<< Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  

To Nitkov Utrinski vesnik pishuwa za golem Bugarin D-r Hristo Tatarchev

December 19 2004 at 6:28 AM
No score for this post

Macedonian  (Login kaloyan)

 
Nitkov reed this article from your Macedonian Press.
But I need to clarify some things, which you barinwashed head will not understand:
http://www.utrinskivesnik.com.mk/default.asp?pBroj=1656&stID=27297&pR=7

Àíòîíèî Ìèëîøîñêè Antonio Miloshiski
October, 1893 in Solun was created THE BULGARIAN, MACEDONO-ODRINSKI REVOLUTIONARY COMMITTEES. LATER KNOWN IN THE HISTORY AS BMPO.

In the constituent meeting Dr. Hristo Tatarchev said:

"Brothers we are Bulgarians, let us get to work to unite with mother Bulgaria. " Damian Gruev pointed the mercilessness with which the grate powers dealt Bulgaria at the Berlin Congress."First Autonomous Macedonia, then uniting with Bulgaria in the example with Eastern Romelia.~ said) DAMIAN GRUEV The forefather of the Macedonian liberation struggle in this historical moment is 22 years of age.


Íàèñòèíà äîáúð çíàê å îáíàðîäâàíåòî íà òàÿ ñòàòèÿ â åäíî þãîñëàâñêî êîìóíèñòè÷åñêî ãëàñèëî êàòî Óòðèíñêè Âåñòíèê.

Íî âñå ïàê, çàùî àâòîðúò íå ïîÿñíÿâà ùî çíà÷è ÁÌÎÐÊ? Òîëêîâà ëè ùå å âðåäíî çà ôèðîìñêèÿ ÷èòàòåë äà ðàçáåðå ÷å ïúðâîòî èìå íà ÂÌÎÐÎ å "Áúëãàðñêè Ìàêåäîíî-Îäðèíñêè Ðåâîëþöèîííè Êîìèòåòè"?

È çàùî íå èçïîçâà èñòèíñêèòå èìåíà íà íåùàòà, à ñè íàëàãà ñàìîöåíçóðà çà äà èçáåãíå óïîòðåáàòà íà äóìè÷êàòà "áúëãàðñêè"? Åååõ òîÿ ïóñò ôèðîìñêè Á-ñèíäðîì, äàëè ùå ñå èçëåêóâàò íåêîãà îò íåãî?

Here more article Dr. Tatarchev was proud to be Bulgarian Macedonian, me too. You Nitkovski are shame to Makedonija. Will be helpful to read more...
http://www.kroraina.com/knigi/ht/index.html
http://web.orbitel.bg/classica/dotodorov.htm
May be one time you will understand? May be not!

ceti 10-te Lagi na Makedonizmot Vistinata za Makedonija
http://www.macedoniainfo.com/10_Lies_Macedonism.htm

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AuthorReply
Anonymous
(Login ceko)

Re: To Nitkov Utrinski vesnik pishuwa za golem Bugarin D-r Hristo Tatarchev

No score for this post
December 19 2004, 8:41 AM 

Íîòà íà 23 îêòîìâðè 1893 (ñòàð ñòèë) âî Ñîëóí, íà óëèöàòà “×åëåáèáàêàëëë” âî õîòåëîò “Áîøíàê õàííí“, øåñòìèíà èíòåëåêòóàëöè (ä-ð Òàòàð÷åâ, ÕàŸèíèêîëîâ, Ãðóåâ, ÁàòàíŸèåâ, Äèìèòðîâ è Ïîï Àðñîâ) ãî îäðæóâààò îñíîâà÷êîòî ñîáðàíèå íà ÂÌÐÎ (âî ïðâèòå ãîäèíè Á.Ì.Î.Ð.Ê). Ä-ð Òàòàð÷åâ å èçáðàí çà ïðåòñåäàòåë, à Ãðóåâ çà ñåêðåòàð

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Macedonian
(Login kaloyan)

Nikovski i Dnevnik is not on your wave lenght?

No score for this post
December 19 2004, 4:25 PM 

http://www.dnevnik.com.mk/
ÅÂÐÎ-ÁÀËÊÀÍ
Âëàñòà ìèæè ïðåä ïðîáëåìèòå

Âî íîâàòà 2005 ãîäèíà Ìàêåäîíè¼à âëåãóâà êàêî êðøëèâà äðæàâà, êî¼à ìîæå ëåñíî äà ñå äåñòàáèëèçèðà. Ïîä ïðàøàœå ñå ñòàâà è íå¼çèíèîò êàïàöèòåò äà ãè çàòâîðè îòâîðåíèòå ïðàøàœà çàîñòàíàòè îä êîíôëèêòîò âî 2001 ãîäèíà, à ñå ñîî÷óâà è ñî íåçàâðøåíà äåìèëèòàðèçàöè¼à. Ñåïàê, âèñòèíñêîòî ïðàøàœå âî ïî÷åòîêîò íà èäíàòà ãîäèíà å äàëè Ìàêåäîíè¼à èìà âðåìå è êàïàöèòåò çà íîðìàëíî îäâèâàœå íà ðåôîðìèòå. Îâà ñå äåë îä çàêëó÷îöèòå íà Èíñòèòóòîò "Åâðî-Áàëêàí" è íåãîâèîò ïðîåêò "Ñâåòëèíà".

Âíàòðåøíàòà ñèòóàöè¼à âî Ìàêåäîíè¼à, íà¼òåøêî ìîæå äà ñå ïðîãíîçèðà áèä弝è êðèçàòà íà ëåãèòèìèòåòîò íà èíñòèòóöèèòå, íà ëèäåðèòå è íà ïàðòèèòå íå âåòóâà äåêà áðçî å áèäå íàäìèíàòà. Îöåíêàòà å äåêà âëàñòà óñïåøíî èçáåãíóâà äà ñå ñîî÷è ñî ïðîáëåìèòå, êîè áè ìîæåëå äà ãî äîâåäàò âî ïðàøàœå íå¼çèíèîò ëåãèòèìèòåò.

Îä ðåãèîíàëåí àñïåêò, íà¼ãîëåì ïðåäèçâèê çà Ìàêåäîíè¼à å äåìàðêàöè¼àòà íà ãðàíèöàòà âî äåëîò êîí Êîñîâî è íà âëàñòà è ñå ïðåïîðà÷óâà äà èíñèñòèðà îâà ïðàøàœå äà ñå çàòâîðè ïðåä ïî÷åòîêîò íà ïðåãîâîðèòå çà ôèíàëíèîò ñòàòóñ íà Êîñîâî. (Æ.Ï.Á.)

With fake identity (Macedonian not Bulgarian) you loose to legitimate!

ceti 10-te Lagi na Makedonizmot Vistinata za Makedonija
http://www.macedoniainfo.com/10_Lies_Macedonism.htm

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login nitkov)

macedonians remain macedonians, even in bulgaria

No score for this post
December 19 2004, 4:53 PM 

Aleksandar DONSKI

ILINDENCITE SO MAKA GO U^ELE BUGARSKIOT JAZIK


Ovoj naslov slobodno mo`ev da go nare~am: Bugarski dokumenti za postoeweto na makedonskoto nacionalno ~uvstvo vo periodot okolu Ilindenskoto vostanie. Imeno, golemobugarskite propagandisti ~estopati tvrdat deka navodno site ilindenci sebesi se deklarirale kako "Bugari" i sli~no. Me|utoa, empirikata zboruva deka ne samo {to vo periodot vo i okolu Ilindenskoto vostanie imalo sosema jasni makedonski nacionalni projavi kaj brojni ilindenci, tuku i deka postojat brojni bugarski dokumenti od toa vreme koj duri i predupreduvaat na opasnosta po bugar{tinata od strana na makedonskite nacionalisti! @alno e {to ovie dokumenti denes se krijat od po{irokata javnost vo Bugarija. Vo ovoj napis }e spomneme nekoi od niv.

Se raboti za pismata {to Eftim Sprostranov mu gi upatil na bugarskiot minister-pretsedatel R. Petrov vo vremeto neposredno po Ilindensko vostanie. Inaku, Eftim Sprostranov bil vo dosluh so bugarskiot politi~ki vrv (eden vid bugarski {pion ufrlen me|u ilindencite) i vo svoite tajni pisma, upatuvani do bugarskiot politi~ki vrv vo vrska so makedonskoto delo, sosema jasno gi opi{uval sostojbite okolu projavite na makedonskata nacionalna svest kaj pripadnicite na na{iot narod od po~etokot na ovoj vek. Taka, na primer, vo pismoto do bugarskiot premier Petrov vo vrska so za~estenite manifestacii na makedonskoto nacionalno samosoznanie vo toj (noemvri 1903 godina) Sprostranov me|u drugoto pi{uva: Kako {to gledate gospodine Minister-pretsedatele, vakvite idei {to ve}e na{iroko se prifa}aat od makedonskoto naselenie, ne se ni malku za potcenuvawe za da ne im se posveti golemo vnimanie. Ako pritoa dodadam deka propagatorite na makedonskiot separatizam se zafatile mo{ne studiozno i so entuzijazam da pe~atat knigi, re~nici, ~itanki, istoriski u~ebnici i gramatika na makedonski jazik, toga{ mo`ete da ja sfatite porealno opasnosta za bugar{tinata vo Makedonija. Ubeden sum deka za mo{ne kratko vreme, osven tenkiot sloj na makedonskata inteligencija {koluvana vo bugarskite u~ili{ta, narodot }e go otfrli bugarskiot jazik i }e go prifati makedonskiot, odnosno maj~iniot, bidej}i }e nema potreba da go u~i, kako {to so maka go pravi toa so bugarskiot jazik (podvlekuvawata se moi, z. m.)!

Zna~i gledame deka postoi bugarski dokument vo koj se potvrduva vistinata deka bugarskiot jazik za toga{nite Makedonci bil nerazbirliv, pa so ova ispa|aat sme{ni tvrdewata na golemobugarskite propagandisti deka navodno jazikot na ilindencite bil "bugarskiot" i sli~no. Ve}e na 24. 11. 1903 godina Eftim Sprostranov upatil drugo pismo do bugarskiot premier Petrov, od ~ija sodr`ina, ne samo {to se gleda faktot deka vo ekot na Ilindenskoto vostanie se pravele podgotovki za spisanija i vesnici na makedonski (a ne na bugarski) jazik, tuku i Sprostranov otvoreno izjavuva deka t. n. makedonski separatizam nezapirlivo prodol`uva da se {iri nasproti voljata na bugarskata vlada i propaganda. Taka, toj na bugarskiot premier me|u drugoto mu napi{al: ...No me ~udi i Va{iot stav beskompromisno da se borite protiv sekakov makedonski separatizam. Verojatno imate i dr`avni~ki plan za negovata likvidacija... Va{ite zabele{ki deka ne sum slu`el ~esno na dr`avata od koja sum primal plata, posebno me `alostat. [to se odnesuva za moeto pi{uvawe vo spisanijata i vesnicite na makedonsko nare~je, toa go pravev od ednostavna cel da im se pribli`am na separatistite za da mo`am popodrobno da ja zpoznaam so nivnata dejnost. Ako pritoa rezultatot od takvata moja dejnost go ocenuvate kako {teten za bugarskoto delo vo Makedonija, jas ne sum vinoven, bidej}i tie spisanija i vesnici }e izleguvaat na makedonskoto nare~je i bez moi statii i tvorbi, kako {to i separatisti~koto dvi`ewe i natamu }e se {iri, go sakale nie toa ili ne. Vo prodol`enie na istoto pismo Sprostranov napi{al ne{to {to slobodno mo`e da pretstavuva odraz i na dene{nive odnosi pome|u Makedonija i Bugarija: Vakviot razvoj na nastanite vo vrska so makedonskoto nacionalno dvi`ewe ne treba da Ve ~udi, gospodine minister-pretsedatele... Zatoa koga Vi pi{uvav deka e mo`ebi podobro za Va{ata vlada da gi ima predvid opasnostite {to se javuvaat od makedonskoto nacionalno dvi`ewe i da bide prva, a ne posledna, {to }e ja soobrazi svojata dr`avna politika so nacionalnite tendencii na Makedoncite, mislev pred s# na idnite odnosi me|u dvete zemji. Osven decidnata sodr`ina na ovie pisma, koi jasno svedo~at za masovnoto postoewe na makedonsko nacionalno ~uvstvo vo Ilindenskiot period, malku e poznato i deka vo vremeto od pred krajot na Ilindenskoto vostanie vo Makedonija bile napraveni obidi za otvorawe makedonski u~ili{ta, za {to }e pi{uvame vo nekoja sledna prilika.

do you want some more?


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Macedonian
(Login kaloyan)

Of coarse we love Lagite na Makedonizmot! I know they are not only 10! 9999 Lagi na Makedo

No score for this post
December 19 2004, 5:12 PM 

Go ahead Serbomanski.

ceti 10-te Lagi na Makedonizmot Vistinata za Makedonija
http://www.macedoniainfo.com/10_Lies_Macedonism.htm

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login nitkov)

Re: To Nitkov Utrinski vesnik pishuwa za golem Bugarin D-r Hristo Tatarchev

No score for this post
December 19 2004, 5:18 PM 

no problem mr. s.h.i.t.head
Aleksandar Donski

PROGONOT NA MAKEDONCITE VO BUGARIJA VO 19. VEK

Za progonot na nacionalno svesnite Makedonci vo Bugarija vo 19. vek. dosega re~isi nikade ne e pi{uvano vo bugarskite publikacii. Fakt e deka ogromnoto mnozinstvo bugarski publikacii (vesnici, spisanija i sl.), kako i onie koi se vo sopstvenost na VMRO od Sofija, se pla{at od objavuvawe tekstovi so makedonska nacionalna sodr`ina. Toa e najgolem dokaz za nivnata slabost i za nemo}ta da gi odr`at nivnite hipotezi vo odnos na potekloto na makedonskata nacija. Li~no imam isprateno ponuda na VMRO od Sofija da objavam tekst so makedonska nacionalna sodr`ina vo nekoe od nivnite spisanija, no odgovor nemam dobieno. Toa me mo{ne raduva, bidej}i mi govori za nivniot strav od vistinata, koja, kolku i da se trudat, sepak, nema da mo`at da ja sokrijat od svoite ~itateli, posebno ne denes koga informaciite se dostapni do javnosta pove}e od koga i da e. No da se vratime na na{ava tema.

Terorot vo Bugarija protiv Makedoncite vo 19. vek posebno bil zasilen vo vremeto na bugarskiot premier Stambolov. Vo javnosta se malku poznati otvorenite antimakedonski dejstva na ovoj bugarski premier. Za nastanite od vremeto na negovoto vladeewe, vo 1902 godina nepotpi{aniot Kosta [ahov vo v. Makedonija me|u drugoto svedo~i: Vo negovo vreme vo Sofija se izdava{e vesnik ,,Makedonija". [tom redakcijata svika na sobranie nekolkumina od prvencite me|u makedonskata emigracija vo hotelot ,,Konkordija" so cel da se pokrene edna po{iroka dejnost, Stambolovata vlada gi zapla{i u~esnicite na toa sobranie so eksternirawe vo Turcija i im ja poka`a dupni~kata granica preku vesnikot ,,Svoboda". Gi natera prestolni~kite po`arnikari da ja zapla{uvaat Redakcijata so rasturawe na pe~atnicata i so tepawe na redaktorot, koe... se svr{i so zape~atuvawe na pe~atnicata po administrativen pat i so zatvorawe na eden od sorabotnicite na taa redakcija. Na krajot od 1889 godina vo Sofija se formira ,,Makedonska zaemospestovna kasa".Toga{nata vlada i protiv nea gi pu{ti po`arnikarite... Nekoi od ~lenovite gi zapla{ija, go otpu{tija pretsedatelot od Ministerstvoto za nadvore{ni raboti, ja raznebitija. Vo prodol`enie e opi{ano i rasturaweto na Makedonskoto blagotvorno dru{tvo, kako i zabranata za odr`uvawe miting na Makedoncite vo Sofija. Nesudeniot organizator na ovoj miting bil uapsen i interniran. Tokmu vo toa vreme grupa mladi makedonski intelektualci vo Sofija formirale asocijacija {to ja narekle Mlada makedonska kni`ovna dru`ina. Ovaa Dru`ina po~nala da go izdava spisanieto Loza. Me|utoa, i nivnata rabota bila zaprena od strana na eksponentite na Stambolovata vlada. Eve {to pi{uva za niv vo spomnatata statija nepotpi{aniot avtor: Podocna nekolku mladinci od studentite Makedonci formiraa Mlada makedonska kni`ovna dru`ina {to po~na da go izdava spisanieto ,,Loza". Vladata na Stambolov prezede s# za da ja ubie i nea. ^lenovite na dru`inata gi proglasi za separatisti, eden od niv isprati vo progonstvo vo Lukovit, dvajca zatvori vo Sofija, drugite gi izbrka i na toj na~in dru`inata be{e razbiena - ja uni{tija.

Zna~i, bugarskata vlada bila taa {to ja uni{tila Mladata makedonska kni`ovna dru`ina vo Sofija, pod izgovor deka nejzinite ~lenovi bile makedonski separatisti. Za terorot na bugarskiot premier Stambolov protiv Makedoncite Kosta [ahov pi{uval i vo 1905 i vo 1910 godina. Lozarite - makedonski nacionalni dejci od 19. vek!

Sega predlagam da se zadr`ime na u{te eden moment povrzan za Mladata makedonska kni`ovna dru`ina, ~ii ~lenovi bile poznati pod imeto lozari. Nivnata nacionalna opredelba e mnogu va`na, posebno ako se pogledne spisokot na u~esnicite i sorabotnicite vo ovaa literaturna dru`ina. Me|u niv se i imiwata na: Goce Del~ev Dame Gruev, \or~e Petrov Hristo Matov, Petar Poparsov, Ivan Haxinikolov, Kosta [ahov, \or|i Belas~ev, Dimitar Mir~ev, Hristo Popkocev, Kara|ulev, \or|i Belev, Andrej Qap~ev, Toma Karajovov, N. Tufek~iev i drugi. Vo januari 1892 godina Mladata makedonska kni`ovna dru`ina go objavuva prviot broj na svojot organ Loza i po negovoto ime celoto dvo`ewe go dobiva nazivot lozari. Gledame deka najgolemite imiwa na makedonskata revolucionerna borba od krajot na 19. i po~etokot na 20. vek bile ~lenovi ili sorabotnici na ovaa Dru`ina. Me|utoa, dene{nite golemobugarski propagandisti tvrdat deka nacionalnoto ~uvstvo na lozarite bilo bugarsko, a kako dokaz za ova tie go prilo`uvaat faktot {to vo nekoi od tekstovite na spisanieto Lozase spomnuvaat i makedonski Bugari. Za da go razbieme i ovoj propaganden trik na dene{nata golemobugarska propaganda, }e gi prilo`ime slednive fakti. Kako prvo, treba da se zemaat predvid ve}e spomnative uslovi vo Bugarija, vo koi bilo objaveno spisanieto Loza. Toa e vreme na teror protiv Makedoncite od strana na bugarskata vlada na Stambolov. Makedoncite se progonuvani, apseni, internirani i se zabranuvani site nivni nacionalni manifestacii i drugi sli~ni izblici na organizirawe. Vo takvi uslovi, onie Makedonci {to sakale da objavuvaat statii za Makedonija, edinstveno mo`ele da go pravat toa preku koristeweto na kompromisniot termin makedonski Bugari,.

Za da objasnime podobro za {to stanuva zbor, }e napravime komparativen pregled so eden drug podocne{en nastan. Vo vremeto na golemosrpskata okupacija na Makedonija, vo kralska Jugoslavija vo 1935 godina Makedoncite studenti vo Zagreb formirale svoe dru{tvo Vardar. Vo ramkite na ova Dru{tvo po dve godini tie objavile vesnik pod naslov Na{ vesnik. Vo nego bile objaveni tekstovi i drugi prilozi {to isklu~ivo se odnesuvale za Makedonija i za Makedoncite. Avtori bile toga{nite istaknati makedonski nacionalni dejci: Ko~o Racin, Nikola \umurov, Hristo Popsimov, Lazar Li~enoski, Dimitar \uzelov, Aleksandar Linin i drugi. Me|utoa, poradi dobro poznatite pri~ini, vo nitu edna od statiite ne se spomnati terminite: Makedonija, Makedonci, makedonski narod i sl. Toa e sosema razbirlivo, ako se znae deka toa e vremeto koga vo Jugoslavija besneel najstra{niot teror protiv Makedoncite. Toa e vremeto od samo nekolku godini po ubistvoto na kralot Aleksandar, koga sekakvo spomnuvawe na ovie termini mo`elo da ima seriozni posledici vrz avtorot. Zatoa, vo zamena za terminite Makedonija, makedonski narod i sl., vo ovie statii se upotrebeni kompromisnite termini: Povardarie, povardarci, povardarski i sl. Duri i pove}eto tekstovi se napi{ani na ~ist srpski jazik (osven nekolkute li~ni i narodni tvorbi). Sepak, i pokraj vakvoto kompromisno i maskirno determinirawe na Makedoncite, i pokraj srpskiot jazik vo statiite, Na{ Vesnik vedna{ bil zabranet od strana na golemosrpskiot re`im i toa vedna{ po izleguvaweto na prviot broj. Zna~i, vo Na{ Vesnik poznatite makedonski nacionalni dejci (zaradi navedenite pri~ini) sebesi se determinirale kako Povardarci! Pa, zarem toa zna~i deka tie i navistina se ~uvstvuvale kako povardarci? Zarem i drugite Makedonci se povardarci, samo zatoa {to vo vesnikot taka bile nare~eni Makedoncite? Koj normalen mo`e i da pomisli takvo ne{to? Ist e slu~ajot i so Makedoncite od Egejskiot del na Makedonija. Tamu, duri i denes s# u{te e zabraneta javnata upotreba na etni~kiot termin Makedonci. Poradi toa, koga na{iot narod saka da gi potencira svoite nacionalni razliki vo odnos na Grcite, vo zamena za terminot Makedonci, za sebe go upotrebuva kompromisniot i maskiren termin endopi ({to zna~i: tuka{ni).

Napolno ista bila sostojbata i so lozarite. I tie ne smeele direktno da go upotrebuvaat terminot Makedonci (a sli~no e duri i denes vo Bugarija), pa nadevaj}i se deka nema da imaat problemi so toga{nata bugarska vlada (koja toga{ gi progonuvala Makedoncite), go koristele glavno kompromisniot i maskiren termin makedonski Bugari, iako sodr`inite na nivnite statii bile so ~ista makedonska nacionalna orientacija. Eden od dokazite za ova e i nivnoto potpi{uvawe pod psevdonimi. Do kolku tie i navistina si se ~uvstvuvale kako Bugari i do kolku go veli~ele bugarizmot, zo{to bi se potpi{uvale so psevdonimi i zo{to protiv niv podocna bila krenata tolkava vreva vo Bugarija? Kone~no, nekoi ~lenovi ili simpatizeri na lozarite (K. [ahov, P. Poparsov, D. Gruev, K. Misirkov) podocna izjavile deka navistina lozarite imale dvojna programa - edna za pred bugarskata javnost, a drugata - za pred nivnite istomislenici. Tajniot Ustav na lozarite bil odnesen da se pe~ati vo Romanija, no za nesre}a izgorel zaedno so pe~atnicata kade {to trebalo da se otpe~ati. Da ja rezimirame navedenata komparacija pome|u lozarite i vardarcite.. I ednite i drugite `iveele i rabotele vo dr`avi, ~ii vladi gi progonuvale Makedoncite (kralska Jugoslavija i Bugarija). I ednite i drugite objavuvale vesnici, vo koi avtorite na statiite se potpi{uvale so psevdonimi. I ednite i drugite od opravdani pri~ini maksimalno ja izbegnuvale upotrebata na terminite Makedonci,Makedonija, makedonski narod i sl. I ednite i drugite, vo zamena za niv, koristele maskirni termini (Makedonski Bugari, Povardarci i sl.), no i kaj ednite i kaj drugite temite i sodr`inata na napisite bile povrzani isklu~ivo za Makedonija i za nacionalnite problemi na Makedoncite. Sepak, na lozarite (kako ni podocna na vardarcite vo Zagreb) ne im pomognalo nitu maskirnoto markirawe kako makedonski Bugari, bidej}i nabrgu spisanieto im bilo zabraneto. Nekoi od lozarite bile uapseni, drugi bile izbrkani, a treti internirani. Dru`inata im bila zabraneta od strana na bugarskata vlada. Podocna nekoi od niv se vklu~uvaat vo makedonskoto revolucionerno dvi`ewe, a nekoi i zastranuvaat po patot na tu|ite propagandi. Sepak, periodot na lozarite odigral zna~ajna uloga vo razvitokot na makedonskata nacionalna misla na krajot od 19. vek i podocna.

Lozarite barale restavracija na anti~ka Makedonija Sega da vidime {to konkretno pi{uvale samite lozari i zo{to protiv niv bila krenata tolkava vreva vo Bugarija. Isto taka, }e vidime i {to pi{uvale protiv niv toga{nite bugarski vesnici. ]e zapo~neme so eden citat od prviot broj na samata Loza: Blagodarej}i na poslednite politi~ki nastani na na{iot poluostrov i geografskata polo`ba na Makedonija, denes tamu se imaat sobrano sevozmo`ni nadvore{ni elementi, koi, voodu{eveni od svoite planovi i interesi, sosipuva~ki za na{ata idnina, slobodno i so treskava energija go zasiluvaat antagonizmot {to i bez toa postoi vo zemjata. Samo eden silen otpor od na{a strana mo`e da n# za~uva od nezasitnite posegawa... Toa treba da bide streme`ot na sekoj {to se ~uvstvuva Makedonec, kade i da se nao|a toj. Mladata makedonska kni`ovna dru`ina tokmu taa cel ja ima predvid. Zna~i, pove}e od jasno e deka ovoj izvadok se odnesuva za site stranski propagandi vo Makedonija, pa duri vo nego e upotreben i terminot Makedonec. Za makedonskata nacionalna dejnost na lozarite svedo~i i toga{niot bugarski oficijalen vesnik Svoboda, koj `estoko se nafrlil vrz dejnosta na lozarite. Vo edna svoja statija ovoj vesnik veli: Vo bugarskata prestolnina, vo srceto na Bugarija izleguvaat lu|e {to se silat da gi rasipat plodovite na tolkugodi{nite usilbi za da doka`at deka makedonskite Bugari se oddelna nacija, so poseben jazik i so posebni istoriski zada~i! Ovoj bugarski napad ne bil i edinstven protiv spisanieto Loza. Na 13. 04. 1892 godina bugarskiot publicist Levov u{te po`estoko gi napadnal lozarite: ... Od statijata Nekolku bele{ki se gleda deka ovaa Dru`ina pripa|a kon dene{niot preovladuva~ki slovenski element, deka imeto na toj element mu e Makedonci, deka Makedonija e nivnata tatkovina i deka taa e oddelna slovenska dr`ava, ~ie minato e pokrieno so blesok, osobeno vo vremeto na Filip i Aleksandar Veliki, no vo vremeto na nivnite naslednici opadnalo... Mladata dru`ina pod prevezot na kni`evnosta nema za cel realizacija i propaganda na nekakov fantasti~en fonetski pravopis, tuku tendencii i celi, koi se kuriozni, `alni, vozmutuva~ki, sramni i opasni. Ponatamu Levov e u{te podeciden: Kako {to gledate, Makedonskata dru`ina smeta deka nivnata tatkovina e Makedonija, deka taa e naselena so oddelno slovensko pleme Makedonci, deka tamu se sobrale sekakvi nadvore{ni elementi, t. e. Bugari, Grci, Srbi i drugi..., deka celta im e da ni dadat eden silen otpor i da se za~uvaat od na{ite razbojni~ki posegawa... Za taa cel }e se poslu`ele so slobodniot kapital {to }e go ~uvale vo Zaemospestovnata kasa na Makedoncite... ]e go podgotvuvale bugarskoto op{testveno mnenie za oddeluvawe na Makedonija od Bugarija i poleka-poleka }e voveduvale zborovi od ohridskoto podnare~je {to }e bil literaturen jazik na idnata Velika Makedonija, na ~elo na koja }e dojde nekoj od redaktorite na Loza vo svojstvo na Filip ili Aleksadnar. Da potsetime deka me|u tie lu|e {to se zalagale za posebna nacija, jazik i istoriski zada~i i koi se vo****uvale od slavata na Filip i Aleksandar Makedonski se i imiwata na: Del~ev, Gruev, Petrov, Poparsov, Haxinikolov... Vakviot ostar bugarski napad vrz lozarite ne ostanal nezabele`an od toga{nata po{iroka javnost.

I javnosta na drugite balkanski narodi so interes go sledela ovoj makedonsko-bugarski sudir. Na bugarskiot napad vrz lozarite reagiral i gr~kiot vesnik Neologos, koj izleguval vo Carigrad. Na 29. 04. 1892 godina, komentiraj}i ja sostojbata okolu lozarite, vesnikov objavil: Zemaj}i povod od edno periodi~no spisanie ,,Loza", koe e izdavano vo Sofija na slovenomakedonski jazik, so pravopis {to ne e bugarski, bugarskiot vesnik ,,Svoboda" blue razru{uva~ki peni protiv Slovenomakedoncite vo Bugarija i gi zapla{uva so progoni. I zo{to seto toa? Zatoa {to Slovenomakedoncite, izmameni, gi napu{taat tatkovite ogni{ta i se preseluvaat vo Bugarija, kade {to, otkako poodblizu se zapoznavaat so bugarskiot narod, so negoviot jazik, naravi i obi~ai i otkako sogleduvaat deka tie im se tu|i, ja osoznavaat izmamata i po~nuvaat da si go razrabotuvaat svojot maj~in jazik, izdavaj}i razni periodi~ni spisanija na nego. Ovoj pravec od strana na Slovenomakedoncite ,,Svoboda" go karakterizira kako {lakanica vrz panbugarizmot i otkako go analizira jazikot i pravopisot na ,,Loza", utvrduva deka jazikot na Slovenomakedoncite e nerazbirliv za Bugarite, a pravopisot e sosema tu| na bugarskiot...

Navistina, stavovite od ovaa statija kako da va`at i denes za makedonskite zastapnici na golemobugarskite hipotezi za etni~koto poteklo na makedonskata nacija. Dobro bi bilo nekoi od niv da se poslu`at so stavovite od ovaa statija. Ako sakaat da gi sogledaat razlikite pome|u Makedoncite i Bugarite - neka pojdat da `iveat vo vistinskite predeli na Bugarija. Neka ja prou~at bugarskata kultura, istorija, folklor, jazik i neka gi sporedat so makedonskite. Mnogu brgu i samite }e se uverat vo svoite zabludi. Inaku, vesnikot Neologos objavuval i drugi sli~ni statii, pa duri i dozvoluval na svoite stranici da objavuvaat statii i Makedonci, koi pod psevdonimi, od aspekt na makedonskata nacionalna ideja, ja napa|ale golemobugarskata propaganda. Takvi bile u~itelot Baev od Ohrid (koj objavuval pod psevdonimot Pelagon) i u~itelot D. Sakelariev od Resen (koj objavival pod psevdonimot Makedon). Taka, na primer, repliciraj}i mu na redaktorot na bugarskiot egzarhiski organ A. [opov, koj ja napadnal spomnatata statija na Neologos, u~itelot Baev (pod psevdonimot Pelagon)vo sledniot broj na Neologos vo statijata pod naslov [ovinistot [opov napi{al: Vo `elbata da go udavi{ toa neblagodarno za panbugarizmot delo od strana na Slovenomakedoncite veli{ oti spisanieto ,,Loza" ne se izdava na slovenomakedonski, ami na bugarski jazik. No, ako e toa taka, zo{to toga{ ,,Svoboda" lee `ol~ protiv Slovenomakedoncite redaktori na ,,Loza"?

Inaku, eden od uapsenite osnovopolo`nici na lozarstvoto vo Bugarija bil i golemiot makedonski revolucioner Dame Gruev. Vo svoite Spomeni eve {to zapi{al toj vo vrska so ovoj period od negovata dejnost: Studentite Makedonci se zazedovme da se organizirame vo imeto na idejata da se samoobrazuvame i zaemno da si vlijaeme za da se podgotvime za zadru`na rabota, koga bevme re{ile po svr{uvaweto na naukite site da se pribereme vnatre vo Makedonija... Vo Sofija pove}e zaemno se izu~uvavme. Za Dru{tvoto {to se tokmevme da go organizirame, se izrabotuva{e pravilnik... Vo dru`bata bevme glavni Hristo Popkocev, D. Mir~ev, Nikola Dejkov, P. Poparsov i drugi. Tokmu toga{ stana ubistvoto na Bel~ev. Dojdoa apsewa, me uapsija mene i Nikola Naumov poradi na{e sou~estvo vo Socijalisti~kata grupa... n# dr`ea 15 dena zatvoreni vo Pettiot u~astok, n# isleduvaa i n# pu{tija. Dru`bata ni se rasturi i poradi toa jas i Naumov, za da ne n# zemat vo vojskata, nekolku dena po otpu{taweto izbegavme vo Makedonija. Del od spomenite na Dame Gruev se objaveni i vo knigata Zbornik od dokumenti i materijali Makedonija (Sofija, 1978, str. 505), no tamu vedna{ pa|a v o~i deka nedostasuva delot za apseweto na Gruev vo Sofija, iako tamu citiraniot del od Spomenite e re~isi identi~en so ovoj {to ovde go predavame. Duri i vo vaka citiraniot del vo Zbornikot, Gruev nikade ne spomnuva nikakvi Bugari ili makedonski Bugari, tuku vo obete determinirawa {to gi upotrebuva za na{iot narod go koristi terminot Makedonci. Za lozarite pi{uval i \or~e Petrov, a Krste Misirkov, vo svojata kniga Za makedonckite raboti, za lozarite veli: Po nivna inicijativa otprvin se obrazuva na po~etokot na devedesettite godini edno nacionalno separatisti~ko dvi`ewe so cel da se oddelat interesite na Makedoncite od bugarskite so vozdignuvawe na edno od makedonskite nare~ja na stepen na literaturen jazik za site Makedonci. Organ na toa separatisti~ko dvi`ewe na Makedoncite vo Bugarija be{e spisanieto ,,Loza".

Od spisanieto Loza uspeale da izlezat samo tri broja (od koi edniot bil dvobroj). Podocna bugarskata vlada ja rastura Mladata makedonska kni`ovna dru`ina, a spisanieto Lozago zabranuva. Pod vlijanie na lozarite, podocna (1894) Petar Poparsov objavuva bro{ura {to vsu{nost pretstavuva neoficijalna programa na ve}e formiranata Makedonska revolucionerna organizacija, vo koja u{te po`estoko ja kritikuva bugarskata propaganda i Bugarskata egzarhija: Nie Makedoncite i navistina ni{to nemame. Ni{to ne sme spe~alile blagodarej}i na slepata doverba kon svoite bo`emni bra}a, pa nemame i {to da zagubime. @alno e, no {to da pravime, koga mnozinstvoto od na{ata inteligencija e rasipano od va{eto zlato... Egzarhijata gi doveruva najva`nite slu`bi na severnite Bugari, a gi goni od egzarhiska slu`ba svesnite Makedonci, protiv koi se primenuvaat site dozvoleni i nedozvoleni sredstva za da izlezat od svojata tatkovina... So toa ,,narodnata" Egzarhija napolno svesno se stremi da go ubie sekoe posamostojno dvi`ewe kaj nas, da mu ja zeme sekoja mo`nost na Makedonecot da se zanimava so povozvi{eni op{testveni pra{awa. (Podetalno za lozarite i lozarstvoto kaj d-r. Bla`e Ristovski: Lozarite vo razvitokot na makedonskata nacionalna misla, Skopje, 1968). Na krajot kako u{te eden drasti~en primer za progonot na Makedoncite vo Bugarija vo 19. vek, }e go spomneme ubistvoto na makedonskiot nacioanel deec Aleksandar Kara|ule Ohridski vo Sofija, od ~ie ubistvo podocna e nastanata poznatata makedonska patriotska pesna Poslu{ajte patrioti, za {to podetalno ve}e pi{uvavme vo eden od minatogodi{nite broevi na Narodna Volja.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login ceko)

Re: To Nitkov Utrinski vesnik pishuwa za golem Bugarin D-r Hristo Tatarchev

No score for this post
December 19 2004, 5:27 PM 

-Ima Makedonci-Srbi, Makedonci-Bugari i Makedonci-Grci", -javno ja vela vistinata golemiot patriot i prijatel na Bugarija Ljubco Georgijevski

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Macedonian
(Login kaloyan)

Nitkov I know how this happend Dr. Tatarchev to sed such a lies we a Bulgarians?

No score for this post
December 19 2004, 5:30 PM 

On the right side a Bulgarian man with the gun was on the the constituent meeting in Solun 1893 who force Tatarchev to lie.
It's very obvious. You have I am sure some documents (9999 lies) true?


Thank you for your cooperation to find the truth!

Sincerely
very truly

yours
Macedonian
Kaloyan
Samuil

ceti 10-te Lagi na Makedonizmot Vistinata za Makedonija
http://www.macedoniainfo.com/10_Lies_Macedonism.htm

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login nitkov)

Re: To Nitkov Utrinski vesnik pishuwa za golem Bugarin D-r Hristo Tatarchev

No score for this post
December 19 2004, 5:31 PM 

thats why is that bugarska picka not in power anymore. people of macedonia express in elections what they think about him.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login nitkov)

Re: To Nitkov Utrinski vesnik pishuwa za golem Bugarin D-r Hristo Tatarchev

No score for this post
December 19 2004, 5:42 PM 

is that same guy who forced 185 000 people (95%) from pirin region to declare themselves as macedonian in bulgarian national census?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Macedonian
(Login kaloyan)

For sure was not! Russia Komintern 1935 with predavnik Georgi Dimitrov did this!

No score for this post
December 19 2004, 5:46 PM 

The Komintern in 1935 with Georgi Dimitrov make this betrayal.


ceti 10-te Lagi na Makedonizmot Vistinata za Makedonija
http://www.macedoniainfo.com/10_Lies_Macedonism.htm

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login nitkov)

Re: To Nitkov Utrinski vesnik pishuwa za golem Bugarin D-r Hristo Tatarchev

No score for this post
December 19 2004, 5:54 PM 

and they do what? they visit people with guns and forced them to declare macedonian even if they knew they are bulgarian, even if this happened in bulgaria? get lost

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login nitkov)

Re: To Nitkov Utrinski vesnik pishuwa za golem Bugarin D-r Hristo Tatarchev

No score for this post
December 19 2004, 6:01 PM 

The Komintern in 1935 with Georgi Dimitrov make this betrayal.

well, now i catch you in lie. well, you claimed on several occasions that macedonism never existed before 1945. but now you undoubtly reffers that in 1935. georgi dimitrov recognised macedonism. so how can dimitrov recognize macedonism in 1935. if that thing didnt exsisted before 1945. as you and others reffer? you are confused totaly confused with your lies. bye lier loser

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Macedonian
(Login kaloyan)

We all know you are lost anyway

No score for this post
December 19 2004, 6:15 PM 

.

ceti 10-te Lagi na Makedonizmot Vistinata za Makedonija
http://www.macedoniainfo.com/10_Lies_Macedonism.htm

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login nitkov)

Re: To Nitkov Utrinski vesnik pishuwa za golem Bugarin D-r Hristo Tatarchev

No score for this post
December 19 2004, 6:20 PM 

heheheheh...is that your answer, that furgery website?..i like when you remain speachless. just keep silent, you little lier..

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
arxos
(Login arxos)

Re: To Nitkov Utrinski vesnik pishuwa za golem Bugarin D-r Hristo Tatarchev

No score for this post
December 19 2004, 7:15 PM 

My friend even a Greek like me knows that 'Macedonism' was an intermediate status for Bulgarian...like the autonomy of the VMRO..autonomy till unification with Bulgaria...

Today the analogous example is Kossovo..autonomy for the Kossovars or even independence but soon maybe they will turn Albanian...or maybe not(we shall see)

Having said all this I don't object to a seperate state or ethnic identity but saying that you are descendants of Alexander the Great really bugs me!

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login nitkov)

Re: To Nitkov Utrinski vesnik pishuwa za golem Bugarin D-r Hristo Tatarchev

No score for this post
December 19 2004, 7:54 PM 

my dear friend, i regret to tell you, you dont know anything about macedonian history. esspecailly about VMRO. Bulgaria instal pro-bulgarian among leadership of VMRO. They even founded new organisation with same name, trying to give to the fight of macedonian people a bulgarian character. read this:

Stefan Vlahov: There is nothing surprising about it if you are familiar with Bulgarian nationalism well. There is nothing new here. You see, when the Macedonians founded their revolutionary organization in 1895 in order to free themselves from the Ottoman bondage, Bulgaria created a similar organization with the same name – VMRO, with the purpose of presenting the Macedonians as Bulgarians.

The same thing happened again about ten years ago when Macedonia proclaimed its independence. The Macedonians founded the political party VMRO then in the honor of their revolutionary past. The Bulgarian nationalists immediately established a party by the same name. Their only purpose is to ruin, to poison the ambience between the two neighboring nations. If it weren’t sad, it would be really funny. How can the existence of a nation be negated, a nation that proclaimed its independence on September 8, 1991?! It’s really funny! (radio france, report on macedonians in bulgaria, april 03. 2004.)

http://www.omoilindenpirin.org/news/04/radiofrance2.html

Stefan Vlahov is university profesor from university of sofia.

You should know that VMRO split on two fractions. right fraction, called vrhovist (bulgarian) and left. People from right fraction killed jane sandanski and they betray goce delchev.
so long

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
arxos
(Login arxos)

Re: To Nitkov Utrinski vesnik pishuwa za golem Bugarin D-r Hristo Tatarchev

No score for this post
December 19 2004, 8:15 PM 

I am sorry, I do not want to offend your national pride...but you offend me everytime you say you are descended from Alexander the Great. I do not want to deny Fyrom its existence. Since the people want a seperate nation they are entitled to one.

But plese keep in mind that national identity is a relatively new concept in history (an example would be the Torbeshi who although they are slav, identify with albanians or turks because of religion...another example is some SlavoMacedons who fanatically fought for a Greek Macedonia and said they were Greek).

Having said that I read from foreign sources that the Miladinov brothers, in some of their works clearly stated that they were Bulgarians..a fact edited by todays Fyrom.

Also since 1944 more than 100,000 people have been imprisoned under 'the law for the protection of macedonian national honour' for opposing the new ethnogenesis. For reasons of fairness it must be stated that similar patterns of repression can be observed in Aegean Macedonia.


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Macedonian
(Login kaloyan)

OMO Ilinden and OMO Ilinden Pirin are Serb sponsored predavnici!

No score for this post
December 19 2004, 8:18 PM 

Everbody knows except Nitkov. What can you excpect from Bainwashed person.
Nitkovski-Serbomanski reed more...

Zitat:
1. Which organization is OMO "Ilinden"?

Can we consider her as a Macedonian, after one part of her creators self confess to work for the Consulate of Yugoslavia in Sofia, where they received monthly wages in Dollars direct from the Union of Serbian Fighters.

Here is the link:
http://www.macedoniainfo.com/Macedonian_President_Elections.htm

Nikov you are just like they are:
It is true we are Serbian stooges
http://knigite.abv.bg/en/omo_eng/index.html

To Serbian Stooges we have only one answer midle finger.
Sorry for you even the Greeks are better informed?!

ceti 10-te Lagi na Makedonizmot Vistinata za Makedonija
http://www.macedoniainfo.com/10_Lies_Macedonism.htm

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login nitkov)

Re: To Nitkov Utrinski vesnik pishuwa za golem Bugarin D-r Hristo Tatarchev

No score for this post
December 19 2004, 8:25 PM 

am sorry, I do not want to offend your national pride...but you offend me everytime you say you are descended from Alexander the Great. I do not want to deny Fyrom its existence. Since the people want a seperate nation they are entitled to one.

i am not macedonian....and i am not serbian agant as well . i come from bosnia, sarajevo and now i live in zagreb, croatia.

.

But plese keep in mind that national identity is a relatively new concept in history (an example would be the Torbeshi who although they are slav, identify with albanians or turks because of religion...another example is some SlavoMacedons who fanatically fought for a Greek Macedonia and said they were Greek)
Having said that I read from foreign sources that the Miladinov brothers, in some of their works clearly stated that they were Bulgarians..a fact edited by todays Fyrom.


bulgarians did a horable furgeries and falsification as u can see in several topics in here. nobody in a world doesnt belives proofs from bulgarian sources. maybe they claimed they are bulgarians, esspecially if they attended bulgarians schools, but nobody cant be sure.


Also since 1944 more than 100,000 people have been imprisoned under 'the law for the protection of macedonian national honour' for opposing the new ethnogenesis. For reasons of fairness it must be stated that similar patterns of repression can be observed in Aegean Macedonia.

its a lie. there wasnt any law like this. i really want to see where did u find it. please post some links and proofs, otherwise i will consider you as a lier. people were inprisoned in communist time, but simply because they were against communism and they express it.
 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
 
< Previous Page 1 2 Next >
  Respond to this message   
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  
Find more forums on PoliticsCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement