Islamicdialogue - T�rk�e ve �ngilizce �slami ve G�ncel Konularda Tart��ma Forumu = Islamic Discussion Forum "(insanlar�) Allah'a �a��ran, iyi i� yapan ve "ben m�sl�manlardan�m" diyenden kimin s�z� daha g�zeldir?" - 41/fuss�let suresi: 33 "Who is better in speech than one who calls (men) to Allah works righteousness and says "I am of those who bow in Islam?" - 41/Fuss�lat Surah: 33 KUR'AN-I KER�M = AL-QUR'AN AL-KAREEM = HOLY QU'RAN
 


  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Forum  

ödev konusu : ilkgretim icin: çevremizdeki dini semboller nelerdir?

December 27 2008 at 1:06 PM
No score for this post
cemil celepci  (Login cemilcelepci)
Owner
from IP address 88.247.104.160

 

2008-12-27<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ödev konusu : ilkgretim icin: çevremizdeki dini semboller nelerdir?

 

http://www.halkiletisim.net/showthread.php?tid=2907>

 

çevremizdeki dini semboller

 

Dini Semboller Nedir

 


Sembol ne demektir

Duyularla ifade edilmeyen bir þeyi belirten, somut nesne veya iþaretlere "sembol" denir. Dini sembol ise; dini hatýrlatan nesne veya iþaretlere denir.

Dini sembollere niçin rastlarýz?

Ýnanan bir varlýk olan insanýn yaþamýnda, dinin önemli bir yeri vardýr. Bu nedenle evimizde ve yaþadýðýmýz çevrede dinî birer sembol olan resim, yazý ve yapýtlara rastlarýz. Bunlar, dinin kültüre olan etkisinin sonucu ortaya çýkmýþtýr ve dinî bir inancý ya da bir olayý hatýrlatýr.

Dini sembollere örnekler;

Cami, mescit, minare, kilise, havra, Kabe, seccade, tesbih, Kur'anýkerim veya Allah, Muhammed, Besmele, Kelimeitevhit, Kelimeiþahadete iþaret eden güzel sözler, bunlarýn yazýlý olduðu levhalar çevremizde bulanan dini sembollerden bazýlarýdýr.

Bu semboller ne anlama gelir?

Cami: Müslümanlarýn hep birlikte ibadet etmek için toplandýklarý yerdir.
Mescit: Küçük camiye denir.
Minare: Namaz vakitlerinin geldiðini bildirmek için müezzinin çýkýp ezan okuduðu çoðunlukla taþtan, yüksek ince yapýya denir.
Kilise: Hristiyanlarýn ibadet yerlerine denir.
Havra: Yahudilerin ibadet yerlerine denir.
Seccade: Bir kiþinin üzerinde namaz kýlabileceði büyüklükte, halý veya kumaþtan yaygýdýr.
Tesbih: Allah'ýn ismini anarken sayýyý þaþýrmamak için ipe dizilmiþ birtakým boncuk veya deðerli taþlardan oluþan halka. Tespihler genellikle 33 veya 99 taneli olur.

Dini sembollerin hayatýmýzdaki önemi nedir?

Dini semboller, dinin insanýn yaþamýnda önemli bir yeri olduðunu gösterir. Dinî bir inancý ya da bir olayý hatýrlatarak, onun insan zihnine yerleþmesine, dini duygularýn canlý tutulmasýna yardýmcý olur. Örneðin "Allah" yazýlý bir levhayý gördüðümüzde; bizleri yaratan, yaþatan Yüce Rabbimiz aklýmýza gelir. Böylelikle onu unutmamýþ olur, ona karþý yapmamýz gerekenleri bir kez daha hatýrlamýþ oluruz.
Dini semboller ile ilgili olarak bize düþen görev nedir?
Hem dinimizle ilgili, hem de diðer dinlerle ilgili sembollere saygýlý olmalýyýz. Ayný zamanda bu sembolleri korumaya özen göstermeliyiz. Çünkü bunlar birer tarihi mirastýr ve bizi geçmiþimizle baðlarýmýzýn sürmeni saðlayan deðerlerdir.


http://www.halkiletisim.net/showthread.php?tid=2907>

 

///

 

http://www.dinibil.com/default.asp?L=tr&mid=905>

 

          KONU:                                                         2.Çevremizde Bulunan Dini Sembolleri Tanýyalým

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

KONUYA HAZIRLIK                    

 

a) Bu Konuyu Öðrenmek Bize Neler Kazandýracak?                  

  • Çevremizde bulunan dini sembollere örnekler vereceksiniz.

b) Bu Konuda Hangi Kelime ve Kavramlarý Öðreneceðiz?                    

  • Cami, mescit, minare, kilise, havra, seccade, tespih

c) Bu Konuya Nasýl Hazýrlanacaðýz?                     

  • Çevremizde bulanan dini sembolleri araþtýrýnýz.

 

ANLATIM               

2. Çevremizde Bulunan Dini Sembolleri Tanýyalým

Sembol ne demektir

Duyularla ifade edilmeyen bir þeyi belirten, somut nesne veya iþaretlere "sembol" denir. Dini sembol ise; dini hatýrlatan nesne veya iþaretlere denir.

Çevremize dini sembollere niçin rastlarýz?

Ýnanan bir varlýk olan insanýn yaþamýnda, dinin önemli bir yeri vardýr. Bu nedenle evimizde ve yaþadýðýmýz çevrede dinî birer sembol olan resim, yazý ve yapýtlara rastlarýz. Bunlar, dinin kültüre olan etkisinin sonucu ortaya çýkmýþtýr ve dinî bir inancý ya da bir olayý hatýrlatýr.

Çevremizde bulunan dini sembollere örnekler;

Cami, mescit, minare, kilise, havra, Kabe, seccade, tesbih, Kur'anýkerim veya Allah, Muhammed, Besmele, Kelimeitevhit, Kelimeiþahadete iþaret eden güzel sözler, bunlarýn yazýlý olduðu levhalar çevremizde bulanan dini sembollerden bazýlarýdýr.

Bu semboller ne anlama gelir?

Cami: Müslümanlarýn hep birlikte ibadet etmek için toplandýklarý yerdir.
Mescit: Küçük camiye denir.
Minare: Namaz vakitlerinin geldiðini bildirmek için müezzinin çýkýp ezan okuduðu çoðunlukla taþtan, yüksek ince yapýya denir.
Kilise: Hristiyanlarýn ibadet yerlerine denir.
Havra: Yahudilerin ibadet yerlerine denir.
Seccade: Bir kiþinin üzerinde namaz kýlabileceði büyüklükte, halý veya kumaþtan yaygýdýr.
Tesbih: Allah'ýn ismini anarken sayýyý þaþýrmamak için ipe dizilmiþ birtakým boncuk veya deðerli taþlardan oluþan halka. Tespihler genellikle 33 veya 99 taneli olur.

Dini sembollerin hayatýmýzdaki önemi nedir?

Dini semboller, dinin insanýn yaþamýnda önemli bir yeri olduðunu gösterir. Dinî bir inancý ya da bir olayý hatýrlatarak, onun insan zihnine yerleþmesine, dini duygularýn canlý tutulmasýna yardýmcý olur. Örneðin "Allah" yazýlý bir levhayý gördüðümüzde; bizleri yaratan, yaþatan Yüce Rabbimiz aklýmýza gelir. Böylelikle onu unutmamýþ olur, ona karþý yapmamýz gerekenleri bir kez daha hatýrlamýþ oluruz.

Dini semboller ile ilgili olarak bize düþen görev nedir?

Hem dinimizle ilgili, hem de diðer dinlerle ilgili sembollere saygýlý olmalýyýz. Ayný zamanda bu sembolleri korumaya özen göstermeliyiz. Çünkü bunlar birer tarihi mirastýr ve bizi geçmiþimizle baðlarýmýzýn sürmeni saðlayan deðerlerdir.

Anlatým: Osman Ay

Yukarýdaki anlatýmý word dosyasý olarak indir

ANLATIM 2            

Ramazan pidesi gördüðümüzde, bu bize neyi çaðrýþtýrýyor? Seccade gördüðümüzde aklýmýza ilk ne gelir? Minarelerin ucundaki hilalin anlamý nedir?

Din ile yakýndan ilgili olan simgelere dini semboller denir.

Çevremizde dinimize ait pek çok resim, güzel yazý ve yapý gibi semboller bulunmaktadýr. Bu semboller, bizim en önemli deðerlerimizdendir. Evimizde bulunan Kuranýkerim, namaz kýlmak için serdiðimiz seccade, Allah'ýn adýný anarken çektiðimiz tespih, duvarlarýmýzý süsleyen besmeleler, ayet ve hadisler birer dini sembollerdir. Ayný þekilde camiler, þadýrvanlar, minareler de birer dini semboldür.

Kilise, haç ve çan da Hýristiyanlýða ait birer dini semboldür; týpký havranýn ve kipanýn (baþa takýlan küçük takke) Yahudiliðin sembolleri olmasý gibi. (Dr. Ali Kuzudiþli)

KONUYU ANLADIK MI?            

  • Dini sembollere 5 örnek verip bunlarýn ne anlamlara geldiðini söyleyiniz.

 

DERS MATERYALLERÝ              

 

Sunular                     

Sunu 1 Hazýrlayan: Dr. Ali Kuzudiþli

Çalýþma Kaðýtlarý                

Çalýþma Kaðýdý 1 Hazýrlayan Dr. Ali Kuzudiþli

Video ve Ses Dosyalarý                  

 

Hikayeler                 

 

Fýkralar                    

 

Atasözleri                 

 

Oyun             

Proje Ödevi              

 

Sizden Gelenler                   

 

ÖÐRETMEN ÝÇÝN NOTLAR                  

 

info@dinibil.com"> style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: windowtext">DOSYA GÖNDER               

 

 

 

 


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
 
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Forum  
Find more forums on IslamCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  
Islamicdialogue - T�rk�e ve �ngilizce �slami ve G�ncel Konularda Tart��ma Forumu = Islamic Discussion Forum