<< Previous Topic | Next Topic >>Return to Forum  

Ang Dating Daan Forum statistics

January 1 2007 at 12:48 AM
No score for this post

i3answer  (Login i3answer)
Owner

 

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
 
  Respond to this message   
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Forum  
Find more forums on Network54Create your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

Eli Soriano (puno ng Ang Dating Daan): "Ngayon, kung sasabihin 'nyo meron din akong mali eh di' i-expose 'nyo rin, ipakita ninyo. I'm ready to face anybody. Kung ang pag-uusap eh 'yung sinasabi ng palatuntunang ito. We want this program to be credible ah...sa ating mga publiko. Gusto namin na tayo maging matapat." (audio/video)











Former Ang Dating Daan | Ang Akweng Daan | Ang Dating Daan Video Clips | Ang Dating Daan Kontradiksyon | Cybro - Nagbubunyag sa Ang Dating Daan sa Net' | Ang Dating Daan Tuligsa | Members Church of God International Webring | Ang Akweng Daan Blogspot.com | Ang Dating Daan Kasinungalingan | Former Members Church of God International | Ang Dating Daan News Center | Ang Dating Daan Kaanib Vs Ang Dating Daan Kaanib | Ang Dating Daan Kaayusan at Disiplina | Ang Dating Daan Pulitika | Ang Dating Daan Paninira | Ang Dating Daan at Suhay | Ang Dating Daan Perehan |