Return of the Jedi   

âÍéÇÇÇÇ à¾Ôè§ÃÙéÇèÒÁÕàǺ¹Õé

April 3 2008 at 5:03 PM
No score for this post
MAKOdeHARRIER  (Login MAKOdeHARRIER)
Black Seal Member
from IP address 124.120.68.12

 

¢Í¹éͧãËÁèÍÂÙè´éÇÂÍÕ¡¤¹¹Ð¤éÒºº
ÊÇÑÊ´Õ¾Õèæ·Ø¡¤¹¤ÃѺ ¤Ô´¶Ö§¤ÃéÒºº

[IMG][/IMG]

ËÅѧæÁÒ¹Õè¼ÁäÁèä´éà¢éÒàǺ¾Òà¹Íä·ÁÒ¹Ò¹ÅÐ
à¾ÃÒе͹ËÅѧÁÒºéÒáµèàÍ¾Õ áµè¾ÍÊͧÊÒÁÇѹÁÒ¹Õè
¹Ö¡ÍÂÒ¡¨ÐàÅè¹á¾ÁÍÕ¡Ãͺ ¡éÍàÅÂà¢éÒ¾Òà¹Íä·ÁÒ
áÅéÇ¡éÍà¨ÍÅÔé§ÁÒâ¼Åè·Õè¹ÕèÅФÃѺ

IMG][/IMG]

µÍ¹¹Õéà;աéÍÁÕáµèà¨éÒ¹ÕèÅФÃѺ ÁÕà;աѺà¤éÒÍÂÙèàÃ×͹¹Ö§
¼ÁàÍÒÁÒà»ÅÕè¹à»ç¹ÊÒÂÂÒ§¹èФÃѺ äÁèÃÙéà¢éҡѹÃÖà»ÅèÒ

[IMG][/IMG]

¶èÒÂ㹺éÒ¹ÃÙ»äÁèÊÇÂÍèÐ Á×´æä§äÁèÃÙé
à´ëÇÁÕÃÙ»¶èÒ¹͡ºéÒ¹¤ÃѺ â´¹áʧᴴ¨Ô§æ
ÊÇ¡ÇèҡѹàÂÍÐàÅÂ...

IMG][/IMG]

à¹Õè¤ÃѺ ÊÇÂÊØ´¢Í§½ÕÁ×ͼÁáÃÐ áÎè

[IMG][/IMG]


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Responses

Find more forums on WatchesCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

Here is the place for friends who have affection for AP Offshore, can join, share and openly discussed anything about this piece of art.

We are just a group of people who fascinating about this piece of art,

we intend to promote friendliness and openly discussion. Also, a fair trade of any items relate to AP Offshore is welcome.

So, why don't you make yourself a cup of coffee or a drink, sit back and enjoy the easy going and friendliness of our Offshore Lover Website.

äÁèÅͧäÁèÃÙéäÁèà¤ÂÊÇÁäÁèà¤ÂÊÍ´¡ç¨ÐäÁèÃÙéÊÖ¡ààµèÇѹä˹·Õè¤Ø³ÊÇÁRoyal Oak Offshoreà¾Õ§¤ÃÑé§à´ÕÂÇ.¤Ø³¨Ð¤Ô´¶Ö§ààÅеԴã¨ã¹¤ÇÒÁ§´§ÒÁ¨¹àà·ºÅ×ÁËÙÅ×ÁµÒäÁè¢Öé¹àÅ·Õà´ÕÂÇ.

To be a Member Thai paneristi