Return of the Jedi   

SurvaviorÍÍ¡ÁҡѹààÅéǤÃѺ ..¨Ò¡ÀÒ¾à¾ÕÂÇÃÔª .¤ÍÁÁÒ¤ÃѺ

November 6 2008 at 9:17 PM
No score for this post

Tokeirei  (Login tokeirei99)
Black Seal Member
from IP address 119.72.33.146

 
ÀÒ¾¨Ò¡ àÇ»à¾ÕÂÃÃÔª¤ÃѺÍÍ¡ÁҡѹààÅéǤÃѺ ÁҴ١ѹàµçÁæÍÂÒ¡¨ÐàËç¹àÃ×͹¨ÃÔ§æµéͧ仢ʹٷÕè ÁÒÊàµÍÃìàÇ» à;պÕà¤à¤ ¤Ø³àÍ Í·Ô»¡Ñ¹àÍÒàͧ¹Ð¤ÃѺ
à´ÕëÂǡ礧ä´éàË繡ѹ¤ÃѺ .
[linked image]

.¼ÁÃͶèÒÂÃÙ»ÍÂèÒ§à´ÕÂÇà¾ÃÒÐËÁ´ààÍÊä»ÊÍÂààÅéǤѺ(ÁͺãËéºÔé¡ÍéÍä»ÊÍÂàà·¹¤ÃѺ )
à¾ÃÒÐ..­Õè»Ø蹪éÒ¡ÇèÒªÒǺéÒ¹¤ÃѺà¾ÃÒеÅÒ´àÍ¾Õ ã¹­Õè»Øè¹à»ç¹µÅÒ´»Ô´à¾ÃÒФ¹ÊÍÂà;ÕÊèǹãË­è àÅè¹ËØèé¹à¡çºàà·¹ËØé¹à»ç¹ÊèǹãË­è¤ÃѺ..

[linked image]

[linked image]

[linked image]

¢¹Ò´Ê໵ÍÍ¡ÁÒààÅéÇ·Õè 42ÁÁ..¡Ð¤ÃÒÇ¡ÃÒ´·ÕèãË­èÍÍ¡ÁÒ¤ÃѺ..¼Áàͧ¡ç§§¡ÐµÅÒ´­Õè»Øè¹äÁè¤è͵Ô×è¹àµé¹¡Ñ¹à·èÒäÃà¾ÃÒжÒÁä»·ÕÙèµÔ¡¡çºÍ¡ÇèÒ ÂѧäÁèÃÙéàÃ×èͧÍÐäà (ÍÐäÿèÐ)
ÃÒ¤Òà·èÒ¹Ñé¹·ÕèÃÙéààÅéǨРÁÕºÙµÔ¡ä»·ÓäÁ¿èÐ ...§§â¤ÃµàŤѺ..¶ÒÁÍÐäáçäÁèÃÙéàÃ×èͧÁÒàÁ×èÍäáçäÁèÃÙé¤ÃѺ [linked image]
ÁÒ´ÙÀÒ¾ÊÇÂæ¨Ò¡ àÇ»à¾ÕÂÃÃÔ¢¡Ñ¹¤ÃѺ
[linked image]

[linked image]

[linked image]

[linked image]

[linked image]

[linked image]

[linked image]

Thanks you forNice picxs from Purist.pro .com

[linked image]

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Responses

Find more forums on WatchesCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

Here is the place for friends who have affection for AP Offshore, can join, share and openly discussed anything about this piece of art.

We are just a group of people who fascinating about this piece of art,

we intend to promote friendliness and openly discussion. Also, a fair trade of any items relate to AP Offshore is welcome.

So, why don't you make yourself a cup of coffee or a drink, sit back and enjoy the easy going and friendliness of our Offshore Lover Website.

äÁèÅͧäÁèÃÙéäÁèà¤ÂÊÇÁäÁèà¤ÂÊÍ´¡ç¨ÐäÁèÃÙéÊÖ¡ààµèÇѹä˹·Õè¤Ø³ÊÇÁRoyal Oak Offshoreà¾Õ§¤ÃÑé§à´ÕÂÇ.¤Ø³¨Ð¤Ô´¶Ö§ààÅеԴã¨ã¹¤ÇÒÁ§´§ÒÁ¨¹àà·ºÅ×ÁËÙÅ×ÁµÒäÁè¢Öé¹àÅ·Õà´ÕÂÇ.

To be a Member Thai paneristi