Return of the Jedi   

¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤ÃѺ

August 26 2009 at 2:26 PM
No score for this post
Cockerel  (Login Cockerel_Offshore)
from IP address 202.139.223.18


Response to ä´èé¤Ñº ààµèÃѺàºÍÃà¤Å· ˹éÒ´Ó¼Á ÇèÒ ã¹àÁ×Ôͧä·Â¹èҨж١ÁÒ¡¡ÇèÒ­Õè»Ø蹤ÃѺ

 

㨨ÃÔ§ÍÂÒ¡ä´é Theme Black ÁÒ¡¡ÇèÒ¤ÃѺ áµèàÁ×ͧä·ÂËÒÂÒ¡àËÅ×Íà¡Ô¹¨¹¶Í´ã¨¨Ð¡ÅѺä»ËÒà¨éÒ Rubber Clad ÁÒãÊèÍÕ¡·ÕáÅéÇÅФÃѺ à´ÕëÂÇÁÕàÇÅÒ¨ÐÅͧä»à´Ô¹ÊÓÃǨµÅÒ´´Ù¤ÃѺ¶éÒÃÒ¤Ò´Õ¡ÇèÒ·Õè­Õè»Ø蹡ç¹èÒʹã¨ÁÒ¡¤ÃѺ áµè¼Á´ÙÃÒ¤Ò·Õè¡Ãдҹ¢ÒÂ㹺ÍÃì´ãË­è ÃÒ¤ÒÂѧáçÍÂÙèàŤÃѺ

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Find more forums on WatchesCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

Here is the place for friends who have affection for AP Offshore, can join, share and openly discussed anything about this piece of art.

We are just a group of people who fascinating about this piece of art,

we intend to promote friendliness and openly discussion. Also, a fair trade of any items relate to AP Offshore is welcome.

So, why don't you make yourself a cup of coffee or a drink, sit back and enjoy the easy going and friendliness of our Offshore Lover Website.

äÁèÅͧäÁèÃÙéäÁèà¤ÂÊÇÁäÁèà¤ÂÊÍ´¡ç¨ÐäÁèÃÙéÊÖ¡ààµèÇѹä˹·Õè¤Ø³ÊÇÁRoyal Oak Offshoreà¾Õ§¤ÃÑé§à´ÕÂÇ.¤Ø³¨Ð¤Ô´¶Ö§ààÅеԴã¨ã¹¤ÇÒÁ§´§ÒÁ¨¹àà·ºÅ×ÁËÙÅ×ÁµÒäÁè¢Öé¹àÅ·Õà´ÕÂÇ.

To be a Member Thai paneristi