Return of the Jedi   

ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ¤Ø³à»é

June 28 2009 at 11:43 PM
No score for this post

Krieng  (Login k_rerkpooritat)
Black Seal Member
from IP address 124.120.174.30


Response to ÂѧäÁèä´éËÒÊÒÂÊÑé¹àŤÃѺ

 

·ÕèºÍ¡ÇèÒŧ¼Ô´¹Õè...¼Ô´ÍÐäÃÍФÃѺ

ËÃ×ÍÇèÒ¤¹·ÕèÍÂÙè¢éÒ§æ....¼Ô´µÑÇ!!

µÍ¹¹Õé¡ÓÅѧËÒÊÒà˵طÕè·ÓãËé¡Ô¹¾×é¹·ÕèÍÂÙè¤ÃѺ à¾ÃÒТÖé¹àÃçÇÁÒ¡ áµè»Ñ­ËÒãË­è¤×;ÕèãË­èà¢éÒàÇ»ä·Â¾Òà¹ÍÃÔʵԨҡ·Õè­Õè»Øè¹äÁèä´é!! à«ç§¤Í´æ àŤÃѺ sad.gif


[linked image]

"PAM"...Love at the first sight
Thai Paneristi

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Responses

Find more forums on WatchesCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

Here is the place for friends who have affection for AP Offshore, can join, share and openly discussed anything about this piece of art.

We are just a group of people who fascinating about this piece of art,

we intend to promote friendliness and openly discussion. Also, a fair trade of any items relate to AP Offshore is welcome.

So, why don't you make yourself a cup of coffee or a drink, sit back and enjoy the easy going and friendliness of our Offshore Lover Website.

äÁèÅͧäÁèÃÙéäÁèà¤ÂÊÇÁäÁèà¤ÂÊÍ´¡ç¨ÐäÁèÃÙéÊÖ¡ààµèÇѹä˹·Õè¤Ø³ÊÇÁRoyal Oak Offshoreà¾Õ§¤ÃÑé§à´ÕÂÇ.¤Ø³¨Ð¤Ô´¶Ö§ààÅеԴã¨ã¹¤ÇÒÁ§´§ÒÁ¨¹àà·ºÅ×ÁËÙÅ×ÁµÒäÁè¢Öé¹àÅ·Õà´ÕÂÇ.

To be a Member Thai paneristi