<< Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  

Makedonsko ime, nema da zagine

September 27 2006 at 7:14 PM
No score for this post
Filip M  (Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

 
User Voden wrote:

"DA ZHIVE MACEDONIA... To my Macedonian brothers from Republica Macedonia the Macedonian name belongs to u protect it and cherish it."

Mozat otkaj grbot da puknat, imeto nema da ni go zemat.

We'll protect our name to the last one.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AuthorReply
Epoch
(Login Makedon_Epoch)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
September 27 2006, 9:41 PM 

ISTOR - YOU'VE SHOWN ME THE LIGHT! I'M NOW A REAL MACEDONIAN!!! hahahaha - what a dumb ass....

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 2 2006, 6:28 PM 

Filipe ,

Let me clear some things about our point of view . Listen . For maybe 90% of the population of Bulgaria the country called Macedonia , R. of Macedonia or whatever else is just different Bulgaria . That is how we consider you ... and that is not only what we have read in the old and new books but that is even a stronger impression for a bulgarian who have once visited your country . Simply we consider you as bulgarians who have suffred "a little" serbian influence . Its undeniable fact that 80% of the words from mac language who are not understandable for a bulgarian are simply taken from the serbian language , they are not native macedonian ... never mind ...

You have mistaken in one thing and that thing is very important ... Despite we consider you simply as "bulgarians who have suffered 80 years of serbian yoke" we don't care that much about you . Even more ... majority of those people who share this oppinion about you don't want to take your land, to make some kind of a union between macedonia and bulgaria etc. We don't want you , and we don't need you . So let it be ... if thats what you want - one universal lie such as the "macedonism" to keep on living than go on . I don't mind ... Long live macedonia !

I hope you have understood me this time ...
 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 3 2006, 3:04 PM 

I understood:

Long live Macedonia.

Here we agree.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 3 2006, 4:13 PM 

Филипе ,

Ке се окаже прав Киро Глигоров
че во Македония иде процес
на "ребългаризация" кой е най
опасен за самата Македония.така лие , Филипе ? От ова ли те е страх , мойто момче ?
Да ти обяснявам ли дека сборот
"ре-българизация" сам по себе си
значи че се вракя нещо
дека е било българско, но
по една или друга причина
е заборавено...
Да си спокоeн моя сбор е
за СОЗНАНИЕТО а не за
държавата. Нея требе да я
пазите а над сознанието нема
власт никоя партия или УДБА...

тогас да живее република македония !

now we agree 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 5 2006, 11:46 AM 

Filipe ,

this is written by Ivan Katardziev himslef :

Иван Катарџиев, “Македонија сто години по Илинденското востание”, Скопје, Култура, 2003:

Стр. 474: “Според информацијата, објавена 1994. од тогашниот претседател на Албанија Сали Бериша истиот септември 1991. Мицотакис предлагал да се организира “тајна средба меѓу претставниците на Бугарија, Грција и Југославија, со личното учество на Милошевиќ. Дневниот ред на средбата требало да биде: поделбата на Скопје. Бугарија го одбила предлогот.”

Стр. 475: “Со доаѓањето на власт на ПАСОК под раководството на Андреас Папандреу, по изборите во октомври 1992. грчкиот притисок врз Република Македонија уште повеќе се интензивира. Блокадата што ја воведе владата Мицотакис и која во меѓувреме беше укината во февруари 1994. новата влада повторно ја воведе. Но, таа сега е многу поостра и има тотален карактер. Трае долго, деветнаесет месеци. Се до месец септември 1995. За Република Македонија таа има исцрпувачки карактер. Само благодарение на источниот коридор и разбирањето на Бугарија избегната е катастрофа.”
 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Filip M
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 5 2006, 4:29 PM 

Å ìíîãó óáàâî.

Ñåãà âè îñòàíà ñàìî óøòå äà ïðåñòàíåòå äà ãè òåïàòå Ìàêåäîíöèòå, äà ãè îñòàâèòå äà äèøàò, äà èì ñå èçâèíèòå íà ñèòå Ìàêåäîíöè çà ñèòå ïàêîñòè øòî íè ãè íàïðàâèâòå âî ïîñëåäíèòå 150 ãîäèíè, çà äà ìîæå äà ñå ïîãëåäíåìå î÷è â î÷è.


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 5 2006, 5:02 PM 

E óáàâî Ôèëèïå, ñàìî äà ìè êàæåø êîãà ñìå ãè òåïàëè Ìàêåäîíöèòå è êîè çëèíè ñìå íàïðàâèëè - ùå òè ñå èçâèíÿ ? Ñúãëàñåí ñúì äà ñå èçâèíÿ è àêî è òè ñå èçâèíèø - îò òâîå èìå- íå ìîæåø äà îòãîâàðÿø çà ñèòå â Ìàêåäîíèÿ, äà ñå èçâèíèø çà ÇÀÊÎÍÀ ÇÀ ÌÀÊÅÄÎÍÑÊÀÒÀ ×ÅÑÒ, è çà 40 000 óáèòè è íàä 120 000 ïðàòåíè ïî ëàãåðèòå æèòåëè íà Ìàêåäîíèÿ ñàìî çàùîòî ñà ñå íàðåêëè Áúëãàðè è ñà èìàëè Áúëãàñêî ñàìîñúçíàíèå.

È òîãàâà íàèñòèíà ùå ñå ãëåäàìå â î÷èòå è ùå ñè ïèåìå ïðèÿòåëñêè ðàêèÿòà, à íå äà ñå ÿäåìå çà ãëóïîñòè

À ñàñ çäðàâå


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Filip M
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 5 2006, 5:56 PM 

Íå çíàåø êîè Ìàêåäîíöè ñòå ãè òåïàëå, à?

Àìè âî ïîñëåäíèòå 16 ãîäèíè, øòî äðóãî îñâåí îòåê èìà çà Ìàêåäîíöèòå âî Áóãàðè¼à. È òîëêó ëè íå âè òåêíóâà äåêà ñåêî¼ îòåê çàâðøóâà íà ïðâèòå ñòðàíèöè íà âåñíèöèòå âî Ìàêåäîíè¼à.

Ïîñëåäåí ïàò âè áåøå âî ìàðò îâàà ãîäèíà, íà ãðîáîò íà £àíå Ñàíäàíñêè.

Âåëèø øòî ïàêîñòè ñòå íè íàïðàâèëå. Îä êàäå äà ïî÷íàì, êàäå äà çàâðøàì.

Äà íå áåâòå âèå, å èì ñòèñêàøå ëè íà Ãðöèòå è Ñðáèòå äà îòâîðàò âî¼íà ïðîòèâ Òóðöè¼à è äà ¼à ïîäåëàò Ìàêåäîíè¼à?

×åê༠ìîæå íå ìå ðàçáðà, ïà äà òè ïîâòîðàì óøòå åäíàø: Äà íå íè ñå ìåøàâòå âèå âî ìàíŸàòà, ÌÀÊÅÄÎÍÈ£À ÍÅÌÀØÅ ÄÀ ÁÈÄÅ ÏÎÄÅËÅÍÀ!!!

È ñàìî òîà äà å, ïàê ìíîãó å. À íå å. Óøòå ìíîãó èìà.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 5 2006, 6:44 PM 

Ôèëèïå, î÷àêâàõ íèùî ïî ñåðèîçíî äà îòãîâîðèø, à íå òèÿ ãëóïîñòè äåòî è ñàì íå ñè ãè âåðâàø

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Filip M
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 5 2006, 8:05 PM 

Äà áå, ïðàâ ñè. Ðåêîâ íå ñòå íè ñå èçâèíèëå, è åòå ãëåäàø, çãðåøèâ.

Íè ñå èçâèíèâòå, êàêî íå íè ñå èçâèíèâòå. Íè ñå èçâèíèâòå ñî ñèòå íèøàíè è ìàðèôåòè. Íè ñå èçâèíèâòå 1944, è òàêà âå äðæåøå èçâèíóâàœåòî åäíî äâå-òðè ãîäèíè.

Ïîñëå ñå ïîïèøìàíèâòå, ïà ðåêîâòå: ïó, ïó íå âàæè. Òàçè èçâèíåíèå íå å èçâèíåíèå.

Ïà ïîñëå ñâðòåâòå íà îòåê.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Istor the Macedonian
(Login istor)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 5 2006, 8:57 PM 

Filip dear,

how many Bulgarian flags were raised up in Skopje at April of 1941? Have you seen the photo? Have you read all those thousand words that the photo louds up?

What happened to the people who had raised those flaga after 1944 ??

Istor
Solun or Thessaloniki?
Conflict about Macedonian name

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
IORDANIS PIPERKIDIS
(Login Piperkata)
Makedonija Forum Mods Group

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 5 2006, 10:19 PM 

Istor istor poor little ISTOR!!!!

Dont you understand?? They raised the Bulgarian flag because they were hoping the Bulgars would help them get rid of the SERBS..... How many times did the Greeks RAISE AMERICAN and ENGLISH flags during the liberation of ELLADA.... please tell me....

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 9:24 AM 

Filip : да им се извините на сите Македонци ...

Zashto da vi se izvinim bre Filipe ???

Za toa shto Miladinovi ja nazvali svojata kniga "Bulgarski narodni pesni " , a ne "Makedonski narodni pesni" li ?

Za toa shto Paisij ja pisal "Istorija slavijanobolgarska " , a ne "Istorija slavijanomakedonska" li ???

Za toa shto Joakim Karchovski pisal "Povest radi strashnago i vtorogo prishestvija Hristova , prevedena na posteishij jazik Bolgarski " , a ne na "prostejshij jazik makedonski" li ????

Za toa shto Kiril Pejchinovich e pisal "Ogledalo , polzovaja preprostejshim i nekniznim jazikom Bolgarskim Dolnija Missii " , a ne "jazikom makedonskom Makedonii " , za toa li ???

ZA toa shto Kuznam Shapkarev ja nazval svoja kniga " Sbornik ot Bulgarski narodni umotvorenija" , a ne "Sbornik ot makedonski narodni umotvorenija " , ne li za toa ???

Ste lumpeni vie ... mazohisti i lumpeni !


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 9:32 AM Za toa shto Ohridskoto vostanishko zname (1903) bilo ova li da ti se izvinime bre Filipe ???


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 9:49 AM 

Za toa shto Miladinovi ja nazvali svojata kniga "Bulgarski narodni pesni " , a ne "Makedonski narodni pesni" li ?

Za toa shto Paisij ja pisal "Istorija slavijanobolgarska " , a ne "Istorija slavijanomakedonska" li ???


Za toa shto Joakim Karchovski pisal "Povest radi strashnago i vtorogo prishestvija Hristova , prevedena na posteishij jazik Bolgarski " , a ne na "prostejshij jazik makedonski" li ????

Za toa shto Kiril Pejchinovich e pisal "Ogledalo , polzovaja preprostejshim i nekniznim jazikom Bolgarskim Dolnija Missii " , a ne "jazikom makedonskom Makedonii " , za toa li ???

ZA toa shto Kuznam Shapkarev ja nazval svoja kniga " Sbornik ot Bulgarski narodni umotvorenija" , a ne "Sbornik ot makedonski narodni umotvorenija " , ne li za toa ???


pasij is not from bansko, its todor zivkov propaganda, he proclaimed him to be from basko...

Êðàëåâ äîë ïîäíîâÿâà ñïîðà çà ðîäíîòî ìÿñòî íà Ïàèñèé

Í. Mèëåâà

Êðàëåâ äîë îòíîâî ïîäåìà èñòîðè÷åñêèÿ ñïîð çà ðîäíîòî ìÿñòî íà Ïàèñèé Õèëåíäàðñêè - ñúîáùèõà îò èíèöèàòèâíèÿ êîìèòåò. Òîé íàñòîÿâà çà ïðåðàçãëåæäàíå äîñòîâåðíîñòòà íà ôàêòèòå, êîèòî ãîäèíè íàðåä ñòîÿò íåäîêàçàíè, íî âúïðåêè òîâà ïðèåìàíè îò áèâøàòà êîìóíèñòè÷åñêà âëàñò.

Âúçîáíîâÿâàíåòî íà ñïîðà ìåæäó Êðàëåâ äîë è Áàíñêî å ñâúðçàí ñ ÷åñòâàíèÿòà òàçè ãîäèíà íà 280 ëåòà îò ðîæäåíèåòî íà õèëåíäàðñêèÿ ïúðâîáîäèòåë è 240 ãîäèíè îò íàïèñâàíåòî íà "Èñòîðèÿ ñëàâåíîáîëãàðñêàÿ". Ïîñëåäíà äóìà â êîíêóðåíöèÿòà ìåæäó íàøèÿ è ìàêåäîíñêèÿ êðàé ùå èìàò èñòîðèöèòå.

Çà ðîäíîòî ìÿñòî íà Ïàèñèé ïîäîáíî íà Îìèð â äðåâíîñòòà ñà ñïîðèëè íÿêîëêî ñåëèùà â ñòðàíàòà - îò Ñàìîêîâñêî, Äóïíèøêî, Ïåðíèøêî è Ðàçëîæêî. Òâúðäå îñêúäíè ñà äàííèòå çà æèâîòà íà ìîíàõà.

 ïðåäèñëîâèåòî íà "Èñòîðèÿ ñëàâåíîáîëñêàÿ" ñå ïîñî÷âà ñàìî, ÷å â 1745 ã. Ïàèñèé å äîøúë â Ñâåòà ãîðà Àòîíñêà îò Ñàìîêîâñêàòà åïàðõèÿ, à â 1762 ã. ñúáðàë Èñòîðèÿòà "çà ïîëçà íà áúëãàðñêèÿ íàðîä". Ïðåç òðèäåñåòòå è íà÷àëîòî íà ÷åòèðèäåñåòòå ãîäèíè íà ÕÕ-òè âåê â èñòîðèîãðàôèÿòà áå ïðèåòî çà ðîäíî ìÿñòî íà ïúðâîáóäèòåëÿ ñåëî Êðàëåâ äîë, íàìèðàùî ñå íà 6 êèëîìåòðà îò Ïåðíèê â ïîñîêà êúì Ñàìîêîâ, ïîñî÷âà Öàíêî Æèâêîâ â êíèãàòà ñè "Ïàèñèé Õèëåíäàðñêè - Îò Áàíñêî èëè Êðàëåâ äîë". Ãîäèíè íàðåä íàöèîíàëíèòå ÷åñòâàíèÿ ñà ïðîâåæäàíè â íàøèÿ êðàé.

Îò êðàÿ íà øåñòåäåñåòòå ãîäèíè îáà÷å êîìóíèñòè÷åñêàòà âëàñò îáÿâÿâà Áàíñêî çà ðîäíî ìÿñòî è äîðè èçãðàæäà òàì ïàìåòíèê íà ìîíàõà. Ïðè íàïèñâàíåòî íà "Èñòîðèÿ ñëàâåíîáîëñêàÿ" è äâåòå ñåëèùà ñà âëèçàëè â Ñàìîêîâñêàòà åïàðõèÿ, ìàêàð, ÷å Áàíñêî å áèëî â íàé-îòäàëå÷åíèàòà þãîèçòî÷÷÷íà ïîêðàéíèíà è íåâèíàãè ñå å íàìèðàëî â íåéíèÿ îáõâàò, òâúðäè Öàíêî Æèâêîâ.

Ñúùåñòâóâàò ôàêòè, ïîñî÷âàùè, ÷å îò Êðàëåâ äîë è îêîëíèòå ñåëà ïî âðåìåòî íà òóðñêîòî ðîáñòâî å èìàëî ïîñòîÿííà ïúòåêà êúì Àòîíñêèòå ìàíàñòèðè. Öåëè ãðóïè õîðà ñà õîäåëè ðåäîâíî çà ïå÷àëáà â Ñâåòà ãîðà. Îò äðóãà ñòðàíà â Êðàëåâ äîë è äî äåí äíåøåí ñúùåñòâÿâà ðîäà íà Ïàèñîâèòå, äîðè èìà ÷åøìà, ïîñòðîåíà çàðàäè øåñòìåñå÷íèÿ ïðåñòîé íà Ïàèñèé â ñåëîòî, êîãàòî çàðàäè ñâåùåííè÷åñêèÿ ñè ñàí ñëóæèë â ìåñòíàòà öúðêâà.

Êàòî íàé-íåîñïîðèìî äîêàçàòåëñòâî â ïîëçà íà Êðàëåâ äîë ñà åçèêîâèòå èçñëåäâàíèÿ íà ãèìíàçèàëíèÿ ó÷èòåë è ó÷èëèùåí èíñïåêòîð Âåëå Êðàëåâñêè. Òîé äîêàçâà ñ íàãëåäíè ïðèìåðè, ÷å íàä 250 äóìè è åçèêîâè ôîðìè è îáðàòè íà ñúñåëÿíèòå ìó å óïîòðåáèë Ïàèñèé â Èñòîðèÿòà è ÷å 100% îò òåõíèÿ ãîâîð å åäíàêúâ ñ Ïàèñèåâèÿ.

Ïúðâîòî ñâåäåíèå, ÷å îò Áàíñêî å ïúðâîáóäèòåëÿò ñå ñâúðçâà ñ ïóáëèêàöèÿ âúâ â-ê"Ìèð" îò 18-òè àïðèë 1912 ã., â êîÿòî Òåîäîñèé, ìèòðîïîëèò Ñêîïñêè ñïîäåëÿ ñâîé ñïîìåí çà íåãîâ ðîäñòâåíèê è ñúñåëÿíèí îò ñ. Òúðëèñ, Íåâðîêîïñêî, êîéòî ìó ðàçêàçâàë çà "åäèí õèëåíäàðñêè êàëóãåð, éåðîìîíàõ Ïàèñèé, íåãîâ ñúîòå÷åñòâåíèê îò Áàíñêî /Ðàçëîæêî/".

Ìàðèí Äðèíîâ ïðúâ íàðè÷à Ïàèñèé ìàêåäîíåö â ñâîÿ ñòàòèÿ â"Ïåðèîäè÷åñêî ñïèñàíèå" íà Áúëãàðñêîòî êíèæîâíî äðóæåñòâî. Òâúðäåíèÿòà, îñíîâàâàùè ñå ñàìî íà ôàêòè, ïðåäàäåíè îò òðåòà ðúêà è íåïîòâúðäåíè îò íèêàêâè äîêóìåíòè, ñå ïðèåìàò çà âåðíè è îôèöèàëíî ñà ïðèçíàòè îò âëàñòòà ïðåç 1966 ã.

Òîãàâà íà 16-òè äåêåìâðè ïðåä ñúáðàíèå íà ïèñàòåëè Òîäîð Æèâêîâ çàÿâÿâà "Îòåö Ïàèñèé å ìàêåäîíåö îò Áàíñêî. Íÿêîè íàøè èñòîðèöè èñêàò äà äîêàæàò, ÷å òîé å ðîäåí â Ñàìîêîâ (ñïîðåä Öàíêî Æèâêîâ íèêîé áúëãàðñêè èñòîðèê âúîáùå íå å çàñòúïâàë ïîäîáíî ãëåäèùå). Íèùî ïîäîáíî, òîé å îò Áàíñêî è å ìàêåäîíåö îò ãîðå äî äîëó è îò äîëó äî ãîðå".

Íàé-ñúêðóøèòåëíîòî "äîêàçàòåëñòâî", êîåòî Æèâêîâ ïðèáàáÿ òîãàâà å "êîéòî íå ïðèåìà òîâà, èìà ìíîãî çäðàâå îò àðìåíñêèÿ ïîï". Çà æàëîñò îáà÷å òåçè äóìè ñå ïðèåìàò çà òàáó è âëàñòòà òèòóëîâà ìàêåäîíñêèÿ êðàé, ñëåä êîåòî âñè÷êè òúðæåñòâà çà ïúðâîáóäèòåëÿ ñå ïðåìåñòâàò òàì.

Íîâî èñòîðè÷åñêî èçñëåäâàíå äà ñå íàïðàâè, çà äà ñå äîêàæå ïðàâîòàòà íà Êðàëåâ äîë, íàñòîÿâà ñåãà èíèöèàòèâíèÿ êîìèòåò, â êîéòî ó÷àñòâàò âèäíè íàøè ó÷åíè. Ñúùåñòâóâàò ìíîãî äîâîäè, êîèòî äà çàùèòÿò òåçàòà íè, òâúðäè Öàíêî Æèâêîâ. Ñïîðåä íåãî íåèçïúëíåí äúëã íà áúëãàðñêèòå èñòîðèöè, íà Èíñòèòóòà ïî èñòîðèÿ êúì ÁÀÍ è íà ñàìàòà Àêàäåìèÿ å, ÷å ïîâå÷å îò 60 ãîäèíè íå ñà ïðåäïðèåëè íèùî, çà äà ïðîâåðÿò òàêà íàáúðçî ïðèåòèòå íåäîêàçàíè ôàêòè è äà ñëîæàò êðàé íà ëåãåíäàòà, ÷å Áàíñêî å ðîäíîòî ìÿñòî íà Ïàèñèé, íåïîòâúðäåíà äî ñåãà ñ íèùî, íî ïðîäúëæàâàùà äà ñå çàñòúïâà â ïóáëè÷íîòî ïðîñòðàíñòâî, â ñòàòèè è ó÷åáíèöè.

Æèòåëèòå íà Êðàëåâ äîë è öåëèÿ Ïåðíèøêè êðàé òðÿáâà äà áúäàò ãîðäè è ÷åñòèòè, ÷å ñà äàëè íà Áúëãàðèÿ òîÿ, êîéòî òðÿáâàøå äà ñå ÿâè ïî Áîæèÿ ïðîìèñúë è äà èçòðúãíå "îò êàíàðàòà íà ðîáñòâîòî æèâàòà âîäà íà íàðîäíàòà ñúâåñò", òâúðäè ïóáëèöèñòúò Æèâêîâ."


about bolgarski narodni pesni....

first two predania are about car aleksandar and car justinian...it is obvious from this that with term bolgar, they considered slavjani...i just wonder, what kind of bolgari were alexander the great and emperor justinian? any explanation?

dzinot also considered alexander the great, philip the macedonian and emperor justinina as bolgar.

the only logic from this is that, bolgarian is common term for slavs and bolgarian language-slavic language.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 9:57 AM 

Îòòóäà çà ïÿòü äíåé ìû äîñòèãëè Áîñíà-Ñàðàÿ 60...... Áîñíèè ïîâñþäó åñòü òàêæå ìíîãî áîëãàðñêèõ ìîíàñòûðåé.... Áîñíèè âñå ëþäè ãîâîðÿò ïî-áîëãàðñêè è åñëè êëÿíóòñÿ, òî, êðîìå èìåíè Ìåõìåòà, íè÷åãî ïî-òóðåöêè íå çíàþò, ïîýòîìó ãîâîðÿò: «Òàêîìè áîãà è âèðà Ìåõìåòñêàÿ», òî åñòü «Âîò òå áîã è âåðà Ìåõìåòîâà», è ò. ä.

http://www.network54.com/Forum/64595/post?messageid=1159377272

wow, in bosnia also people speaks bulgarian language and there are many bulgarian monastries...

common guys, its obvious what bulgarian ment...

u choose it for ur ethnic name, its ok...but its not ok to impose it to others on the bases what bulgarian ment in the past....

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 10:22 AM 

Ôðàíöóçèíúò Ëóè Æåäîåí ñúùî ïúòóâà èç áúëãàðñêèòå çåìè ïðåç 20-òå ãîäèíè íà ÕV²² â. "Òîé å ïðåêðàñíî îñâåäîìåí, ÷å åçèêúò íà áúëãàðèòå å åäèí îò ñëàâÿíñêèòå åçèöè, êàòî çíàåë ñðàâíèòåëíî äîáðå â êîè ñòðàíè ñå ãîâîðÿò òàêèâà åçèöè. Áëèçî äî Îäðèí ñïîðåä íåãî "ñâúðøâà âÿðàòà è ñëàâÿíñêèÿò èëè èëèðñêèÿò åçèê". "Òîçè åçèê, îòáåëÿçâà òîé, ñå ãîâîðè â ìíîãî ñèëíè öàðñòâà è ïî-ñïåöèàëíî â Èñòðèÿ, Äàëìàöèÿ, Õúðâàòñêî, Áîñíà, Ñúðáèÿ, Áúëãàðèÿ, Ìàêåäîíèÿ, Àëáàíèÿ, Ïîëøà, ×åõèÿ, Ìîñêîâèÿ, à ñúùî â Êîíñòàíòèíîïîë ïðè Ïîðòàòà íà ñóëòàíà, êúäåòî ïðèäâîðíèòå ñè ñëóæàò ñ íåãî íà äðàãî ñúðöå". Ïîñëåäíàòà ôðàçà íà Æåäîåí å ëþáîïèòíî ñâèäåòåëñòâî çà ïðîíèêâàíåòî íà ñëàâÿíñêèòå åçèöè âúâ âèñøèòå òóðñêè ó÷ðåæäåíèÿ è ñëóæáè" (Éîíîâ 1969: 73).

http://www.liternet.bg/publish11/nadka_nikolova/bylg_ezik.htm

intresting find,
french guy has traveled through "bulgarian lands" in 1620ies. he wrote that
language of bulgarians is spoken specially in istria, dalmatia, croatia, bosnia, serbia, bulgaria, macedonia, albania, poland, czech, moskovia.....

i guess where bulgarian is spoken people must be bulgarians

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login nitkov)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 10:25 AM 

Îñîáåí èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿâà èçêàçâàíåòî íà àðìåíåöà Ñèìîí Òáèð Ëåõàöè11, êîéòî ïúòåøåñòâà èç Áàëêàíèòå öåëè 12 ãîäèíè - îò 1608 äî 1620 ã. Òîé å ðîäåí â ñëàâÿíîåçè÷íà ñðåäà - íà ïîëóîñòðîâ Êðèì, ïî-êúñíî æèâåå â Ìîëäîâà è Ëâîâ è òîâà ïðåäïîëàãà äîáðî ïîçíàâàíå íà íÿêîè ñëàâÿíñêè åçèöè. Êîãàòî ïðåêîñÿâà Áîñíà, Ëåõàöè îáà÷å ñìÿòà, ÷å "Æèòåëèòå íà òàçè ñòðàíà... ãîâîðÿò ñàìî íà áúëãàðñêè. ...  Áîñíà âñè÷êè ãîâîðÿò áúëãàðñêè è êîãàòî òðÿáâà äà ñå çàêúëíàò â íåùî, îñâåí èìåòî íà Ìåõìåä íå çíàÿò íèùî äðóãî íà òóðñêè è çàòîâà êàçâàò "Òàêîìè áîãà è âèðà ìåõìåäñêà"12, ñèðå÷ "Åòî òè áîã è âÿðà ìîõàìåäàíñêà" (ÀðÏ 1976: 33-34). Òîâà íåãîâî òâúðäåíèå áè ìîãëî äà ñå òúëêóâà êàòî íåðàçãðàíè÷àâàíå íà ñðúáñêè è áúëãàðñêè, ñàìî ÷å çà ðàçëèêà îò ìíîçèíà åâðîïåéöè ïî-êúñíî Ëåõàöè îáåäèíÿâà ñðúáñêèÿ è áúëãàðñêè åçèê ïîä íàçâàíèåòî áúëãàðñêè, êîéòî ÿâíî ìó å ïî-ïîçíàò.

i already quoted lehici, its just this part that nis interesting which is comment of the author:

Òîâà íåãîâî òâúðäåíèå áè ìîãëî äà ñå òúëêóâà êàòî íåðàçãðàíè÷àâàíå íà ñðúáñêè è áúëãàðñêè, ñàìî ÷å çà ðàçëèêà îò ìíîçèíà åâðîïåéöè ïî-êúñíî Ëåõàöè îáåäèíÿâà ñðúáñêèÿ è áúëãàðñêè åçèê ïîä íàçâàíèåòî áúëãàðñêè, êîéòî ÿâíî ìó å ïî-ïîçíàò.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login krivolaki-hristakief)

Re: Makedonsko ime, nema da zagine

No score for this post
October 6 2006, 10:29 AM 

>>> common guys, its obvious what bulgarian ment...

i really want to know what bulgarian meant according to you ? And please stop with teh serbo-jugoslavo-sh*itisms about that !

>>> u choose it for ur ethnic name, its ok...but its not ok to impose it to others on the bases what bulgarian ment in the past....

Ok what is Donlija Missija ? What is Kutmichevica ? What is Zapadna Bulgarija ? Where is the "Macedonija" name in in it ?

Please note that i don't quote fench , russian or whatever else unknown people ...

I quote People from Donlija Missija, Kutmichevica, Zapadna Bulgarija ... they belived they are bulgarians , they belived the right name for teh place they live is Donlija Missija, Kutmichevica, Zapadna Bulgarija and NOT Macedonia , and the right name for thir people is Bulgarians and NOT macedonians !


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
 
< Previous Page 1 2 3 4 56 Next >
  Respond to this message   
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  
Find more forums on PoliticsCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement