------


My reply :

Many thanks for your kind compliments, Silantra and Alan!

------------------

¤ÓµÍº¢Í§¼Á :

¢Íº¤Ø³ÁÒ¡ÊÓËÃѺ¤ÓªÁàªÂâ´Â¡ÃسҢͧ¤Ø³ ÊÔÅѹ·ÃÒáÅÐÍÅѹ!

==========================


At [Finescale.com][Diorama]
Topic : (pics) Diorama "German Tank Hunters Team"
·Õè [俹ìÊà¡Å ´Í· ¤ÍÁ][ä´âÍÃÒÁèÒ]
ËÑÇ¢éÍ : (ÀÒ¾) ä´âÍÃÒÁèÒ "·ÕÁÅèÒÊѧËÒÃö¶Ñ§¢Í§àÂÍÃÁѹ"


madspaniard Posted: Today, 16:34:28
Location: Portugal

Great job,i like it,the paint job on the armor car is very good
Congratulations

Pedro

-------------

áÁ´Êà»à¹ÕÂÃì´ (»ÍÃìµØà¡Ê) :

¼Å§Ò¹ÂÍ´àÂÕèÂÁ ¼ÁªÍºÁѹ §Ò¹·ÓÊÕº¹Ã¶ËØéÁà¡ÃÒйÑé¹´ÕÁÒ¡
¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ

à»â´Ã

-------------


My reply :

Thanks so much, Pedro, for your kind comments!.
You've never let me down.

-------------

¤ÓµÍº¢Í§¼Á :

¢Íº¤Ø³ÁÒ¡ à»âà ÊÓËÃѺ¤ÇÒÁàËç¹â´Â¡ÃسҢͧ¤Ø³!
¤Ø³äÁèà¤Â·ÓãËé¼Á¼Ô´ËÇѧàÅÂ

===========================


At [Finescale.com][Armor]
Topic : (Pics) Morser Karl on railway transport carrier
·Õè [俹ìÊà¡Å ´Í· ¤ÍÁ][ÂØ·¸Âҹ¹µì]
ËÑÇ¢éÍ : (ÀÒ¾) ÁÍÃìà«èÍÃì ¤ÒÃìÅ º¹Ã¶ºÃ÷ء¢¹Ê觷ҧÃҧöä¿


gdarwin
Location: canada

once again a fine crop of kits, your work is great.

gdarwin[roy]

------------------

¨Õ´ÒÃìÇÔ¹ (᤹ҴÒ) :

ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Ö觢ͧ¡ÒÃàÅ×Í¡ÊÃêش»ÃСͺÍѹÇԨԵà §Ò¹¢Í§¤Ø³ÂÍ´àÂÕèÂÁ

¨Õ´ÒÃìÇÔ¹(ÃÍÂ)

------------------


Scorn
Location: Houston TX

Very nicely done. Good job with the photography.

------------------

ʤÍÃì¹ (ÎØʵÑé¹ à·ç¡«ÑÊ) :

ÊÃéÒ§·Óä´éÍÂèÒ§á¨ëÇ ¼Å§Ò¹¡ÒöèÒÂÀÒ¾·Óä´é´Õ

------------------


wbill76 Posted: Today, 08:48:50
Location: Texas

Very cool! Thanks for sharing. BTW, who's "Art Instructor"?

------------------

´ÑºàºÔéÅÂÙºÔÅ76 (à·ç¡«ÑÊ) :

à¨ë§ÁÒ¡! ¢Íº¤Ø³·Õèáºè§»Ñ¹ àÍ͹Õèá¹èÐ ã¤Ã¤×Í "ÍÒÃì· ÍԹʵÃÑé¤àµéÍÃì"?

------------------


Captain Caveman Posted: Today, 10:33:18
Location: Looking after my baby

QUOTE: Originally posted by wbill76

Very cool! Thanks for sharing. BTW, who's "Art Instructor"?

Art Instructor is the one Model Manaic pays to build his kits

Great colletion Model Manaic you must have a very big house

------------------

¡Ñ»µÑ¹ िáÁ¹ :

ÍéÒ§ÍÔ§ : ¢éͤÇÒÁ·Õèâ¾Êµìâ´Â ´ÑºàºÔéÅÂÙºÔÅ76

à¨ë§ÁÒ¡ ¢Íº¤Ø³·Õèáºè§»Ñ¹ àÍ͹Õèá¹èÐ ã¤Ã¤×Í "ÍÒÃì· ÍԹʵÃÑé¤àµéÍÃì"?

ÍÒÃì· ÍԹʵÃÑé¤àµéÍÃì¤×ͤ¹·ÕèâÁà´Å àÁà¹Õ¤¨èÒÂà§Ô¹ãËé·ÓªØ´»ÃСͺ¢Í§à¢Ò

à»ç¹¤ÍÅàÅ硪Ñè¹·ÕèÂÍ´àÂÕèÂÁ âÁà´Å àÁà¹Õ¤ ¤Ø³µéͧÁÕºéÒ¹ËÅѧãË­èÁÒ¡

------------------


tigerman Posted: Today, 12:49:49
Location: Rain USA, Vancouver WA

Great as always. I love the karl Gerat and the figure on the Kettenkrad was very well painted.
Thanks, maybe I ought to hire Art Illustrator to build my kits. LOL

------------------

ä·à¡éÍÃìáÁ¹ (àù ÂÙàÍÊàÍ áǹ¤ÙàÇèÍÃì äÇâÍÁÔè§) :

ÂÍ´àÂÕèÂÁàËÁ×͹àªè¹à¤Â ¼ÁÃÑ¡à¨éÒ¤ÒÃìÅà¡ÃÑ· áÅеÑÇ·ËÒ÷ÕèÍÂÙ躹à¤ç·à·è¹¤ÃÑ´¹Ñé¹·ÓÊÕä´é´ÕÁÒ¡
¢Íº¤Ø³ ºÒ§·Õ¼Á¹èҨШéÒ§ ÍÒÃì· ÍÔÅÅÑÊà·Ãà·èÍÃì ·ÓªØ´»ÃСͺãËé¼ÁºéÒ§ ËÑÇàÃÒСÅÔé§

------------------


My reply :

Thanks a lot for all your kind compliments!, they are very encouraging!.

wbill76, "Art Instructor" is my partner in maintaining an interesting model website.
He builts armors and dio's while I take pictures, create the pages and pay for the
webspace ($240 a year). We've been doing this for 5-6 years, you can count how many
he has built so far from this menu :
[url]http://www.geocities.com/~falconbbs/modelcnt.htm[/url]
(I guess that's around 300 armors & dio's summed together). His real name is
Tanit Chankham and you can see his pictures in MM Page 10 and 12A :
[url]www.falconbbs.com/model10.htm[/url]
[url]www.falconbbs.com/model12a.htm[/url]

tigerman, I'm afraid "Art Instructor" have no free time to build kits for you because
I have a never-ending jobs for him.

--------------------

¤ÓµÍº¢Í§¼Á :

¢Íº¤Ø³ÁÒ¡ÊÓËÃѺ¤ÓªÁàªÂâ´Â¡ÃسҷÑé§ËÁ´¢Í§¤Ø³ ÁѹãËé¡ÓÅѧã¨à»ç¹ÍÂèÒ§ÁÒ¡

´ÑºàºÔéÅÂÙºÔÅ76 "ÍéÒÃì· ÍԹʵÃÑé¤àµéÍÃì" ¤×ÍËØé¹Êèǹ¢Í§¼Á㹡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒâÁà´ÅàÇçºä«·ì·Õè¹èÒʹã¨
à¢Ò·ÓÂØ·¸Âҹ¹µìáÅÐä´âÍÃÒÁèÒ ã¹¢³Ð·Õè¼Á¶èÒÂÀÒ¾ ·ÓྨáÅШèÒ¤èÒàªèÒà¹×éÍ·Õè·ÓàÇçº (»ÕÅÐ 9600 ºÒ·)
àÃÒ·ÓÍÂèÒ§¹Õé¡Ñ¹ÁÒ 5-6 »ÕáÅéÇ ¤Ø³ÊÒÁÒö¹ÑºÇèÒà¢Ò·ÓÁÒáÅéÇ¡ÕèµÑÇä´é¨Ò¡àÁ¹Ù¹Õé :

(¼Áà´ÒÇèÒ·Ñé§ÂØ·¸Âҹ¹µìáÅÐä´âÍÃÇÁ¡Ñ¹µ¡»ÃÐÁÒ³ 300 ÃÒ¡ÒÃ) ª×èͨÃÔ§¢Í§à¢Ò¤×Í
¸¹Ôµ ¨Ñ¹·Ãì¢Ó áÅФسÊÒÁÒö´ÙÃÙ»à¢Òä´éã¹ âÁà´ÅàÁà¹Õ¤ ྨ 10 áÅÐ 12 àÍ :

ä·à¡éÍÃìáÁ¹ ¼Áà¡Ã§ÇèÒ "ÍÒÃì· ÍԹʵÃÑé¤àµéÍÃì" ¨ÐäÁèÁÕàÇÅÒÇèÒ§·ÓªØ´»ÃСͺãËé¤Ø³ËÃÍ¡
à¾ÃÒÐÇèÒ¼ÁÁÕ§Ò¹·ÕèäÁèÁÕ·ÕèÊÔé¹ÊØ´ãËéà¢Ò·ÓÍÂÙèáÅéÇ

------------------


petros1 Posted: Today, 03:34:56
Location: Poland

Nice work! The only suggestion I have is for the photos - Try to set up your scene so that
the sun hits the models from the same side as it hits the trees in the background photo.
It will make a huge difference!

--------------------

à»·ÃÍÊ1 (â»áŹ´ì) :

§Ò¹á¨ëÇ! ¤Óá¹Ð¹ÓÍÂèÒ§à´ÕÂÇ·Õè¼ÁÁÕ¡ç¤×ÍàÃ×èͧÀÒ¾¶èÒ - ¾ÂÒÂÒÁ¨Ñ´©Ò¡¢Í§¤Ø³à¾×èÍ·Õè´Ç§ÍÒ·ÔµÂì
ÊèͧáʧÊÙèµÑÇâÁà´Å¨Ò¡´éÒ¹à´ÕÂǡѺ·ÕèÁѹÊèͧÊÙèµé¹äÁéã¹ÀÒ¾·Õèà»ç¹©Ò¡ËÅѧ Áѹ¨ÐÊÃéÒ§¤ÇÒÁᵡµèÒ§
ÍÂèÒ§ÁÒ¡àÅÂ!

-------------------


Sgirty Posted: Today, 08:37:22

Hi, Some super work here on these kits. The weathering is there, but very sutle, as I imagine
that these guns were very well kept up most of the time. Nice, very nice. Pass on my complements to
'Art Instructor' on a job very well done, as are all your other models pictured.

Take care, Sgirty

------------------

Êà¡ÍÃìµÕé:

äÎ ¼Å§Ò¹à˹×ͪÑé¹·Õè¹Õè¡ÑºªØ´»ÃСͺàËÅèÒ¹Ñé¹ ¡ÒÃàÇç·à¸èÍÃìÃÔè§ÁÕÍÂÙè·Õè¹Ñè¹ áµèà»ç¹áºº©ÅÒ´ÁÒ¡
à¾ÃÒмÁ¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃÇèÒ»×¹àËÅèÒ¹Ñé¹ä´éÃѺ¡ÒÃà¡çºÃÑ¡ÉÒà»ç¹ÍÂèÒ§´Õà¡×ͺµÅÍ´àÇÅÒ á¨ëÇ á¨ëÇÁÒ¡
Ê觵èͤӪÁàªÂ¢Í§¼Áä»ãËé "ÍÒÃì· ÍԹʵÃÑé¤àµéÍÃì" ·Õè·Ó¼Å§Ò¹ä´éà»ç¹ÍÂèÒ§´Õ àªè¹à´ÕÂǡѺ
âÁà´ÅÍ×è¹æ ·Ñé§ËÁ´·Õè¤Ø³¶èÒÂÀÒ¾

ÃÑ¡ÉÒà¹×éÍÃÑ¡ÉÒµÑǹРÊà¡ÍÃìµÕé

-----------------


My reply :

Many thanks for your kind compliments, petros1 and Sgirty!

petros, your suggestion has been noted, I'll try to do better in the future. I think I did a better
job in the past when using the backdrop picture for the first time with my Leopold :

[img][/img]

Sgirty, I'll pass your compliments to 'Art Instructor' for sure. Thanks again.

-----------------

¤ÓµÍº¢Í§¼Á :

¢Íº¤Ø³ÁÒ¡ÊÓËÃѺ¤ÓªÁàªÂâ´Â¡ÃسҢͧ¤Ø³ à»·ÃÍÊ1 áÅÐÊà¡ÍÃìµÕé!

à»·ÃÍÊ ¤Óá¹Ð¹Ó¢Í§¤Ø³ä´éÃѺ¡Òúѹ·Ö¡äÇéáÅéÇ ¼Á¨Ð¾ÂÒÂÒÁ·Ó´Õ¡ÇèÒ¹Õéã¹Í¹Ò¤µ ¼Á¤Ô´ÇèÒ¼Á·Ó
§Ò¹ä´é´Õ¡ÇèÒ¹Õéã¹Í´ÕµàÁ×èÍãªéÀÒ¾©Ò¡ËÅѧ¹Õéà»ç¹¤ÃÑé§áá¡Ñºà¨éÒÅÕâÍâ»Å¢Í§¼Á :

Êà¡ÍÃìµÕé ¼Á¨ÐÊ觵èͤӪÁàªÂ¢Í§¤Ø³ä»ãËé "ÍÒÃì· ÍԹʵÑé¤àµéÍÃì" ÍÂèÒ§á¹è¹Í¹ ¢Íº¤Ø³ÍÕ¡¤ÃÑé§

-----------------


mark956 Posted: 14 Dec 2004, 21:47:00
Location: Crookston, MN USA

Great looking models. Thanks for sharing.
mark956

-----------------

ÁÒÃì¤956 (¤ÃÙé¤ÊµÑé¹ ÁÔ¹à¹â«µéÒ ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò):

âÁà´Å·Ñé§ËÅÒ´ÙÂÍ´àÂÕèÂÁ ¢Íº¤Ø³·Õèáºè§»Ñ¹
ÁÒÃì¤956

-----------------


My reply :

Thanks a lot for your kind compliments, mark!

-----------------

¤ÓµÍº¢Í§¼Á :

¢Íº¤Ø³ÁÒ¡ÊÓËÃѺ¤ÓªÁàªÂâ´Â¡ÃسҢͧ¤Ø³ ÁÒÃì¤!

-----------------


zokissima Posted: Today, 06:14:58
Location: Toronto, Ontario, Canada

As always, excellent work, and excellent pics of some very nice models. I've been eagerly
anticipating the Morser Karl, and they definitely do not disappoint.
THanks for the pics

-----------------

⫤ÔÊÊÔÁèÒ (â·Ã͹â·è Í͹·ÒÃÔâÍé ᤹ҴÒ) :

àËÁ×͹àªè¹à¤Â ¼Å§Ò¹ÊØ´ÂÍ´ áÅÐÀÒ¾ÊØ´ÂÍ´¢Í§âÁà´Å·Õèá¨ëÇÁÒ¡ ¼Áà½éÒ¤ÍÂÃÍ´Ù
à¨éÒÁÍÃìà«èÍÃì ¤ÒÃìÅ ÁÒâ´ÂµÅÍ´ áÅÐÁѹäÁè·ÓãËé¼Á¼Ô´ËÇѧàÅÂáÁéáµè¹éÍÂ
¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺÀÒ¾

-----------------


My reply :

Thanks so much for your kind compliments, zokissima!
I'm glad you like the Morser Karl.

-----------------

¤ÓµÍº¢Í§¼Á :

¢Íº¤Ø³ÁÒ¡ÊÓËÃѺ¤ÓªÁàªÂâ´Â¡ÃسҢͧ¤Ø³ ⫤ÔÊÊÔÁèÒ!
¼Á´Õ㨷Õè¤Ø³ªÍºà¨éÒÁÍÃìà«èÍÃì ¤ÒÃìÅ

============================

Thanks to all whose names have been mentioned!. You've given us the inspiration
to keep turning out quality models & dioramas and showing best quality pictures
possible.

¢Í¢Íº¤Ø³·Ø¡æ ·èÒ¹·Õèä´éÃѺ¡ÒÃàÍè¹ÒÁÁÒ! ·èÒ¹ä´éãËéáçºÑ¹´ÒÅã¨á¡èàÃÒã¹Íѹ·Õè¨ÐÊÃéÒ§ÊÃäì¼Å§Ò¹
âÁà´ÅáÅÐä´âÍÃÒÁèÒ·ÕèÁդسÀÒ¾ áÅÐáÊ´§ÀÒ¾·ÕèÁդسÀÒ¾´Õ·ÕèÊØ´à·èÒ·Õè¨Ðà»ç¹ä»ä´é

===================================================================

 
 Respond to this message   
 
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  
Find more forums on Network54Create your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement