ONLY OFFSHORE Club

·ÕèÃÇÁËÒ¢éÍÁÙÅà¾×èÍàÃÕ¹ÃÙéà¡ÕèÂǡѺRoyal Oak Offshore.ÊÓËÃѺ·èÒ¹·Õèʹ㨡ÓÅѧÍÂÒ¡¨Ðà»ç¹à¨éҢͧËÃ×ÍËÒ¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ¼ÅÔµÀѹ±EËÁèæ¢Í§Audemars Piguet.

ÃÇÁ·Ñ駡ÒÃàÊÒÐààÊǧËÒààËÅ觷Õèª×éÍ¢ÒÂààÅÐÃÒ¤Ò·Õè㹻Ѩ¨ØºÑ¹ààÅТéÍÁÙÅ¡Òþº¹Ñ´»ÃÖ¡ÉÒà¡ÕèÂǡѺ¢éÍÁÙÅ·Õèʹءʹҹ¢Í§Royal Oak Offshore LoverÍÕ¡´éÇÂ.

â´Â·Õè¤Ñ´ÁÒäÁè੾ÒÐà¨ÒШ§àÃ×èͧRoyal Oak OffshoreÍÂèÒ§à´ÕÂÇ

Welcome to the "Only Offshore Club"....the place where Royal Oak Offshore lovers will be able to share their hardcore passions on these fantastic timepieces. Feel free to post and share your expriences as your input will probably ignite the needs of owning at least one Offshore during one's lifespan. This is not a gamble or something about showing-off, but do consider your input as the "quench of thirst"!! Newbies who stop by for transit in this terminal can be sparkled and shifted their focuses towards this amazing species of Audimars Piguet family. This forum is not only the place to share but also the place for newbies to take off and start their Offshore adventures. It's time to sit back, relax, enjoy, and let the offshore craziness begins its journeys... Welcome to Offshore club.(* Thai version *)Only Offshore We love because most sporty and popular model in Audemars Piguet
Not logged in | Login | Create AccountSerch    Go to Panethai.com    Post Message
 
 << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
Find more forums on WatchesCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

Here is the place for friends who have affection for AP Offshore, can join, share and openly discussed anything about this piece of art.

We are just a group of people who fascinating about this piece of art,

we intend to promote friendliness and openly discussion. Also, a fair trade of any items relate to AP Offshore is welcome.

So, why don't you make yourself a cup of coffee or a drink, sit back and enjoy the easy going and friendliness of our Offshore Lover Website.

äÁèÅͧäÁèÃÙéäÁèà¤ÂÊÇÁäÁèà¤ÂÊÍ´¡ç¨ÐäÁèÃÙéÊÖ¡ààµèÇѹä˹·Õè¤Ø³ÊÇÁRoyal Oak Offshoreà¾Õ§¤ÃÑé§à´ÕÂÇ.¤Ø³¨Ð¤Ô´¶Ö§ààÅеԴã¨ã¹¤ÇÒÁ§´§ÒÁ¨¹àà·ºÅ×ÁËÙÅ×ÁµÒäÁè¢Öé¹àÅ·Õà´ÕÂÇ.

To be a Member Thai paneristi