**** BRING ALL VAI-KO-TOKOMEA TOGETHER :KEEP IN TOUCH WITH OTHER TOKOMEA IN THE WORLD ****
 


  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  

PETUELI AFU FAMILY TREE

June 7 2006 at 12:29 PM
Score 2.0 (1 person)
MV TOKOMEA  (no login)
from IP address 207.215.78.126

 


KOE FAMILI ‘O TIMOTE LUTUI
Koe Ongo Matu’a ko TIMOTE LUTUI mo ‘EMAVALU,pea ko ‘ena fanau na’e toko 5

1-PETUELI AFU(mali mo Kulia Takaunove /Ha’afeva)
2-SIONE TU’IKIHA’ANAI (mali mo Sisilia Laukau Foliaki)
3-NENASE(mali mo TAULAVA)
4-MELEANE
5-LETI

KOE HAKO ‘O PETUELI (Lofanga)& KULIA (Ha’afeva)
*Koe Fanau ‘a PETUELI AFU & KULIA (Ha’afeva) na’e toko 5
1-PAULIASI AFU
2-FIFITA AFU
3-ISILELI AFU (mate/'ikai mali)
4-’ELINA PAONGO,
5-LEMEKI AFU

1-HAKO 'O PAULIASI AFU(mali mo 'Anakautaha)fanau 'e toko 7

1-Moeakiola (mali mo Fanga/tuofefine ‘o Siope Siulua) fanau 'e 3
1- Matelita (mali mo Tevita Tu’ifua )‘iai ‘a Mometo, Fusi, Kaho,Lino Sione Lamipeti, Tevita Paongo ,Moeaki ,etc)
2-Pisila (mali mo Timote 'Aloviti Makasini ko ‘ena ta’ahine lahi ‘oku tauhingoa kia LILIANI,Penihatati, MeleTokomea, Kesaia,Latu,Fifita, Soni etc )
3-‘Ana(mali mo Hevaha Ngatuvai ‘iai ‘a Penina,Liahona,etc )

2- Tevita Nganga (Tevita kui)'ikai mali

3-Paula Ma’ulu’ulu(mali mo Neomai) ‘oku ‘iai ‘Anakautaha(mali mo ‘Otutoko/’Oua),Fetongile’o(mali mo Finau/Ha’afeva, ’AlaMoni(mali mo Seneti Paongo), ’Amelia(mali mo Tevita Tu’a/Ha’afeva),Toakase(mali ki ‘Eua)Kakala (mali moViliami Taufa),Viviena (mali ki ‘Uiha) Seini(mali ki ‘Oua),Pauliasi(mali ki Houma), Samisoni(mali mo Petisili Napa’a/Lofanga)

4-.Meleane Afusipa ‘oku ‘iai ‘a Sitaleki Tokotaha (tamai kia Sione Sile Tokotaha) ,Lata Lokotui(‘iai ‘a ‘Aholoka Lokotui,’Alimoni) mo SioneTosi ‘Akauola 'iai 'a 'Ana

5-Vaiolima ‘oku ‘iai ‘a Viliami Soakai (mali mo Valeti Akoteu/Faleloa)mo Leini Fanua(mali mo Mele Siulua/Lofanga ‘iai ‘a Femaeaki)
.
6-Salome Fanua (mali mo Fakatete FanuaLofanga,pusiaki’i ‘a Leini Fanua)

7-Timote Lutui (mali mo Mele FakaLelu) ‘oku ‘iai ‘a Alisi,Kulia Takitaki, Tevita Muimui Lutui, ‘Ema Po’uha, Sosaia Hefa Lutui, Pepetu’a Sitake,Pelikani Lutui,Alekisanita Lutui, Mavaetangi Lutui

*(pehe ‘e Timote Lutui ‘oku totonu ke surname AFU ka na’a ne feinga ke fakamoui ‘ae original surname koe Lutui”he koe tamai ‘a Petueli ko ” Timote Lutui”

2-HAKO 'O FIFITA AFU

FIFITA (mali mo Heamalupo ‘Ulufonua) ‘o ‘iai ‘a Sione‘Ulufonua lahi mo ‘Ana Iki(kae tamai 'a 'Ana kia ‘Iki Siulua)

1- SIONE ‘ULUFONUA (mali mo Matelita Finau) pea moe fanau ‘e toko 5 ‘

1- Malakai ‘Ulufonua(mali mo Lata ) ‘oku ‘iai ‘a Heamalupo ‘Ulufonua(mali Maori/NZ), Akosita(mali mo Sione Paongo/Lofanga), Sione ‘Ulufonua, mo Silivia

2- Pote (mali mo Siope Suilua) ‘oku ‘iai ‘a Manitisa Siulua(mali mo Setaita ‘Akauola/Kolvai),Vai (mali ki Nautoka ,Silipa (mali ‘o ‘Isileli Vunileva/Ha’ano)Vea(mali ki Fotu/tauhingoa kihe fa’e ‘a Folingi).

Ko Siope koe tuonga’ane ia ‘o Fanga(mali ‘o Moeakiola)‘omai ‘e Malakai Siulua mei Pangai/Hp ke tuonga’ane ki ai ‘a Folingi,he na’e tokotaha pe, tatau moe ‘omai ‘e Vea(fa’e ‘a Folingi mei ‘Eua)’a Tolota Leha mei ‘Eua ke tuonga’ane’aki ‘e Folingi mo ako folautahi kauvaka holo mo Tamanika

3- Noa ‘Ulufonua……………..nofo Foa mo ‘ene fu’u fanau tokolahi ‘i Foa

4- Lesieli 'Ulufonua (‘uluaki mali mo Kolo Peaua ‘o ‘iai ‘a Singa Peaua(mali mo ‘Alilia Fa’asisila/Nukunuku), Litia (mali mo Sio Takitaki/Kala’au),Nehoa Peaua(mali mo Meleane Mafua /‘Uiha),Ma’usieli(mali mo Mele Launoa/Lofanga), Anakaingakehe(Mali mo Paluhea/Fotuha’a ,

Na'e toe mali 'a Kolo Peaua mo Halamehi 'Ikahihifo pea toe mali ‘a Lesieli mo Sione Fine Paongo ‘o ‘iai ‘a Ma’ake Paongo(mali mo ‘Oto’ota/Fotuha’a ),Tevita Suli Paongo(mali mo Koaneti Siulua/Lofanga),Fatai Paongo(NZ)

5-‘Ele 'Ulufonua(mali mo Tevita Kolo/Mango ‘o ‘iai ‘a Rev Sione Finau ‘Ulufonua (‘iai ‘a Dr Lisiate ‘Ulufonua)

6-‘Ana Ma’ukava ‘Ulufonua :

2-‘ANA IKI - Na’e toe fa’ele ‘a Fifita kia Iki Siulua ‘o ‘iai ‘a ‘Ana ‘Iki , mali mo Uasike ‘o Leimatu’a/Vv ‘o ‘iai ‘a Leamanu,Tauni mo ‘Ilaise (mali mo Rev Hepoto) ‘aia ‘oku ‘iai ‘a ‘Eukaliti Hepoto..etc. Toe fa’ele ‘a ‘Ana Iki kia Sione Sile Tokotaha ‘o ‘iai ‘a Kaloni Kienga(pusiaki ‘e Kienga)…’iai ‘a Pauli,Sela,etc nau nofo Navutoka

FAMILI ‘O ‘ANAKAUTAHA(mali ‘o Pauliasi)
*Na’e ‘iai ongo tangata NTT/Tafahi (fakahingoa ‘ae ‘api kolo ‘o ‘Ulufonua ko Tafahi)na’e ‘i Lofanga ko TEVITA FEHOKO(fakahingoa ki ai ‘e Uili Hopoi ‘ene tamasi’I) mo MA’USIELI(fakahingoa ‘e Lesieli ‘Ulufonua ‘ene tamasi’i ki ai)

Ko Ma’usieli(mali mo Akosita/fakahingoa ‘e Malakai ‘Ulufonua ‘ene ta’ahine /mali ‘o Sione Paongo)pea ko ‘ena fanau na’e toko 5

Ko Akosita ko ta’ahine ia ‘a Pisila lahi,’aia ‘oku fakahingoa ki ai ‘a Pisila Makasini ‘ofefine ‘o Moeakiola)

*Ma’usieli(mali mo Akosita)fanau ‘e toko 5:
1-‘Anamohokoi(mali mo Viliami Soakai)’o ‘iai ‘a Laulie(mali mo Lisi),Luisa(mali ‘o Pauli Napa’a ‘o ‘iai ‘a Senituli,Loseli, Lesieli,Moimoi,MeleUili,’Asena,Tevita,moe ha’a Napa’a ‘I Lofanga)

2-Heamalupo ‘Ulufonua(mali mo Fifita Afu ‘o ‘iai ‘a Sione ‘Ulufonua lahi/fakahingoa ‘e Malakai ‘ene tamasi’I kia Heamalupo)

3-Toamafoa (ko ‘ene fanau ko Mosi, koe tamai ia ‘a Vaingalo ‘i Ha’ateiho,’iai Tevita Vaingalo, Manu,Kaloni,Seilala ,’Inoke ‘oku nau nofo Ha’ateiho kotoa)

4- Sela (ko ia na’a ne pusiaki’i ‘a MeleAne Afusipa ‘i Ha’ateiho,tupu ai ‘ae ma’u ‘api ‘a Sitaleki Tokotaha)

5-‘AnaKautaha (mali ia ‘o Pauliasi koe fa’e ia ‘a Timote Lutui, Moeakiola, Meleane, Salome, Paula, (fakahingoa ‘e Paula ‘ene ta’ahine lahi ki ai ko ‘Anakautaha (mali mo ‘Otukolo ‘o ‘Oua)

(Ko Pauliasi & Fifita fakatoumali kihe famili pe ‘e taha,mali ‘a Fifita mo Heamalupo,kae mali ‘a Pauliasi mo ‘Anakautaha)

3-HAKO 'O 'ELINA AFU
4-‘ELINA (mali mo Tevita Paongo) pea ko ‘ena fanau na’e toko 3.

1-Mele Kafoika 'o 'iai 'a Kaleti Kafoika/Fonoi/Va'e) ‘oku iai ‘a Pita Kafoika moe Ha’a Kafoika.

2-Pesi (mali mo Tevita Hia/Nomuka) ‘oku ‘iai ‘a Kainga Hia ,Sifa …etc moe Ha’a Hia ‘i Nomuka .

3-Vili Paongo (mali mo Silia Siulua) ‘o ‘iai ‘a Sioape Paongo, Rev Liume Paongo , Rev Dr Kalapoli Paongo(mali mo TekaLupe), Mateaki Paongo(mali mo Vika Takitaki), Sinipata Paongo(mali mo Mafi Kainga), Nikolasi Paongo(mali mo Elisa Lolohea/Fasi), Luisa Fatai(mali mo Tu’amelie Fatai/foha ‘o Rev Vili Fatai), ‘Akanesi Taufa(mali mo Toa’ila Taufa), Susana Angitau(mali mo ‘Apolosi Angitau),

4-HAKO 'O LEMEKI AFU
LEMEKI AFU ( mali mo Siola’a /NTT),pea ko ‘ena fanau ‘e 4,
Na’e hiki mai pe ‘a Siola’a mo ‘ene fa’e ko Tutau,mo hono tuonga’ane ko PIU mei NTT , ha’u ai mo Melenaite(mali ‘o Mosese)mei NTT

1-Sione Folau Afu(mali mo ‘Ana)‘oku ‘iai ‘a ‘Isileli(mate he ‘akapulu ‘i Toloa),’Aisea Afu,’Ofa(nofo LA)

2-Tautu’a Afu(mali mo Tiana Launoa/Lofanga)…..mo ‘ene fanau

3-Fifita Afu (mali mo Rev Sione Haitini Finau/Tatakamotonga) ‘aia ‘oku ‘iai ‘a Rev Dr Niponi Finau, Kisione Finau, Vaikalafi, ’Ana(mate)

4-Sela Afu (kia Seneti Paongo)’o ‘iai ‘a Kinaleti (mali mo Dr Nifo)

Malo ka tau toki hoko atu


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AuthorReply
MV TOKOMEA
(no login)
207.215.78.126

HAKO 'o SIONE TU'IKIHAANAI

No score for this post
June 7 2006, 12:43 PM 

KOE HAKO ‘O SIONE TU’IKIHA’ANAI (mali mo Sisilia Laukau Foliaki
(fanau ‘e toko 4)
i.-TAUTUA’A
ii.-VILIAMI KAINGA
iii-‘ENEASI TAUFA
iv.-MATELITA (mate ‘ikai ha fanau)

KOE HAKO 'o TAUTUA'A mo ANGITAU

1- TAUTUA’A (mali mo Salome Tautu’a meihe Ha’a Taiamoni /Fotua) fanau ‘e toko 3

1-‘Emavalu (mali ‘o Sione Tohi) ‘oku ‘iai ‘a Rev Malakai Tohi,Simi Tohi, Pulu Tohi,’Ainise Fungavai,Manu Tohi,Pauline,Lesieli Tupou,Ma’u Fakatete , Lose, Na’uli,)

Ko Malakai Tohi ko’ene fanau ko Sione Tohi(Lofanga), Tevita Tohi(Ngele’ia), mo Pauline(mali ki Nomuka)

2- Silia (mali ‘o Sione Mosa’ati,pusiaki’i ‘a Rev Malakai Tohi) ‘oku ‘iai ‘a Luisa, Salome (fa’ele kia Latu Sisifa) Fotuaika,…etc

3- Tevita Angitau(mali ‘o ‘Apikale)’oku ‘iai ‘a ‘Apolosi Angitau(mali mo Susana Paongo)Manuna (mali mo Latu Vea)’Isileli Angitau, Hepisipa Angitau, Petueli(fa’e kia Va’ati Paongo)

*(koe ‘uhinga mali ‘a Rev Malakai Tohi mo Leata(NTT),koe ‘oange ‘e Luisa/NTT(mali ‘o Polo)

4-Eneasi Taufa Kainga (nofo ‘i Kolomotu’a ‘ia ‘Eneasi Kavapalu) ka koe foha ‘o Viliami Kainga(aka Kainga)

HAKO 'o VILIAMI KAINGA
VILIAMI KAINGA ‘iloa ko Kainga (mali mo Melefale) fanau ‘e toko 6

1 -Paula Finau Kainga ‘oku ‘iai ‘a Mele Na’a ‘Ulukivai’ila Moala (mali moViliami Losepeli Moala( Lotaki Moala)/Ha’afeva)fanau ‘e toko 5: Sione Tupou Tea Moala, Sione Hao’uli ki Namo Moala,Viliami Moala,Sione Mataitini,Saimone Tofavaha Moala)

2-Mele’Oliveti (mali mo Hao’uli /Lotofoa(pusiaki’i ‘a Sefita Hao’uli ) ‘oku ‘iai ‘a Mele Tukutau(mali mo Feleti Tukutau/Lotofoa/LA )fanau toko 4: Sione Talimoui Tukutau,David Livinstone Tukutau,Tomasi Tukutau ,Gosford Tukutau

3–Sione Va’enuku Kainga,(mali mo Fe’ao) ‘oku ‘iai ‘a Melena’a (mali mo Tuipulotu Kaufusi/Makave)Asi, Eniselina, Sione Kainga(mali mo ‘Ele/Fotuha’a),‘Amelia,Lotolua

4-MeleMapa(mali mo Ve’eono/Lotofoa) ‘iai ‘a Sengi, Siosifa,Melefale,’Akapusi,Tevita Vaokotone,Sione Ketu’u , Toutai

5-Mosese Fale Kainga :(mali mo MeleNaite/NTT) ‘oku ‘iai ‘a Tutau(mali mo Taani Siulua),Sione Tu’ikiha’anai Kainga (mali ki Fotua)Toafa(mali mo ‘Emosi ‘Alatini) Mafi (mali mo Sinipata Paongo)

6-Moala(mali ki Nomuka) ‘iai ‘a Kenitoni Tokai, Viliami Kainga Tokai,’Esafe Tokai, Kelemani Tokai

7-Asipesio(mali mo Fatai Ngalu/Matuku) ‘’iai ‘a Losa Afuha’amango,Naisa Ngalu ,Fine,Mafi

8-Funaki Taufatofua: mali mo Kongaika Taufatofua/Kotu) ‘oku ‘iai ‘a Rev Sela Vaimoana Taufatofua Manu, Hamefaiva’imoana Taufatofua, ‘Olivia, Luisa,Uinise Teuloi Faleafa (mali mo Semisi Faleafa),Tokilupe’I vao lilo ,UiliVea Taufatofua *(koe mali ‘a Funaki mo Kongaika Taufatofua he ngaue fakaSetuata ‘a Kainga & Melefale ‘i Kotu

9-‘Eneasi Taufa Kainga(pusiaki’i ‘e Salome Tautua’a ke tokoua’aki ‘e Angitau)

HAKO 'O 'ENEASI TAUFA
-Ko ‘ENEASI TAUFA(mali mo Lupe) fanau ‘e 2
1-Sisilia Laukau,
2-‘Ofa Kavapalu, ‘iai ‘a Lupe ‘oku nau nofo kotoa ‘i Kolomotu’a (nofo ai ‘a ‘Apolosi & Susan)

Malo ka tau toki vakai


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
MV Tokomea
(no login)
207.215.78.126

HAKO 'O NENASE (hako 'o Ne)

No score for this post
June 7 2006, 1:08 PM 

KOE HAKO ‘O NENASE (mali mo Taulava Ikahihifo) na’e ‘iloa koe Hako ‘o NE)
(koe fanau e toko 7,pea koe fahuloa ‘eni ‘oe famili)
1-‘AMELIA KAFO’ATU
2-POTE VAIPULU
3-SALOTE PUNIANI
4-PENI TUPOU
5-MELEANE
6-REV MOSESE MAHE(‘ulukai Rev ki Lomoloma/ikai fanau)
7-TONGILAVA(‘ikai fanau)

1- HAKO 'O 'AMELIA KAFO'ATU
1-‘AMELIA KAFO’ATU Ikahihifo(mali mo Mosese Vakasiuola/Pangai/Hp)'o 'iai 'ene fanau 'e 6

1-Sela (mali mo Rev Tonga Paane) ‘iai ‘a Tomasi Simiki, Mele (mali ‘o Rev Lopeti Taufa),’Ana(mali ‘o Pelikani Taumoepeau)

2- Mele Tu’uanga (mali mo Sione Tu’uanga) ko ‘ena fanau ‘a Tevita Tuli’akiono,Suli,Milika Makoni ,Peni Tupou, ’Afemui(tamai ‘a Rev Tu’ipulotu Finau,Tufuola,Vanisi,Simione,Salome, etc)

3-Salote Hemuli (mali mo Vusika Hemuli/Kolomotu’a) ‘oku ‘iai ‘a Ha’a Hemuli mo ‘Akosita Fineanganofo ‘oku nau nofo kotoa ‘i Kolomotu’a…etc

4-Sela Tukia (mali mo Tukia/Kolomotu’a) ‘o ‘iai ‘a ‘Inoke Tukia mo Tevita Tukia moe Ha’a Tukia ‘i Kolomotu’a

5-Fakatete (‘iai ‘ene fanau tu’utamaki ko Sifa Vakasiuola mo Tufuola

6-Lesieli Vakasiuola(‘iai ‘ene fanautu’utamaki ko Tuai)

(Koe ongo ‘api ‘e 2 na’e nofo ako ai ‘ae Kau Lofanga ‘i Tonga koe ‘api ‘o Salote Hemuli & Sela Tukia)

2-KOE HAKO 'O POTE
2-Ko POTE (mali mo Tevita Vaipulu mei Lotofoa)

1-‘Alipeti Vaipulu(mali mo Ma’ata Tu’ifua) ‘iai Rev Tevita Vaipulu(Mali mo ‘Ofa ‘o ‘iai ‘a Rev Soeli Kavafolau Vaipulu , Kepueli Vaipulu,Sione Tupou Vaipulu,Sela ,Fololeni, )pusiaki’i ‘a Mosese Mahe Tu’imana(tauhingoa kia Rev Mosese Mahe)

2-Ma’ake Vaipulu(mali mo ‘Asinate Mavae Vaivaka ) ‘iai ‘a Rev Viliami Veitutu Vaipulu,Taani Vaipulu, ‘Amelia,,Sosaia, ’Epoti ,Lemeki, Fehi,Filianga,Laipeli,Kuleifooti,Veipueki,.etc

3-Kaveinga Tohi Vaipulu(mali mo ‘Esei Angitau ) ‘iai ‘a ‘Aisea Lofi ,Tongilava,Toni,etc

3-KOE HAKO 'O SALOTE
3-SALOTE (mali mo Puniani)fanau ‘e toko 5
1-‘Amanaki Puniani……’iai ‘a Tine, Holika, Eva etc
2-Rev Henele Puniani ('ikai mali)
3-Kelo Tamanika(mali mo Meleate) ….’iai ‘a Loketi,Siapoki,’Ofila,etc
4-‘Ofa Puniani
5-Sione ‘Ofa Puniani

Ko Toafa lahi (mali mo Tali’uli), 'o ’iai ‘a
1-Mohe(‘iai ‘a Mataiasi Lomu‘i Longolongo )
2-Puniani (mali mo Salote)….’iai ‘a Holika, Tine,Eva etc
3-Vaivaka (mali mo ‘ANA Tu’imana )’o ‘iai ‘a Toafa(Veitongo) mo,’Asinate Mavae (mali mo Ma’ake Vaipulu),pea toe nofo ‘a Vaivaka kia Mele Mafi Paongo‘o ‘iai ‘a Filimone Vaivaka ‘i Ha’ateiho ‘o ‘iai ‘a Tevita Vaaivaka ,Sinipata Vaaivaka, Sulia etc

4-HAKO 'O PENI TUPOU

1-Kepu Tupou(mali mo Salome/Lotofoa)…’iai ‘a ‘Otini, Mahina, Tomasi Tupou(Peni Tupou),Laise…etc, mate 'a kepu kae toe mali 'a Salome mo Seleti 'Atu Tupou

2-‘Amelia Kafo'atu Tupou(mali mo Siaosi Paongo)…’iai ‘a Sione aongo,Pita, Lave,Salote,MeleVea,Lotomo’ua,..etc

3-Seleti ‘Atu Tupou(‘Ikahihifo)-mali mo Salome) ‘iai ‘a Paula, Pote,’Amelia,Sione Taufa, mate 'a Salome pea toe mali 'a Seleti Atu mo Selavalu 'o 'iai 'a Kepu etc

5-HAKO 'O MELEANE
'Oku 'iai 'a Angitau lahi na’e mali mo Ane Tu’imana ‘o ‘iai ‘a ‘Esi Tohi,pea toe mali ‘a Angitau mo Luisa Tu’imana(tokua ‘o Ane) ‘o iai ‘a Ana Ngaluafe ngitau mo Sela Angitau(mate mo ‘ene ongo tama he ngoto ‘ae Melino ‘i Vv), pea mate ‘a Angitau pea toe mali ‘a Luisa mo Tupoule’okava ‘o ‘iai ‘a Faitangane mo Fine(mali mo Matini/Vv)

*Ko Meleane…Angitau….’Esei Tohi Vaipulu
*Ko Nenase….Pote……..Tohi Vaipulu (fu’u mali famili ‘aupito)

Tau toki fakama'opo'opo ai
Malo MV Tokomea


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
MV Tokomea
(no login)
207.215.78.126

HAKO 'O LETI

Score 5.0 (1 person)
June 7 2006, 1:12 PM 

Koe HAKO ‘O LETI
1-Fika…’oku ‘iai ‘a Fa’aoso ‘o tupu mei ai ‘ae Ha’a VOU ‘i Pelehake(Hopoi Vou)

2-‘Aisea….’oku ‘iai ‘a Mele ‘oku nau nofo mo ia ‘i Pelehake kotoa

3-Na’e fa’ele ‘a Leti kia ‘Isikeli FanuaLofanga ‘o ma’u ‘a Saia Hopoi(mali mo Tupou Afu) ‘o iai ‘a Uili Hopoi (tamai ‘a ‘Isikeli/FanuaLofanga he taimi ni)

4-Tapulea :

5-Tupou Le’okava…(kia Peni Tupou).’oku ‘iai ‘a Faitangane mo Fine


Malo
MV Tokomea

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
MV Tokomea
(no login)
207.215.78.126

TEVITA FEHOKO mo TOAFA LAHI (more detail)

No score for this post
June 8 2006, 9:06 AM 

Ko Ma'usieli mo Tevita Fehoko koe ongo matu'a NTT

Na'e 'uluaki mali 'a Tevita Fehoko mo TOAFA lahi 'o 'iai 'a
1- Sepi 'oku 'iai 'a Sela (mali mo Manu Paongo) 'o 'iai 'a Fetuli Paongo, Na'e toe mali 'a Sela mo Sione Ma'usia /Ha'ateiho 'o 'iai 'a Loseli Ma'usia,Salote,Tupou, Taka, Fane ,

Manatu'i na’e ‘uluaki mali ‘a Manu Paongo mo ‘Anasiale ‘o ‘iai ‘a Siaosi Paongo(mali mo ‘Amelia Kafo’atu Tupou), pea toe mali ‘a ‘Anasiale mo Sione Sinilau Havili Paongo(Sinilau) ‘o ‘iai ‘a Setelo Paongo(Sinilau) & Meleate Tamanika

2-Peni 'Uhila:

3-FangaFanua (mali mo Saimone)nofo Navutoka 'o 'iai 'a Sione Taufa,MeleTule,Paula 'Onetaka,Fe'ao Tiueti

Pea mate 'a Tevita Fehoko ,kae toe mali 'a TOAFA mo Talia'uli 'o 'iai 'a
1-Mohe 'oku 'iai 'a Mataiasi Lomu 'i Longolongo

2-Puniani(mali mo Salote)'o 'iai 'a 'Amanaki Puniani, Henele Puniani,Kelo Tamanika, 'Ofa Puniani

3-Vaivaka (mali mo 'Ana Tu'imana) 'o 'iai 'a Toafa(Veitongo),'Asinate Mavae Vaipulu, Mele,

Toe nofo leva 'a Vaivaka mo Mele Mafi Paongo(tuofeine 'o Sinipata Paongo) 'o 'iai 'a Filimone Vaivaka/Ha'ateiho 'o 'iai 'a Viliami Molitika Paongo Vaivaka,Tevita Vaivaka, Sinipata Paongo Vaivaka, Sulia Paongo Vaivaka

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Semisi
(no login)
125.237.5.125

About Maake Vaipulu family tree

No score for this post
March 4 2007, 11:54 PM 

Hello Petueli maloo e ngaue lahi mei hena ka koe ka ko'eku ki'i kole kataki pe teke lava 'o toe ki'i fakalahi atu 'emau ki'i tohi hohoko he oku ou ma'u e au 'a e fanau katoa a Ma'ake mo 'Asinate Mavae mo hona fanga mokopuna .....teu tali atu pe keke toki tali mai 'eku tohi kau toki hanga o oatu ..maloo e ngauelahi kau 'ena he ngaue mahuinga oku ke fai he 'e lava ke fe'ilongaki e famili ....koau oku ou nofo nz au pea malo e tau moe ngaue mei hena ...


cheers
Laipeli Vaipulu

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Semisi
(no login)
125.237.5.125

About Maake Vaipulu family tree

No score for this post
March 4 2007, 11:55 PM 

Hello Petueli maloo e ngaue lahi mei hena ka koe ka ko'eku ki'i kole kataki pe teke lava 'o toe ki'i fakalahi atu 'emau ki'i tohi hohoko he oku ou ma'u e au 'a e fanau katoa a Ma'ake mo 'Asinate Mavae mo hona fanga mokopuna .....teu tali atu pe keke toki tali mai 'eku tohi kau toki hanga o oatu ..maloo e ngauelahi kau 'ena he ngaue mahuinga oku ke fai he 'e lava ke fe'ilongaki e famili ....koau oku ou nofo nz au pea malo e tau moe ngaue mei hena ...


cheers
Laipeli Vaipulu

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Semisi
(no login)
125.237.5.125

About Maake Vaipulu family tree

No score for this post
March 4 2007, 11:57 PM 

Hello Petueli maloo e ngaue lahi mei hena ka koe ka ko'eku ki'i kole kataki pe teke lava 'o toe ki'i fakalahi atu 'emau ki'i tohi hohoko he oku ou ma'u e au 'a e fanau katoa a Ma'ake mo 'Asinate Mavae mo hona fanga mokopuna .....teu tali atu pe keke toki tali mai 'eku tohi kau toki hanga o oatu ..maloo e ngauelahi kau 'ena he ngaue mahuinga oku ke fai he 'e lava ke fe'ilongaki e famili ....koau oku ou nofo nz au pea malo e tau moe ngaue mei hena ...


cheers
Laipeli Vaipulu

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
MV Tokomea
(no login)
207.215.78.126

Ma'ake Family

No score for this post
March 7 2007, 8:55 AM 

Laipeli ,kataki 'o email mai kiate au keta ki'i tasilisili fakamotu pea ta toki foki kihe paenga , ki hono fakakakato 'etau fam tree ke kakato,

email address:
siosaialutui@yahoo.com (personal email)
vaikotokomea1@yahoo.com (Vai ko Tokomea email)
slutui@frk.com (work email)

Malo moe tu'a ofa lahi atu
Mokopuna 'o Petueli

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Minoneti Ngatuvai Latu
(no login)
24.2.95.13

Fakamalo Ki he Website

No score for this post
March 9 2007, 11:47 AM 

'Oku ou fie fakaha atu pe 'eku fakamalo he fie kainga mo e fakakaukau lelei 'o hono fokotu'u e peesi ni. Neu fanongo pe he fakataha ne fai, ka na'e te'eki ma'u ha faingamalie keu lele atu 'o kau he reunion. Koe matamatanoa pe foki ko e ta'e'ilo famili, ka 'oku ou hounga'ia he ngaahi hohoko kuo mou fakahoko heni. Teu toki feing 'amui he 'oku ou lolotonga ngaue he'eku tohi fakafamili ke toki paaki heni hano tatau ha'ane 'osi. Ka 'oku ou loto pe ke u fetu'utaki atu 'i heni.

Ko hoku hingoa ko Minoneti Ngatuvai Latu. Ko e si'isi'i au 'i he fanau 'a 'Ana Moeaki moe Peni Hevaha Ngatuvai.

Mali: Ta'ofi Fonua Latu ('Otukolo)mei 'Utungake, Ha'alaufuli, Vava'u.
Fanau: (F, 17) Heilala Fu'itahi Tangitangi 'i Loto Palasi Latu
(M, 15) 'Ofa Liahona Latu
(F, 13) Melena'a Lavinia Latu
(M, 12) Ta'ofi Fonua Jr. Latu

'Oku mau nofo Orem, Utah ko e toki hiki mai mei Kahuku, Hawaii mei he tauhi e tangata'eiki he'ene puke mei he 2004-2006.

Faka'apa'apa atu moe loto hounga'ia lahi he ngaahi hohoko kuo fai.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
MV Tokomea
(no login)
207.215.78.126

Contact ASAP

No score for this post
March 12 2007, 3:58 PM 

HI Mino !"oku ke kei manatu'i koaaa au he! he ! fu'u lahi ho'o nofo Vava'u pea ngalo si'i nofo paea eee fiefia lahi 'etau fetu'utaki eeee kataki fetu'utaki mai ASAP , fefe ongo vaivai ? Hevaha mo 'Ana , tala atu hoku 'ofa ,koe ki'i fakamotu pe 'ena ketau kamata mo tatanaki fakmatala ai ke ma'opo'opo pea tau toki hiki kiha 'api fo'ou 'oku toe lelei ange fakatekonolosia, sai ange pe 'eni koe lele tenga'ikoa eee

email address:
siosaialutui@yahoo.com (personal email)
vaikotokomea1@yahoo.com (Vai ko Tokomea email)
slutui@frk.com (work email)

Malo moe 'ofa lahi,
work ph 916-463-1514

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Mino Latu
(no login)
24.2.95.13

Re: PETUELI AFU FAMILY TREE

No score for this post
April 6 2007, 7:07 AM 

Ko 'eku email address 'ena kapau 'oku fie fetu'utaki email. Na'aku feinga ke fetu'utaki atu he sosaialutui@yahoo.com pea 'ikai a'u atu.

Malo 'aupito
Mino

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
MV Tokomea
(no login)
207.215.78.126

Conatact ASAP

No score for this post
April 11 2007, 8:59 AM 

Hi Mino ! Please contact me

slutui@frk.com
siosaialutui@yahoo.com
vaikotokomea1@yahoo.com
ph 916-463-1514

Malo
Siosaia Hefa Lutui
Tauhi Paenga 'oe Vai ko Tokomea

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Mele Na'a Moala
(no login)
67.187.137.187

Happy Thanksgiving

No score for this post
November 27 2008, 7:49 PM 

Malo e tokanga mai ki he'etau ngaahi me'a mei motu. Na'e fai e ki'i fakataha he 'api 'o Funaki Pahulu he 'aho ni, na'e 'ikai ke lava ki ai e tokolahi, 1. toki tala fakatu'upake mai pe,2. ko e 'aho mo'ua lahi 'eni 'o e ngaahi famili. Ka toe fai mu'a ha me'a pehe ni pea tala kei mama'o ke fai ha palani ki ai. Pea ko e fakatonutonu atu pe ki he fanau
a Viliami Kainga, na'e 'ikai ke toko 6 na'e toko 11 pea malolo kei iiki pe e toko 2, kae toe toko 9. Paula Finau- 'i ai 'a Mele Na'a 'Ulukivai'ila, pusiaki ia 'e 'Oliveti mo Hao'uli, fakataha mo Sefita Hao'uli nofo NZ. 'Oku 'ikai ha fu'u 'ilo lahi fefe ki motu, ka mou tohi mai mu'a ke tau fetu'utaki ke tau toe vaofi ange. 'Ofa lahi atu. Mele Na'a Moala (moa pe he fanganga)
 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
halamehi
(no login)
122.56.121.138

fanau a emavalu mo sione tohi

No score for this post
June 10 2009, 5:47 PM 

kataki pe kae fakahu atu mua e tokoni koeni he oku miss e toko ua he fanau aia ko saimone tohi nae mali ia mo liliani o faleloa mo pauline nae ikai mali kae iai ene tam ko amelia tupou pea mo meleofeina nae mali mo hupeti teulilo koe kii tokoni pe ia malo

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Sione Tuimana
(no login)
125.238.9.68

Ko hai 'a Ma'usieli mo Tevita Fehoko

No score for this post
October 7 2009, 7:43 PM 

Ko Ma'usieli mo Tevita Fehoko ko e ongo me'a Niua Toputapu, ka ko e 'uhinga 'o 'ena omi ki Lofanga he na'a nau fa'e taha mo Sione Peau, tamai 'a Tu'imana ki he fefine ko Pisila
Ko e 'uhinga ia 'oku 'ulumutu'a ai 'a e fanga mokopuna 'o Sione Peau 'i he ha'a 'Ulufonua

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Sione Tuimana
(no login)
125.238.246.180

Hako ' Nenase

No score for this post
October 14 2009, 8:54 PM 

Ko e tamasi'i lahi taha 'a Taulava Ikahihifo mo Nenase , ko Talolakepa hono hingoa pea mali ia mo e fefine ko Lupe, 'ofefine 'o Kavamo'unga'one 'o i ai 'ena fanau 'e toko ua tangata
1. Seleti 'Atu ( fakahingoa ki ai 'a Ikahihifo he taimi ni )
2. Sateki ( fanau, ko Lesieli Lata Pahulu 'o i ai 'a Lomekina Pahulu, hoko ia Lesieli 'a 'Oliva , 'Isi etc pea mo Puli, mali mo Samiu tokoua 'o Tu'ifua.
'oku kei toe tokolahi e fanau 'a Sateki ka 'oku nau kei fahu pe mei he fahu 'o e kau Ikahihifo


Ko e fanau 'a Seleti 'Atu, mali mo Mele Maika mei Koulo
1. Salote Naule'o
2. 'Ana Numineti (mali mo Sione Peau 'o iai 'a Viliami Molitika (To'a) mali mo Emeline Finau, Tevita mali mo Milika Vaha'i, Ofa Hakeai mali mo Hala Hakeai, Paula Lolohea mali mo Losaline Lautau, Vailanu, Molou, Timote Hopoi mali mo Halamehi Halahala 'o i ai 'a Lesieli Katokakala Lutua, Sione Peau, Suliana Ioane , mo Talita Kiumi Malupo, hoko 'ia Hopoi 'a Mosese Mahe (fakahingoa ki he 'uluaki faifekau ki Lomoloma), pea si'isi'i 'a Paea pusiaki'i 'e 'Ana Tu'ivai
3. Taulanga (tamasi'i pe 'e taha 'a Seleti 'Atu pea na'e Kavamo'unga'one i he 'ene kei mo'ui )
4. Kainga ( mali ki Pukotala mo Kava 'o i ai 'a Semisi Vatamaki ,Lilio 'Ufi,Rev Mala'e Kava, Lapi,Tahi
Ko e ta'ahine lahi taha 'a Salote Naule'o ko Folingi pea ko e ta'ahine lahi 'a Folingi ko Ilaise pea ko e ta'ahine lahi 'a Ilaise ko Nunia mali mo Sione Halalilo
Ko Nunia 'oku tokoni pule 'i he New Zealand Immigration Service 'i Tonga

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Tulutumafua
(Login Tulutulumafua)
147.144.3.239

Fiema'u Tokoni

No score for this post
June 17 2010, 10:42 AM 

Kataki pea fakamolemole na'e 'iai 'e ki'i finemotu'a ko 'Anamanu na'e tuofefine ki ai 'a e fanau 'a Leti 'oku 'iai nai ha ma'u ki hono tupu'anga.

Faka'apa'apa atu

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Fotunoa
(no login)
71.129.59.95

Kainga

No score for this post
November 30 2010, 12:45 PM 

Kataki 'o fakahoko mai ange e felave'i mo Mata'iafi. Fanongo ai ko 'ene ha'u mei Lofanga. 'Oku 'iai ha ma'u ha taha kiai.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(no login)
58.161.36.161

Re: PETUELI AFU FAMILY TREE

No score for this post
August 23 2011, 2:26 AM 


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
 
< Previous Page 1 2 Next >
  Respond to this message   
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  
Find more forums on Network54Create your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  
**** " 'OKU KAI PE TOEKAI KA 'OKU TAPU 'A E MATALAFO LAUKAI " ***** ALL BE RESPECTFUL OF OTHER FEELINGS