Important WAFF Documents

How Do I Join WAFF?
The Rules at WAFF
The Management at WAFF
The Groups at WAFF
The Links at WAFF
World's Armed Forces Forum Member Rankings World's Armed Forces ForumWorld's Armed Forces Forum 2010 NFL Pool
General Discussion
(The Den)
The World's Armed Forces Forum History, Politics & Economics Forum
Greece & Turkey Defence Forum Europe, Middle-East & Africa Defence Forum Asia & Pacific Defence Forum
Help & Suggestions Join Now!!! WAFF Vet Club
Other WAFF Help Forums

Registration Help
WAFF Help Documents
WAFF Testing Forum (Alcatraz)
Old WAFF Forums
Search WAFF Help
WAFF Flag Banner
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  

Japanese fighter aces

February 14 2004 at 1:28 PM

Derwyvern  (Login Derwyvern)
Soldiers

Japanese Fighter Aces


Name Kills
Hirojoshi Nishizawa 87
Shigeo Fukumoto 72
Sho-ichi Sugita 70
Tecuzo Iwamoto 66
Saburo Sakai 64
Horimichi Shinohara 58
Takeo Okumura 54
Satoshi Anabuki 51
Johei Hinoki 45
Yoshihiko Nakada 45
Sumi Kamito 40
Micuyoshi Tarui 38
Isamu Sasaki 37
Toshio Ota 34
Kazuo Sugino 32
Sada Koga 31
Yasuhiro Kuroe 30
Shizuo Ishii 29
Takeyoshi Muto 28
Chiyoshi Saito 28
Sada-aki Akamacu 27
Isamu Hosono 27
Jun-ichi Sasai 27
Rikio Shibata 27
Kenji Shimada 27
Goychi Sumino 27
Moritsugu Kanai 26
Isamu Kashiide 26
Takaji Kimura 26
Hidenori Matsunaga 26
Goro Miyamoto 26
Shogo Saito 26
Goro Furugori 25
Tomio Hanada 25
Tokuyasu Ishizuka 25
Naoshi Kanno 25
Kichigoro Haraguchi 24
Susumu Kajinami 24
Nobuo Ogyia 24
Toshiaki Honda 23
Shoji Kato 23
Hitoshi Asano 22
Tomori Hasegawa 22
Djozo Iwahashi 22
Zenzaburo Ohcuka 22
Saburo Togo 22
Katsuaku Kira 21
Morio Matsui 21
Naoharu Shiromoto 21
Yoshimi Hidaka 20
Teruhiko Kobayashi 20
Saburo Nakamura 20
Masaaki Shimakawa 20
Toshio Shiozura 20
Shigeo Sugio 20
Bunji Yoshiyama 20
Kanshi Ishikawa 19
Saburo Kimura 19
Ki-ichi Nagano 19
Yojiro Obusa 19
Yojiro Ofusa 19
Kaneyoshi Okano 19
Nakakazu Ozaki 19
Shogo Takeuchi 19
Kazushi Uto 19
Buni-chi Yamaguchi 19
Takeo Ishii 18
Takeo Kato 18
Masajiro Kawato 18
Sadamu Komachi 18
Akio Matsuba 18
Masayuki Nakase 18
Saburo Saito 18
Kazuo Shimizu 18
Takeo Tanimizu 18
Yukiyoshi Wakamatsu 18
Mamoru Hanada 17
Minoru Honda 17
Kiyoshi Ito 17
Keishu Kamihira 17
Keishu Kanihira 17
Masao Masuyama 17
Yoshio Oki 17
Shoichi Suzuki 17
Haruo Takagaki 17
Kenji Takamiya 17
Kuniyoshi Tanaka 17
Kisaku Igarashi 16
Misao Inoue 16
Susumu Ishihara 16
Riichi Ito 16
Kunimichi Kato 16
Kiyomi Katsuki 16
Tameyoshi Kuroki 16
Zenjiro Miyano 16
Muneyoshi Motojima 16
Bunkichi Nakajima 16
Kunimori Nakakariya 16
Yoshi-ichi Nakaya 16
Kiyoshi Namai 16
Mitsuo Ogura 16
Ryoji Ohara 16
Masami Shiga 16
Yukio Shimokawa 16
Tora-ichi Takatsuka 16
Hideo Watanabe 16
Yoshihiko Yajima 16
Hyoe Yonaga 16
Iwataro Hayawa 15
Tomesaku Igarashi 15
Kotaro Koyae 15
Shigeo Mango 15
Yoshimi Minami 15
Wataru Nakamichi 15
Shigeo Nango 15
Kenji Okabe 15
Megumu Ono 15
Kyushiro Otake 15
Toshio Sakagawa 15
Eiji Seino 15
Shigeru Shibukawa 15
Motonari Suho 15
Minpo Tanaka 15
Satoshi Yoshino 15
Masuaki Endo 14
Tomio Hirohata 14
Taka-aki Minami 14
Koji Motomura 14
Noboru Mune 14
Takeshi Noguchi 14
Djiro Okuda 14
Hiroshi Onazaki 14
Hiroshi Onozaki 14
Jukiharu Ozeki 14
Tadashi Shono 14
Ken-ichi Takahashi 14
Masao Taniguchi 14
Ichirobei Yamazaki 14
Mototsuna Yoshida 14
Masao Ashida 13
Matsuo Hagiri 13
Watari Handa 13
Fujitaro Ito 13
Kijoto Koga 13
Fudjikazu Koizumi 13
Masa-ichi Kondo 13
Toshio Kuroiwa 13
Shoji Kurono 13
Yoshiro Kuwabara 13
Hideo Maeda 13
Masatoshi Masuzawa 13
Mamoto Matsumura 13
Gitaro Miyazaki 13
Isamu Miyazaki 13
Shigetaka Omori 13
Hiroshi Shibagaki 13
Takeshi Shimizu 13
Norio Shindo 13
Nagao Shirai 13
Takao Takahashi 13
Sadao Uehara 13
Akiro Yamamoto 13
Sahei Yama****a 13
Kacumi Anma 12
Yukata Aoyagi 12
Tojoki Eto 12
Chitoshi Isozaki 12
Ryotaro Jobo 12
Takeo Kanamaru 12
Kan-ichi Kashimura 12
Tetsuo Kikuchi 12
Hideo Miyabe 12
Goro Nishihara 12
Noritsura Odaka 12
Masao Sasakibara 12
Mitsugu Sawada 12
Kiyoshi Shimizu 12
Sada-o Yamaguchi 12
Keisaku Yoshimura 12
Iyozo Fujita 11
Sumio Fukuda 11
Tokuro Fukuda 11
Yoshio Fukui 11
Hatsuo Hidaka 11
Mitsuo Hori 11
Matao Ichioka 11
Koji Ishizawa 11
Tsutomu Iwai 11
Teizo Kanamaru 11
Yoshina-o Kodaira 11
Takayori Kodama 11
Takeichi Kokubun 11
Jashiro Nashiguchi 11
Kijoshi Sekiya 11
Yoshijiro Shirahama 11
Hironojo Shishimoto 11
Eisaku Suzuki 11
Yoshio Wajima 11
Ichiro Yamamoto 11
Tomezo Yamamoto 11
Koshiro Yama****a 11
Kozaburo Yasui 11
Ken-ichi Abe 10
Takahide Aioi 10
Djiro Asano 10
Hikotai Atake 10
Yoshiro Hashiguchi 10
Kazuo Hattori 10
Chuichi Ichikawa 10
Isamu Ishii 10
Koichi Iwase 10
Matsuo Kagemitsu 10
Nobuo Kanazawa 10
Tomazaku Kasai 10
Saburo Kitahata 10
Hohei Kobayashi 10
Taro Kobayashi 10
Osamu Kudo 10
Sei-ichi Kurosawa 10
Toshio Matsumura 10
Kagemitsu Matsuo 10

Yoshikazu Nagahawa 10

Akiyoshi Nomura 10

Takao Sakano 10

Tomokazu Sasai 10

Sekizen Shibayama 10

Yasuhiro Shigematsuo 10

Tokuya Sudoh 10

Teruo Sugiyama 10

Shigeru Takahashi 10

Djiro Tanaka 10

Shinsaku Tanaka 10

Kosuke Tsubone 10

Jo****o Yasuda 10

Katsuyoshi Yoshida 10

Kaname Harada 9

Takeomi Hayashi 9

Ichiro Higashiyama 9

Yoshio Hirose 9

Noguchi Hisashichi 9

Akira Ina 9

Teigo Ishida 9

Hideo Izumi 9

Saiji (Kani) Kaji 9

Daisuke Kanbara 9

Seiji Kanda 9

Shirotaro Kashima 9

Katsue Kato 9

Kenji Kato 9

Yutaka Kimura 9

Kensui Kono 9

Shigetoshi Kudo 9

Jiro Matsuda 9

Susumu Matsuki 9

Yoshijiro Minegishi 9

Isami Mochizuki 9

Mitsugu Mori 9

Hideo Morinio 9

Yoshio Nakamura 9

Shigeru Nakazaki 9

Ki-ichi Oda 9

Makoto Ogawa 9

Djuzo Okamoto 9

Shokichi Omori 9

Iwori Sakai 9

Miyoshi Shimamura 9

Toshihisa Shirakawa 9

Aja-o Shirane 9

Toshiyuki Sueda 9

Kiyonobu Suzuki 9

Katsutaro Takahashi 9

Hiroshi Takiguchi 9

Yamato Takiyama 9

Kazu-o Tsunoda 9

Tadao Yamanaka 9

Tokushige Yoshizawaa 9

Yu-ichi Ema 8

Sachio Endo 8

Yukio Endo 8

Kurakazu Goto 8

Hitoshi Hida 8

Masao Iizuka 8

Nayouke Ito 8

Yoshio Iwaki 8

Masao Izuka 8

Tadashi Kaneko 8

Konsuke Kawahara 8

Koki Kawamoto 8

Sadamitsu Kimura 8

Juzo Kuramoto 8

Ko-ichi Magara 8

Toyoo Moriura 8

Kazuo Muranaka 8

Kenji Nakagawa 8

Mochifumi Nango 8

Shigetsune Nishioka 8

Tsutae Obara 8

Misao Okubo 8

Satoru Ono 8

Takeyoshi Ono 8

Hitoshi Sato 8

Katsuma Shigemi 8

Hiroshi Suzuki 8

Kaoru Takaiwa 8

Tadao Tashiro 8

Shinobu Terada 8

Yoshihisa Tokuji 8

Ko Tsuchiya 8

Mitsou Yamato 8

Kenji Yanagiya 8

Shigeru Yano 8

Hiroji Yoshihara 8

Mitsuzo Asai 7

Dziro Chono 7

Yonesuke Fukuyama 7

Hiroshi Gomi 7

Fusata Iida 7

Masao Kanbara 7

Masao Miyamaru 7

Katsujiro Nakano 7

Tomoji Nakano 7

Koichi Ogata 7

Hiroshi Sekiguchi 7

Masao Sugawara 7

Tadashi Tarakuma 7

Watanabe 7

Yoshio Yoshida 7

Sakuji Hayashi 6

Fumisuke Ikuno 6

Shizuo Kojima 6

Shiro Kuratori 6

Kazunori Miyabe 6

Nobuji Negishi 6

Yashinori Nogushi 6

Yoshio Oishi 6

Takashi Okamoto 6

Takashi Oshibuchi 6

Yoshi-ichi Sasaki 6

Yoshio Shiga 6

Tadao Sumi 6

Shokichi Yonekawa 6

Yo****aro Yoshioka 6

Yo****ugu Aramaki 5

Yoshisuke Arita 5

Kisaji Beppu 5

Kihei Fujiwara 5

Goro Furugori 5

Furukawa 5

Yoshishige Hayashi 5

Hideaki Inayama 5

Seiji Ishikawa 5

Tadashi Ishikawa 5

Susumu Ito 5

Enji Kakimoto 5

Teizo Kanemaru 5

Akira Kawakita 5
Toshio Matsuura 5
Masahiro Mitsuda 5
Yutaka Morioka 5
Yoshimitsu Naka 5
Matsumi Nakano 5
Nishikyo 5
Hannoshin Nishio 5
Masaharu Nishiwaki 5
Naoyuki Ogata 5
Hideo Oishi 5
Gonnoshi Sato 5
Minoru Suzuki 5
Tatsuo Takanashi 5
Yoshihiko Takenaka 5
Shimizu Takeshi 5
Toyomitsu Tsujinoue 5
Tomatsu Yokoyama 5
 
 Respond to this message   
AuthorReply
Anonymous
(Login Quagmire1)
The Red Army (Russia)

Re: Japanese fighter aces

February 14 2004, 1:53 PM 

thnx for finding out about who they were, in Japan we never call attention to individual archievement in a team work situation. We never ask ourselves with Qs like "How did this guy live day to day?" or "what makes him successful compared to the average guys".

Now only if I could separate between Navy and Airforce


    
This message has been edited by Quagmire1 on Feb 14, 2004 2:04 PM


 
 

Anonymous
(Login POLIZEI)
Honorary Administrator

Re: Japanese fighter aces

February 14 2004, 3:09 PM 

Those numbers pale compared to the German ones. 
 
Anonymous
(Login Quagmire1)
The Red Army (Russia)

Re: Japanese fighter aces

February 15 2004, 11:58 AM 

well I didn't think the Luftwaffe used cracked engima channels to direct aerial assaults and you guys had radar.

When a zero is hit in the fuselage you as a pilot is technically already dead while in a BF109 or FW190 you may still have an opprtunity to bail out.

 
 
Ahmed
(Premier Login UAEi)

Re: Japanese fighter aces

February 15 2004, 12:04 PM 

With credit being given, the German pilots actually were doing much of flying against the soviet pilots who were inexperienced and poorly trained. The German pilots were better trained more experience and it is a result of both the bad quality of the SAF and the high quality of the Luftwaffe that got them so many kills. However Japanese pilots were up against the US and UK and many of them were involved in Kamikazi attacks.

Ahmed


Adel : Dont be Afraid, We are Good people, we are Arab !
Passangers: AAhhhhhhhhhh!!!

 
 
Anonymous
(Login Quagmire1)
The Red Army (Russia)

Re: Japanese fighter aces

February 15 2004, 2:59 PM 

uh most of those Aces were dead or had their units disbanded by late 1944. Kamikaze pilots were mostly inexperienced new young flyers and the high command prefered thoseinexperienced so not to change mind and desert during the preparation for the "final dive".

and Nishizawa was a First Airman all the way until his death when the US intelligence picked up the message through the cracked cipher that he'd be transported on an army bomber and got shot down by hellcats.


    
This message has been edited by Quagmire1 on Feb 15, 2004 3:04 PM


 
 

Gyrene
(Login Gyrene)
Eagle Squadron (US)

Re: Japanese fighter aces

February 16 2004, 12:56 AM 

I agree with Ahmed. I think the Japanese generally had tougher opposition in the air. Actually I would say the pilots of the IJN were probably the best in the world in the early part of the war. Attrition took its toll however and training standards lowered dramatically over the course of the war.

The American Marine Division has the highest combat effectiveness in the American armed forces. It seems not enough for our four divisions to surround and annihilate its two regiments.

---Mao Tse Sung to General Song, prior to Chosin Reservoir 
 
Jason
(Login Devin172)
Eagle Squadron (US)

Re: Japanese fighter aces

February 16 2004, 12:59 AM 

While those German aces were fighting and racking up the big numbers they were also dying. Same goes for the Japanese aces too. By the end of the war...due to attrition...the abilities of their air arms decreased noticibly due to the fact that the replacements weren't up to snuff. A problem which could have been solved if they, like the US, rotated those aces back to properly train pilots.

 
 

Gyrene
(Login Gyrene)
Eagle Squadron (US)

The dogfight with James "Pug" Southerland flying F4F Wildcat Bu 5192, over Guadalcanal

February 16 2004, 1:19 AM 

An excert from Saburo Sakai's book Samurai! Saburo Sakai pages 160-162

The dogfight with James "Pug" Southerland flying F4F Wildcat Bu 5192, over Guadalcanal

"...The Wildcat was clinging grimly to the tail of a Zero, its tracers chewing up the wings and tail. In despiration, I snapped out a burst. At once the Grumman snapped away in a roll to the right, clawed around in a tight turn, and ended up in a climb straight at my own plane. Never before had I seen an enemy plane move so quickly or gracefully before, and every second his guns were moving closer to the belly of my fighter. I snap-rolled in an effort to throw him off. He would not be shaken. He was using my favorite tactics, coming up from under.

I chopped the trottle back and the Zero shuddered as its speed fell. It worked; his timing off the enemy pilot pulled back in a turn. I slammed the trottle forward again, rolling to the left. Three times I rolled the Zero, then dropped in a spin, and came out in a left vertical spiral. The Wildcat matched me turn for turn. Our left wings pointed at a right angle to the sea below us, the right wing at the sky.

Neither of us could gain the advantage. We held to the spiral, tremendous G pressures pushing us down in our seats with every passing second. My heart pounded wildly, and my head felt as if it weighed a ton. A gray film seemed to be clouding my eyes. I gritted my teeth; if the enemy pilot could take it, so could I. The man who failed first and turned in any other direction to ease the pressure would be finished.

On the fifth spiral, the Wildcat skidded slightly, I had him, I thought. But the Grumman dropped his nose, gained speed, and the pilot again had his plane in full control. There was a terrific man behind that stick.

He made his error, however, in the next moment. Instead of swing back to go into a sixth spiral, he fed power to his engine, broke away at an angle, and looped. That was the decisive split second. I went right after him, cutting inside the Grumman's arc, and came out on his tail. I had him. He kept flying loops, trying to narrow the distance of each arc. Everytime he went up and around I cut inside his arc and lessened the distance between our two planes. The Zero could outfly any fighter in the world in this kind of manuver.

When I was only fifty yards away, the Wildcat broke out of his loop and astonished me by flying straight and level. At this distance I would not need the cannon; I pumped 200 rounds into the Grumman's cockpit, watching the bullets chewing up the thin metal skin and shattering the glass.

I could not believe what I saw; the Wildcat continued flying almost as if nothing had happened. A Zero which had taken that many bullets into its vital cockpit would have been a ball of fire by now. I could not understand it. I slammed the trottle forward and closed in to the American plane, just as the enemy fighter lost speed. In a moment I was ten yards ahead of the Wildcat, trying to slow down. I hunched my shoulders, prepared for the onslaught of his guns, I was trapped.

No bullets came. The Wildcat's guns remained silent. The entire situation was unbelievable. I dropped my speed until our planes were flying wing-to-wing formation. I opened my cockpit window and staired out. The Wildcat's cockpit canopy was already back, and I could see the pilot clearly. He was a big man, with a round face. He wore a light khaki uniform. He appeared to be middle-aged, not as young as I had expected.

For several seconds, we flew along in our bizarre formation, our eyes meting across the narrow space between the two planes. The Wildcat was a shambles. Bullet holes had cut the fuselage and wings up from one end to the other. The skin of the rudder was gone, and the metal ribs stuck out like a skeleton. Now I understood his horizontal flight, and also why the pilot had not fired. Blood stained his right shoulder, and I saw the dark patch moving downwards over his chest. It was incredible that his plane was still in the air.

But this was no way to kill a man! Not with him flying helplessly, wounded, his plane a wreck. I raised my left hand and shook my fist at him shouting uselessly, I knew, for him to fight instead of flying along like a clay pigeon. The American looked startled; he raised his right hand weakly and waved.

I had never felt so strange before. I had killed many Americans in the air, but this was the first time a man had weakened in such a fasion directly before my eyes, and from the wounds I had inflicted upon him. I honestly, didn't know whether or not I should try and finish him off. Such thoughts were stupid, of course. Wounded or not, he was the enemy, and he had almost taken three of my own men a few minutes before. However, there was no reason to aim for the pilot again. I wanted the plane, not the man.

I dropped back and came again in on his tail. Somehow the American called upon a reserve of strength and the Wildcat jerked into a loop. That was it. His nose started up. I aimed carefully at the engine, and barely touched the cannon trigger. A birst of flame and smoke exploed outward from the engine. The Wildcat rolled and the pilot bailed out. Far below me, almost directly over the Guadalcanal coast, his parachute opened. The pilot did not grasp the shroud lines, but hung limply in his chute. The last I saw of him he was drifting in towards the beach..."

Sakai's autobiography, originally pubished in 1957.
The American Marine Division has the highest combat effectiveness in the American armed forces. It seems not enough for our four divisions to surround and annihilate its two regiments.

---Mao Tse Sung to General Song, prior to Chosin Reservoir
    
This message has been edited by Gyrene on Feb 16, 2004 1:24 AM


 
 

Derwyvern
(Login Derwyvern)
Soldiers

Re: Japanese fighter aces

February 16 2004, 1:25 AM 

So what happend to the American pilot? Did he make it or did he die?


 
 

Gyrene
(Login Gyrene)
Eagle Squadron (US)

Re: Japanese fighter aces

February 16 2004, 2:26 AM 

Derwyvern,

I was curious about that too when I read the exerpt from Sakai's book. Sutherland survived, he was rescued by a native islander and returned to the American lines. He later returned to combat and became an ace himself, as well as winning the Distinguished Flying Cross.

On the same mission he was shot down he had downed 1 Japanese bomber, the first Japanese plane shot down by the Americans over Guadalcanal. (Sutherland was the first American to be shot down in the battle)

The American Marine Division has the highest combat effectiveness in the American armed forces. It seems not enough for our four divisions to surround and annihilate its two regiments.

---Mao Tse Sung to General Song, prior to Chosin Reservoir 
 

Derwyvern
(Login Derwyvern)
Soldiers

Re: Japanese fighter aces

February 16 2004, 12:32 PM 

John F. Sutherland

Not a big ace though, he only shot down 5 planes


 
 
Calci
(Login Calci)
WAFFer

Re: Japanese fighter aces

February 17 2004, 8:18 AM 

Saburo Sakai's 'Samurai in the Sky'


 
 
 
  Respond to this message   
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index