<< Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  

Makedonsko ime, nema da zagine

September 27 2006 at 7:14 PM
No score for this post
Filip M  (Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

 
User Voden wrote:

"DA ZHIVE MACEDONIA... To my Macedonian brothers from Republica Macedonia the Macedonian name belongs to u protect it and cherish it."

Mozat otkaj grbot da puknat, imeto nema da ni go zemat.

We'll protect our name to the last one.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AuthorReply
Epoch
(Login Makedon_Epoch)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
September 27 2006, 9:41 PM 

ISTOR - YOU'VE SHOWN ME THE LIGHT! I'M NOW A REAL MACEDONIAN!!! hahahaha - what a dumb ass....

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 2 2006, 6:28 PM 

Filipe ,

Let me clear some things about our point of view . Listen . For maybe 90% of the population of Bulgaria the country called Macedonia , R. of Macedonia or whatever else is just different Bulgaria . That is how we consider you ... and that is not only what we have read in the old and new books but that is even a stronger impression for a bulgarian who have once visited your country . Simply we consider you as bulgarians who have suffred "a little" serbian influence . Its undeniable fact that 80% of the words from mac language who are not understandable for a bulgarian are simply taken from the serbian language , they are not native macedonian ... never mind ...

You have mistaken in one thing and that thing is very important ... Despite we consider you simply as "bulgarians who have suffered 80 years of serbian yoke" we don't care that much about you . Even more ... majority of those people who share this oppinion about you don't want to take your land, to make some kind of a union between macedonia and bulgaria etc. We don't want you , and we don't need you . So let it be ... if thats what you want - one universal lie such as the "macedonism" to keep on living than go on . I don't mind ... Long live macedonia !

I hope you have understood me this time ...
 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 3 2006, 3:04 PM 

I understood:

Long live Macedonia.

Here we agree.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 3 2006, 4:13 PM 

Филипе ,

Ке се окаже прав Киро Глигоров
че во Македония иде процес
на "ребългаризация" кой е най
опасен за самата Македония.така лие , Филипе ? От ова ли те е страх , мойто момче ?
Да ти обяснявам ли дека сборот
"ре-българизация" сам по себе си
значи че се вракя нещо
дека е било българско, но
по една или друга причина
е заборавено...
Да си спокоeн моя сбор е
за СОЗНАНИЕТО а не за
държавата. Нея требе да я
пазите а над сознанието нема
власт никоя партия или УДБА...

тогас да живее република македония !

now we agree 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 5 2006, 11:46 AM 

Filipe ,

this is written by Ivan Katardziev himslef :

Иван Катарџиев, “Македонија сто години по Илинденското востание”, Скопје, Култура, 2003:

Стр. 474: “Според информацијата, објавена 1994. од тогашниот претседател на Албанија Сали Бериша истиот септември 1991. Мицотакис предлагал да се организира “тајна средба меѓу претставниците на Бугарија, Грција и Југославија, со личното учество на Милошевиќ. Дневниот ред на средбата требало да биде: поделбата на Скопје. Бугарија го одбила предлогот.”

Стр. 475: “Со доаѓањето на власт на ПАСОК под раководството на Андреас Папандреу, по изборите во октомври 1992. грчкиот притисок врз Република Македонија уште повеќе се интензивира. Блокадата што ја воведе владата Мицотакис и која во меѓувреме беше укината во февруари 1994. новата влада повторно ја воведе. Но, таа сега е многу поостра и има тотален карактер. Трае долго, деветнаесет месеци. Се до месец септември 1995. За Република Македонија таа има исцрпувачки карактер. Само благодарение на источниот коридор и разбирањето на Бугарија избегната е катастрофа.”
 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Filip M
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 5 2006, 4:29 PM 

Å ìíîãó óáàâî.

Ñåãà âè îñòàíà ñàìî óøòå äà ïðåñòàíåòå äà ãè òåïàòå Ìàêåäîíöèòå, äà ãè îñòàâèòå äà äèøàò, äà èì ñå èçâèíèòå íà ñèòå Ìàêåäîíöè çà ñèòå ïàêîñòè øòî íè ãè íàïðàâèâòå âî ïîñëåäíèòå 150 ãîäèíè, çà äà ìîæå äà ñå ïîãëåäíåìå î÷è â î÷è.


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 5 2006, 5:02 PM 

E óáàâî Ôèëèïå, ñàìî äà ìè êàæåø êîãà ñìå ãè òåïàëè Ìàêåäîíöèòå è êîè çëèíè ñìå íàïðàâèëè - ùå òè ñå èçâèíÿ ? Ñúãëàñåí ñúì äà ñå èçâèíÿ è àêî è òè ñå èçâèíèø - îò òâîå èìå- íå ìîæåø äà îòãîâàðÿø çà ñèòå â Ìàêåäîíèÿ, äà ñå èçâèíèø çà ÇÀÊÎÍÀ ÇÀ ÌÀÊÅÄÎÍÑÊÀÒÀ ×ÅÑÒ, è çà 40 000 óáèòè è íàä 120 000 ïðàòåíè ïî ëàãåðèòå æèòåëè íà Ìàêåäîíèÿ ñàìî çàùîòî ñà ñå íàðåêëè Áúëãàðè è ñà èìàëè Áúëãàñêî ñàìîñúçíàíèå.

È òîãàâà íàèñòèíà ùå ñå ãëåäàìå â î÷èòå è ùå ñè ïèåìå ïðèÿòåëñêè ðàêèÿòà, à íå äà ñå ÿäåìå çà ãëóïîñòè

À ñàñ çäðàâå


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Filip M
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 5 2006, 5:56 PM 

Íå çíàåø êîè Ìàêåäîíöè ñòå ãè òåïàëå, à?

Àìè âî ïîñëåäíèòå 16 ãîäèíè, øòî äðóãî îñâåí îòåê èìà çà Ìàêåäîíöèòå âî Áóãàðè¼à. È òîëêó ëè íå âè òåêíóâà äåêà ñåêî¼ îòåê çàâðøóâà íà ïðâèòå ñòðàíèöè íà âåñíèöèòå âî Ìàêåäîíè¼à.

Ïîñëåäåí ïàò âè áåøå âî ìàðò îâàà ãîäèíà, íà ãðîáîò íà £àíå Ñàíäàíñêè.

Âåëèø øòî ïàêîñòè ñòå íè íàïðàâèëå. Îä êàäå äà ïî÷íàì, êàäå äà çàâðøàì.

Äà íå áåâòå âèå, å èì ñòèñêàøå ëè íà Ãðöèòå è Ñðáèòå äà îòâîðàò âî¼íà ïðîòèâ Òóðöè¼à è äà ¼à ïîäåëàò Ìàêåäîíè¼à?

×åê༠ìîæå íå ìå ðàçáðà, ïà äà òè ïîâòîðàì óøòå åäíàø: Äà íå íè ñå ìåøàâòå âèå âî ìàíŸàòà, ÌÀÊÅÄÎÍÈ£À ÍÅÌÀØÅ ÄÀ ÁÈÄÅ ÏÎÄÅËÅÍÀ!!!

È ñàìî òîà äà å, ïàê ìíîãó å. À íå å. Óøòå ìíîãó èìà.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 5 2006, 6:44 PM 

Ôèëèïå, î÷àêâàõ íèùî ïî ñåðèîçíî äà îòãîâîðèø, à íå òèÿ ãëóïîñòè äåòî è ñàì íå ñè ãè âåðâàø

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Filip M
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 5 2006, 8:05 PM 

Äà áå, ïðàâ ñè. Ðåêîâ íå ñòå íè ñå èçâèíèëå, è åòå ãëåäàø, çãðåøèâ.

Íè ñå èçâèíèâòå, êàêî íå íè ñå èçâèíèâòå. Íè ñå èçâèíèâòå ñî ñèòå íèøàíè è ìàðèôåòè. Íè ñå èçâèíèâòå 1944, è òàêà âå äðæåøå èçâèíóâàœåòî åäíî äâå-òðè ãîäèíè.

Ïîñëå ñå ïîïèøìàíèâòå, ïà ðåêîâòå: ïó, ïó íå âàæè. Òàçè èçâèíåíèå íå å èçâèíåíèå.

Ïà ïîñëå ñâðòåâòå íà îòåê.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login istor)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 5 2006, 8:57 PM 

Filip dear,

how many Bulgarian flags were raised up in Skopje at April of 1941? Have you seen the photo? Have you read all those thousand words that the photo louds up?

What happened to the people who had raised those flaga after 1944 ??

Istor
Solun or Thessaloniki?
Conflict about Macedonian name

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
IORDANIS PIPERKIDIS
(Login Piperkata)
Makedonija Forum Mods Group

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 5 2006, 10:19 PM 

Istor istor poor little ISTOR!!!!

Dont you understand?? They raised the Bulgarian flag because they were hoping the Bulgars would help them get rid of the SERBS..... How many times did the Greeks RAISE AMERICAN and ENGLISH flags during the liberation of ELLADA.... please tell me....

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 9:24 AM 

Filip : да им се извините на сите Македонци ...

Zashto da vi se izvinim bre Filipe ???

Za toa shto Miladinovi ja nazvali svojata kniga "Bulgarski narodni pesni " , a ne "Makedonski narodni pesni" li ?

Za toa shto Paisij ja pisal "Istorija slavijanobolgarska " , a ne "Istorija slavijanomakedonska" li ???

Za toa shto Joakim Karchovski pisal "Povest radi strashnago i vtorogo prishestvija Hristova , prevedena na posteishij jazik Bolgarski " , a ne na "prostejshij jazik makedonski" li ????

Za toa shto Kiril Pejchinovich e pisal "Ogledalo , polzovaja preprostejshim i nekniznim jazikom Bolgarskim Dolnija Missii " , a ne "jazikom makedonskom Makedonii " , za toa li ???

ZA toa shto Kuznam Shapkarev ja nazval svoja kniga " Sbornik ot Bulgarski narodni umotvorenija" , a ne "Sbornik ot makedonski narodni umotvorenija " , ne li za toa ???

Ste lumpeni vie ... mazohisti i lumpeni !


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 9:32 AM Za toa shto Ohridskoto vostanishko zname (1903) bilo ova li da ti se izvinime bre Filipe ???


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 9:49 AM 

Za toa shto Miladinovi ja nazvali svojata kniga "Bulgarski narodni pesni " , a ne "Makedonski narodni pesni" li ?

Za toa shto Paisij ja pisal "Istorija slavijanobolgarska " , a ne "Istorija slavijanomakedonska" li ???


Za toa shto Joakim Karchovski pisal "Povest radi strashnago i vtorogo prishestvija Hristova , prevedena na posteishij jazik Bolgarski " , a ne na "prostejshij jazik makedonski" li ????

Za toa shto Kiril Pejchinovich e pisal "Ogledalo , polzovaja preprostejshim i nekniznim jazikom Bolgarskim Dolnija Missii " , a ne "jazikom makedonskom Makedonii " , za toa li ???

ZA toa shto Kuznam Shapkarev ja nazval svoja kniga " Sbornik ot Bulgarski narodni umotvorenija" , a ne "Sbornik ot makedonski narodni umotvorenija " , ne li za toa ???


pasij is not from bansko, its todor zivkov propaganda, he proclaimed him to be from basko...

Êðàëåâ äîë ïîäíîâÿâà ñïîðà çà ðîäíîòî ìÿñòî íà Ïàèñèé

Í. Mèëåâà

Êðàëåâ äîë îòíîâî ïîäåìà èñòîðè÷åñêèÿ ñïîð çà ðîäíîòî ìÿñòî íà Ïàèñèé Õèëåíäàðñêè - ñúîáùèõà îò èíèöèàòèâíèÿ êîìèòåò. Òîé íàñòîÿâà çà ïðåðàçãëåæäàíå äîñòîâåðíîñòòà íà ôàêòèòå, êîèòî ãîäèíè íàðåä ñòîÿò íåäîêàçàíè, íî âúïðåêè òîâà ïðèåìàíè îò áèâøàòà êîìóíèñòè÷åñêà âëàñò.

Âúçîáíîâÿâàíåòî íà ñïîðà ìåæäó Êðàëåâ äîë è Áàíñêî å ñâúðçàí ñ ÷åñòâàíèÿòà òàçè ãîäèíà íà 280 ëåòà îò ðîæäåíèåòî íà õèëåíäàðñêèÿ ïúðâîáîäèòåë è 240 ãîäèíè îò íàïèñâàíåòî íà "Èñòîðèÿ ñëàâåíîáîëãàðñêàÿ". Ïîñëåäíà äóìà â êîíêóðåíöèÿòà ìåæäó íàøèÿ è ìàêåäîíñêèÿ êðàé ùå èìàò èñòîðèöèòå.

Çà ðîäíîòî ìÿñòî íà Ïàèñèé ïîäîáíî íà Îìèð â äðåâíîñòòà ñà ñïîðèëè íÿêîëêî ñåëèùà â ñòðàíàòà - îò Ñàìîêîâñêî, Äóïíèøêî, Ïåðíèøêî è Ðàçëîæêî. Òâúðäå îñêúäíè ñà äàííèòå çà æèâîòà íà ìîíàõà.

 ïðåäèñëîâèåòî íà "Èñòîðèÿ ñëàâåíîáîëñêàÿ" ñå ïîñî÷âà ñàìî, ÷å â 1745 ã. Ïàèñèé å äîøúë â Ñâåòà ãîðà Àòîíñêà îò Ñàìîêîâñêàòà åïàðõèÿ, à â 1762 ã. ñúáðàë Èñòîðèÿòà "çà ïîëçà íà áúëãàðñêèÿ íàðîä". Ïðåç òðèäåñåòòå è íà÷àëîòî íà ÷åòèðèäåñåòòå ãîäèíè íà ÕÕ-òè âåê â èñòîðèîãðàôèÿòà áå ïðèåòî çà ðîäíî ìÿñòî íà ïúðâîáóäèòåëÿ ñåëî Êðàëåâ äîë, íàìèðàùî ñå íà 6 êèëîìåòðà îò Ïåðíèê â ïîñîêà êúì Ñàìîêîâ, ïîñî÷âà Öàíêî Æèâêîâ â êíèãàòà ñè "Ïàèñèé Õèëåíäàðñêè - Îò Áàíñêî èëè Êðàëåâ äîë". Ãîäèíè íàðåä íàöèîíàëíèòå ÷åñòâàíèÿ ñà ïðîâåæäàíè â íàøèÿ êðàé.

Îò êðàÿ íà øåñòåäåñåòòå ãîäèíè îáà÷å êîìóíèñòè÷åñêàòà âëàñò îáÿâÿâà Áàíñêî çà ðîäíî ìÿñòî è äîðè èçãðàæäà òàì ïàìåòíèê íà ìîíàõà. Ïðè íàïèñâàíåòî íà "Èñòîðèÿ ñëàâåíîáîëñêàÿ" è äâåòå ñåëèùà ñà âëèçàëè â Ñàìîêîâñêàòà åïàðõèÿ, ìàêàð, ÷å Áàíñêî å áèëî â íàé-îòäàëå÷åíèàòà þãîèçòî÷÷÷íà ïîêðàéíèíà è íåâèíàãè ñå å íàìèðàëî â íåéíèÿ îáõâàò, òâúðäè Öàíêî Æèâêîâ.

Ñúùåñòâóâàò ôàêòè, ïîñî÷âàùè, ÷å îò Êðàëåâ äîë è îêîëíèòå ñåëà ïî âðåìåòî íà òóðñêîòî ðîáñòâî å èìàëî ïîñòîÿííà ïúòåêà êúì Àòîíñêèòå ìàíàñòèðè. Öåëè ãðóïè õîðà ñà õîäåëè ðåäîâíî çà ïå÷àëáà â Ñâåòà ãîðà. Îò äðóãà ñòðàíà â Êðàëåâ äîë è äî äåí äíåøåí ñúùåñòâÿâà ðîäà íà Ïàèñîâèòå, äîðè èìà ÷åøìà, ïîñòðîåíà çàðàäè øåñòìåñå÷íèÿ ïðåñòîé íà Ïàèñèé â ñåëîòî, êîãàòî çàðàäè ñâåùåííè÷åñêèÿ ñè ñàí ñëóæèë â ìåñòíàòà öúðêâà.

Êàòî íàé-íåîñïîðèìî äîêàçàòåëñòâî â ïîëçà íà Êðàëåâ äîë ñà åçèêîâèòå èçñëåäâàíèÿ íà ãèìíàçèàëíèÿ ó÷èòåë è ó÷èëèùåí èíñïåêòîð Âåëå Êðàëåâñêè. Òîé äîêàçâà ñ íàãëåäíè ïðèìåðè, ÷å íàä 250 äóìè è åçèêîâè ôîðìè è îáðàòè íà ñúñåëÿíèòå ìó å óïîòðåáèë Ïàèñèé â Èñòîðèÿòà è ÷å 100% îò òåõíèÿ ãîâîð å åäíàêúâ ñ Ïàèñèåâèÿ.

Ïúðâîòî ñâåäåíèå, ÷å îò Áàíñêî å ïúðâîáóäèòåëÿò ñå ñâúðçâà ñ ïóáëèêàöèÿ âúâ â-ê"Ìèð" îò 18-òè àïðèë 1912 ã., â êîÿòî Òåîäîñèé, ìèòðîïîëèò Ñêîïñêè ñïîäåëÿ ñâîé ñïîìåí çà íåãîâ ðîäñòâåíèê è ñúñåëÿíèí îò ñ. Òúðëèñ, Íåâðîêîïñêî, êîéòî ìó ðàçêàçâàë çà "åäèí õèëåíäàðñêè êàëóãåð, éåðîìîíàõ Ïàèñèé, íåãîâ ñúîòå÷åñòâåíèê îò Áàíñêî /Ðàçëîæêî/".

Ìàðèí Äðèíîâ ïðúâ íàðè÷à Ïàèñèé ìàêåäîíåö â ñâîÿ ñòàòèÿ â"Ïåðèîäè÷åñêî ñïèñàíèå" íà Áúëãàðñêîòî êíèæîâíî äðóæåñòâî. Òâúðäåíèÿòà, îñíîâàâàùè ñå ñàìî íà ôàêòè, ïðåäàäåíè îò òðåòà ðúêà è íåïîòâúðäåíè îò íèêàêâè äîêóìåíòè, ñå ïðèåìàò çà âåðíè è îôèöèàëíî ñà ïðèçíàòè îò âëàñòòà ïðåç 1966 ã.

Òîãàâà íà 16-òè äåêåìâðè ïðåä ñúáðàíèå íà ïèñàòåëè Òîäîð Æèâêîâ çàÿâÿâà "Îòåö Ïàèñèé å ìàêåäîíåö îò Áàíñêî. Íÿêîè íàøè èñòîðèöè èñêàò äà äîêàæàò, ÷å òîé å ðîäåí â Ñàìîêîâ (ñïîðåä Öàíêî Æèâêîâ íèêîé áúëãàðñêè èñòîðèê âúîáùå íå å çàñòúïâàë ïîäîáíî ãëåäèùå). Íèùî ïîäîáíî, òîé å îò Áàíñêî è å ìàêåäîíåö îò ãîðå äî äîëó è îò äîëó äî ãîðå".

Íàé-ñúêðóøèòåëíîòî "äîêàçàòåëñòâî", êîåòî Æèâêîâ ïðèáàáÿ òîãàâà å "êîéòî íå ïðèåìà òîâà, èìà ìíîãî çäðàâå îò àðìåíñêèÿ ïîï". Çà æàëîñò îáà÷å òåçè äóìè ñå ïðèåìàò çà òàáó è âëàñòòà òèòóëîâà ìàêåäîíñêèÿ êðàé, ñëåä êîåòî âñè÷êè òúðæåñòâà çà ïúðâîáóäèòåëÿ ñå ïðåìåñòâàò òàì.

Íîâî èñòîðè÷åñêî èçñëåäâàíå äà ñå íàïðàâè, çà äà ñå äîêàæå ïðàâîòàòà íà Êðàëåâ äîë, íàñòîÿâà ñåãà èíèöèàòèâíèÿ êîìèòåò, â êîéòî ó÷àñòâàò âèäíè íàøè ó÷åíè. Ñúùåñòâóâàò ìíîãî äîâîäè, êîèòî äà çàùèòÿò òåçàòà íè, òâúðäè Öàíêî Æèâêîâ. Ñïîðåä íåãî íåèçïúëíåí äúëã íà áúëãàðñêèòå èñòîðèöè, íà Èíñòèòóòà ïî èñòîðèÿ êúì ÁÀÍ è íà ñàìàòà Àêàäåìèÿ å, ÷å ïîâå÷å îò 60 ãîäèíè íå ñà ïðåäïðèåëè íèùî, çà äà ïðîâåðÿò òàêà íàáúðçî ïðèåòèòå íåäîêàçàíè ôàêòè è äà ñëîæàò êðàé íà ëåãåíäàòà, ÷å Áàíñêî å ðîäíîòî ìÿñòî íà Ïàèñèé, íåïîòâúðäåíà äî ñåãà ñ íèùî, íî ïðîäúëæàâàùà äà ñå çàñòúïâà â ïóáëè÷íîòî ïðîñòðàíñòâî, â ñòàòèè è ó÷åáíèöè.

Æèòåëèòå íà Êðàëåâ äîë è öåëèÿ Ïåðíèøêè êðàé òðÿáâà äà áúäàò ãîðäè è ÷åñòèòè, ÷å ñà äàëè íà Áúëãàðèÿ òîÿ, êîéòî òðÿáâàøå äà ñå ÿâè ïî Áîæèÿ ïðîìèñúë è äà èçòðúãíå "îò êàíàðàòà íà ðîáñòâîòî æèâàòà âîäà íà íàðîäíàòà ñúâåñò", òâúðäè ïóáëèöèñòúò Æèâêîâ."


about bolgarski narodni pesni....

first two predania are about car aleksandar and car justinian...it is obvious from this that with term bolgar, they considered slavjani...i just wonder, what kind of bolgari were alexander the great and emperor justinian? any explanation?

dzinot also considered alexander the great, philip the macedonian and emperor justinina as bolgar.

the only logic from this is that, bolgarian is common term for slavs and bolgarian language-slavic language.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 9:57 AM 

Îòòóäà çà ïÿòü äíåé ìû äîñòèãëè Áîñíà-Ñàðàÿ 60...... Áîñíèè ïîâñþäó åñòü òàêæå ìíîãî áîëãàðñêèõ ìîíàñòûðåé.... Áîñíèè âñå ëþäè ãîâîðÿò ïî-áîëãàðñêè è åñëè êëÿíóòñÿ, òî, êðîìå èìåíè Ìåõìåòà, íè÷åãî ïî-òóðåöêè íå çíàþò, ïîýòîìó ãîâîðÿò: «Òàêîìè áîãà è âèðà Ìåõìåòñêàÿ», òî åñòü «Âîò òå áîã è âåðà Ìåõìåòîâà», è ò. ä.

http://www.network54.com/Forum/64595/post?messageid=1159377272

wow, in bosnia also people speaks bulgarian language and there are many bulgarian monastries...

common guys, its obvious what bulgarian ment...

u choose it for ur ethnic name, its ok...but its not ok to impose it to others on the bases what bulgarian ment in the past....

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 10:22 AM 

Ôðàíöóçèíúò Ëóè Æåäîåí ñúùî ïúòóâà èç áúëãàðñêèòå çåìè ïðåç 20-òå ãîäèíè íà ÕV²² â. "Òîé å ïðåêðàñíî îñâåäîìåí, ÷å åçèêúò íà áúëãàðèòå å åäèí îò ñëàâÿíñêèòå åçèöè, êàòî çíàåë ñðàâíèòåëíî äîáðå â êîè ñòðàíè ñå ãîâîðÿò òàêèâà åçèöè. Áëèçî äî Îäðèí ñïîðåä íåãî "ñâúðøâà âÿðàòà è ñëàâÿíñêèÿò èëè èëèðñêèÿò åçèê". "Òîçè åçèê, îòáåëÿçâà òîé, ñå ãîâîðè â ìíîãî ñèëíè öàðñòâà è ïî-ñïåöèàëíî â Èñòðèÿ, Äàëìàöèÿ, Õúðâàòñêî, Áîñíà, Ñúðáèÿ, Áúëãàðèÿ, Ìàêåäîíèÿ, Àëáàíèÿ, Ïîëøà, ×åõèÿ, Ìîñêîâèÿ, à ñúùî â Êîíñòàíòèíîïîë ïðè Ïîðòàòà íà ñóëòàíà, êúäåòî ïðèäâîðíèòå ñè ñëóæàò ñ íåãî íà äðàãî ñúðöå". Ïîñëåäíàòà ôðàçà íà Æåäîåí å ëþáîïèòíî ñâèäåòåëñòâî çà ïðîíèêâàíåòî íà ñëàâÿíñêèòå åçèöè âúâ âèñøèòå òóðñêè ó÷ðåæäåíèÿ è ñëóæáè" (Éîíîâ 1969: 73).

http://www.liternet.bg/publish11/nadka_nikolova/bylg_ezik.htm

intresting find,
french guy has traveled through "bulgarian lands" in 1620ies. he wrote that
language of bulgarians is spoken specially in istria, dalmatia, croatia, bosnia, serbia, bulgaria, macedonia, albania, poland, czech, moskovia.....

i guess where bulgarian is spoken people must be bulgarians

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 10:25 AM 

Îñîáåí èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿâà èçêàçâàíåòî íà àðìåíåöà Ñèìîí Òáèð Ëåõàöè11, êîéòî ïúòåøåñòâà èç Áàëêàíèòå öåëè 12 ãîäèíè - îò 1608 äî 1620 ã. Òîé å ðîäåí â ñëàâÿíîåçè÷íà ñðåäà - íà ïîëóîñòðîâ Êðèì, ïî-êúñíî æèâåå â Ìîëäîâà è Ëâîâ è òîâà ïðåäïîëàãà äîáðî ïîçíàâàíå íà íÿêîè ñëàâÿíñêè åçèöè. Êîãàòî ïðåêîñÿâà Áîñíà, Ëåõàöè îáà÷å ñìÿòà, ÷å "Æèòåëèòå íà òàçè ñòðàíà... ãîâîðÿò ñàìî íà áúëãàðñêè. ...  Áîñíà âñè÷êè ãîâîðÿò áúëãàðñêè è êîãàòî òðÿáâà äà ñå çàêúëíàò â íåùî, îñâåí èìåòî íà Ìåõìåä íå çíàÿò íèùî äðóãî íà òóðñêè è çàòîâà êàçâàò "Òàêîìè áîãà è âèðà ìåõìåäñêà"12, ñèðå÷ "Åòî òè áîã è âÿðà ìîõàìåäàíñêà" (ÀðÏ 1976: 33-34). Òîâà íåãîâî òâúðäåíèå áè ìîãëî äà ñå òúëêóâà êàòî íåðàçãðàíè÷àâàíå íà ñðúáñêè è áúëãàðñêè, ñàìî ÷å çà ðàçëèêà îò ìíîçèíà åâðîïåéöè ïî-êúñíî Ëåõàöè îáåäèíÿâà ñðúáñêèÿ è áúëãàðñêè åçèê ïîä íàçâàíèåòî áúëãàðñêè, êîéòî ÿâíî ìó å ïî-ïîçíàò.

i already quoted lehici, its just this part that nis interesting which is comment of the author:

Òîâà íåãîâî òâúðäåíèå áè ìîãëî äà ñå òúëêóâà êàòî íåðàçãðàíè÷àâàíå íà ñðúáñêè è áúëãàðñêè, ñàìî ÷å çà ðàçëèêà îò ìíîçèíà åâðîïåéöè ïî-êúñíî Ëåõàöè îáåäèíÿâà ñðúáñêèÿ è áúëãàðñêè åçèê ïîä íàçâàíèåòî áúëãàðñêè, êîéòî ÿâíî ìó å ïî-ïîçíàò.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 10:29 AM 

>>> common guys, its obvious what bulgarian ment...

i really want to know what bulgarian meant according to you ? And please stop with teh serbo-jugoslavo-sh*itisms about that !

>>> u choose it for ur ethnic name, its ok...but its not ok to impose it to others on the bases what bulgarian ment in the past....

Ok what is Donlija Missija ? What is Kutmichevica ? What is Zapadna Bulgarija ? Where is the "Macedonija" name in in it ?

Please note that i don't quote fench , russian or whatever else unknown people ...

I quote People from Donlija Missija, Kutmichevica, Zapadna Bulgarija ... they belived they are bulgarians , they belived the right name for teh place they live is Donlija Missija, Kutmichevica, Zapadna Bulgarija and NOT Macedonia , and the right name for thir people is Bulgarians and NOT macedonians !


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Shumen)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 10:32 AM 

$e kakwo obshto ima bosna i Bulgarian nitkov?
http://www.transoxiana.org/Eran/Articles/karatay.html

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 10:35 AM can you please provide sources where people from istria, dalmatia, croatia, bosnia, serbia,albania, poland, czech, moskovia called themsleves bulgarians ... or even wrote books like " Bulgarski narodni pesni " , talked about "prostejshij jazik bolgarskij" ????

Where are the prerodbenici from Macedonia who called themsleves macedonians and NOT bulgarians ???


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 10:38 AM Are there any people from istria, dalmatia, croatia, bosnia, serbia,albania, poland, czech, moskovia who waved such a flag ?????

Are there any such people niki ??? 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 10:49 AM Look closely on this image niki ...

It is from teh macedonian soros archive ... on this link : http://www.soros.org.mk/archive/G04/01/A04_01/sa1903.htm

The text in teh description is :

A Quadrilingual Manual (in Macedonian, Greek, Vlach and Albanian), compiled by Danail Moskopolets, published in Macedonian vernacular in Greek alphabet (Venice, 1802)


Am I blind or something ??? Can any one tell me where on teh picture is written "macedonian language" as teh description writes ... cause i don't see it


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 10:51 AM 

its not black and white as u want to present... there are other documents that vitness what that term ment in the past..

The term "Bulgarian," which had earlier been used to refer to all the Slavs of the Ottoman Empire (Friedman 1975:84), or as a virtual synonym for "peasant" without any political significance at all (Wilkinson 1951:149), came to mean "Bulgarian" in a national sense.

dzinot or jinot prove it...
yes, he call themsleves bulgarian...in a sense as he (or miladinovs in first 2 predania about alex and justinian in bolgarski narodni pesni) consider kiril and metod, alexandar the great, justinian and philip the macedonian to be bulgarian...he is clear in what he consider bulgarian:

...saint kiril and saint metod, which are born in solun, macedonia, where SLAVIC PEOPLE LIVE, WHICH MEANS (TO EST)- BULGARIANS.

SLAVIC PEOPLE=BULGARIANS

as thesaloniki never was part of bulgarian empire...

can u explain me what kind of bulgarians (and they are bulgarians according to jinot) were alexander the great and tsar justinian?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 10:55 AM What is " Jazik Bogarskim Dolija Misiija" according to Kiril Pejcinovic ???

Slav language from Macedonia ???

ajde ne seri ...

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 10:55 AM 

its written voulgarian language...name for slavic language...u are insisting that the term u took it for ur national name, which was common name for slavs in ottoman empire, automaticly means that all slavs are bulgarians...its not the case...
now please tell me what kind of bulgarians were alexander the great, tsar justinian, philip the macedon? i really want to here ur explanation of what jinot thinks in here...

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 10:56 AM 

can i get ur explanation on what kind of bulgarians were alex the great, tsar justinian...? please, dont avoid it...

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 10:57 AM 

Why Jinot writes 100 times the word "Bulgarin" and not a single time the word "macedonian" ???? Have you ever thought about that niki ????


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 10:57 AM 

ajde ne seri...
dont be rude....no need for it...

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 10:58 AM 

macedonian nationality in modern sense developed as the most others nationalities...in 19th century...couple of decades after bulgarian nationality...

now please answer my question...

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 11:01 AM 

for the last time...i wount ask anymore, u answer if u want...

jinot consider his ancestors to be alex the great, tsar justinian and he call them bulgarians...what kind of the bulgarians they were? what bulgarian mean in that sttatement?..

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 11:02 AM 

Where is Dolnija Missija ?

Where are any other slavs than bulgarians and macedonians who called themsleves with the name "Bulgarians" ?

Give me at least one source from istria, dalmatia, croatia, bosnia, serbia,albania, poland, czech, moskovia where people call tehmsleves "Bulgarians" ... ?!?!?!?!

BULGARIANS=SLAVS is a perfect serbo-jugoslavo-sh*itism about many undeniable facts ....

if you wanna belive it , then belive it ...


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 11:05 AM 

please, when will u answer my question? why do u change the subject and answer me with questions?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 11:07 AM 

well i remember what you wrote before about paisijj and his "history" - how foolish he was and what nonsense he wrote once ... how completely untrue his book is ... and how it shouldn't be considered as proof for anything ...

Same goes for what jinot wrote ... isn't it so ?


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 11:08 AM 

ajde nema povece da te prasam...i know its unpleasnt question i nema da mi davas straight answer...aj so zdravje

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 11:10 AM 

BULGARIANS=SLAVS is a perfect serbo-jugoslavo-sh*itism about many undeniable facts ....


only must answer this....

this is exactly what jinot say in the document i posted above...i doubt he knew anything about serbo-jugoslavo sh1tism...

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 11:14 AM 

ajde so Vasilij II and Justinian were slavs ?!?!?!? WOW !!!

nema da pisha i az poveche ...


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 11:15 AM 

only want from you an answer on "prostejshij jazik bulgarskij Dolnija Missija"

What is Dolnija Missija ?

Just answer tha if you want ...


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 11:17 AM 

heheheh.....i like ur straight answers....

this is what jinot says, not me....he consider them "bulgarians"...and he consider bulgarians as slavs...just read the part about kiril and metod...

rozdeni vo solun, makedonija, kade slavjanski narod zive, TO EST- BULGARI...

so, its what dzinot say, not me

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 11:19 AM 

only want from you an answer on "prostejshij jazik bulgarskij Dolnija Missija"

What is Dolnija Missija ?

Just answer tha if you want ...


hahahah....i ll answer u when u answer me....i asked u first and u are not able to give me straight answer but answering me with ur questions...ok, i ll give u answer when u answer me...what kind of bulgarins were alex and justinian?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 11:25 AM 

alex ... i didn't see him mentioned ... justinian and vasilij were not bulgarians neither slavs ... what jinot wrote is nonsense .

it amases me why he wrote "Vasilij Makedon - bulgarin" hehehe


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 11:33 AM 

what jinot wrote is nonsense .

is it nonsense too when he consider himself bulgarian?

i guess thats not nonsense

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 11:34 AM 

t amases me why he wrote "Vasilij Makedon - bulgarin" hehehe


he considered him a slav...his ancestor...thats why he wrote he is bulgarian...bulgarin=slav

"kade slavjani zive TOE EST BULGARI"...he is very clear about it

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 11:40 AM 

I consider Misirkov bulgarian too ... even though he wrote nonsense in some par tof his life too


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 11:48 AM 

ama u can consider whatever u want...its ur right

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 12:09 PM 

$e kakwo obshto ima bosna i Bulgarian nitkov?
http://www.transoxiana.org/Eran/Articles/karatay.html


a sega da ti kazam na tebe, umna glavo

as a suffix widely used in Turkic especially for ethnonyms, the possibility of Bulgaro-Turkic origin of the Bosnian kings.

this text say that there is posibility that bosnian kings were bulgarian(turko-bulgarian) origin, but it doesnt claim so.. but u, smart head, using it as some kind of a proof altough nobody say nothing explicite. also, if u have a brain, u would realise that he speaks here about bulgaro-turkic origin and the text i provide speaks about bolgari in sense of slavicdom. and u find some connection...hahahahaha.......but must admit, first time that i heard for such a posibilty about origin of bosnian kings..i would rather call it entusiastic work of some turkish nationalist.


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 12:56 PM 

same goes for "the continuity theory" or whatever it was called ... a rather entusiastic work of some ex-jugoslavian nationalist.


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Shumen)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 12:58 PM 

Tai kato ot postovete ti po-gore suzdavash vpe4atlenie 4e razbirash bulgarski nema da se mora da pisha na eng.
Ta tova e statia koiato mi popadna i ponege naskoro razbrah 4e si bosnenets v hurvatia s makedonski koreni (4ist yugoslavianin demek) reshih da ia spodelia s teb ..prosto kato nehsto interesno ne sam viziral teksta ti za bulgarite i bulgarskia ezik v bosna po gore.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Shumen)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 1:14 PM 

da megdu drugoto i az zalagam na tezata 4e e yugo u4en
turtsite predpo4itat da se obrtashtat napravo kam imeto na suotvetnia klan - kutriguri utiguri onogonduri, onguri .. i tn i niakak si da propuskat imeto Bulgari..iavno po dobre i po sigurno im zvu4i a to4no ponege ima v teksta turko -bulgrai nai veroiatno e delo na yugo fen za da naturti na tazi teoria za proizhoda na bulgarite.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

TO ISTOR

No score for this post
October 6 2006, 1:16 PM 

Dear Istor,

You are asking what happen with these people? Well, I can tell you some interesting stories

Because of the necessity to legalize the cruel repressions against Bulgarian spirit in Macedonia, Serbo communists ‘invent’ the ridiculous LAW OF MACEDONIAN HONOR / LAW FOR INSULTING MACEDONOAN NATIONAL HONOR/
According to this disgraceful LAW a man , born in Macedonia cannot be Bulgarian !?!.
Everybody who identifies himself as Bulgarian is a criminal and is punish with 10 years prison.

According to this Idiotic LAW it is a crime to:
- celebrate the days in memoriam of workers of Bulgarian spirit in Macedonia – Todor Aleksandrov for example
- to talk about historian events with Bulgarian character
- to speak literally Bulgarian on public place
- etc

Here are some of the stories I promised to you

DECEMBER 1944. Soldires are gathered in Skopie with orders to go to fight for Serbia on Srem. The soldier surround the local Head quoter with slogans ‘ WE DON’T NEED NEW YUOGOSLAVIA, WE WANT FREE AND INDIPENDANT MACEDONIA’
The General- governor of Macedonia, the Serb Svetozar Vukmanovich – Tempo, says to his Serbian officer ‘THESE ARE BULGARIANS, SHOOT THEM’
The Bulgarian officers / about 70 elite soldiers / are gathered with promises in officers home and killed . 1000 ordinary soldiers, gathered in fron of the Officers home are execute with machine guns. 900 are sent to Serbian jaiw, where 2/3 died from starvation, deseases, and cold.

NOVA MACEDONIA AND OTHER NEWSPAPERS
The newspapers were published the names of executed Macedonians,
I will not post the names here, just will give you the numbers. All the victims here and bellow ere representatives of Bulgarian Intelligence in Macedonia – teachers, doctors, Lawyers, clerks, managers, local mayors and people leaders – people with clear Bulgarian conscience who cannot be manipulated to accept the Serbian bull**** of Macedonisam theory

Nova Macedonia, No 25, 31.XII 1944 y , Skopie – 7 local leader executed
Nova Macedonia, No 43, 31.XII 1945 y , Shtip – 4 local leader executed, rest isent in Jail
Nova Macedonia, No 92, 31.XII 1944 y , Prilep – 10 local leader executed
…………………………………………………………………………………………..
Nova Macedonia, 30.IV 1945 y, Borba 12 VI 1945y , Veles – 10 local leader executed
Politica, 24 V, 1945, Bitolj, 9 local leader executed,

This is Stalin’s methods of solving problems – not a man – not a problem. Killing the leaders and Intelligentsia and leaving only the brainless nerd, who is easy to manipulate

D.GUSELEV, D. CHKATAROV, SPIRO KITANCHEV – these tree men are national Political and Intelligence Leaders. D.Guselev is Philosophy Doctor, the other two are engineers. They are arrested and on the trial in Skopie, 25 May - 02 Jun 1945 are accused that they are ‘educated’ Macedonian people in Bulgarian National spirit and were worked for ‘’realization of centuries dream of Macedonians for unification with Mother Bulgaria’’
The tree men accepted the accusations
The sentence is Death
D.GUSELEV, D. CHKATAROV are executed, KITANCHEV dies in prison from his wounds

TODOR MANASIEV , attorney from Shtip. He baptize his twins Pliska and Preslav.
During 1970 Pleska is a student in Bulgaria. His father is ill and she comes back in Macedonia to visit him. Both are arrested by serbo communists with the accusation of showing their Bulgarian ethnicity. In the Shtip’s Law Court Pliska says
‘ I’m Bulgarian and nobody cannot discourage me. There are thousands in Macedonia like me, some of them are scared to show their Bulgarian ethnicity, but soon and this will happen. I will stand my sentence with proud.’
She is sentenced to 1,5 years in Jail, her father -3 years in jail, in Pozarevac, Serbia

According to official Macedonian statistics more than 20 000 Macedonians with Bulgarian conscience are killed and more than 100 000 are send to prison and camps

Even now, 2006 local people are repress if they say that they feel themselves Bulgarian

In Shtip is forbidden for locals to respect the memory of Todor Aleksandrov, Great IMRO leader.

I can tell you more other stories like these.
Our friends here are mute for this. Or may be they are ashamed ?

Regards
d

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login istor)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 2:46 PM 

Oh God !!!

And they dare to speak about Greece's HR violations !!!

They are patheticaly brainwashed !!

Istor
Solun or Thessaloniki?
Conflict about Macedonian name

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login istor)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 2:48 PM 

Still the LAW is valid ??

(above, there are two posts that comment my posts that have been removed from the threat! Still those idiots practice old Titozonbies' orders ??)

Istor
Solun or Thessaloniki?
Conflict about Macedonian name

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Filip M
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 2:55 PM 

Dejanco,

You info is "slightly" wrong. The slogan of the Macedonian army assebled in Skopje in December 1944 was:

"We don't want to go to Srem,
We want to go to Solun"

They were ready to go and liberate the Aegean Macedonia, since Pirin Macedonia was already liberated.

Yes, there was persecution against Macedonians. But that was not because they harbored Bulgarian feelings. Quite contrary. That was because they could not accept the fact that Macedonia was divided, and they wanted to liberate and unify the whole country.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 3:03 PM 

They were ready to go and liberate the Aegean Macedonia, since Pirin Macedonia was already liberated.

HAHAHA Pirin was liberated ?!?!?! From who bre Filipe ?!?!? From itself , probably ?!?!!? HAHAHAHa

Yes, there was persecution against Macedonians. But that was not because they harbored Bulgarian feelings. Quite contrary. That was because they could not accept the fact that Macedonia was divided, and they wanted to liberate and unify the whole country.

All those who wanted to go to Solun and not to Srem were officers and soldiers who have just left the so called "occupier" army of Bulgaria And they were later killed for that by dr. Lazo Kolishevski in the Skopije Kale , isn't it so , Filipe ?


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 3:11 PM 

same goes for "the continuity theory" or whatever it was called ... a rather entusiastic work of some ex-jugoslavian nationalist.

u make me laugh...a guess they are all from ex yu just hidding their real names:

Mario Alinei
Linguist
University of Utrecht

Contact Mario Alinei
Xaverio Ballester
Linguist
Universidad de Valencia

Contact Xaverio Ballester
Francesco Benozzo
Philologist
Università di Bologna

Contact Francesco Benozzo
Franco Cavazza
Linguist
Università di Bologna

Contact Franco Cavazza
Michel Contini
Linguist
Université Stendhal de Grenoble

Contact Michel Contini
Gabriele Costa
Linguist
Università del Molise

Contact Gabriele Costa
Philippe Dalbera
Linguist
Université de Nice

Contact Philippe Dalbera
Paolo Galloni
Historian
Edizioni Viella, Roma

Contact Paolo Galloni
Henry Harpending
Anthropologist
University of Utah - Salt Lake City

Contact Henry Harpending
Alexander Häusler
Prehistorian
Universität Halle/Saale

Contact Alexander Häusler
Jean Le Dû
Linguist
Université de Brest

Contact Jean Le Dû
Marcel Otte
Prehistorian
Université de Liège

Contact Marcel Otte


lets see info about alinei:EDUCATION1950: University degree in Italian Literature at the University of Rome.FELLOWSHIPS AND HONOURSSince 1996: honorary member of the International Society for Dialectology and Geolinguistics1989-1996: President of the International Society for Dialectology and Geolinguistics1989: President of the Societas Linguistica Europaea.1986: Aspects of Language. Studies in honour of Mario Alinei [‘s 60th birthday], (vol. I. Geolinguistics, vol. II. Theoretical and Applied Semantics), Amsterdam 1987.1979-1980: Research Fellowship of the Netherlands Institute for Advanced Studies.MEMBERSHIP:Since 1996: senior member of the Royal Academy Gustaf Adolf, Uppsala (Sweden).Ordinary member of the Royal Academy Gustaf Adolf, Uppsala (Sweden).Ordinary member of the Accademia Peloritana, Messina.Founding member of the Società Linguistica Italiana.Founding member of the Societé Internatonale de Linguistique et GéolinguistiquePROFESSIONAL AND TEACHING EXPERIENCESSince 1980: General Editor of the journal «Quaderni di Semantica».1970-1997: Co-founder, Vice-President and President (from 1982) of the Atlas Linguarum Europae, a UNESCO sponsored project.1968-1987: Full Professor of Italian Linguistics and Literature, University of Utrecht (NL).Guest Professor of Italian Linguistics at the University of Leuven (Belgium)1962-1968: Associate Professor of Italian Linguistics and Literature, University of Utrecht (NL).1959-1962: Assistant Professor of Italian Linguistics and Literature, University of Utrecht (NL).Consultant of Olivetti for advanced research on computational linguisticsConsultant of IBM for advanced research on computational linguistics1945-1959: teacher of Italian to foreigners, and of English to Italians in various Italian private institutes, at the British Institute, and the USIS, Rome.BOOKSAlinei, Mario (1974), La struttura del lessico, Bologna, Il Mulino.Alinei, Mario (1984), Lingua e dialetti: struttura, storia e geografia, Bologna, Il Mulino.Alinei, Mario (1984), Dal totemismo al cristianesimo popolare. Sviluppi semantici nei dialetti italiani ed europei, Alessandria, Edizioni dell'Orso.Alinei, Mario (1996), Origini delle lingue d'Europa, vol. I - La teoria della continuità, Bologna, Società editrice Il Mulino.Alinei, Mario, (2000), Origini delle lingue d'Europa II: Continuità dal Mesolitico all'età del Ferro nelle principali aree etnolinguistiche, Il Mulino, Bologna.Alinei, Mario (2003), Etrusco: una forma arcaica di ungherese, Il Mulino, Bologna.LEXICOGRAPHIC WORKSAlinei, Mario (1962), Dizionario Inverso Italiano, 's-Gravenhage, Mouton.

Alinei, Mario (1963), Lexical, Grammatical and Statistical Indexing of Italian Texts whit the Help of Punched Card Machines at the University of Utrecht, in Levende Talen 219, pp. 166-173.

Alinei, Mario (1965), Lessicografia italiana con l'ausilio di macchine a schede perforate all'Università di Utrecht. Prime esperienze e prospettive, in Atti del Quarto Congresso dell'Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana (Magonza e Colonia 1962), Wiesbaden, pp. 315-328.

Alinei, Mario (1965a), La lista di frequenza della Divina Commedia, in Miscellanea Dantesca, Utrecht/Antwerpen, pp. 138-270.

Alinei, Mario (1965b), Elektronisch-linguistisch onderzoe van het Italiaans van de 13de eeuw, in ZWO Jaarboek, pp. 116-119.

Alinei, Mario (1968), The Mechanolinguistic Center of the Italian Institute at the University of Utrecht, in A.A.V.V., Les machines dans la linguistique, Praga 1968, pp. 73-74.

Alinei, Mario (1968a), Lexical, Grammatical and Statistical Indexing of Italian Texts with the Help of Punched Card Machines at the University of Utrecht, in A.A.V.V., Les machines dans la linguistique, Colloque international sur la mécanisation et l'automation des recherches linguistiques, Éditions de l'Académie Tchécoslovaque des Sciences, Praga 1968, pp. 95-108 (reprint of (1963)).

Alinei, Mario (1968b), Lessicografia italiana con l'ausilio di macchine a schede perforate all'Università di Utrecht. Prime esperienze e prospettive, in A.A.V.V., Les machines dans la linguistique, Praga 1968, pp. 221-225 (reprint of (1965)).

Alinei, Mario (1968c), Spogli Elettronici dell'Italiano delle Origini e del Duecento (= SEIOD) II 1: -ine - ed. A. Schiaffini, Bologna, Il Mulino.

Alinei, Mario (1969), The Study of Old Italian at Utrecht: A Progress Report, in Computers and the Humanities 4, pp. 115-119.

Alinei, Mario (1971), Spogli Elettronici dell'Italiano delle Origini e del Duecento (= SEIOD) II 2: Il Novellino - ed. C. Segre, Bologna, Il Mulino.

Alinei, Mario (1971a), Spogli Elettronici dell'Italiano delle Origini e del Duecento (= SEIOD) II 3: Brunetto Latini, La Rettorica - ed. F. Maggini, Bologna, Il Mulino.

Alinei, Mario (1971b), Spogli Elettronici dell'Italiano delle Origini e del Duecento (= SEIOD) II 4: Iacopone da Todi, Laudi - ed. F. Ageneo, Bologna, Il Mulino.

Alinei, Mario (1971c), Spogli Elettronici dell'Italiano delle Origini e del Duecento (= SEIOD) II 5: Dante Alighieri, La Commedia - ed. G. Petrocchi, Bologna, Il Mulino.

Alinei, Mario (1971d), Spogli Elettronici dell'Italiano delle Origini e del Duecento (= SEIOD) II 6: Il libro dei Sette Savi - ed. A. D'Ancona, Bologna, Il Mulino.

Alinei, Mario (1971e), Spogli Elettronici dell'Italiano delle Origini e del Duecento (= SEIOD) II 7: Chiaro Davanzati, Rime - ed. A. Menichetti, Bologna, Il Mulino.

Alinei, Mario (1971f), Spogli Elettronici dell'Italiano delle Origini e del Duecento (= SEIOD) II 8: Dante Alighieri, La Vita Nova - ed. M. Barbi, Bologna, Il Mulino.

Alinei, Mario (1971g), Spogli Elettronici dell'Italiano delle Origini e del Duecento (= SEIOD) II 9: Il Bestiario Toscano - eds. M.S. Garver - K. Mckenzie, Bologna, Il Mulino.

Alinei, Mario (1972), Spogli Elettronici dell'Italiano delle Origini e del Duecento (= SEIOD) II 10: Bono Giamboni, Della Miseria dell'Uomo - ed. F. Tassi, Bologna, Il Mulino.

Alinei, Mario (1972a), Spogli Elettronici dell'Italiano delle Origini e del Duecento (= SEIOD) II 11: Dante Alighieri, Rime - eds. M. Barbi - F. Maggini - V. Pernicone, Bologna, Il Mulino.

Alinei, Mario (1972b), Spogli Elettronici dell'Italiano delle Origini e del Duecento (= SEIOD) II 12: Bono Giamboni, Il libro de' vizi e delle virtudi e il Trattato di virtù e di vizi - ed. C. Segre, Bologna, Il Mulino.

Alinei, Mario (1972c), Spogli Elettronici dell'Italiano delle Origini e del Duecento (= SEIOD) II 13: Dante Alighieri, Il Convivio - eds. B. Busnelli - G. Vandelli, Bologna, Il Mulino.

Alinei, Mario (1972d), Spogli Elettronici dell'Italiano delle Origini e del Duecento (= SEIOD) II 14: Andrea da Grosseto, Volgarizzamento di Albertano da Brescia - ed. F. Selmi, Bologna, Il Mulino.

Alinei, Mario (1972e, Spogli Elettronici dell'Italiano delle Origini e del Duecento (= SEIOD) II 15: Prose Sangimignanesi - ed. A. Castellani, Bologna, Il Mulino.

Alinei, Mario (1973), Spogli Elettronici dell'Italiano delle Origini e del Duecento (= SEIOD) II 16: Il Fiore e il Detto d'Amore - ed. G. Parodi, Bologna, Il Mulino.

Alinei, Mario (1973a), Spogli Elettronici dell'Italiano Letterario Contemporaneo (= SEILC) 1: A. Moravia, La Ciociara, Bologna, Il Mulino.

Alinei, Mario (1973b), Spogli Elettronici dell'Italiano Letterario Contemporaneo (= SEILC) 2: I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, Bologna, Il Mulino.

Alinei, Mario (1973c), Spogli Elettronici dell'Italiano Letterario Contemporaneo (= SEILC) 3: C. Cassola , Ferrovia locale, Bologna, Il Mulino.

Alinei, Mario (1975d), Spogli Elettronici dell'Italiano Letterario Contemporaneo, Bologna, Il Mulino.

Alinei, Mario (1977), L'informatica linguistica applicata all'Italiano: esperienze e ricerche in corso a Utrecht (Mesa redonda sobre informatica y linguistica, Barcellona 1977), in Informatica y linguistica 1, Barcellona, pp. 62-82.

Alinei, Mario (1978), Spogli Elettronici dell'Italiano delle Origini e del Duecento (= SEIOD) I 2: Prose Veneziane - ed. A. Stussi, Bologna, Il Mulino.

Alinei, Mario (1978a), Spogli Elettronici dell'Italiano delle Origini e del Duecento (= SEIOD) II 17: Prose Veneziane - ed. A. Stussi, Bologna, Il Mulino.

Alinei, Mario (1978b), Spogli Elettronici dell'Italiano delle Origini e del Duecento (= SEIOD) II 18: Prose Fiorentine - ed. A. Castellani, Bologna, Il Mulino.ARTICLESAlinei, Mario (1960), Taglia: ricerca storico-etimologica, in Vox Romanica 19, pp. 180-199.

Alinei, Mario (1961), Latino talus, talis, talea. Studio semantico-comparativo, in Vox Romanica 20, pp. 47-6.

Alinei, Mario (1961a), It. mer. fèrgia, in Lingua nostra XXII, pp. 117-118.

Alinei, Mario (1962), L'astragalo e il talento. Contributo alle ricerche sull'origine delle unità di peso, in Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica 7-8 (1960-1961), Napoli, pp. 9-23.

Alinei, Mario (1962a), (Review) K. Jaberg- J. Jud, Index zum Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz (Bern 1960)", in Neophilologus 46, pp. 160-161.

Alinei, Mario (1963), Gr. petea > it. pizza, it. mer. pitta, in Romance Philology XVII, pp. 108-110.

Alinei, Mario (1963a), Salpare, in Lingua Nostra XXIV, pp. 71-77.

Alinei, Mario (1963b), Origin and History of the Italian Word ambasciata "embassy", The Hague.

Alinei, Mario (1963c), (Review) Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, fascicoli I-VI (Lugano 1952-1961), in Neophilologus 47, pp. 155-156.

Alinei, Mario (1963d), "(Review) L. Delattre - É. Evrard, avec la collaboration de S. Govaerts et P. Hazette, Sénèque, Consolation à Polybe. Index Verborum, Relevés statistiques (Liège 1962)", in Mnemosyne XVI, pp. 425-427.

Alinei, Mario (1964), (In collaboration whit I: Hijmans-Tromp), Italiaanse Grammatica, Arnhem, Van Loghum Slaterus.

Alinei, Mario (1964a), (Review) C. Battisti, Le valli ladine dell'Alto Adige e il pensiero dei linguisti italiani sull'unità dei dialetti ladini (Firenze 1962), in Romance Philology XVIII, pp. 127-128.

Alinei, Mario (1964b), Origin and History of the Italian Word ambasciata 'embassy', in Linguistics. An International Review, pp. 5-30 (reprint of (1963)).

Alinei, Mario (1965), Di un antico esito di J postconsonantica in Italiano, in Straka, Georges (a cura di), Actes du Xe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes (Strasbourg 1962), Paris 1965, pp. 965-989.

Alinei, Mario (1965a), Rada, in Lingua Nostra XXVI, pp.110-114.

Alinei, Mario (1965b), (Review) L. ANTAL, Content, Meaning, and Understading (The Hague 1964), in Linguistics 11, pp. 64-70.

Alinei, Mario (1966), Appunti per un'analisi strutturale di alcuni tipi sintattici italiani, in Lingua e Stile I, pp. 281-303.

Alinei, Mario (1966a), Ancora dell'etimologia di ambasciata, in Romance Philology XX, pp. 32-35.

Alinei, Mario (1966b), The Concept of Semantic Density in Linguistic Geography, in Handeligen van het negenentwintigste Nederlands filologencongres (Amsterdam 1966), Groningen, pp. 143-144.

Alinei, Mario (1967), Evaluation of Semantic Isoglosses with Regard to Romance Dialects, in Schmitt, Ludwig Erich (a cura di) (1967), Verhandlungen des zweiten internationalen Dialektologenkongresses, Marburg/Lahn 5.-10 september 1965, Franz Steiner Verlag, (Zeitschrift für Mundartforschung (Beihefte, Neue Folge 3-4), Wiesbaden 1967, pp. 7-13.

Alinei, Mario (1967a), Bagattella, in Lingua Nostra XXVIII, pp. 98-101.

Alinei, Mario (1967b), Linguistic Problems and the Computer, in II Nationale Slavistenkongres, Enkhuizen, pp.8-9.

Alinei, Mario (1969), (Review) H. Guiter, Atlas linguistique des Pyrénées Orientales (Paris 1966); H. Bourcelot, Atlas linguistique et ethnographique de la Champagne et de la Brie, Vol. I (Paris 1966), in Lingua 22, pp. 289-293.

Alinei, Mario (1969a), Lessico e grammatica generativa, in SLI: La grammatica, la lessicologia. Atti del I e del II convegno di studi (Roma 1967, 1968), Roma, Bulzoni, pp. 73-96.

Alinei, Mario (1970), L'ipotesi del sostrato osco-umbro e l'etimologia di capanna, in Vox Romanica 29, pp. 177-191.

Alinei, Mario (1971), La norma della 'densità semantica' nella geografia linguistica, in Actele celui de-al XII-lea congres international de lingvistica si filologie romanica (Bucarest 1968), Bucarest, pp. 263-265.

Alinei, Mario (1971a), Il tipo sintagmatico 'Quel matto di Giorgio', in Medici, Mario - Simone, Raffaele (a cura di), SLI: Grammatica trasformazionale italiana. Atti del III convegno internazionale di studi. Roma 29-30 novembre 1969, Bulzoni, Roma 1971, pp. 1-12.

Alinei, Mario (1971b), Primi appunti per una descrizione generativo-trasformazionale del nesso temporale, in Medici, Mario - Simone, Raffaele (a cura di), SLI: Grammatica trasformazionale italiana. Atti del III convegno internazionale di studi. Roma 29-30 novembre 1969, Bulzoni, Roma 1971, pp. 13-22.

Alinei, Mario (1971c), (In collaboration with I. Hijmans-Tromp) L'italianistica in Olanda, in SLI: L'insegnamento dell'italiano in Italia e all'estero. Atti del quarto convegno internazionale di studi, Roma 1-2 giugno 1970, 2 volumi, Bulzoni, Roma 1971, pp. 5-7.

Alinei, Mario (1974), "De struktuur van het lexicon. Openingsrede", in Handelingen van het tweendertigste Nederlands filologencongres (Utrecht 1972), Amsterdam, pp. 1-17.

Alinei, Mario (1974a), Semantic Density in Linguistic Geography: a Study of Some Romance Words Related to the Wheel, in A.A. Weijnen-Alinei, The wheel in the Atlas Linguarum Europae. Heteronyms and Semantic Density, Amsterdam, pp. 16-28, with 5 maps.

Alinei, Mario (1975), The Structure of Lexicon, in ALLC Bulletin, Lent, pp. 10-14.

Alinei, Mario (1975a), "Introduzione" in Spogli Elettronici dell'Italiano delle Origini e del Duecento (= SEIOD) I 1: Prose Fiorentine - ed. A. Schiaffini, Il Mulino, Bologna.

Alinei, Mario (1976), L'evoluzione del significato della parola, Istituto Trentino di Cultura, Trento.

Alinei, Mario (1977), Aspetti sociolinguistici del lessico italiano, in Simone, Raffaele - Ruggiero, Giulianella (a cura di), SLI: Aspetti sociolinguistici dell'Italia contemporanea. Atti del' VIII congresso internazionale di studi. Bressanone, 31 maggio - 2 giugno 1974, Bulzoni, Roma 1977, pp. 57-73.

Alinei, Mario (1977a), Le strutture semantiche del lessico italiano, in Italiano d'oggi. Lingua nazionale e varietà regionali (convegno internazionale, Trieste 1975), Trieste, pp. 39-59.

Alinei, Mario (1977b), Il sistema allocutivo dei saluti in italiano, inglese e olandese, in Lingua e Stile XII, pp. 199-213.

Alinei, Mario (1977c), Etimologie latine e neolatine, in A.A.V.V., Homenaje a Robert A. Hall, jr.,Ensayos lingüísticos y filológicos para su sexagésimo aniversario, Playor, Madrid 1977, pp.29-35.

Alinei, Mario (1977d), (Review) Isolde Burr, Lateinisch-romanische Konsonaten-verbindungen mit Liquid. Untersuchungen zur Lautgeschichte und Etymologie (Bonn 1975), in Romanistisches Jahrbuch XXVIII, pp. 180-184.

Alinei, Mario (1979), The Structure of Meaning, in A Semiotic Landscape. Proceedings of the First Congress of the International Association for Semiotic Studies (Milano 1974), Berlin, pp. 499-503.

Alinei, Mario (1979a), Lessicologia, in Enciclopedia Italiana, Appendice IV, Roma.

Alinei, Mario (1980), Dialect: A Dialectical Approach, in Dialekt und Dialektologie, Ergebnisse des internationalen Symposions "Der Theorie des Dialekts" (Mahrburg/Lahn 1977), hrsg. von J. Göschel, P. Ivic, K. Kehr, Wiesbaden, pp. 11-42.

Alinei, Mario (1980a), Questioni di metodo e di fatto nella ricerca etimologica romanza, in Bork, Hans Dieter - Greive, Artur - Woll, Dieter (a cura di), Romanica Europaea et Americana. Festschrift für Harri Meier zum 8. januar 1980, Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn 1980, pp. 11-21.

Alinei, Mario (1980b), Evidence from Plautus for Oscan-Umbrian Substrate in A.A.V.V., Central and Southern Italian Dialects, in Liber Amicorum Weijnen, Van Gorcum, Assen 1980, pp. 274-280.

Alinei, Mario (1980c), Lexical Grammar and Sentence Grammar: A Two-Cycle Model, in Quaderni di Semantica I, pp. 33-95.

Alinei, Mario (1980d), "Presentazione", in Quaderni di Semantica I, pp. 3-4.

Alinei, Mario (1980e), The Structure of Meaning Revisited, in Quaderni di Semantica I, pp. 289-305.

Alinei, Mario (1980f), Mariti traditi come 'becchi' e come 'cuculi'. In margine ad Anton Blok, "Montoni e becchi", in Quaderni di Semantica I, pp. 363-372.

Alinei, Mario (1981), More on red Ochre. The Contribution of Diachronic Semantics, in Current Anthropology 22, pp. 443-444.

Alinei, Mario (1981a), Presentazione (Tre studi onomasiologici sull'arcobaleno), in Quaderni di Semantica, pp. 51-53.

Alinei, Mario (1981b), Osservazioni sul rapporto semantico fra 'arcobaleno' e 'itterizia' in Latino e nei dialetti e folklore italiani, in Quaderni di Semantica II, pp. 99-110.

Alinei, Mario (1981c), Dialetto: un concetto rinascimentale fiorentino. Storia e analisi, in Quaderni di Semantica II, pp. 147-173.

Alinei, Mario (1981d), Barbagianni 'zio Giovanni' e altri animali-parenti: origine totemica degli zoonimi parentelari, in Quaderni di Semantica II, pp. 363-385.

Alinei, Mario (1982), Etymography and Etymothesis as Subfields of Etymology. A contribution to the Theory of Diachronic Semantics, in Folia Linguistica 16, pp. 41-56.

Alinei, Mario (1982a), Semantica e fonetica in Montale, in Quaderni di Semantica III, pp. 189-195.

Alinei, Mario (1982b), Ricordando Hugo Plomteux, in Quaderni di Semantica II, pp. 199-201.

Alinei, Mario (1982c), Rams and Billy-Goats, in Man (N.S.) 17, pp.771-775.

Alinei, Mario (1983),Problemi di fatto e di metodo nella ricerca etimologica. A proposito dell'etimologia del toponimo *CALMA, in A.A.V.V., Scritti linguistici in onore di Giovan Battista Pellegrini, Pacini editore, Pisa 1983, pp. 629-644.

Alinei, Mario (1983a), Lo scricciolo ed altri animali magici in Italia: da "parole e cose" a "strutture di cose e di parole", in A.A.V.V., Langue, dialecte, littérature. Etudes romanes à la mémoire de Hugo Plomteux, éditées par C. Angelet, L. Melis, F.J. Mertens et F. Musarra, University Press, Leuven 1983, pp. 21-33.

Alinei, Mario (1983b), L'evoluzione dal totemismo al cristianesimo popolare studiata negli sviluppi semantici dei dialetti italiani, in Quaderni di Semantica IV, pp. 3-29.

Alinei, Mario (1983c), L'evoluzione dal totemismo al cristianesimo popolare studiata negli sviluppi semantici dei dialetti italiani (II), in Quaderni di Semantica IV, pp. 253-270.

Alinei, Mario (1983d), "Introduction", in Atlas Linguarum Europae I, l, Assen, pp. XV-XXXIX.

Alinei, Mario (1983e), Atlas Linguarum Europae I, l. Cartes et Commentaires (ed.), Assen, Van Gorcum.

Alinei, Mario (1983f), Arc-en-ciel, in Atlas Linguarum Europae I, Assen, Cartes 6-9, Commentaire, pp. 47-80.

Alinei, Mario (1983g), Altri zoonimi parentelari, in Quaderni di Semantica IV, pp. 241-251.

Alinei, Mario (1983h), Onomasiologia strutturale ed etimologia: il caso di barba 'zio' e amita 'zia"', in Linguistica e dialettologia veneta. Studi offerti a Manlio Cortelazzo dai colleghi stranieri, a cura di Günter Holtus e Michael Metzeltin, Tübingen, pp. 115-131.

Alinei, Mario (1984), Lavoro classista e preclassista gli sviluppi etimografici di alcune lingue europee, in La ricerca folclorica 9, pp. 71-80.

Alinei, Mario (1984a), Alcuni nomi italiani dell'arcobaleno, in Revue de Linguistique Romane 48, pp. 161-165.

Alinei, Mario (1984b), Naquane nella Valcamonica nei suoi rapporti con le Aquane, esseri mitologici delle Alpi centro-orientali, in Quaderni di Semantica V, pp. 3-16.

Alinei, Mario (1984c), Lessico come romanzo, romanzo come lessico, in Lingua e stile XIX, pp. 135-155.

Alinei, Mario (1984d), L'evoluzione dal totemismo al cristianesimo popolare studiata negli sviluppi semantici dei dialetti italiani (III), in Quaderni di Semantica V, pp. 245-258.

Alinei, Mario (1984e), Riflessioni sui meteoronimi parentelari, in Quaderni di Semantica V, pp. 235-243.

Alinei, Mario (1984f), I nomi dell'arcobaleno in Europa: una ricerca nel quadro dell'ALE, in A.A.V.V., Diacronia, sincronia e cultura. Saggi linguistici in onore di Luigi Heilmann, Editrice La Scuola, Brescia 1984, pp. 365-384.

Alinei, Mario (1985), Due nomi dialettali della strega: piem. masca e lig. bàzura, in Quaderni di Semantica VI, pp. 397-399.

Alinei, Mario (1985a), Evidence for Totemism in European Dialects, in International Journal of American Linguistics 51 (dedicated to Eric Pratt Hamp), pp. 331-334.

Alinei, Mario (1985b), «Silvani» latini e «Aquane» ladine: dalla linguistica all'antropologia, in Mondo Ladino. Bollettino dell'Istituto Culturale Ladino IX, pp. 49-78.

Alinei, Mario (1985c), «Clockwise» and «Anticlockwise» Semantic Developments. A Contribution to the Theory of Diachronic Semantics, in Zbornik matice srpske za filologiju i lingvistiku XXVII-XXVIII (posveceno akademicima Milki Ivic i Pavlu Ivicu povodom 60-godisnjice zivota), pp.49-55.

Alinei, Mario (1985d), L'etimologia di alcuni nomi dialettali e del nome latino del ginepro alla luce del folclore e della documentazione etimografica, in Quaderni di Semantica VI, pp.3-11.

Alinei, Mario (1986), Atlas Linguarum Europae I, 2. Cartes et Commentaires (ed.), Assen/Maastricht, Van Gorcum.

Alinei, Mario (1986a), Introduction to ALE I 2, in Atlas Linguarum Europae I, Assen/Maasstricht, pp.XVII-XXXIV.

Alinei, Mario (1986b), Belette, in Atlas Linguarum Europae I, Assen/Maasstricht, pp. 145-224.

Alinei, Mario (1986c), Dante's visies en Dante's visioenen, in Stuip, R.E.V.-Vellekoop,C. (eds.), Visioenen, pp. 169-192.

Alinei, Mario (1986d) (en collaboration avec M. Barros Ferreira), Les noms européens de la coccinelle: pour une analyse basée sur la théorie de Propp, in Quaderni di Semantica VII, pp. 195-204.

Alinei, Mario (1987), Cinque saggi sul rospo: presentazione, in Quaderni di Semantica VIII, pp.205-6.

Alinei, Mario (1987a), Riflessioni sul passaggio semantico da «sifone» a «tromba marina», in Holtus, Günter - Kramer, Johannes (a cura di), Romania et Slavia Adriatica, Festschrift für Zarko Muljacic, Helmut Buske Verlag, Hamburg 1987, pp. 243-249.

Alinei, Mario (1987b), Rospo aruspice, rospo antenato, in Quaderni di Semantica VIII, pp. 265-296.

Alinei, Mario (1987c), Semantics and phonetics in Montale, in Zavala, I,M.Diaz-Diocaretz, T.A.Van Dijk (edd.), Approaches to discourse, poetics and psychiatry, Amsterdam/Philadelphia, 1987, pp. 171-179.

Alinei, Mario (1988), La monografia sul tabù linguistico dell'etnografo sovietico Zelenin: Presentazione, in Quaderni di Semantica IX, pp. 183-5.

Alinei, Mario (1988a), Pollice o alluce? Ovvero D'Annunzio contro 'il Dottor Giovanni'', in Quaderni di Semantica IX, pp. 357.

Alinei, Mario (1988b), Slavic baba and other 'old women' in European dialects. A semantic comparison, in A.A.V.V., Wokól Jezyka. Rozprawy i studia poswiecone pamieci profesora Mieczyslawa Szymczaka, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wroclaw 1988, pp. 41-51.

Alinei, Mario (1988c), Een nieuwe hypothese over de oorsprong van de Italiaanse Dialekten, Afscheidsrede ("lezione d'addio"), Utrecht, pp.1-19.

Alinei, Mario (1988d), Linguistica e marxismo, in Marxismo Oggi, II, n. 3, pp. 38-40; n. 5, n.6 pp. 27-31.

Alinei, Mario (1988e), I dialetti e il mare, Atti del Convegno Internazionale di studi in onore di Manlio Cortellazzo, in Quaderni di Dialettologia 1, Gianna Marcato ed., Padova, pp. 163-167.

Alinei, Mario (1989), Bronzo: Nuovi argomenti per un'origine da Brundisium, in Revue de Linguistique Romane 53, pp. 443-451.

Alinei, Mario (1989a), Geografia semantica: continuatori di draco in Italia e in Francia, in A.A.V.V., Espaces Romans: études de dialectologie et de géolinguistique offertes à Gaston Tuaillon, vol. II, Ellug, Université Stendal, Grenoble 1988, 459-487.

Alinei, Mario (1990), Coccinelle, Manuela Barros Ferreira (en coll. avec), ALE I 4, Cartes 42-44, Commentaires, pp. 99-199, Assen.

Alinei, Mario (1990a), I primi dieci anni di "Quaderni di Semantica", in Quaderni di Semantica, XI, pp. 199-201.

Alinei, Mario (1990b), Il Natale come 'ceppo' in Italia: in margine al saggio sugli alberi-totem di Zelenin, in Quaderni di Semantica, XI, pp. 203-208.

Alinei, Mario (1990c), Atlas Liguarum Europae I 4, Assen.

Alinei, Mario (1990d), Introduction to ALE I 4, Assen, pp.XIX-XXII.

Alinei, Mario (1990e), Il lat. TRANSENNA alla luce dei continuatori romanzi di *TRANSIENDA", in Quaderni di Semantica, XI, pp. 159-194.

Alinei, Mario (1990f), Nomi magici delle scintille, in Quaderni di Semantica, XI,pp. 269-276.

Alinei, Mario (1990g), Per una nuova interpretazione della "paletta" nell'arte preistorica della Val Camonica, in Quaderni di Semantica, XI, pp.3-45.

Alinei, Mario (1991), «QSem» Round Table on: Dove va la dialettologia, in Quaderni di Semantica, XII, pp. 207-214.

Alinei, Mario (1991a), Résultats et perspectives de l'Atlas Linguarum Europae, in Congres International de l'Atlas Linguarum Europae, Saint-Vincent 6/8 juin 1989, Musemeci Editore, Aoste, pp. 10-20.

Alinei, Mario (1991b), Conclusions, in Congres International de l'Atlas Linguarum Europae, Saint-Vincent 6/8 juin 1989, Musemeci Editore, pp. 178-180.

Alinei, Mario (1991c), Il problema della datazione in linguistica storica, in Quaderni di Semantica, XII, pp. 3-19; Commenti pp. 21-46; Replica, pp. 47-51.

Alinei, Mario (1991d), Metodologia per la costruzione di un lessico tematico, in Atti del 1° seminario di Studi Lessici Tecnici Greci e Latini, Messina 8-10 Marzo 1990, Messina, pp. 31-45.

Alinei, Mario (1991e), New hypotheses on the linguistic origins of Europe: the contribution of semantics and dialectology, in Quaderni di Semantica, XII, pp. 187-203.

Alinei, Mario (1991f), L'approccio semantico e storico-culturale: verso un nuovo orizzonte cronologico per la formazione dei dialetti, in Atti del Colloquio «dialetti e la dialettologia negli anni Novanta», Lecce 9-11 maggio 1991, Rivista Italiana di Dialettologia. Lingue dialetti società, XV, Bologna, CLUEB, pp. 43-65 - pdf file (224KB)

Alinei, Mario (1992), «QSem» Round Table on: Dove va la dialettologia? II, in Quaderni di Semantica, XIII, pp. 93-102.

Alinei, Mario (1992a), Lo studio culturolinguistico delle motivazioni L'«Atlas Linguarum Europae» fra teoria e prassi, in Mocciaro, Antonia G., Soravia, Giulio (a cura di), L'Europa linguistica: contatti, contrasti, affinità di lingua. Atti del XXI Congresso Internazionale di studi. Catania 10-12 settembre 1987, Bulzoni, Roma 1992, pp. 7-22.

Alinei, Mario (1992b), L'interesse dell'ALE per la romanistica, in Ruffino, Giovanni (a cura di), Atlanti Linguistici Italiani e Romanzi. Esperienze a confronto. Atti del Congresso Internazionale. Palermo 3-7 ottobre 1990, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Palermo 1992, pp. 275-287.

Alinei, Mario (1992c), Onomasiologia strutturale: il sistema lessicale del "padrinaggio" nei dialetti italiani e corsi, in Quaderni di Semantica, XIII, pp.195-222.

Alinei, Mario (1992d), Tradizioni popolari in Plauto: bibit arcus (Curculio 131), in Lares, LVIII, Firenze, Leo S. Olschki, pp. 333-340.

Alinei, Mario (1992e), Dialectologie, anthropologie culturelle, archéologie: vers un nouvel horizon chronologique pour la formation des dialectes européens, in A.A.V.V., Nazioarteko dialektologia biltzarra. Agirak. Actas del Congreso International de Dialectologia Euskaltzaindia, Bilbo 1991.X.21/25, Luois Lucien Bonaparte, Bilbo 1992, pp. 577-606 - pdf file (204KB)

Alinei, Mario (1992f), The problem of dating in historical linguistics, in Folia Historica Linguistica, XII, Societas Linguistica Europea, pp. 107-125.

Alinei, Mario (1992f), Regen bei Sonnenschein. Zur Weltgeschichte einer Redensart, di Matti Kuusi - Ragioni di una traduzione, in Quaderni di semantica, XIII, pp. 277-278.

Alinei, Mario (1993), Due note su "totem" e "tabù" nei dialetti, in Quaderni di Semantica, XIV, pp. 3-7.

Alinei, Mario (1993a), I fuochi di S. Elmo (in attesa della carta dell'ALM), in Bollettino dell'Atlante linguistico mediterraneo. Studi in memoria di Mirko Deanovic, 22-28 1980-1986, Pisa, Giardini editori e stampatori in Pisa, pp. 9-23.

Alinei, Mario (1993b), Un articolo di E.Ju. Kricevskij del 1933 sulla questione indeuropea, in Quaderni di Semantica, XIV, pp. 171-176.

Alinei, Mario (1993c), Onomasiologia strutturale: Il sistema lessicale del padrinaggio nei dialetti italiani e corsi, in Bollettino dell'atlante linguistico italiano, III Serie, Dispensa n.11-16 (1987-1992), Torino, pp 5-14.

Alinei, Mario (1993d), Nuove prospettive e nuovi metodi in geografia linguistica, in Bollettino dell'atlante linguistico mediterraneo, n.29-35, (1987-1993), pp. 9-16.

Alinei, Mario (1994), Temi magico-religiosi fra evoluzionismo e diffusionismo: un approccio interdisciplinare, in Quaderni di Semantica, XV, pp. 9-22.

Alinei, Mario (1994a), Trentacinque definizioni di etimologia, ovvero: il concetto di etimologia rivisitato, in Quaderni di Semantica, XV, pp. 199-221.

Alinei, Mario (1994b), In margine al Vocabolario della pastorizia della Campagna Romana di Trinchieri, in Quaderni di Semantica, XV, pp. 323-325.

Alinei, Mario (1994c), O problema da dataçao em Linguistica Historica, in Arqueologia Medieval, Ediçoes Afrontamento, Lisboa, pp. 5-16.

Alinei, Mario (1994d), L'Atlas Linguarum Europae: risultati, struttura, storia, prospettive, in Mouton Pilar Garcia (a cura di), Geolingüística. Trabajos Europeos, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid 1994, pp.1-39.

Alinei, Mario (1994e), La strada: una svolta nel rapporto fra lingua e poesia, in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di lettere e filosofia, serie III, vol. XXIV, 4, pp.1013-1022; pubblicato anche in Resine quaderni liguri di cultura, nuova serie n°65-66, Marco Sabatelli editore pp.29-35.

Alinei, Mario (1995), Thirty-five definitions of etymology or: etymology revisited, in A.A.V.V., On Languages and Language - The Presidential addresses of the 1991 Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Werner Winter (editor), Mouton de Gruyter, Berlin-New York 1995, pp 1-26.

Alinei, Mario (1995a), Giovannino il baco, in A.A.V.V. Scritti di Linguistica e dialettologia in onore di Giuseppe Francescato, Università degli studi di Trieste Facoltà di lettere e filosofia, Edizioni Ricerche, Trieste 1995, pp. 1-6.

Alinei, Mario (1995b), Etimologie dal cassetto, in Quaderni della sezione di Glottologia e Linguistica dell'università di Chieti, VII, pp.13-37.

Alinei, Mario, (1995c), Theoretical Aspects of Lexical Motivation, in Elmevik, Lennart, Mål i sikte. Studier e dialektologi tillägnade,Almquist & Wiksell Tryckeri, Uppsala, pp. 1-10. (= Mål i sikte. Studier e dialektologi tillägnade, Svenska landsmål och svenskt folkliv 1995).

Alinei, Mario (1995d), La stabilizzazione del quadro geolinguistico europeo nel Mesolitico e Neolitico: stadio III di Homo Loquens, in Quaderni di Semantica, XVI, pp. 197-210.

Alinei, Mario (1995e), Vers un nouvel horizon chronologique pour l’origine et la formation des langues et des dialectes européens, in Géolinguistique, n° 6-1995, pp. 33-41 - pdf file (92KB)

Alinei, Mario (1995f), Aujourd'hui, demain, hier, in ALIR, vol. I.

Alinei, Mario (1995g), I nomi europei del 'Natale, in Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano, pp.5-46.

Alinei, Mario (1995h), L'Atlas Linguarum europae: Risultati, struttura, storia, prospettive, in Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano, III, pp. 155-190.

Alinei, Mario (1996), The principle of morphosemantic density and the etymology of the Latin 'rota' word family, in A.A.V.V., Studier i talesprogsvariation og sprogkontakt. Til Inger Ejskjær på halvfjerdsårsdagen den 20. maj 1996, Institut for dansk Dialektforskning, C. A. Reitzels Forlag, Kobenhavn 1996, pp. 11-16.

Alinei, Mario (1996a), Osservatorio, in Quaderni di Semantica, XVII, pp. 181-182.

Alinei, Mario (1996b), Aspetti teorici della motivazione, in Quaderni di Semantica, XVII, pp. 7-17.

Alinei, Mario (1996c), Postilla alla recensione di Rita Caprini, in Quaderni di Semantica, XVII, pp. 179.

Alinei, Mario (1996d), The correlation between Lithic and Linguistic Development: a Geolinguist's view, in The first humans and their cultural manifestations, Volume 4 of The Colloquia of the XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Forlì (Italia) 8-14 settembre 1996, Colloquium VIII "Lithic Industries, Language and Social Behaviour in the First Human Forms", Fiorenzo Facchini, A.B.A.C.O., pp. 107-116.

Alinei, Mario (1997), L'etimologia di magnano 'calderaio ambulante' e l'inizio dell'articolo nelle parlate neolatine, in Quaderni di Semantica, XVII, pp. 191-202.

Alinei, Mario (1997a); Yankee: A Dutch Etymology Revisited, in Ramisch, Heinrich - Wynne, Kenneth, Language in time and space. Studies in honour of Wolfgang Viereck on the occasion of his 60th birthday, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1997, pp. 1-6.

Alinei, Mario (1997b), L'etude historique des etrês imaginaires des Alpes dans le cadre de la theorie de la continuité, in A.A.V.V., Actes de la Conference Annuelle sur l'activité scientifique du Centre d'Etude Francoprovencales. Les Etres imaginaires dans les recits des Alpes, Aosta 1996, pp. 103-110.

Alinei, Mario (1997c), Di alcuni presunti nomi pre-indoeuropei della fragola, in Quaderni di Semantica, XVIII, pp.7-11.

Alinei, Mario (1997d); Geolinguistic and other lines of evidence for the correlation between lithic and linguistic development, in Europaea, III, pp. 15 - 38.

Alinei Mario (1997e), La teoria della continuità ed alcuni esempi di lunga durata nel lessico dialettale neolatino, in Rivista Italiana di dialettologia, Lingue dialetti società, XXI, Bologna, CLUEB pp 73-96 - pdf file (196KB)

Alinei Mario (1997f); Magico-religious motivations in european dialects: a contribution to archaeolinguistic, in Dialectologia et Geolinguistica, 5, pp. 3-30 - pdf file (204KB)

Alinei Mario (1997g); L'aspect magico-religieux dans la zoonymie populaire, in Les zoonymes (Publications de la Faculté des Lettres, Arts, et Sciences Humaines de Nice, Nouvelle série, n. 38), 9-22

Alinei, Mario (1997h), Principi di teoria motivazionale (iconimia) e di lessicologia, motivazionale (iconomastica), in Mucciante L., Telmon T. (a cura di), Lessicologia e lessicografia. Atti del XX Convegno della SIG. Chieti-Pescara, 12-14 ottobre 1995, Il Calamo, Roma 1995, pp..9-36.

Alinei, Mario (1997i), Il linguaggio come denaro comunistico, in L'immagine riflessa, V, pp 1-9.

Alinei, Mario (1997l), Noël. Commentaire et cartes, in Atlas Linguarum Europae I, pp. 253-291.

Alinei, Mario (1997m), Il 'timone', fra navigazione e agricoltura, e l'origine celtica di lat. plaumoratum, in Marcato, Gianna (a cura di), "I dialetti e il mare", Atti del Convegno Internazionale di Studi in onore di Manlio Cortelazzo. Chioggia, 21-25 settembre 1996, Unipress, Padova 1997, pp. 245-256.

Alinei, Mario (1997n), L’europa delle lingue, in A.A.V.V., L’Europa dei Popoli (Vol. 1) Fondamenti d'Europa, Istituto poligrafico e zecca dello stato, Editalia; Roma 1997, pp. 231-246.

Alinei Mario (1998), Origini del linguaggio, prime industrie litiche e innatismo chomskyano, in Quaderni di Semantica XIX, pp 7-28.

Alinei Mario (1998a), The Atlas Linguarum Europae after a quarter century: a new presentation, in Atlas Linguarum Europae, Vol. I, Perspectives nouvelles en géolinguistique, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Alinei, Mario (1998b), Towards an invasionless model of indoeuropean origins: the continuity theory, in A.A.V.V. Papers from the EEA Third Annual Meeting at Ravenna 1997 - Vol. I Pre-and Protohistory - Ed. M. Pearce And M. Tosi - pp. 31-33 - pdf file (103KB)

Alinei, Mario (1998c), Nuove prospettive nella ricerca storico-semantica ed etimologica, in Quaderni di Semantica, XIX, pp. 199-212.

Alinei, Mario (1998d), Il problema dell'etnogenesi ladina alla luce della "teoria della continuità", in Mondo Ladino,("Atti del Convegno I Ladins dles Dolomites", Convegno Interdisciplinare, Vigo di Fassa, 11-14/9/1996), Vich, XXII, pp. 459-487 (Carte 59).

Alinei, Mario (1998e), I dialetti e il mare. presentazione, in Marcato, Gianna, Lingua., dialetto, processi culturali. Atti del Convegno di studi, Sedico (BL), Villa Platt - Sappada\Plodmn (BL), 21-24 settembre 1997, Belluno 1998, pp. 163-167.

Alinei, Mario (1998f), Nuove prospettive nella ricerca storico-semantica ed etimologica, in Quaderni di Semantica, a.XIX, n. 2, Atti del XXX Congresso SLI Budapest, Bulzoni, pp. 199-212.

Alinei, Mario (1999), Le grandi tappe della preistoria europea, dalla fine del Paleolitico al Ferro, e i loro riflessi linguistici, in Quaderni di semantica, XX, pp. 7-31.

Alinei, Mario, (1999a), Streghe come animali, animali come streghe: una nuova etimologia di sp. bruja, in Quaderni di Semantica, XX, pp. 225-232.

Alinei, Mario, (1999b), Prime annotazioni al Ladinisches Wörterbuch di Ugo De Rossi, in Mondo Ladino, XXIII, pp. 157-177.

Alinei, Mario, (1999c), Dialogando con Grassi, Nocentini, Renzi e Vàrvaro, in RID, Rivista Italiana di dialettologia, lingue, dialetti società, XXIII, Clueb, Bologna.

Alinei, Mario, (2000), An alternative model for the origins of European peoples and languages: the continuity theory, in Quaderni di Semantica, XXI, pp. 21-50.

Alinei, Mario (2000a), L'etnogenesi Ladina alla luce delle nuove teorie sulle origini dei popoli indoeuropei, in Atti del Convegno "Ad Gredine forestum: Il costituirsi di una vallata", Ortisei 23.9-25.9, 1999, pp.23-64.

Alinei, Mario, (2000c), A stratigraphic and structural approach to the study of magico-religious motivations, in Remetic, Slovodm (a cura di), Yužnoslovenski filolog, in memoria di Pavle Ivic, LVI/1-2, Accademia Serba delle Scienze e delle Arti Ist. di linguistica serba, Belgrado 2000, pp. 75-92

Alinei, Mario, (2001), Conseguenze delle nuove teorie indoeuropeistiche sulla dialettologia romanza, in d’Antoni, M./Badia, I Margarit (a cura di), Estudis Romànics, Volume XXIII, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona 2001, pp.7-47.

Alinei, Mario (2001a), Un modello alternativo delle origini dei popoli e delle lingue europee: la “teoria della continuità”, in Bocchi, Gianluca/ Ceruti, Mauro (a cura di), Le radici prime dell’Europa, Gli intrecci genetici, linguistici, storici, Bruno Mondadori, Milano, pp. 177-208.

Alinei, Mario (2001b), Inizio ufficiale di una nuova Glottologia? In margine alla pubblicazione del programma OMLL, nuovo ambito di ricerca del CNR e della European Science Foundation (ESF), in Quaderni di Semantica, 22, pp. 59-66.

Alinei, Mario (2001c), Nuove prospettive nella ricerca storico-semantica ed etimologica, in Semantica e Lessicologia Storiche, Atti del XXXII Congresso della SLI, Bulzoni, pp. 25-46.

Alinei, Mario (2001d), European dialects: a window on the prehistory of Europe, in Lingua e stile, 2, Quadrimestrale, Anno XXXVI, pp. 219-240.

Alinei, Mario (2001e), Aspects of a theory of motivation (iconymy), in VS 88/89 Quaderni di studi semiotici, pp. 89-97.

Alinei, Mario (2001f), Confini dialettali, confiniarcheologici: verso una dialettologia interdisciplinare, in Marcato, Gianna (a cura di), I confini del dialetto, Atti del Convegno Sappada/Plodn (Belluno) 5-9 luglio 2000, pp. 75-94.

Alinei, Mario (2002), Witches as lizards, lizards as mothers: a new etymology of gm. hexe and eidechse, in Quaderni di Semantica, a. XXI, pp. 339-346.

Alinei, Mario (2002a), L'ALD di Hans Goebl, e la cosiddetta "questione ladina", in Quaderni di Semantica, a. XXI, pp. 349-369.

Alinei, Mario (2002b), Towards a Generalized Continuity Model for Uralic and Indoeuropean Languages, in A.A.V.V., The Roots of Peoples and Languages of Northern Eurasia I, Oulu 18.8-20.8.2000, Edited K. Julku & K. Wiik, Turku 1998, pp. 9-33 - pdf file (1,31MB)

Alinei, Mario (2002c), Streghe come animali, animali come streghe: una nuova etimologia di sp. bruja, in Aurnague, Michel - Roché, Michel (a cura di), Romania sans frontières, Hommage à Jacques Allières, 2, Atlantica

Alinei, Mario (2002d), Tre studi etimologici: (1) biondo e bianco, (2) marmotta, (3) continuatori di gr. lamia, in Quaderni di Semantica, a. XXIII, pp. 9-38.

Alinei, Mario (2002e), Il ruolo della motivazione nel lessico, in Dialectoloxía e léxico, pp. 15-28.

Alinei, Mario (2002f), Anomalie della lingua italiana: il voi fascista e il voi postfascista, nel quadro dello sdoppiamento dei pronomi soggetto e del suo significato socio-culturale, in Quaderni di Semantica, a.XXIII, n.2/02, pp. 211-222.

Alinei, Mario (2002g), The Founding of the Atlas Linguarum Europae Revisited, A comment on Jan B. Berns' article A Tribute: Professor Dr. Toon Weijnen, Pioneer in Geolinguistics, Founder and First President of the ALE (DiG 10 (2002), 97-98), in Quaderni di Semantica, a.XXIII, n. 2/02, pp. 347-348.

Alinei, Mario (2003), Nomi di animali, animali come nomi: cosa ci insegnano i dialetti sul rapporto fra esseri umani ed animali, in Tugnoli, Claudio (a cura di), Zooantropologia, Storia, etica e padagogia dell'interazione uomo/animale, Franco Angeli Ed., Milano.

Alinei, Mario (2003a), Acque pericolose nei dialetti italiani: continuatori di Gr. lamia "drago", in A.A.V.V., Sempre los camps segadas resurgantas, Mélanges Xavier Ravier, CNRS - Université de Toulouse - Le Miral, Collection "Méridiennes", Toulouse, pp. 23-28.

Alinei, Mario (2003b), Cos'ha da offrire la linguistica storica allo storico?, in Trampus, Antonio - Kindl, Ulrike (a cura di), I linguaggi e la storia, Il Mulino, Bologna.

Alinei, Mario (2003c), 'Stranezze' della lingua italiana: lo sdoppiamento dei pronomi soggetto, il voi fascista, e il voi postfascista, in Marcato, Gianna (a cura di), Italiano. Strana lingua?, Atti del convegno Sappada/Plodn (Belluno), 3-7 luglio 2002, pp. 71-78.

Alinei, Mario (2003d), Interdisciplinary and linguistic evidence for Palaeolithic continuity of Indo-European, Uralic and Altaic populations in Eurasia, in Qsem.

Forthcoming:Alinei, Mario, Sanga Glauco (Università Cà Foscari, Venezia); L'etnolinguistica: le denominazioni della natura e per mezzo della natura. Convegno sui "Saperi naturalistici".

Alinei, Mario, Le conseguenze per la linguistica corsa delle nuove teorie sulle origini indoeuropee, in Atti del Congresso "Environnement et identité en Mediterranèe", Corte, 13-16 juin 2000).


i guess bozidar dimitrov dont have such a cv

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 3:13 PM 

Tai kato ot postovete ti po-gore suzdavash vpe4atlenie 4e razbirash bulgarski nema da se mora da pisha na eng.
Ta tova e statia koiato mi popadna i ponege naskoro razbrah 4e si bosnenets v hurvatia s makedonski koreni (4ist yugoslavianin demek) reshih da ia spodelia s teb ..prosto kato nehsto interesno ne sam viziral teksta ti za bulgarite i bulgarskia ezik v bosna po gore.

how toughtfull from u....next what i can expect from u is some text about bulgarian origin of eskimos, right? just to share with me and other..

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Shumen)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 4:07 PM 

how toughtfull from u....next what i can expect from u is some text about bulgarian origin of eskimos, right? just to share with me and other..

What is wrong with you? i find it interesting and posted it really just to shere
did you ever heard from me some claims that serbians bosnians coroatians are in fact bulgarians
?....... fen

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Shumen)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 4:09 PM 

A i oshten eshto
oi te tebe luno - zemlio makedonska i za tebe li ke se tepame?
o4evadno e koi ima sklonnost da preina4ava proizhoda na ekskimosite
e to ne 4e e 4udno sled kato sa uspeli da preina4at sobsvenia si proizhod?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login akritas2)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 4:17 PM 

WARNING

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 4:54 PM 

Philipcho, U R RIGHT / ÏÐÀÂ ÑÈ

THE COMPLETE SLOGAS ARE
"We don't want to go to Srem, We want to go to Solun"
''WE DON’T NEED NEW YUOGOSLAVIA, WE WANT FREE AND INDIPENDANT MACEDONIA’'

It is my laps, not on purpose.
But this doesn't change the fact that these soldiers were shoot by machineguns

'Yes, there was persecution against Macedonians. But that was not because they harbored Bulgarian feelings'

WHY DON'T YOU GO TO THE FAMILIES OF D.GUSELEV, D. CHKATAROV, SPIRO KITANCHEV AND OTHER 20 000 VICTIMS OF SERBOCOMMUNISTS AND TELL THEM THAT ?

U R RIGHT AGAIN - WITH LEADERS LIKE D.GUSELEV, D. CHKATAROV, SPIRO KITANCHEV, T.ALEKSANDROV - MAKEDONSKO IME NEMA DA ZAGINE


ISTOR,
AS I REMEMBER THIS LAW WAS ACTUAL TILL 1992
BUT HIS REMAINS IN THE MIND OF PEOPLE STILL EXISTS. A YOUNG MACEDONIAN MAN, EDUCATED IN U.K TOLD ME THAT IF HE SAYS STH DIFFERENT THAN OFFICIAL ANTI – BULGARIAN POSITION IN UNIVERCITY HE TEACH HISTORY – HE WILL BE FIRED AND WILL NOT HAVE THE CHANSE TO FIND A JOB, AND WILL BE ‘ INVITE’ IN POLICE OFFICE FOR EXPLANATION.
AND THIS HAPPEN IN XXI c. IN EUROPE, IN THE ‘FRRE’ LAND OF MACEDONIA

CAN U IMAGINE ?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 5:18 PM 

Dejan,

I live in Macedonia all my life, (lets say quite a few years before 1992) and I've never heard of such a law.

I have also never heard of someone being persecuted in Macedonia for Bulgariphilia. I've never heard of the people you mention.

All of the persecutions after WWII happened because people wanted Independent and United Macedonia. They have nothing to do with Bulgaria whatsoever. And the number of persecuted is far smaller than 20 thousand.

I can't even put what you say in historic context. In 1945 even Bulgaria was in agreement with what you now label as "Makedonism". They were fully in agreement to alow Pirin Macedonia re-unite with us. And they not only recognized the macedonian language and ethnicity, but the promoted and financed the education in Macedonian for the Macedonians in Pirin Macedonia.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 5:45 PM 


I can't even put what you say in historic context. In 1945 even Bulgaria was in agreement with what you now label as "Makedonism". They were fully in agreement to alow Pirin Macedonia re-unite with us. And they not only recognized the macedonian language and ethnicity, but the promoted and financed the education in Macedonian for the Macedonians in Pirin Macedonia.


Filipe ... in 1945 Bulgaria was in agreement with kominterna and perticularly a toy of Stalin ...

About teh so called "freedom " given to teh macedonians in Pirin and teh census of those years ... you can ask Deyan ... He has plenty to tell you about that . His grand dad has been "invited" with a little kjutek to sign as macedonian ... Just ask him ... he can tell you A LOT !
 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 6:10 PM 

I'm sorry, but i find it very hard to believe that BULGARIAN police will beat BULGARIANS to force them to become MACEDONIANS.

So far, it has always been just the oposite.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 6:26 PM 

Phili, I'm not surprise that you don't know abut this LAW. Before 1989 here, in Bulgaria we knew very little fact for some events here in Bulgaria. That was the political situation - information was censured by communist party. I remember haw was censured Chernobyl information, but it no point to discuss here. Maybe the
Yougo Com Party also censured the information in Macedonia, dont you think so?

As for the victims - if you are interesting in - you can find their namesin archive issues of the newspapers above

As for the beaten people from he Police - believe it is true. I know this by man witness of all this. The name of the political functionary, executing the ' census' is Zajakov. 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 7:09 PM 

It is true that much information was being secred prior to 1990. But all those "white stains" were filled-in in the meantime. We've learned a lot about many afairs... But not about some bulgarian martirs in Macedonia.

And there is a nice explanation for it. Most of the ruling aparatus during the WWII was shipped from Bulgaria. There were very few locals that were engaged even as teachers and priests, and not to mention police or governing.

I know of one case where a native Macedonian was a major of Strumica during the bulgarian occupation WWII. After the war he was immediately imprisoned, but he got released after only six months. There was a mass amnesty for all the "war criminals", as a part of the friendly relation building process and the preparation for re-unification between Macedonia and Bulgaria - The Balkan Federation project.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 8:24 PM 

Honestly, I'm asking U because I'm really curios - Are you really do not know about repressions over Macedonians, because they feel ethically Bulgarians ?

Не те ебавам, питам те наистина ли нямаш информация

By the way сега ми е интересно да ,говоря, с теб

А има и друга история за кмет – Пра дедо ми Петар е бил кмет на Вранещица. 1923, една нощ / такава е семейната легенда/ преятел дошел и му казал – “ Петре, бегай – сърбите идат и правят чистка /cleaning / в града – бегай , ти си кмет, тебе ще убият първи………

За това вервам на това , което ти не се чувал. И за това ми е болно че спориме за глупости

И аз и ти обичаме Македония, и Ти и аз искаме добро за нея – всеки както го разбира….

А бъди здрав

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 9:32 PM 

Íå ñè èãðàì ìà¼òàï. Íàâèñòèíà íå ñóì ÷óë äà èìàëî ðåïðåñèè ïðîòèâ êîãî áèëî çàðàäè áóãàðîôèëè¼à. £àñ ñóì îä ìàëî ãðàä÷å îä Èñòî÷íà Ìàêåäîíè¼à. Òóêà òà¼íè íå ñå ÷óâààò ëåñíî. Äà èìàëî íåøòî, å ïðîòå÷åëî è å ñå äîçíàåëî.

Èíàêó ðåïðåñèè îä Ñðáèòå ìåƒó äâåòå ñâåòñêè âî¼íè èìàëî. È Ñðáèòå íàâèñòèíà ãè òåïàëå íàøèòå äåäîâöè è ïðàäåäîâöè, è èì âèêàëå „áóãàðàøè“. Òîà áèëî ìåƒó 1919 è 1941. Òàêà è äåäî òè ìîæå çà òîà ãî ãîíåëå. Îä 18 000 Ÿàíäàðè, êîëêó øòî èìàëî âî áèâøà £óãîñëàâè¼à, 12 000 áèëå ñòàöèîíèðàíè âî Ìàêåäîíè¼à, èàêî Ìàêåäîíè¼à áåøå ñàìî 5% îä òåðèòîðè¼àòà è íàñåëåíèåòî.

Å àìà âî òîà âðåìå âåå íåìàëî ìíîãó áóãàðîôèëè îñòàíàòî âî Ìàêåäîíè¼à. Íà¼çàãîðåíèòå èçáåãàëå âî Áóãàðè¼à çàåäíî ñî áóãàðñêàòà âî¼ñêà, à è òàêâè äî òîà âðåìå âåå íåìàëî ìíîãó.

Íà ìíîãó ïàòè Áóãàðè¼à ãè ðàçî÷àðàëà Ìàêåäîíöèòå. Äî¼äè, ðàçáóôòà¼, è ïîñëå îñò༠ãè òèå äà ãî êðêààò îòåêîò. Çàòîà è òèå øòî ñå íàäåâàëå íà Áóãàðè¼à, ¼à èçãóáèëå òàà íàäåæ.

Ñðáèòå íå ñå ïëàøåëå îä Áóãàðñêà èíòåðâåíöè¼à, íèòó îä âðõîâèñòè÷êîòî ÂÌÐÎ, îòè òèå ñî Áóãàðè¼à ñè èìàëå äîãîâîð äà íå ãî îòâîðààò ìàêåäîíñêîòî ïðàøàœå. Òèå ñå ïëàøåëå îä Ìàêåäîíöèòå, îä âíàòðåøíî âîñòàíèå, è îä ïîâðçóâàœå íà Ìàêåäîíöèòå ñî Õðâàòèòå è Ñëîâåíöèòå.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login istor)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 10:00 PM 

my answer is here because soon that "moderator" will erase it:

http://www.network54.com/Forum/65399/thread/1160164794/last-1160164794/Istor
Solun or Thessaloniki?
Conflict about Macedonian name

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

ZA PHILIP

No score for this post
October 9 2006, 3:25 PM 

Plil, vij linka deto to go prashtam
Na 2 stranica, 3 post pishe za Spiro Kitanchev, koi e bil i tn

http://de-zorata.de/viewtopic.php?t=5&postdays=0&postorder=asc&start=15

Pozdrav

d

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

ZA PHILIP

No score for this post
October 9 2006, 3:59 PM 


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Ôèëèï
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 9 2006, 5:38 PM 

Äå¼àíå,

Ìíîãó èíòåðåñåí òåêñò. Êîëêó è äà å íàïèøàí ïðî-áóãàðñêè, ïàê íå ìîæå à äà íå îòâîðè íåêîëêó ïðàøàœà:

1. Çîøòî Ñêîï¼å ãî íàðåêóâààò Îêóïèðàíî? Òà íåëè áåøå „îñëîáîäåíî“.

2. Êî¼ ãè èçáðêà Áóãàðèòå îä Ìàêåäîíè¼à? Êî¼à âî¼ñêà?

3. Çîøòî Áóãàðèòå ñå ïîâëåêîà îä Ñêîï¼å? Äà áåøå âî ïðàøàœå Ñîôè¼à, òàêà áåç áîðáà ëè å ñå ïîâëå÷åà?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 9 2006, 7:38 PM 

Mani go pr-bulgarskijat hrakter. Ne sam ti go pratil za tova. Kaza che ne si chuval imenata na horata ot posta po gore - za tova ti gi pratih, za informacija, e na da go komentirame. sahto i drugiat link - za ubustvata i goneniata. cheti i posle shte prichame

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 9 2006, 8:17 PM 

Àìè âî ïîñòîò âåëè äåêà Êèòàí÷åâ ñå ïîâëåêîë âî óñòåíäèë, à òàìó Áóãàðèòå ãî óàïñèëå è ãî ïðåäàëå íà ñðïñêèòå âî¼ñêè. Òèå ïðâî ãî îñóäèëå äà ãî ñòðåëààò, à âî ïîñëåäåí ìîìåíò ïðåñóäàòà áèëà çàìåíåòà ñî 20 ãîäèíè çàòâîð. Êèòàí÷åâ ñå ðàçáîëåë è óìðåë ïîñëå åäíà ãîäèíà.

Å ñåãà ༠äà ñòàâèìå ïðñò íà ÷åëî è äà âèäèìå çîøòî Áóãàðèòå ãî óàïñèëå. Òà íåëè ÷åòèðè ãîäèíè âåðíî èì ñëóæåë. Øòî ìàíà ìó íàøëå äà ãî àïñàò?

Ïîñëå òîà, øòî ìà¼êà áàðàëå äà ãî äàâààò íà ñðáèòå? Íåëè Êèòàí÷åâ áèë Ñêîï¼àíåö.

È òóêà êàäå ¼à ãëåäàø òè âèíàòà íà Ìàêåäîíöèòå?

Åâå ¼àñ øòî ãëåäàì, åäåí Ìàêåäîíåö, îä íåìà¼êàäå ñå çàîðòà÷èë ñî Áóãàðèòå, èì ïîìàãàë äà ãî äðæàò ïîä îêóïàöè¼à Ñêîï¼å ÷åòèðè ãîäèíè, ñè ìèñëåë: ïîä Ñðáèòå áåøå ëîøî, áåëêè ïîä îâèå å å ïîäîáðî. Êîãà èì çàãóñòèëî, Áóãàðèòå ñè ¼à ñâèòêàëå îïàøêàòà è ñè îòèøëå. Òðãíàë è Êèòàí÷åâ ñî íèâ, àìà îâèå ìà¼÷èíèòå ãî óïàñèëå è èì ãî ïðåäàëå íà Ñðáèòå. Çîøòî, Ãîñïîä çíàå. Íå å íè ïðâ, íè ïîñëåäåí Ìàêåäîíåø êîãî Áóãàðèòå ãî èñêîðèñòèëå, è êîãà âåå íå ìîæåëå äà ãî êîðèñòàò, ãî ôðëèëå íà áóíèøòå.

Íåìà íèøòî, Äå¼àí÷î çëàòåí, îä 20 000 Áóãàðè ìà÷åíè è óáèåíè îä „êðâîëî÷íèòå ìàêåäîíñêè âëàñòè“. Íåìà, îòè âî Ìàêåäîíè¼à íåìàëî 20 000 Áóãàðè, à êàìî ëè òîëêó äà èìà æðòâè.

Èìàëî æðòâè, àìà òèå ñå áîðåëå çà äà ¼à îáåäèíàò Ìàêåäîíè¼à. Òèå áèëå ïðîòèâ, à íå çà Áóãàðè¼à. Ïî íèâ óäðèëå êîìóíèñòèòå, çà äà íå ñå èçëîøàò ñî Áóãàðèòå è Ãðöèòå. Îòè ñå íàäåâàëå îòè Áóãàðèòå å ñè ñòî¼àò íà çáîðîò. Íå çíàåëå îòè îâèå ìà¼÷èíè, âî ïðâàòà ïðèëèêà å ëèæàò êàäå øòî ïëóêàëå, è ïàê å ñå ñâðòàò ïðîòèâ íàñ, è ïàê å âèêàò: Ïó, Ïó, íåìà Ìàêåäîíöè. Êàæàâìå îòè èìà, àìà ñåãà ñå ïèøìàíèâìå, è âèêàìå: ïó, ïó íåìà Ìàêåäîíöè.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 9 2006, 8:33 PM 

Íåìà íèøòî, Äå¼àí÷î çëàòåí, îä 20 000 Áóãàðè ìà÷åíè è óáèåíè îä „êðâîëî÷íèòå ìàêåäîíñêè âëàñòè“. Íåìà, îòè âî Ìàêåäîíè¼à íåìàëî 20 000 Áóãàðè, à êàìî ëè òîëêó äà èìà æðòâè.

E,blagodarsko za dobrata duma - zlaten

A kolkoto do tova deka âî Ìàêåäîíè¼à íåìàëî 20 000 Áóãàðè, à êàìî ëè òîëêó äà èìà æðòâè - sigurno si prav. Samo ne moga da so objasna togava, kato nema nikakvi Bugari vo Makedonia, zashto ,adjeba, im e na serbocomunistite da nalagat ZAKONA ZA ZASHTITA NA MACEDONSKATA NACIONALNA CHEST ? Shtom nema Bulgari v Macedonoia, nema nujda i ot toa zakon. Ma nego go ima do 1992 g ?!?!

Ja, maamu, neshto ne se varzva - hem nema Bulgari, hem zakon protiv teh ima ?

E sega shte mi kajesh che ne si chuval takav zakon, nali?
http://de-zorata.blog.com.mk/node/46529

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 9 2006, 9:16 PM 

Ne uspeav da go otvoram toj vtoriot link, taka da ne znam za koj zakon mislis.

Nemalo nikakov zakon za nikakva nacionalna cest.

Imase: "Zakon protiv pottiknuvanje rasna, verska i nacionalna omraza".

E taka ako nekoj ti opsue majka, nikomu nisto. Ama ako ti opsue majka makedonska, (ili nekakva druga) mozese da go krka stapot. Ne deka nekoj bese osuden po toj zakon. Barem jas ne sum cul da imalo takov. Ama sekade, i vo skolo i vo vojska, sekade kade sto imase mesani narodnosti, se pazase da nema megjuetnicki navredi.

Bugari vo bivsa Jugoslavija imase vo Bosilegradsko (istocna Srbija, sprema Bugarija). Jas sluzev vojska so eden. Mnogu bese mrzliv. Drugi Bugari ne znam da imalo.

A, imase i eden lekar sto bil isto Bugarin. Frenkov mu bese imeto. I site go znaeja, i site znaeja deka bil demek Bugarin. Posle imase eden sto napravi zemjodelska partija, i toj edno vreme se kazuvase Bugarin. Ama nikoj ne go tepase, go ostavija da si pravi partija. Si sobra covekot 50 potpisi (tolku baraat vo Makedonija za da napravis partija, a ne 5 000 kako vo Bugarija) i si napravi partija. Pominaa edni izbori, pominaa vtori. Nikoj ne glasase za nego i taka go snema i nego i partijata. Covekot si e uste ziv, sum go videl na televizija. Mislam deka e nekoj profesor po istorija ili takvo nesto. E mi tekna, Galev Gale se vikase. Doktor na nauku po istorija. Sega veke ne se kazuva Bugarin. Ednas se nasol na nekoj sobir kade imalo vistinski Bugari, i go prasale zosto ne zboruva po Bugarski, i toj rekol, ami kaj nas vaka si zboruvame, i ovie mu se posmeale deka ne znae ni da zboruva po Bugarski, a se kazuva Bugarin.


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 9 2006, 10:16 PM 

EEEEEEEEEEEEEEE FILI, izlagash se

Bugari vo bivsa Jugoslavija imase vo Bosilegradsko (istocna Srbija, sprema Bugarija). Jas sluzev vojska so eden. Mnogu bese mrzliv
Znachi kvo - shtom ti si sluzil u voiski / koja armija be?/ s eden mrzliv bulgarina- shto - site sa mrzlivi ?!? Moje, shtom ti si kazal, moje.

Nai dole shte ti copnem texta na linka deto ne mojesh da go otvorish

Vikash deto vo Macedonija nikoi ne go tepat ako se nareche Bulgarin? Pak si prav -ne go tepat - napravo bombi hvarlat be bratko

Eto nekoi misli. Sorry che sa na bulgarsi, ma ti nemash problema
''Ìèëå Éîâàíîâñêè
Ìèëå Éîâàíîâñêè å ðîäåí â ñåëî Àëèíöè, Ïðèëåïñêî, Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíèÿ. Ðàáîòè êàòî ñîöèàëåí ñëóæèòåë. Îò íÿêîëêî ãîäèíè å áúëãàðñêè ãðàæäàíèí. Àêòèâèñò å íà åäíà îò îðãàíèçàöèèòå íà áúëãàðèòå â Ìàêåäîíèÿ - ÂÌÐÎ - Âàðäàð.


- Ã-í Éîâàíîâñêè, òðóäíî ëè å ÷îâåê äà ñå äåêëàðèðà ïóáëè÷íî êàòî áúëãàðèí â Ìàêåäîíèÿ?
- Çà æàëîñò â Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíèÿ å âñå îùå òðóäíî äà ñå èçÿâÿâà áúëãàðñêà íàöèîíàëíà èäåíòè÷íîñò, âúïðåêè ùåäðîòî "ïîçâîëåíèå" íà ìàêåäîíñêèÿ ïðåçèäåíò ã-í Áðàíêî Öúðâåíêîâñêè ïðè ïîñåùåíèåòî íà áúëãàðñêèÿ ïðåìèåð ã-í Ñèìåîí Ñàêñêîáóðããîòñêè ïðåäè äâå ãîäèíè. Òîâà ñå äúëæè è íà áëèçî 90-ãîäèøíèÿ ïðîöåñ íà äåáúëãàðèçàöèÿ è ñúðáèçàöèÿ - çàùîòî ìàêåäîíèçìúò íå å íèùî äðóãî îñâåí åòàï îò ïðîãðàìàòà çà ñúðáèçèðàíå íà áúëãàðèòå â Ìàêåäîíèÿ - íî è íà òðóäíî îáÿñíèìàòà ïàñèâíîñò íà áúëãàðñêàòà äúðæàâà. ........''
...- Âñå ïî-÷åñòàòà èçÿâà íà áúëãàðñêàòà íàöèîíàëíà èäåíòè÷íîñò îò ãðàæäàíè íà Ìàêåäîíèÿ ñêîïñêèòå ïîëèòèöè íàðè÷àò "ïðîöåñ íà ðåáúëãàðèçàöèÿ". Çàòðóäíÿâàò ëè âëàñòèòå â Ìàêåäîíèÿ åñòåñòâåíèÿ õîä íà òîçè ïðîöåñ?
- Îò òðè ãîäèíè íà âëàñò â Ìàêåäîíèÿ å ÑÄÑÌ, íî íåãàòèâíîòî îòíîøåíèå íà âëàñòèòå êúì áúëãàðèòå â Ìàêåäîíèÿ íå å ïðîìåíåíî. ÑÄÑÌ å òâîðåíèå íà ñðúáñêàòà ïîëèòèêà, ÷èÿòî êðàéíà ïîëèòè÷åñêà öåë å â óäîáåí ìîìåíò äà "ïðèïîè" îòíîâî Ìàêåäîíèÿ êúì åäíà íîâà ñðúáñêà ìèíè èìïåðèÿ. Íî Ñúðáèÿ ïðåòúðïÿ â ìåæäóíàðîäåí ïëàí ïîðàæåíèå - ïðåäñòîè é äà çàãóáè îêîí÷àòåëíî Êîñîâî, ×åðíà ãîðà, à ìîæå áè è Âîéâîäèíà. À è ñðúáñêèòå ïîëèòèöè ïîñòåïåííî ñå îòúðñâàò îò èìïåðñêèòå àìáèöèè è òðúãâàò ïî åâðîïåéñêèòå ïúòèùà, êîèòî Áúëãàðèÿ âå÷å èçâúðâÿ. Ñðúáñêèòå íàìåñòíèöè....

''Ïîíåäåëíèê, Àïðèë 10, 2006
Õðèñòî Ñòîéìåíîâ îò Êè÷åâî-"...Êè÷åâî îò ïàìòè âåêà ïðèíàäëåæè íà Áúëãàðèÿ"
"....Êè÷åâî ñå íàìèðà âú öåíòúðà íà ñâåðî-çàïàäíà Ìàêåäîíèÿ. Êè÷åâñêàòà êîòëîâèíà âú êîÿòî ñå íàìèðà è ñàìèÿòú ãðàäú å åäíà îòú íàé-ãîëåìèòå è èíòåðåñíè èçãëåäè íà òîçè êðàé íà Ìàêåäîíèÿ. Èìåòî íà ãðàäà ñѫùåñòâóâà ïîâå÷å îòú âѣêîâå è å ñúñú ñëàâÿíîáúëãàðñêè õàðàêòåðú, à ïðåäè òîâà ñѫ ñѫùåñòâóâàëè è èìåíàòà ÔÈÐÄÇÎÂÎ è ÊÚÐ×ÎÂθ êîèòî ñѫùî òàêà ñѫ áúëãàðñêè. Íàñåëåíèåòî âú òîçè ðàéîíú å áúëãàðñêî¸ è äÿëú îòú ìàêåäîíñêèòѣ ñëàâÿíñêè ãðóïè êîèòî îòú ïàìòè âѣêà ïðèíàäëåæàòú íà áúëãàðñêàòà íàöèÿ. Áúëãàðèòѣ èëè ìàêåäîíöèòѣ¸ ìèñëÿ ìàêåäîíñêè ïîíåæå ñàìî áúëãàðèòѣ ìîãúòú äà ñå íàðè÷àòú ìàêåäîíöè, ïîíåæå Ìàêåäîíèÿ, ïîâå÷å îòú 1300 ãîäèíè å áúëãàðñêà òåðèòîðèÿ, ñѫùî òàêà èìà è ãîëÿìà ìàñà íà àëáàíñêî íàñåëåíèå, êîåòî äíåñú å äîñòà ãîëÿìî à ñëåäú 2008 ãîäèíà, ùå áѫäå êàòî íàé-ìíîãî ÷èñëåíàòà ãðóïà âú îêîëèÿòà. Èìà è ìàëêî òóðöè, öèãàíè (ðîìè) è âëàñè. Èñòîðè÷åñêèòå ôàêòè äîêàçâàòú, ÷å áúëãàðñêîòî íàñåëåíèå å ñú íàé-äúëãî ïðèñѫñòâèå âú òîçè êðàé íà Ìàêåäîíèÿ.''

ETO TI CELIA LINK DA NE NE SE MRIME TUKA A?
http://makedonski-bulgari.blogspot.com/2006/04/blog-post_114462375874593279.html

SEGA TI COPVAM TEXTA DET NE MOJESH DA GO OTVORSH

==========================================================================

29 Ñåïòåìâðè, 2006 - 22:00
Îä êíèãàòà íà Íèêîëà Ïåòðîâ "Êîè áåà ïàðòèçàíèòå âî Ìàêåäîíèjà", Ñêîïjå, 1998 ãîä.
Ìàñîâíèòå óáèñòâà âî Âåëåñ
53 ÷îâåêà âî ãð. Âåëåñ óøòå ñî âëåãóâàœåòî íà ïàðòèçàíèòå ñå ïðèòâîðåíè îä îðãàíèòå íà ÎÇÍÀ. Åäåí îò ïðèòâîðåíèòå å ä-ð Áîãäàí Ïîïƒîð÷åâ, ñàêàí îä öåëèîò ãðàä êàêî ëåêàð, ÷ëåí íà ìëàäèíñêàòà òà¼íà ðåâîëóöèîíåðíà îðãàíèçàöè¼à óøòå îä âðåìåòî íà Êðàëñêà £óãîñëàâè¼à. Ïîçíàò êàêî áóãàðñêè íàöèîíàëåí äååö . Êîãà ãî ïðåäóïðåäèëå äà áåãà, çàòîà øòî ïàðòèçàíèòå íåìà äà ìó ¼à ïðîñòàò äå¼íîñòà âî êîðèñò íà áóãàðøòèíàòà, òî¼ îäãîâàðà: "Íå ñóì èçâðøèë íèøòî ïðîòèâîíàðîäíî. Åäèíñòâåíàòà ðàçëèêà ïîìåƒó ìåíå è ïàðòèçàíèòå å, äåêà ¼àñ ñóì Áóãàðèí è íàñòî¼óâàì, äåêà ñèòå ñìå Áóãàðè. Íåêà ìå ñóäàò. Íà ñóäîò äîñòî¼íî å ¼à çàøòèòóâàì íàöèîíàëíàòà ñè ÷åñò."

53-òà ÷îâåêà ñå ïðèòâîðåíè âî Âåëåñ è âåëåøêàòà îêîëèíà. Ñïîðåä ñêîïñêèîò îôèöèîç "Íîâà Ìàêåäîíè¼à" « . . . çàòâîðåíè ñå ãîëåì áðî¼ ëèöà, äîêàæàíè ïðèâðçàíèöè âî êîíêðåòíèîò ñëó÷༠íà áóãàðñêàòà âëàñò», à èñòî è «. . . èëè òàêâè çà êîè ñå ñìåòàëî äåêà ïîðàäè íèâíàòà àíãàæèðàíîñò ïî åäíà èëè äðóãà îñíîâà áèëè èäå¼íî-ïîëèòè÷êè ïðèâðçàíèöè íà òîãàøíàòà âëàñò».

Âî òåêîò íà èîåìâðè 1944 ãîä. - ¼àíóàðè 1945 ãîä. âî Âàðäàðñêà Ìàêåäîíè¼à ñå êîíñòèòóèðà è "íàðîäíà âëàñò" è çàïî÷íóâààò äà äå¼ñòâóâààò ëåãàëíè îðãàíè íà ôåäåðàòèâíàòà ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à, òóêà ñïàƒààò âîåíè, àäìèíèñòðàòèâíè è ñóäñêè îðãàíè. Ïðåä ñÅ íà¼àêòèâíî äå¼ñòâóâà ñëóæáàòà íà ÎÇÍÀ ôîðìèðàíà íà 13 ì༠1944 ãîä. ñî Òèòîâà çàïîâåä ò. å. òðè ìåñåöè ïðåä ïðîãëàñóâàœåòî íà Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à. Èìåíî ÎÇÍÀ ãè çàäðæóâà è èñïèòóâà 53-ìàòà âåëåøàíè. Ñêîïñêèîò îôèöèîç "Íîâà Ìàêåäîíè¼à" âî òåêîò íà 1945 ãîä. òâðäè äåêà ïðåä ÎÇÍÀ ñèòå çàäðæàíè ïèñìåíî ïîêàæóâààò è “...êàäå íåêîè ïîâåå, äðóãè ïîìàëêó çáîðóâààò çà ñåáå ñè è ñâî¼àòà àêòèâíîñò”. Êàðàêòåðèñòè÷íî çà ñëó÷à¼îò âî Âåëåñ å ñåêàêâî îòñóñòâî íà ¼àâåí ñóäñêè ïðîöåñ. Ñèòå 53-ìà çàäðæàíè ñå åêçåêóòèðàíè, ñàìî âðç îñíîâà íà ðàñïèòèòå (ñïðîâîäåíè ñî òåïàœå) è ïî ðåøåíèå íà ÎÇÍÀ.

Âî âðñêà ñî ïðèòâàðàœåòî èì, ïîìåƒó íåñåëåíèåòî íà Âåëåñ íàñòàíóâà âîçíåìèðåíîñò. Ñå ñîáèðàò ñòîòèöè ïîòïèñè ñî ìîëáà äà áèäå ïîøòåäåí ïîïóëàðíèîò ä-ð Ïîïƒîð÷åâ è íåãîâèòå äðóãàðè. Ïî äîëãè îäîëæóâàœà âî íîòà íà 15 ¼àíóàðè 1945 ãîä. ñèòå äî åäåí ñå óáèåíè. Ïåäåñåò ãîäèíè çà ñóäáèíàòà íà æðòâèòå îä Âåëåñ âî Ìàêåäîíè¼à ñå ìîë÷åøå. Ñïîðåä ïóáëèêàöèè âî Áóãàðè¼à ãëàâíèîò ïàëà÷ å Ðàäêî Ïåòðîâñêè - ïîìîøíèê íà÷àëíèê íà ÎÇÍÀ. Åäåí îä íåïîñðåäíèòå óáè¼öè å áèë è Áîðî Êîðîáàð îä Âåëåñ. Ðàêîâîäèòåë íà óáèñòâàòà ñå ïîñî÷óâà êîìàíäàíòîò íà Âåëåñ Êèðî Ïîïàäè÷å. Ïî ïîäèãàœåòî íà ìàãëàòà îä ìîë÷åœå îêîëó Âåëåøêèîò ñëó÷à¼, ïî ïðîìåíèòå îä 1989 - 90 ãîä. è ðàñïàäàœåòî íà £óãîñëàâè¼à, ñòàíà ïîçíàòî èèìåòî íà äèðåêòíèîò èíèöè¼àòîð íà óáèñòâàòà. Òîà å òîãàøíèîò íà÷àëíèê íà ÊÎÑ, ïîëêîâíèê Ïåôòî Øàøè. Ïðåäâîäåíè îä Ñðáè, Öðíîãîðöè, Øèïòàðè, ñðáîìàíè, ïàðòèçàíñêè îäðåäè è îðãàíèòå íà ÎÇÍÀ âî ïðâèòå äåíîâè íà ñâîåòî âëåãóâàœå âî ìàêåäîíñêèòå ãðàäîâè ïî èñò íà÷èí çà òî¼ íà Âåëåñ, ñå ðàñïðàâàà ñî îíèå áóãàðñêè ïàòðèîòè, êîè ãî ïðîäîëæè¼à äåëîòî íà ñòàðèòå ïîêîëåíè¼à è ãè âîñòàíîâóâàà ïîòèñíàòèòå îä Ñðáèòå áóãàðñêè òðàäèöèè ê༠íàñåëåíèåòî.

Çà ïîòãîòîâêàòà íà åêçåêóöèèòå âî Âåëåñ âåðîâàòíî íå å áèë çàìåøàí ãðàäñêèîò êîìèòåò íà ÊÏÌ âî Âåëåñ, òîãàø ðàêîâîäåí îä Ì. Ñëàâíåâ, Ê. Òàõèð òàêà è âèñîêîòî äðæàâíî ðàêîâîäñòâî íà ÷åëî ñî Ìåòîäè Àíäîíîâ - ×åíòî. Çà òîà çáîðóâà ôàêòîò, äåêà íà 15 àïðèë 1945 ãîä. âî íàðîäíîòî ñîáðàíèå íà Ìàêåäîíè¼à, ×åíòî ¼àâíî ãè îñóäèë óáèñòâàòà âî Âåëåñ, êàêî íàïðàâåíà øòåòà íà ìëàäàòà äðæàâà. (4). ×åïòî ïîêàñíî äóðè ïîòãîòâèë (1946 è 04.12.1947 ãîä. ) æàëáè âî âðñêà ñî îâî¼ ñëó÷༠âî Âåëåñ îä ñâîå èìå äî Âðõîâíèîò ñóä íà Ìàêåäîíè¼à. Êàêî åäèíñòâåíî îïðàâäóâàœå çà ñòðåëàœåòî å èçãîòâåíà ïðåñóäà ñî äàòà îä äåíîò íà óáèñòâàòà - 15.01.1945 ãîä. íà íàðîäíèîò âîåí ñóä ïîä êîìàíäà íà Âåëåøêîòî ïîðó÷åíèå. Èñòàòà ïðåñóäà å ïîòâðåäåíà ïî òðè äåíà êîãà âåå ñå óáèåíè îñóäåíèòå îä Âåëåøêèîò âîåí ñóä íà ÍÎÂÀ è ÏÎ (ñîâåò ïðè ãåíåðàëíèîò øòàá íà Ìàêåäîíè¼à). Òèå äâà äîêóìåíòà âñóøíîñò ñå ïîäãîòâåíè çà äà ãî îïðàâäàò èçâðøóâàœåòî íà åäíî âåå ñòîðåíî íå÷îâå÷êî äåëî. Âåëåøêèîò ñëó÷༠íà¼ïîñëå å îñóäåí è îä Ïîëèòáèðîòî íà ÖÊ íà ÊÏÌ, êàäå øòî íàñòàíàòèîò ñêàíäàë äîâåäóâà äî ðàñòóðàœå íà çàñåäàíèåòî. Ôîðìèðàíà å è êîìèñè¼à çà èñëåäóâàœå íà ñëó÷à¼îò, íî ñÅ îñòàíóâà íà òîà. Ðîäíèíèòå íà óáèåíèòå íåìàëå ïðàâî äà äîáè¼àò íèêàêâè ïîäðîáíîñòè. Ñëó÷à¼îò áåøå îáâèòêàí âî òà¼íà.

Íà ñëè÷åí íà÷èí ãëàâíî áåç çàêîíñêî ñóäåœå ñå èçâðøåíè è ìàñîâíè óáèñòâà ïðè êðà¼îò íà 1944 ãîä. è ïî÷åòîêîò íà 1945 ãîä. Ðå÷èñè ñèòå ñëó÷àè ñå âî ñåëàòà íà Âàðäàðñêà Ìàêåäîíè¼à. Ñàìî âî Êóìàíîâî ïî äèðåêòíà íàðåäáà íà Ñâ. Âóêìàíîâè-Òåìïî ñå óáèåíè 45 - èç¼àñíåòè ìåñòíè Áóãàðè . . . Óáèåíèòå áåà åäíè îä íà¼èíòåëåãåíòíèòå è ñïîñîáíè ëóƒå âî Âàðäàðñêà Ìàêåäîíè¼à. Íèâíàòà åäèíñòâåíà âèíà, áåøå "òîà øòî áåà Áóãàðè" . . . Çà ñèòóàöè¼àòà âî Âàðäàðñêà Ìàêåäîïè¼à, åäåí îä âèäíèòå êîìóíèñòè÷êè äå¼öè âî òîà âðåìå, Âåíêî Ìàðêîâñêè ïèøóâà: "Ìàêåäîíèçìîò îáëå÷å äðæàâíà àëèøòà. Çàïî÷íàà ïðèòâàðàœà, èñïèòóâàœà, ìà÷åœà íà íåâèíè ëóƒå. Èñ÷åçíàà Áóãàðè áåç ñóä. Âåëåñ è Êóìàíîâî áåà îêðâàâåíè" (1). Ñóäîò çà çàøèòà íà ìàêåäîíîêàòà íàðîäíà ÷åñò âî òåêîò íà 1945, 46, 47 ãîä. ìîíòèðà ãîëåì áðî¼ äåëà. Ïîãîëåìèîò áðî¼ îä îñóäåíèòå ñå óáèåíè èëè äîëãè ãîäèíè ñå ïî çàòâîðèòå. Çà "âèíîâåí" ñå ñìåòàøå ñåêî¼ êî¼ øòî ñå.èç¼àñíóâàøå çà Áóãàðèí è ¼à èìàøå ñìåëîñòà îòêðèåíî äà ãè èç¼àâóâà ñâîèòå ÷óâñòâà. Ñïåöè¼àëíèîò ñóä ðàçëåäóâà 11 ïðîöåñè âî Ñêîï¼å, Áèòîëà, Ïðèëåï, Ñòðóìèöà, Ãåâãåëè¼à.

Âî òåêîò íà 1945 ãîä. ñóäîò "çà çàøòèòà íà ìàêåäîíñêàòà íàöèîíàëíà ÷åñò" èçòðàäè êðâàâà áàœà âî Êóìàíîâî íàä 48 Áóãàðè èíòåëåêòóàëöè îä Âàðäàðñêà Ìàêåäîíè¼à. Òèå áåà îáâèíåòè "çà ñîðàáîòêà ñî áóãàðñêèîò îêóïàòîð". Íà ñìðò áåà îñóäåíè Ñïèðî Êèòàí÷åâ, Ä.×êàòðîâ, Ä. óçåëåâ, Èë. Êîöàðåâ, Ä. Ðàåâ. Âî òåêîò íà ôåâðóàðè 1946 ãîä. âî Ñêîï¼å íà ñìðò áåøå îñóäåí ñåêðåòàðîò íà Áóãàðñêèîò àêöèîíåí êîìèòåò îñóøòåñòâèë áóãàðñêàòà âëàñò óøòå ïðåä äîàƒàœåòî íà áóãàðñêàòà àðìè¼à âî òåêîò íà àïðèë 1941 ãîä. Âàñèë ÕàŸèêèìîâ. Îñâåí íåãî áåà îñóäåíè è Ñò. Ñòåôàíîâ - ãëàâåí ðåäàêòîð íà â. "ÌÀÊÅÄÎÍÈ£À", Íèêîë༠Ãèãåâ è ìíîãó äðóãè âèäíè Áóãàðè. È ïîêð༠òåðîðîò, íàä 50 ãðàƒàíè èñïðààò áàðàœå äî ñóäîò çà îñëîáîäóâàœå íà Â. ÕàŸêèìîâ. Âî òåêîò íà ïðâèòå äåíîâè íà ¼àíóàðè 1945 ãîä. âî ñêîïñêèîò è øòèïñêèîò ãàðíèçîí èçáóâíóâàò ìàñîâíè âî¼íè÷êè áóíòîâè. Âî¼íèöèòå îòêàæóâàò äà çàìèíàò íà Ñòðåìñêèîò ôðîíò è ïîäèãàò áàðàœå çà îñëîáîäóâàœå íà Åãå¼ñêà Ìàêåäîíè¼à è Ñîëóí.

Íà 28 äåêåìâðè 1944 ãîä. âî Ñêîï¼å ñå îäðæà âòîðîòî çàñåäàíèå íà ÀÑÍÎÌ. Ðàçãëåäóâà ïðàøàœà îêîëó ôîðìèðàíåòî íà äðæàâíè îðãàíè. Âî ïðåçèäèóìîò íà ÀÑÍÎÌ áåà èçáðàíè 43 ÷ëåíà. Ïðåäñåäàòåëñòâîòî íà ïðåçèäèóìîò ñå ñîñòîåøå îä: ×åíòî - Ïðåäñåäàòåë, Ë. Êîëèøåâñêè - ïðâ ïîòïðåäñåäàòåë, ÍåŸåò Àãîëà - âòîð ïîäïðåäñåäàòåë, Áîðèñ Ñïèðîâ - ñåêðåòàð, Åìàíóèë Èâàíîâ - âòîð ñåêðåòàð. Âëåãóâà¼êè âî âèñîêèîò åøàëîí íà äðæàâíàòà âëàñò Ë. Êîëèøåâñêè ïîñòåïåíî ¼à èñòèñíóâà ôóíêöè¼àòà íà ïðåòñåäàòåëîò è ïðåä ñòðóêòóðèòå íà ÊÏÌ ãî îñèãóðóâà ãîñïîäñòâîòî íà ñðáîêîìóèíñòèòå. Òðè ìåñåöà ïî âòîðîòî å ñâèêàíî íîâî çàñåäàíèå íà ÀÑÍÎÌ è íà íåãî Êîëèøåâñêè èçíåñóâà ïîëèòè÷êà èíôîðìàö¼à ñî ìåíòîðñêè òîí. Íà 16 àïðèë 1945 ãîä. Ë. Êîëèøåâñêè å èçáðàí çà Ìèí. Ïðåòñåäàòåë è îòòóêà íàòàìó öåëàòà âëàñò âî ðåïóáëèêàòà å âî íåãîâè ðàöå, à òîà çíà÷è è íà êîìóíèñòè÷êàòà ïàðòè¼à. Ñå çàáðàíè ñåêàêâà îïîçèöèîíà äå¼íîñò, ñîçäàâàœå íà ïîëèòè÷êè ïàðòèè, îñïîðóâàœåòî íà ïðîêëàìèðàíàòà "ìàêåäîíñêà íàöè¼à". Çàáðàíåòà å ñåêàêâà àãèòàöè¼à âî ïîëçà íà "àâòîíîìíà Ìàêåäîíè¼à". Ïî ïðâèòå íåçàêîíñêè óáèñòâà íàä èç¼àñíåòè áóãàðñêè äå¼öè âî "ôåäåðàòèâíà Ìàêåäîíè¼à" îôèöè¼àëíî ñå îçàêîíóâà ñëåäíàòà ñîñòî¼áà: äà áèäåø Áóãàðèí å ïðåñòàïíî. Âî¼íè÷êèòå áóíòîâè ñå çàãóøåíè ñî íà¼ãîëåìà æåñòîêîñò, ãîëåì áðî¼ âî¼íèöè ñå îñóäåíè è ñòðåëàíè, à ïîëêîâèòå ñå ðàñôîðìèðàíè. Âèñîêîòî ðàêîâîäñòâî âî Ô. Ìàêåäîíè¼à âî ëèöåòî íà Àïîñòîëñêè ãè îá¼àñíóâà ïðè÷èíèòå çà áóíòîâèòå à òîà ñå: ïîäêóïóâàíåòî íà âî¼íèöèòå îä áóãàðñêèòå âëàñòè (3). Çà ãëàâåí ïîòèêóâà÷ å îáâèíåòà áðèãàäàòà “Ãîöå Äåë÷åâ", ôîðìèðàíà âî Áóãàðè¼à è çàðàçåíà ñî "ãîëåìîáóãàðñêèîò øîâèíèçàì". Óáèâàœåòî íà èç¼àñíåòè Áóãàðè ¼à ïîòðåñå öåëà Âàðäàðñêà Ìàêåäîíè¼à. Ì. Àíäîíîâ - ×åíòî ¼àâíî ïðîòåñòèðà ñî øòî ãî ïðåäèçâèêóâà ãíåâîò íà ïðîñðïñêîòî ðàêîâîäñòâî íà ÷åëî ñî Êîëèøåâñêè. Òî¼ å âåå âî òîòàëåí êîíôëèêò êàêî ñî ìåñòíàòà åêñïîçèòóðà íà Áåëãðàä, òàêà è ñî ñàìèîò âðâ âî £óãîñëàâè¼à ïîðàäè íåãîâîòî áàðàœå âî ÷ë. 1 íà ÔÍУ äà ñå çåìå íà óâèä è ïðàâîòî íà ñàìîîïðåäåëóâàœå íà ðåïóáëèêèòå äî îääåëóâàœå. Ñïðîòèâíîñòèòå ïî îâèå ïðàøàœà äîâåäóâàò è äî íàïóøòàœåòî íà ×åíòî îä Ñêóïøòèíàòà âî çíàê íà ïðîòåñò âî òåêîò íà àïðèë 1946 ãîä. ×åíòî äàâà îñòàâêà, êàêî ïðåòñåäàòåë íà ÀÑÍÎÌ è ñâîåîáðàçåí ïðåòñåäàòåë íà Ìàêåäîíè¼à. Çàâçåìà¼êè ãè êîíå÷íî ñèòå ðàêîâîäíè ïîçèöèè Ë. Êîëèøåâñêè è íåãîâèòå ïîñëåøíè ñîðàáîòíèöè ñå ïðåñìåòóâàò ñî íàñèëåí íà÷èí ñî ñèòå ïðîòèâíèöè íà ñðáîìàíñòâîòî.

Íà 14 ¼óëè 1946 ãîä. ×åíòî ïðàâè îáèä äà ¼à íàïóøòè Ìàêåäîíè¼à çà äà ïðîäîëæè ñëîáîäíî äà ñå áîðè ïðîòèâ íîâîòî ïîðîáóâàœå íà Âàðäàðñêî. Ôàòåí å è ñî ñóäñêè ïðîöåñ å îñóäåí íà 12 ãîäèíè ñòðîã òåìåí çàòâîð. Ïî 9 ãîäèíè å ïóøòåí ïîðàäè áîëåñò, çà äà óìðå âî ñâî¼îò äîì. Ñëè÷íà å è ñóäáèíàòà íà ìíîãó îä ó÷åñòíèöèòå âî ÀÑÍÎÌ, âêëó÷óâà¼êè ãè è ïîâåðåíèöèòå (åäåí âèä ìèíèñòðè) íà £óãîñëîâåíñêàòà Ôåäåðàòèâíà ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à.

Ïàíêî Áðàøíàðîâ åäåí îä íà¼ñòàðèòå ó÷åñíèöè âî ÀÑÍÎÌ "ïîâåðåíèê çà èíôîðìàöèè", òðãíàò îä ôóíêöè¼àòà, îñóäåí, óìèðà íà ðîáè¼à.

Ïàâåë Øàòåâ - ïðâ ìèíèñòåð íà ïðàâîñóäèåòî âî Ñêîï¼å è ïîäïðåòñåäàòåë íà Ïðåçèäèóìîò íà ÀÑÍÎÌ. Ñåêîãàø ñå äðæåë íà áóãàðñêèîò êàðàêòåð íà Ìàêåäîíè¼à. Ïîðàäè íåãîâîòî ñïðîòèâñòàâóâàœå ïîðàäè èñïèòóâàœåòî íà áóãàðøòèíàòà, îòñòðàíåò å îä ôóíêöè¼àòà è ïðèòâîðåí. Óìèðà âî äîìàøåí ïðèòâîð. Ïîâåðèíîêîò çà ôèíàíñèè

Áîãî¼à Ôîòåâ ãî çàìåíóâà ×åíòî íà ôóíêöè¼àòà ïðåòñåäàòåë íà ïðåçèäèóìîò íà ÀÑÍÎÌ íî ñàìî çà êðàòêî, ñìåíåò å êàêî ñîìíèòåëåí.

Êèðèë Ïåòðóøåâ - ó÷åñòíèê íà ñòðàíàòà íà êîìóíèñòèòå óøòå êàêî ìëàä è íà àíòèáóãàðñêàòà ëèíè¼à íà Ë. Êîëèøåâñêè èíàêó ïîâåðåíèê çà âíàòðåøíè ðàáîòè ïîêàñíî ìèíèñòåð çà òðóä. Îáâèíåò êàêî èíôîðìáèðîâåö, ïðèòâîðåí è íà¼ïîñëå óìèðà èçîëèðàí.

Èñòà å è ñóäáèíàòà íà Ïåòðå Ïèðóçåâ ïðâ ïîâåðåíèê çà ïðàâîñóäèå. îëèøåâñêè íå ìîæå äà çàáîðàâè, äåêà áåøå âåðåí âîñïèòàíèê íà ïîçíàòèîò áóãàðñêè äååö è ïðàâíèê îä Îõðèä - Èëè¼à Êîöàðåâ.

Åìàíóåë Èâàíîâ - ïîâåðåíèê çà ïðîñâåòà èñòî îòñòðàíåò, êàêî

Áóãàðèí è áðàò íà ä-ð Âàñèë Èâàíîâ, òâðä ïðîòèâíèê íà íîâîòî ñðïñêî ðàêîâîäñòâî ìàñêèðàíî êàêî “ìàêåäîíñêà íàöè¼à".

Êîëèøåâñêè ãî îòñòðàíóâà îä íåãîâàòà ôóíêöè¼à è Áàíå Àíäðååâ ìèíèñòåð è áèâø ñåêðåòàð íà Ïîêðàèíñêèîò êîìèòåò. Êàêî òàêîâ ñåêîãàø áåøå çà òåñíà ñîðàáîòêà ñî êîìóíèñòèòå âî Áóãàðè¼à è ðåçåðâèðàí ïðåìà Ñðáèòå.

Ïîäîëãî íà ñâî¼àòà ôóíêöè¼à ñà çàäðæà Åìàíóèë ×ó÷êîâ. Ïîñî÷åí çà ïîäïðåòñåäàòåë íà ÀÑÍÎÌ ñòèãà äî Áåëãðàä êàêî ìèíèñòåð. Ïîðàäè êàðèåðèçàì ïðàâè ñåêàêâè êîìïðîìèñè ñî ñðïñòâîòî. Ñðáèòå ñåêîãàø ãëåäàà âî íåãî ñêðèåí Áóãàðèí, çàòîà øòî áåøå ÷ëåíóâàë âî ìëàäèíñêèòå ñòðóêòóðè íà ÂÌÐÎ è áåøå îä ïîçíàòî áóãàðñêî ñåìå¼ñòâî. Òðãíàò áåøå îä ôóíêöè¼àòà è ñâî¼îò æèâîò ãî çàâðøè êàêî íàñòàâíèê âî Ñêîï¼å.

Îòñòðàíåò áåøå è ïðâèîò ïîâåðåíèê çà íàðîäíî çäðàâ¼å Ñåð¼î Áîçäîâ. Ïîçíàò áóãàðñêè äååö - ÷ëåí íà ìëàäèíñêèòå îðãàíèçàöèè íà ÂÌÐÎ è ëåæàë âî ñðïñêè çàòâîð. Ãî çàâåðøóâà ñâî¼îò æèâîò êàêî ëåêàð âî Êóìàíîâî.

Âî Ñêîï¼å òðàãè÷íî ¼à çàâðøóâà ñâî¼àòà êàðèåðà è íà¼ïëîäíèîò ïàðòèçàíñêè ïîåò Âåíêî Ìàðêîâñêè. Ðàçáèð༝è ãè óøòå âî ïðâèòå äåíîâè îä èäåœåòî íà íîâàòà âëàñò âèñòèíñêèòå È öåëè, òî¼ çàåäíî ñî ×åíòî ïðàâè îáèä äà ñå ñïðîòèâñòàâè íà ñðïñêîòî ðîïñòâî. Åâå ¼à íåãîâàòà êîíñòàòàöè¼à çà ïîëîæáàòà âî îíî¼ ïåðèîä: "Ëóƒåòî âî Ìàêåäîíè¼à ñå ÷óâñòâóâàà èçìàìåíè, ïîñðàìåíè. Ñîçíàíèåòî áåøå îãðàáåíî. Ñî íàâåäíàòè ÷åëà îäåà. Ñî ïîãëåäîò çáîðóâàà. Ñî íåèçâåñòíîñò âî êóà âëåãóâàà, ñî íåèçâåñòïîñò îä êóà èçëåãóâàà. Áåç âèíà ñåêî¼ Áóãàðèí áåøå âî ñïèñîêîò íà îáâèíåòèòå ñàìî çàòîàøòî áåøå Áóãàðèí. Îïàñíî áåøå âî Ìàêåäîíè¼à, âî ëóëêàòà íà Áóãàðè¼à äà áèäåø Áóãàðèí, äà äîêàæåø äåêà ñè Áóãàðèí. Äóõîò íà Äóøàí Ñèëíè ñóåâåðíî âëàäååøå òàìó. Ñå øòî È ïðå÷åøå íà Ñðáèçàöè¼àòà áåøå ïðåìàâíàòî è îòñòðàíåòî . . . !" Ñàìèîò Âåíêî Ìàðêîâñêè èñòî áåøå îòñòðàíåò. Ïîìèíà ãîäèíè âî ëàãåðîò íà Ãîëè Îòîê è íà¼ïîñëå óñïå äà ¼à íàïóøòè Ìàêåäîíè¼à æèâ.

Ñèòå ïîñî÷åíè òóêà ñå îòçîâàà íà ïàðòèçàíèòå èëè îä êàðèåðèçàì èëè îáçåìåíè îä çàáëóäàòà, äåêà çàðàäè íåáëàãîïðè¼àòíèîò ðàçâèòàê íà âî¼íàòà ñàìî ïðåêó èñêîðèñòóâàœåòî íà êîìóíèñòèòå ìîæå äà ñå ñïàñè Ìàêåäîíè¼à îä íîâàòà ñðïñêà õåãåìîíè¼à. À ïîìîãíàà âñóøòíîñò íà Ñðáèòå, ïîëåñíî äà ¼à âîñòàíîâàò ñâî¼àòà âëàñò. Ñèòå òèå èçæèâåå¼à åäíà ñâî¼à ëè÷íà òðàãåäè¼à è ñòàíàà æðòâè íà ñîïñòâåíèòå ñè èëóçèè è íà ñðïñêèîò øîâèíèçàì.

Íà¼æàëíàòà è íà¼êðàòêà êàðàêòåðèñòèêà íà öåëèîò òî¼ ïåðèîä ¼à ïðàâè Âåíêî Ìàðêîâñêè ñî ñëåäíèâå ñòèõîâè:

"Áåëãðàä ïðåòâîðè Áóãàðèòå âî Ìàêåäîíöè.
Ñðïñêèîò øîâèíèçàì âëàäåå âî Ïîâàðäèåòî.
Ñå øòî å ñîìíèòåëíî äà ñå ïîòâðãíå.
Íåâåðíè âåðíèöè ¼à îòíåñîà ïðàâäàòà íà íàøàòà âëàñò.
Îä åäåí íàðîä íèå ñîçäàäîâìå äâà íàðîäà.
Îä åäåí ¼àçèê íàïðàâèâìå äâà ¼àçèêà.
Âî èìåòî íà âèñòèíàòà áðàíåâìå çàáëóäè.
Ñòàðèîò ¼àðåì ãî ðàçáèâàâìå.
Êîâåâìå íîâî ñîïñòâåíî ðîïñòâî."
==============================================================================

CHEKAI DA TI PRATJA OSHTE NESHTO CHE SI LEGAM
KVO KAZA PO GORE PHILI? - ' s eden mrzliv bulgarina'

DA TI KAJEM ZA ' MRZLIV' SHTO KAJAT DRUGI ' MACEDONCI'

Çúø÷î, ÇÚØ×Î? Íåçíàì, óáî ìè çâó÷èò, a è ìíîãó ïðàøàœà ìîæåò äà ñå ïîñòàâåò ñî ÇÚØ×Î? Òóêó øî å ïîáèòíî?! Ïîáèòíî å òî øî ìàëèîò åð å íåïðàâèëíî îäñòðàíåò îä íàøàòà àçáóêà, îä íåêîè íàøè "ìàêåäîíñêè" èíòåëåêòóàëöè!!! Òàêà îâà çáîð÷å íå e íàïèøàíî íà íèêàêîâ äðóã ¼àçèê, àìè íà ÌÀÊÅÄÎÍÑÊÈ å!!!

Çà íåïðàâèëíîòî îäôðëàœå íà ìàëèîò åð, êî¼ íè å ïîòðåáåí è ãî êîðèñòèìå å âè íàâåäàì ñàìî íåêîëêó ïðèìåðè âî îâ༠ìî¼ ïðâ áëîã ïîñò.

*
ÑÐÖÅ (âî ñóøòèíà íèå èçãîâàðàìå ÑÚÐÖÅ)
*
ÏÐÑÒ(âî ñóøòèíà íèå èçãîâàðàìå ÏÚÐÑÒ)

Âî íàøèîò ¼àçèê ãè çàïèøóâàìå ñèòå ãëàñîâè, îñâåì âî ñëó÷àèòå êàäå íàìåðíî å îäôðëåí ìàëèîò åð, à íåãîâèîò ãëàñ ãî èçãîâàðàìå. Çúø÷î?
Âî ïåðèîäîò êîãà ñå ïîñòàâóâàëå îñíîâèòå íà ìîäåðíèîò ìàêåäîíñêè ëèòåðàòóðåí ¼àçèê, íåêîè "ìàêåäîíñêè" èíòåëåêòóàëöè ñî öåë äà ñå äîáëèæàò äî ñðïñêèòå âëàñòè, îäñòðàíóâààò çíà÷à¼íè êàðàêòåðèñòèêè îä ìàêåäîíñêèîò ¼àçèê. Ãè íàâðåäóâààò, äèñêðåäèòèðààò, ïðîãîíóâààò íåêîè âèñòèíñêè ìàêåäíñêè èíòåëåêòóàëöè, êî¼ ñå ñïðîòèñòàâèëå íî çà æàë íå óñïåàëå äà ãè ñïðå÷àò âî íèâíèòå çëîáíè íàìåðè.

# óáàâ îáèä áðàò÷å..ñðïñêèòå âëàñòè áàòàëè ãè ñåãà çà ñåãà..íî,î÷èãëåäíî íåøòî ñè ïîáðêàë..äàëè çíàåø äåêà..Çà ðàçëèêà îä ñòàðîñëîâåíñêèîò ¼àçèê, ÊÎÍÑÎÍÀÍÒÑÊÈÎÒ ÑÈÑÒÅÌ âî äðåâíèîò ÌÀÊÅÄÎÍÑÊÈ £ÀÇÈÊ ñå îäëèêóâà è ñî íåêîè ñâîè ñïåöèôè÷íîñòè âî àðòèêóëàöè¼àòà. Âî íèåäåí äîñåãà äåøèôðèðàí äðåâåí ÌÀÊÅÄÎÍÑÊÈ ÒÅÊÑÒ íå å ðåãèñòðèðàíî ïðèñóñòâî íà ìàëèîò ¼óñ è ãîëåìèîò ¼óñ, íà ìàëàòà èëè ãîëåìàòà íîñîâêà, íèòó íà ¼îð, ¼åðè, ¼åð, ¼àò, èëè êñè. Ïîäîöíà,íåêîè áîæåì ¼à "èçìèñëèëå" Ãëàãîëèöàòà è Êèðèëèöàòà..íåçíàì êîè ñòå òèå âèå è âî êàêâà ñóøòèíà èçãîâàðàòå..òîà ñè å âàøå ïðàâî..íî íèå íå èçãîâàðàìå..êàêî âàñ..
(anaveno 25 Ìàðò, 2006 - 22:26 | îäãîâîðè)

# Îâàà 32 áóêâà ò.å. ãëàñ ïîâåêå ìå ïðèáëèæóâà äî áóãàðñêèîò ¼àçèê, áèäå¼êè òèå íàïðàâèëå ñïåöèàëíî ìåñòî âî íèâíàòà Àçáóêà. À âî ïðàâî ñè îâàà áóêâà òðàäèöèîíàëíî ñå óïîòðåáóâà âî ìàêåäíñêèîò ¼àçèê îä ìíîãó ìíîãó îäàìíà. Ïîçäðàâ
(wolf 25 Ìàðò, 2006 - 22:32 | îäãîâîðè)

E, NALI NE VERVASH CHE TOVA SAM GO PISAL AZ A? ETO TI I LINKA PRIJATNO CHETENE

PRIJATELU

http://zshcho.blog.com.mk/node/12210

AIDE PISHI, MA BEZ GLUPOSTI A? EI TAKA, KATO NORMALNI HORA?
 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 9 2006, 11:00 PM 

Dejance,

Ako ima Bugari vo Makedonija, ke se javat. Ke si napravat partija, ili zdruzejnie i ke si dejstvuvaat kako i kade sto sakaat.

Dosega, eve 16 godini, gi nema. Duri ni zemedelskata partija na Galev nikojpat ne se objavi za Bugarska. Toj nesto mrsese konci, te bugarin e, te ne e.

Sega ako bil eden bugarin mrzliv, ne znaci deka site bugari se mrzlivi. Eve i na imeto se setiv: Jordanov Nenko, taka mu bese imeto. Ama ne rekov deka ste mrzliv narod.

Tie sto gi redis za zrtvi, site bile ili:
1. (najgolemiot broj) Komunisti za Stalin protiv Tito
2. Makedonci za Golema Makedonija, protiv Jugoslavija
3. (najmalata grupa) Cinovnici vo Bugarskata okupaciska vlast.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login besarab)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 10 2006, 8:01 AM 

mnogo mraza licemerieto...
a filip e tochno licemer-zastoto znae che ima bulgari v makedonia-vsichki agitatori znaiat.znae dori i confidencialna informacija za priblizitelnija im broi-silno zanizen no vse pak daleeech poveche ot tova 1500 dusi koi5o se vurtiat v prostranstvoto.
zasto oshte niamat bulgrite partia e drug vupros.vsustnost ima nekolko probulgarski partii no naistina nito edna ne se e declarirala kato bulgarska nacionalna.i na tova shte mu doide vremeto....
na bazata na luzata i licemerieto ne moze da ima prijatelski moabet mezdu nas.....govorete samo istinata kolkoto i da e neprijatna poniakoga...

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 10 2006, 8:19 AM 

Heh, Heh , Besarab

Az znam Istinata
Ti znaesh istinata
Greece, Serbia, Russia znajat istinata
Europe znae istinata
The World znae istinata

Te vsi4ki znajat che samo v umovete na serbocomunistite ima 'etnichki macedonci'
Za tjah slavajnskoto naselenie v Macedonia e s bulgarski etnos

A za Phili, deto nemalo Bulgari v Macedonia - shtom taka gi vijda neshtata - negova si rabota. Mene mi e na malkija Dido kak shte se nareche -Macedonec, Peonian, Moed, Ilir - negov izbor. Ei na , na poslednoto prebrojavane moje da se pisha Sarmat. Moja volja. Ma shte mi se smejat i kokoshkite.........
kakto se smejat na nekoi drugi....

A Phili, eto ti edno sdrujenie deto spored teb nikoga ne go e imalo v Macedonia
http://www.radkomk.com/

Uporito momche e Phili, ne ste da piem po edna rakija sas shopska, pardon, macedonska salatka......


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 10 2006, 8:35 AM 

I njakoj drugi kato Eftim Gashev isto znajat ja istinata ...

Da li ste go zapochne obshtestvenija debat vo Makedonija za nekoj cerni petna od makedonskata istorija ???

eve shto prasha Eftim Gashev :

Што се треба да се отвори

* Партиско-воениот договор за испраќање на 15-тиот македонски корпус на кланицата на Сремскиот фронт, каде загинаа 2.000 македонски војници.

* Да се демистифицира бунтот на Артилериската бригада на скопското Кале и касарната во Штип, во јануари 1945 година.

* Зошто командантот на доброволечкиот македонски одред „Гоце Делчев“ од Бугарија формиран 1944 година, Пецо Трајков, по кусо време поминато во НРМ е присилен да се врати во НР Бугарија?

* Да се обелодени полициско-политичкиот притисокот врз поетот Венко Марковски за неговото присилно емигрирање во Бугарија.

* Трагедијата „Голи Оток“. Кои беа критериумите и кој орган ја вршеше селекцијата за испраќање во тој неврат?

* Енигмата и трагедијата за убиствата на Коста Рацин, Ленче Стојчевска, Панде Чесноска, Панко Брашнаров и други.

* Да се откријат деталите околу фракцијата на „либералите-дисиденти“ во КПМ од седумдесеттите години.

* Да се разоткрие мистеријата околу смртта на генералот Васко Караангелески

* Зошто се самоубија Љупчо Арсов, Бошко. Станковски, М. Антовски, Цеко Стефанов (публицист) и други.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 10 2006, 8:42 AM 

Eve go Eftim Gashev :

http://www.vreme.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=1&tabid=1&EditionID=875&ArticleID=58200

A Eve shto mishuva za ovo Ivica Bocevski :

...Време е да се напуштат популарните митови кои ја врзуваат М
акедонија и посебно македонскиот етнокултурен идентитет со
комунистичкиот режим. ...


http://www.utrinski.com.mk/?pBroj=2202&stID=78302&pR=7

It is hard to believe but Macedonia is really starting to change !!!!!

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login besarab)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 10 2006, 9:09 AM 

ha -toi filip pie li rakija be>>??

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 10 2006, 9:33 AM 

E PA NE E KAZAL CHE NE PIE, MA NE E KAZAL I CHE PIE. ZNAM LI GO. MOJE DA E ADVENTIST ILI EVANGELIST

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 10 2006, 11:11 AM 

Ôèëè, â÷åðà 9 ÎÊÒ ñå íàâúðøèõà 72 ãîäèíè îò èçïúëíåíèåòî íà ñìúðòíàòà ïðèñúäà íàä ñðúáñêèÿ êðàë Àëåêñàíäúð îò Âëàäî ×åðíîçåìñêè. Òè ïàëíà ëè ñâåù çà òîçè, äåòî îòìúñòè çà ñðúáñêèòå çâåðñòâà â Ìàêåäîíèÿ ? Íàëè ñè ïàòðèîò ?
Èëè ïîíåæå Âëàäî å áóãàðèí,íå å èìàëî àòåíòàò â Ìàðñèëèÿ è êðàë Àëåêñàíäúð íå å áèë óáèò, èëè òè íå ñè ÷óâàë çà òîâà íåùî ?

ÍÀÐÎÄÍÀ ÏÅÑÅÍ ÇÀ ÂËÀÄÎ ×ÅÐÍÎÇÅÌÑÊÈ

Êàêâî å ÷óäî.
×óäî ñòàíàëî
 ãðàäà Ìàðñåëèÿ.
Òàì ñà íàâëåçëè àâòîíîìèñòè
È áðàòÿ óñòàøè.

Òðúãíàë ìè êðàëÿò
Ñ ïàðàõîäà
Îò ãðàäà Äóáðîâíèê
È ìè çàöåïèë
Ïî ìîðå øèðîêî
Çà ãðàäà Ìàðñåëèÿ.

Òàì ãî ïîñðåùíàë
Ìèíèñòåð Áàðòó
Ñ ãåíåðàëèòå.
Òå ñå ñúáðàëè
Ñúþç äà ïðàâÿò
Ïðîòèâ Ìàêåäîíèÿ.

Íàðîä ñå ñáèðà
Òúëïà ãîëÿìà
È âèêàò „æèâèî".
À îò òúëïàòà
Ãëàñ ñå ïðîâèêâà:
"Ñìúðò íà òèðàíèíà!"

Òîâà ìè áåøå
Âëàäî ×åðíîçåìñêè
Îò Ìàêåäîíèÿ.
Òîé ñå çàòè÷à
Êúì àâòîìîáèëà
Ñ ïèñòîëåò â ðúêà.

Êðàë Àëåêñàíäúð
Ïîäëî ñå ìîëè
È íà Âëàäî ãîâîðè:
"Àìàí áðå, Âëàäî,
Íåìîé áðå, Âëàäî,
Ìåíå äà ìå óáèâàø".

Âëàäî íà êðàëÿ
Ãîðäî îòãîâàðÿ:
"×óé áðå, òèðàíèíî,
Ìåí ìå èçïðàòè
Âàí÷î Ìèõàéëîâ
Äà èçïúëíÿ ïðèñúäàòà.

ß ñòàíè, ñòàíè,
Øóìàäèéñêî êó÷å.
Òåáå êå òå óòåïàì".
Ïèñòîëåòúò ãðúìíà.
Êðàëÿò ñå îáúðíà.
Äà æèâåå Ìàêåäîíèÿ!

Íåêà ñå çíàå.
Çíàå è ïîìíè
Ïî öÿëà Åâðîïà,
×å ìàêåäîíåö
Ðîáñòâî íå òúðïè.
Ñìúðò íà òèðàíèòå!

Âëàäî ×åðíîçåìñêè óìèðà òàêà, êàêòî òîé ñàìèÿò å ïîæåëàë â åäíî ñòèõîòâîðåíèå “Êîïíåæúò íà ðåâîëþöèîíåðà”, êîåòî òîé íàïèñâà è ïîñâåùàâà íà Èâàí Ìèõàéëîâ ïðåç ÿíóàðè 1924 ã.

Ïîñëåäíèÿò êóïëåò çàâúðøâà òàêà:

Æèâîò, î, äàé ìè òè íà ìúëíèÿ êðèëàòà,
È ïîðèâà ñâåùåí íà ÿñòðåá óñòðåìåí,

Äà ñðåùíà àç â íàáåã âðàãúò-òèðàíèí,
Äà ñìàæà íåãîâàòà ìîù!


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 10 2006, 2:46 PM 

Dejanco,

Sopskata salata i kaj nas e sopska, zlaten.

Dali ke pieme rakija ili ne, ne znam. Zavisi.

Do sega gledam oti nekako slabo ni odi rakijata.

Niti znaete, niti sakate da naucite nesto za Makedonija.

Zalno, ama za sega sme do tuka.

Aj sega pozdrav

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 10 2006, 7:29 PM 

E Fili, ne stavash za masa, samo tvojat glas iskash da slushash, drug ne priznavash, na chernoto belo vikash, samo tvoito da e. Ako nekoi ne e saglasen s tebe- losh e. Jiveesh v izmislen svet bratko, ne vsichko kakvoto hvarchi se jade. Da ti kaja, osven Blagoi Konev i Hristo Srefov ima i drugi historichari

# The Balkans: Nationalism, War & the Great Powers - Misha Glenny
# Encyclopaedia Britannica, Edition 1911
# Banac, Ivo. (1984). The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics. Cornell University Press: Ithaca/London University Press: Ithaca/London (for online version of relevant pages, click here)
# Boué, Ami. (1840). Le Turquie d’Europe. Paris: Arthus Bertrand.
# Brailsford, Henry Noel. (1906). Macedonia: Its Races and Their Future. London: Methuen & Co
# Carnegie Endowment for International Peace. (1914). Report of the International Commission To Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars. Washington: The Carnegie Endowment.
# Gopčević, Spiridon. (1889). Makedonien und Alt-Serbien. Wien: L. W. Seidel & Sohn. - Стара Србија и Македонија, превод: Милан Касумовић. Београд, 1890.
# Jezernik, Bozhidar. Macedonians: Conspicuous By Their Absence
# Misirkov, Krste P. (1903). Za makedonckite raboti. Sofia: Liberalni klub. (In Macedonian and English)
# The Emergence of Macedonian National Thought and the Formation of a National Programme (up to 1878) by Blaže Ristovski
# Kunčov, Vasil. (1900). Makedonija. Etnografija i statistika. Sofia: Državna pečatnica (Кънчов, В. 1900, Македония. Етнография и статистика. София: Държавна печатница).
# Lange-Akhund, Nadine. (1998). The Macedonian Question, 1893-1908 from Western Sources. Boulder, Colo. : New York.
# MacKenzie, Georgena Muir and Irby, I.P. (1971). Travels in the Slavonic Provinces of Turkey in Europe. New York, Arno Press.
# Poulton, Hugh. (1995). Who are the Macedonians? C.Hurst & Co. (Publishers) Ltd., London
# Roudometoff, Victor. (2000). The Macedonian Question: Culture, Historiography, Politics. Boulder, CO: East European Monographs.
# Todor Simovski (1972). "The Balkan Wars and their Repercussions on the Ethnical Situation in Aegean Macedonia". Glasnik XVI (3): 191. quoted in Poulton, Hugh. “Greece”, Second Who Are the Macedonians?. Indiana University Press, 85. ISBN 0-253-21359-2..
# Weigand, Gustav. (1924). ETHNOGRAPHIE VON MAKEDONIEN, Geschichtlich-nationaler, spraechlich-statistischer Teil von Prof. Dr. Gustav Weigand, Leipzig, Friedrich Brandstetter.
# Wilkinson, H.R. (1951). Maps and Politics; a review of the ethnographic cartography of Macedonia, Liverpool University Press.
# Kuhn's Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung XXII (1874), Gottingen:Vandenhoeck & Ruprech

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 10 2006, 7:57 PM 

Dejane,

Eve ovie sum gi cital:

# The Balkans: Nationalism, War & the Great Powers - Misha Glenny
# Encyclopaedia Britannica, Edition 1911
# Brailsford, Henry Noel. (1906). Macedonia: Its Races and Their Future. London: Methuen & Co
# Carnegie Endowment for International Peace. (1914). Report of the International Commission To Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars. Washington: The Carnegie Endowment.
# Misirkov, Krste P. (1903). Za makedonckite raboti. Sofia: Liberalni klub. (In Macedonian and English)
# The Emergence of Macedonian National Thought and the Formation of a National Programme (up to 1878) by Blaže Ristovski
# Kunčov, Vasil. (1900). Makedonija. Etnografija i statistika. Sofia: Državna pečatnica (Êúí÷îâ, Â. 1900, Ìàêåäîíèÿ. Åòíîãðàôèÿ è ñòàòèñòèêà. Ñîôèÿ: Äúðæàâíà ïå÷àòíèöà).

Misirkov go ima i on-line:

www.misirkov.org

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 10 2006, 8:06 PM 

Bravo, ne e losho, nikak daje

Kvo mislish za Misha Glenni ?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Filip M
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 10 2006, 9:13 PM 

Misha Glenny e odlicen. Eve ja knigata mi e tuka do mene. Nekoi delovi po tri-cetiri pati sum gi cital.

Ti sto mislis za nego?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 11 2006, 12:20 PM 

Eve Fili , eden makedonec kato tebe e pishuval razni arni raboti vo blogot si ...

http://vbb.blog.com.mk/node/48148

Eve ti malce ot article-a :

Бугаринот пак, си има свои аргументи:

Мнозинското население во оваа земја себеси се нарекувало БУГАРИ. Ќе скокнете, ќе кажете „НЕ!“.

Извини, ќе ти биде кажано, ај отвори „Автобиографија“ на Григор Прличев од Охрид, како тој ЈАСНО, ГЛАСНО И НЕДВОСМИСЛЕНО себеси се декларирал? И тоа среде Атина, каде што бил прогласен за „Втор Хомер“, овенчуван со ловорики за „Сердарот“ односно „Ο ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ“, му биле нудени стипендии за во Лондон, абе се’, се’ само да биде Грк. Ама Григор Прличев, вашиот мил, најмил преродбеник себеси храбро се декларирал како БУГАРИН. Ова не е трач од Софија, така да ако не сте мрзливи, прочитајте ја неговата автобиографија во издание на „Детска радост“ (btw беше и лектира, можеби и сеуште е.. само кој да чита...учи, учи глава бучи.. така да еве ви ја online верзијата).
А сте ги читале ли воопшто Мемоарите на Илинденците? Во книжара скапуваат: Спомените на Иван Хаџи Николов, Даме Груев, д-р. Христо Татарчев итн.. (основачите на Организацијата во Октомври 1893-та година). Организацијата со големо „О“, Внатрешната, Тајната или како сакате. Па „Спомените“ на Славејко Арсов, Пандо Кљашев, Лука Џеров, Георги Поп Христов, Андреев, Георги Папанчев, Лазар Димитров, Јане Сандански итн... Мемоарите на Павел Шатев гемиџијата „Солунските атентатии заточениците во Фезан“. Па Извештајот на Американската Карнегиева Комисија од Балканските Војни 1912-1913, па едно ,па друго. Не во Софија, ами во Скопје скапуваат овие книги во книжарниците. 100-200 денари се. Срам да ви е!
Ама тоа е, Блаже Ристовски седи у фотеља у кремасто одело, во рацете држи книга на која ЕКСПЛИЦИТНО пишува „Български народни песни“ од Браќата Миладиновци од Струга (и тоа фототипно издание од оригиналот) и вели: не бе не, они уствари не се викале Бугари ама морале така за да искочи книгата...(ептен убедливо)

Имав околу 10 години кога за првпат почнав да учам бугарска историја од учебникот на Д.В. Манчов. При учењето од таа историја си велев „Значи ние сме си имале царство ама ни го зеле Турците“. Од истава историја дознав дека некогаш и Тесалија била населена со Бугари, кои Грците ги погрчиле. И тогаш пак си велев „Значи и Грците се наши непријатели. Па зошто нашите татковци не се дигнат да си го земат царството од Турците и да си ја вратат погрчената Тесалија? По средината на бугарските земји се протега Стара Планина. Тука можат да се соберат сите останали Бугари и од таму да тргнат кон Цариград, Солун и Тесалија.

Бугарската влада е на погрешен пат- му одговорив. пред се’ соединувањето на цела Македонија (кон Бугарија) е невозможно затоа што на нејзини делови претендираат Грците и Србите. Присоедниувањето на цела Македонија кон Бугарија може да стане само во случај на една победоносна војна против Турција , во помош на која ќе и’ дојдат Грција и Србија. А ако Грците и Србите војуваат заедно со Бугарија против Турција, тие ќе бараат делови од Македонија, тие ќе бидат за распарчување на Македонија. А ние сакаме Македонија да ја запазиме во нејзините географски граници, што може да биде остварено преку бараната автономија. Така ослободена Македонија ќе претставува една втора Бугарија , иако неприклучена кон мајката татковина . Од автономијата Бугарија и бугарскиот народ само добиваат.

Цитати од Спомените на Иван Хаџи Николов

Иван Хаџи Николов, еден од создавачите на Револуционерната Организација, која патем во своите почетоци го вклучувала и Одринскиот вилает. Одрин (бугарски), т.е. Едрене (турски), т.е. Адрианополи (грчки) воопшто не е во Македонија туку во Тракија. Природна граница меѓу овие области е реката која ние ја викаме Места а на грчки се вика Нестос. Едрене чак што више е во источна Тракија (тотално џенем од било каква Македонија) а природна граница помеѓу западна и источна Тракија е реката Марица или по грчки Еврос. Епа зошто братја Македонци го ставате Тракиското Одринско во програмата на Вашата наводно „етничка македонска“ организација?- логично прашува Бугарчето. Просто братја, затоа што и таму живееле наши БУГАРИ, како и во Македонија, Мизија, Добруџа итн. Паралелно со Илинденското востание во Македонија, во тоа Тракија пак, се случува Преoбраженското востание (еден од водачите е анархистот Михаил Герџиков од Пловдив, близок соработник на Гоцета Делчев). Да не беше овој народ мрзлив, ќе отидеше до книжара и за 100-200 бедни денари ќе ги земеше неговите „Спомени“ заедно со мемоарите на низа други Илинденци за бедни 100-200 денари уместо да се дрогирате па такви да се јавувате кај Јанко и да извикувате пароли за Александар на словенски јазик (?!).

Е сега. Овој народ се нарекувал Бугари? Тоа никој нормален никаде не го спори освен во вашата земја. Секако, Организацијата се борела за Автономна Македонија или за Независна Македонска држава. Тука ќе го парафразирам Алберт Сониксен, Американец, доброволец во редовите на ВМРО и Комитите од неговата книга „Исповест на еден Македонски четник“:
За нив (комитите од Гоцевата ВМРО моја заб.) Слободата беше повеќе од само владеењето на Бугаринот, туку еден вид Рај, совршен систем еднакво применлив и за Бугари, Грци и Турци кон кој целото човештво треба да се стреми.
(книгава ја има у книжара, ај да е 100 денари мрднете гз земете ја, ама знам „интернеджиишта“ сте вие и нема со прст да мрднете, така да еве ви ја online верзијата)

Ќе праша некој иронично, па чуму за автономија или независна држава, а не за Бугарија директ ако веќе биле Бугари? Држава во принцип немора да биде НАЦИОНАЛНА држава. И Швајцарија е држава и те како ДРЖАВА, ама не е национална туку е повеќенационална- ќе ви одговори Бугарскиот гостин.
Ама „тоа било последица на црковно-училишната пропаганда!“-ќе подвикне некој. Каква наметната пропаганда бре братја мили кога влегувањето на Егзархијата во Македонија е изгласана со огромен процент на чесен РЕФЕРЕНДУМ дури и во тоа турско време?!

Цепенков (а сте го читале ли воопшто вие него?), влаот Ѕинѕиф (покасно Жинзифов), Кузман Шапкарев, илинденците, левите и десните струења во револуционерното движење- сите се нарекувале БУГАРИ. Без разлика на идеолошките или другите разлики итн.
Борбата на централистите против врховистите не е борба на „етнички Македонци“ против „Бугари“ туку борба на од една страна „Бугари, воглавно социјалисти кои се залагаат за автономна и космополитска Македонија во духот на Крушевскиот Манифест итн“ и „Бугари кои сакаат директно приклучување кон Бугарија спонзорирани од империјалистичкиот двор на Кобурзите, Егзархијата, офицерскиот кор итн.“ од другата страна. Се работи за идеолошки судир. Па токму во левицата на Македонското револуционерно движење кое се бореше против врховизмот имаше еден куп 100% Бугари баш апла родени во Бугарија: Тодор Паница (десната рака на Јане Сандански), Христо Чернопеев (повторно познат близок соработник на Сандански), поетот Пеју Јаворов, Михаил Герџиков (блиски соработници на Делчев) и многу многу други. За каква анти-бугарска борба зборувате??
Борбата на федералистите против автономистите е исто борба на бугари против бугари. И еден коминтерновски левичар Димитар Влахов (ВМРО-Обединета) иако по создавањето на СФРЈ ќе влезе во нејзиниот естаблишмент, порано нормално како и сите си се декларирал како Бугарин, исто пак како и нему потполно спротивставениот антикомунистички Ванчо Михајлов, кој се залагал за „Независна Македонија“, ама како држава со десничарска фашистичка власт. Сите се велеле Бугари, па дали леви, десни, дали за автономија, дали за директно приклучување кон Бугарија, црвени, црни, жолти, шарени какви сакаш. Повторно, се работи за идеолошки, а не меѓунационален судир.

- Ќе кажете, добро бе луѓе, а Крсте Петков Мисирков?? Мисирков не еднаш се има изјаснето за Бугарин, вклучително и во писмата до Рускиот Цар (беа објавени во печатот), и во многу многу други прилики, „Македонцките работи“ е само капка в море. Тој истотака едно време е и пратеник во собранието на Бесарабија и ги застапува правата на тамошното бугарско малцинство. Иако мора да се признае во „За Македонцките работи“ јасно и недвосмислено промовира Македонска нација, македонска азбука, македонски литературен јазик, македонска црква и тн. Сепак и тој самиот токму таму вели: НИЕ СЕ ВЕЛЕВМЕ БУГАРИ (btw го поседувам фототипното издание од 1953-та, објавено во СКОПЈЕ, не во Софија). Патем Мисирков иако објективно роден во селото Постол, Ениџевардарско (буквално два метра позади археолошкиот локалитет Пела на Александар Македонски), тоа самото по себе незначи ништо, тој колку што е општо познато никогаш нема споменувано и се нема повикувано на нешто во врска со Античка Македонија, на некаков континуитет или сл. Токму напротив, тој е познат по неговите изразите словенски ставови (како и на многуте други преродбеници).

На On.net беа објавени едно време фотографии на Скопјани кои со цвеќиња ги дочекуваат Бугарските војски во 1941. Реакциите на нашава интернет заедница беа „абе фотомонтажа“ или „и ти би рипал од радост со пушка да те тераат“. Луѓето се нарекувале себеси Бугари и како такви, доаѓањето на Бугарската војска тие си го сфатиле како доаѓање на своја војска која ги истерува српските поробувачи и династијата Караѓорѓевиќ кои им ги менувале имињата од -ов,-ев-ски во -иќ , а не како доаѓање на НЕКОИ СТРАНЦИ. И нормално излегле со цвеќиња. Во дадениот момент (пролетта 1941) обичниот прост човек незнаел за Аушвиц и Бухенвалд, додека пак комунистите низ светот главно свртени кон Москва сеуште не пружале отпор (Пактот Молотов-Рибентроп има внесено невидена забуна). Да, партизани секако имало! Ама комунистичкиот вооружен отпор низ светот главно (реков главно, можни се исклучоци) почнува по нападот на Германија на СССР на 22 Јуни 1941 со што горенаведениот Пакт меѓу Хитлер и Сталин бил прекршен. Та да потсетиме дури и комунистот Методи Шаторов-Шарло секретарот на Покраинскиот комитет на КПЈ за Македонија ја отцепува организацијата и ја спојува со Бугарската Работничка Партија (комунисти) на Георги Димитров (со што востанието се одложува за 11 Октомври 1941 г.). Македонска народно-ослободителна војска секако постоела, тоа е борба која ќе резултира со АСНОМ во кој учество ќе земат и видни Илинденци како Димитар Влахов, Павел Шатев, Панко Брашнаров итн. И не само што постоела но дури е и призната од Сојузниците (при главниот штаб на Македонската Народно-Ослободителна војска доаѓаат во посета Американски, Британски, Советски мисии итн.). Но тоа е идеолошки судир на едни бугари (фашисти) и други бугари (антифашисти, кои подоцна со АСНОМ ќе ја формираат Македонската држава прифаќајки го македонизмот како национална идеологија веројатно под директиви на Коминтерната). АСНОМ-ските дејци, и Шатев и сите други кои ќе влезат во естаблишментот на таа нова држава, претходно како и сите други се изјаснувале како Бугари, па дури и Венко Марковски едно време ќе стои на тие македонистички позиции во својата поезија, но потоа ќе се откаже од таквите гледишта и ќе избега во Бугарија).

Тука ќе се надоврземе и на прашањето за постоење на евентуален анти-фашистички отпор во Бугарија што го поставува Јанко:

Георги Димитров инаку е една од првите личности во светската историја која прва отворено и недвосмислено се спротивставува на нацизмот кога е суден на познатиот Лајпцишки процес. Таму, обвинет за палењето на Рајхстагот како титан им станува и ги закопува во земја држејќи историски говор со невидено ораторство. Понатаму, точно е дека Бугарската држава истепа илјадници Евреи 1943 на нашите простори, ама Бугарскиот народ не даде да биде депортиран ниту еден Евреин. Во денешните граници на Бугарската држава ни еден Евреин не беше убиен (настрана Македонија, источна Србија, Тракија и др. територии кои беа во тоа време под бугарска власт)
Понатаму и на просторите на Бугарија се јавија партизански одреди т.н. Народно-Освободителна Востаническа армија (НОВА) ,секако во далеку помали размери од оние на просторите на бивша Југославија. Ова движење соработуваше со НОВЈ и другите партизански движења (македонски, грчки, српски итн.). По капитулацијата на фашистичкиот режим во Бугарија во Септември 1944 г. и доаѓањето на власт на Отечествениот фронт, таа држава официјално преминува на страната на сојузничките сили и со Советската црвена армија учествува во антифашистичката борба и во други земји вклучително и во операции низ Југославија, Унгарија, па се’ до Австрија каде што Бугарските сили во Клагенфурт на 8 Мај 1945 ќе стапат во контакт со Британската Осма Армија.На сликата: Македонски партизани и Бугарски војници заедно во Делчево, 1944 г. по преминот на Бугарија на страна на Сојузниците по доаѓањето на власт на Отечествениот фронт (извор: Branko Petranović "Revolucije i pokreti otpora u Evropi", Skopje, 1985)Заеднички митинг на македонските партизани и бугарската војска во ослободен Прилеп, 1944 г. (извор: Branko Petranović "Revolucije i pokreti otpora u Evropi", Skopje, 1985)Yes indeed Macedonia is starting to change ....

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login besarab)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 11 2006, 4:02 PM 

kato ste cheli aide kazete za kakvo stava vupros zastoto a z ne sum go chel.......
veroiatno filip shte citira neshto izbiratelno pak-kakto pravi sus suchinenijata na misirkov.
tozi poslednijat e obiaven za makedonec na vsichki vremena ili neshto takova a vseizvesten fact e che se e declariral mhogokratno tu kato bukgarin ,tu kato makedonec dori edin dva puti i kato surbin v zavisimost ot tova koi mu e obeshtal po goliama pensij.
sledvaiki negovija primer mnogo suvremenni makedonci ot rep makedonia pravqt sustoto-bulgari,posle surbi,posle yugoslaviani,posle makedonci a eto sega otnovo bulgari.mamata si trakat ei....

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Filip M
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 11 2006, 7:48 PM 

Until about a year ago, the Bulgarian propaganda didn't realize that Macedonians do not read and understand Bulgarian, and if they want to "sell them an idea", they need to TRANSLATE IT IN MACEDONIAN.

So they started.

But you need better translators guys. The ones you use now make waaay too many mistakes.

; )

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login istor)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 11 2006, 10:08 PM 

Oh yea !!

You put the accent on the third syllable from the end of a word and you had your non Bulgarian language !!

you pathetic people!

Istor
Solun or Thessaloniki?
Conflict about Macedonian name

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 11 2006, 10:46 PM 

He He He, non Bulgarian language, he, he
For me is more hard to understand the speech of Tran / Трън/, than the non Bulgarian Serbizised language of Macedonia / According to Novakovich each thirfd Bulgarian word in local dialect mast be replace with Serbian one/
I wonder why Miladinovi, K. Shapkarev, Parlichevich, Talev, Gruev, Delchev, Aleksandrov, etc. didn't speak and write abd create literally works on a language different from official Bulgarian from that time. I haven't receive a proper answer till now.

ISTOR, dear, maybe U can answer me ?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Filip M
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 11 2006, 11:54 PM 

Miladinov Brothers alway wrote in Macedonian language (although they may have named it Bolgarski). All their writings, including the collection, are simply in Macedonian, theri native dialect from Ohrid and Struga.

Zhinzifov wrote in the dialect of Veles. Bulgarians mocked him that he doesn't know Bulgarian, and "The people of Skopje may understand that language, but we, really, can't".

Prlicev, the second Homer, tried to translate Homers Iliad using a compromise language between Macedonian and Bulgarian dialects. The bulgarian "scholars" mocked him and called him "illiterate".

Shapkarev ofter argued with the Bulgarian "scholars" about the language. At first he was a supporter of the idea of building a common language. But when he realized how stubborn the Bulgarians are, he gave up, and he simply continued writing and teaching in Macedonian.

And the language dispute was the very core of the problem. Bulgarians never even tried to resolve it. So, we said: so long, and thank you for all the fish. ; )

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 12 2006, 12:25 AM 

Fili , Fili ...

you are a real hard-core makedonist ... there's no hope for you ... how pitty and unfortunately


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 12 2006, 8:39 AM 

Come one Fili, go on
Continue with D. Talev, D.Grue, G.Delchev, T. Alexandrov.Don't stop at the middle..

You know, I lived in the town of Gorna Orjahovica/near V.Tarnovo/. When I went to live in Vidin/North West Bg/ local people mocked at me because of my 'soft' speech. Now, when I speak, I speak 'hard' using the word from North West Dialect - people from Soth East and East Bg are smiling sth. Probably in Mk people in Ohrid, Struga, Prilep.... are speaking on local dialects, different in the different parts of Mk. Does this fact makes them Non Macedonians. Or me non Bg ? The language is dynamic think, with a lot of varieties, dialects and shades. As more of them - as richer is the relevant language. But all of these doesn't make it separate languages

By the away, read the brilliant novels of Dimitar Talev / born in Prilep/ . As I know/ correct me if I’m wrong/ , he was forbidden writer in Mk/Yu. Don’t you are interesting in touching the banned fruit

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login besarab)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 12 2006, 8:40 AM 

ti da si vidial edin put filip da otgovori po sushtestvo.
kogato ne mu oturva ,lovko se izvurta ,smenq temata i taktikata i blah b;ah.....filipe-spokoino mozes da si namerish rabota kato profesionalem moshenik v kazino ili da si vadish hljaba s ,,tuka ima -tuka nema'' na svobodni nachala,a s takava darba zashto ne i nqkude v makedonskoto ministerstvo na ,,VISTINATA'' hah .imate li takova ministerstvo??
makar che kolkoto i da e izpechen,ponqkoga i toi[filiop] izturva neshto neobmisleno ,kato tova che miladinovi sa pisali na makedonski ezik nezavisimo che sa go narichali bulgarski......
e togava imam edin vupros-tochen iasen i konkreten-kakvi sa bili miladinovi po narodnost sled kato sa smqtali che rodnijat im ezik e bulgarski???--i oste- s kakva cel knigata bulgarski narodnio pesni ot makedonai e preizdadena pod imeto makedonski narodni pesni v rep makedonai........

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 12 2006, 8:43 AM 

Firgot, go in Tran /Tðúí/ and if you understend just 10 words of local speech, I will by U a beer of your choice

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

(Login istor)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 12 2006, 9:25 PM 

Abre Filip,
You proove to me that no people in Skopje can think rightfully.


Deyan dear, they were all Bulgarian!

Those Titozombies have no other choice but to elevate a dialectical difference between them and easten Bulgarians to an ethnic one !! As if peoples who spoke Katharevousa or Demotike weren't that Greek !!

Good Lord !!

Istor
Solun or Thessaloniki?
Conflict about Macedonian name

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Current Topic - Makedonsko ime, nema da zagine  Respond to this message   
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  
Find more forums on PoliticsCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2014 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement