<< Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  

the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

November 8 2006 at 12:50 PM
No score for this post
Anonymous  (Login besarab)

 
the new prime minister gruevski pronounced a very interesting idea .he wants the day of foundation of the bulgarian revolutionary organization BTMORO[later VMRO] to be promulgated as national hollyday in makedonia. nice and positive idea.but look the reaction of some ,makedonian prvoborci and patriots''

Ïðàçíèê âî ñëóæáà íà ãîëåìîáóãàðñêàòà èäå¼à

Ãðóïà ïðâîáîðöè è ïðåðîäáåíèöè

Íèå, ãðóïà áîðöè è ïðåðîäáåíèöè, ÷óâñòâóâàìå ïîòðåáà, íî è îáâðñêà, ¼àâíî äà ïðîòåñòèðàìå ïðîòèâ âàøèîò îáèä, çàëîóïîòðåáóâ༝è ãè âåðñêèòå ÷óâñòâà íà Ìàêåäîíöèòå è âàøàòà ïðåìèåðñêà ïîçèöè¼à, äà ãî îçàêîíèòå ïðåäëîãîò 23 íîåìâðè, äàòóìîò íà ôîðìèðàœåòî íà ÒÌÎÐÎ-ÂÌÐÎ, äà ñòàíå äðæàâåí ïðàçíèê êàêî Äåí íà ìàêåäîíñêàòà ðåâîëóöèîíåðíà áîðáà.

Ïðîòåñòèðàìå çàòîà øòî ñî òî¼ ïðåäëîã âèå ¼àâíî ñå ñòàâèâòå âî ñëóæáà íà ãîëåìîáóãàðñêàòà øîâèíèñòè÷êà ïîëèòèêà âî Ìàêåäîíè¼à. Âñóøíîñò, âèå ñî âàøèîò ïðåäëîã íàñ-Ìàêåäîíöèòå ñå îáèäóâàòå äà íå' âðàòèòå âî âðåìåòî íà âëàäååœåòî íà áóãàðñêàòà åãçàðõè¼à, êî¼à ñî ïîìîø è íà ÒÌÎÐÎ-ÂÌÐÎ æåñòîêî íàñòî¼óâàøå Ìàêåäîíöèòå åòíè÷êè äà ãè ðàçíåáèòè è ïîáóãàð÷è. Ïðèòîà, âèå è âàøèòå èñòîìèñëåíèöè âàøèîò ïðåäëîã ãî ïîòêðåïóâàòå ñî ñîñåìà íåòî÷íè, èçìèñëåíè è çëîíàìåðíè „èñòîðèñêè ôàêòè“. Âèå âåëèòå äåêà „íåìà ïîñåðèîçíà îðãàíèçàöè¼à êî¼à âî ïîñëåäíèòå 100, 150 èëè 200 ãîäèíè ñå áîðåëà íà òàêà îðãàíèçèðàí íà÷èí çà ñëîáîäàòà íà Ìàêåäîíè¼à“, îäíîñíî ñïîðåä Êîìèñè¼àòà çà óòâðäóâàœå ïðàçíèöè - „ÂÌÐÎ ïðåðàñíàëà âî íàöèîíàëíà, ïàòðèîòñêà è íàðîäíà îðãàíèçàöè¼à êî¼à ¼à çàïî÷íàëà áîðáàòà çà ñàìîñòî¼íîñò íà Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à“.

Äåêà çáîðóâàòå êàêî àíòèìàêåäîíöè è êàêî ãëàñíîãîâîðíèöè íà ãîëåìîáóãàðñêàòà øîâèíèñòè÷êà ïîëèòèêà ìîæå äà ñå âèäè ñîñåìà ¼àñíî îä áðî¼íèòå, ê༠íàñ îäàìíà îá¼àâåíè, ëè÷íè èñêàæóâàœà íà íà¼èñòàêíàòè ðàêîâîäèòåëè íà ÒÌÎÐÎ-ÂÌÐÎ. Êîëêó çà ïîòñåòóâàœå, å âè ñïîìíåìå ñàìî íåêîëêó.

Íà ïðèìåð, Òîäîð Àëåêñàíäðîâ è ãåíåðàëîò À. Ïðîòîãåðîâ, âî íèâíèîò „Ìåìîàð“ óïàòåí äî ïðåòñåäàòåëîò íà Ïàðèñêàòà ìèðîâíà êîíôåðåíöè¼à, çà èñòèîò ïðîáëåì íàïèøàà: „Ïðîòèâ íåïðàâäàòà èçâðøåíà âî Áåðëèí (çíà÷è ïðîòèâ Ñàíñòåôàíñêà Áóãàðè¼à, í.ç.), ìàêåäîíñêîòî íàñåëåíèå ãî èçðàçè ñâîåòî íåãîäóâàœå... Êî¼à áåøå ðàêîâîäíàòà èäå¼à íà âîñòàíàòèîò íàðîä? Ñå ðàçáèðà äåêà äëàáîêèòå íàöèîíàëíè ÷óâñòâà ãî âëå÷åà êîí äðæàâíî îáåäèíóâàœå ñî Áóãàðè¼à, íî ãîð÷ëèâîòî èñêóñòâî è ãîëåìèòå ðèçèöè ïîâðçàíè ñî ðåàëèçèðàœåòî íà òàà íàðîäíà ìå÷òà ãî óáåäè¼à íàñåëåíèåòî äà ñå ñòðåìè êîí åäíà ïîëåñíî äîñòàïíà öåë - äà ñå ïðèíóäè Òóðöè¼à äà èì äàäå àâòîíîìíè ïðàâà íà Ìàêåäîíè¼à è íà Îäðèíñêî...“. Ïîòîà, âî Ïðîòîêîëîò óñâîåí íà Âòîðèîò îêðóæåí êîíãðåñ íà ÒÌÎÐÎ, îäðæàí âî àâãóñò 1905 ãîäèíà âî Ñîëóí áèëå âíåñåíè è ñëåäíèâå çàêëó÷îöè: „È áóãàðñêèîò åëåìåíò âî Ìàêåäîíè¼à å ïðîãîëòàí îä Åãçàðõè¼àòà, çàâèñåí å îä íåà âî ñåêî¼ ïîãëåä: öðêâèòå, ó÷èëèøòàòà, îïøòèíèòå è ó÷èëèøíèòå îäáîðè, ñå ñå' òîà åãçàðõèñêè èíñòèòóöèè... Âëè¼àíèåòî íà Åãçàðõè¼àòà íàä Áóãàðèòå âî Ìàêåäîíè¼à å öåëîñíî... Íèå ìèñëèìå è ðàáîòèìå êàêî åãçàðõèñêè ïëàòåíè àãåíòè. Òîà ñàìî íèå íå ìîæåìå äà ãî âèäèìå, íî òîà èì å íåñîìíåíî ¼àñíî íà ñòðàíöèòå“. Øòî ñå îäíåñóâà äî ñóøòèíàòà íà „öåëîñíàòà ïîëèòè÷êà àâòîíîìè¼à íà Ìàêåäîíè¼à“, ò.å. íà „ïîëèòè÷êèîò ñåïàðàòèçàì“, åâå êàêî ãî îá¼àñíèëå íåãîâèòå ïðîòàãîíèñòè: „... Ñïîðåä òîà, ìíîçèíñêîòî ìàêåäîíñêî íàñåëåíèå áèëî è å áèäå áóãàðñêî. Ìåƒóòîà, òî÷íî êàêî òàêâî ñàêà äà èìà ñâî¼à ñëîáîäà, ïîëèòè÷êè äà áèäå îðãàíèçèðàíî âî åäíà àâòíîìíà îáëàñò, îääåëåíà îä áóãàðñêîòî êíåæåâñòâî. Òàêâà å äîêòðèíàòà íà ïîëèòè÷êèîò ñåïàðàòèçàì...“.

å ãî ñïîìíåìå óøòå è êàæóâàœåòî íà îð÷å Ïåòðîâ. Òî¼ âåëè: „Îòêàêî ïðèìèâìå 4.043 ïóøêè, ñå ïðåêðàòè ïðèìàœåòî íà ïóøêèòå, çàøòî ñå ðàñèïàâìå ñî âëàäàòà... Ñòîèëîâ, òîãàøåí ïðåòñåäàòåë íà áóãàðñêàòà âëàäà íàîƒàøå äåêà íå òðåáà âî Îäðèíñêî äà êðåâàìå ðåâîëóöè¼à, çà äà íå ïîñòðàäà òàìó áóãàðñêèîò åëåìåíò“.

Ïîñåáíî ñàêàìå, ãîñïîäèíå Ãðóåâñêè, äà âå ïîòñåòèìå äåêà âî èñòî âðåìå äîäåêà Ìàêåäîíöèòå åãçàðõèñòè, ïàòðè¼àðøèñòè, èäåîëîøêè æåñòîêî ïîäåëåíè è ñïðîòèâñòàâåíè, áåçìèëîñíî ñå óáèâàëå ìåƒóñåáå, ïðàêòèêóâà¼è ¼à ñâî¼àòà „ðåâîëóöèîíåðíà“ èäåîëîãè¼à çà „èñïðàâàœå íà íåïðàâäèòå íà Áåðëèíñêèîò êîíãðåñ“, âî Ìàêåäîíè¼à ìíîãó àêòèâíî äå¼ñòâóâàëå áðî¼íè Ìàêåäîíöè íååãçàðõèñòè è íåïàòðè¼àðøèñòè, íàöèîíàëíî ñîñåìà ñâåñíè, Ìàêåäîíöè êîè èì ñå ñïðîòèâñòàâóâàëå íà àâàíòóðèñòè÷êèòå íàìåðè íà Ìàêåäîíöèòå åãçàðõèñòè è ïàòðè¼àðøèñòè äà ¼à óðèâààò Îòîìàíñêàòà Èìïåðè¼à è íà òî¼ íà÷èí äà ñå ïîèãðóâààò ñî ñóäáèíàòà íà ìàêåäîíñêèîò íàðîä. È òèå Ìàêåäîíöè áèëå çà îáåäèíóâàœå íà Ìàêåäîíè¼à, íî íà åäåí ìíîãó ðàçóìåí, äàëåêóãëåä è ðåàëåí íà÷èí ïðèôàòëèâ è çà Òóðöè¼à, íà íà÷èí êî¼ îâîçìîæóâàë ïðèçíàâàœå íà Ìàêåäîíöèòå êàêî ïîñåáåí íàöèîíàëåí åíòèòåò è îòâîðàœå ó÷èëèøòà íà ìàêåäîíñêè ¼àçèê, ò.å. ðåàëèçàöè¼à íà ìàêåäîíñêàòà íàöèîíàëíà ïðåðîäáà. Íà¼àêòèâíè âî îâî¼ ïîãëåä áèëå Ìàêåäîíöèòå çäðóæåíè âî Ìàêåäîíñêîòî ëèòåðàòóðíî äðóãàðñòâî âî Ïåòðîãðàä íà ÷åëî ñî íàøèîò ïðâ ïðåðîäáåíèê è îñíîâîïîëîæíèê íà ìàêåäîíñêèîò ëèòåðàòóðåí ¼àçèê, Êðñòå Ìèñèðêîâ. Íî, çà æàë, ñèòå òèå áèëå æåñòîêî ïðîãîíóâàíè è ïðèñèëåíè äà äå¼ñòâóâààò íàäâîð îä ñâî¼àòà òàòêîâèíà.
hahah whats going on-now vmro is not a part of ,,makedonian history'' a filip?????????


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AuthorReply
Anonymous
(Login besarab)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 8 2006, 12:52 PM and here is the new foreign minister-milososki with flowers on the grave of great bulgarian poet and goce delcevs fellow PEIO IAVOROV
looks like we really have common history a filip

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login besarab)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 8 2006, 12:56 PM 

let me just mention that in sunday the bulgarian president parvanov was welcomed in strumica by many strumica citizens rising bulgarian flags and placards ,, parvanov -YOU ARE OUR PRESIDENT''
ok ok just a little more patience:)

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 8 2006, 2:12 PM 

Filipe , a imash li idea koi sa tea Група првоборци и преродбеници ?!?!?

Ako se oste sa zivi , pa i pismo mogat da pishat , to toa znachi deka "makedonskite" prerodbenici sa od 1945 kako i nie tuka kazvame ... ne moze Prlicev , Miladinovi i t.n. da ziveat po 200 godini , ili ne e taka ?

Shto mislish po vaprosa ?


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 8 2006, 3:15 PM 

Íà Ïå¼î £àâîðîâ íèøòî íå ìó ôàëè. Òî¼ ñå èçó÷óâà âî ìàêåäîíñêèòå ó÷èëèøòà, è Åëèí Ïåëèí è óøòå íåêîëêó äðóãè èìàøå. Òî¼ íå áèë øîâèíèñò êàêî âàñ.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 8 2006, 3:20 PM 

øîâèíèñòè , Ôèëèïå , ùå âèêàø íà òåçè äåòî ñà ïèñàëè òîâà ïèñìî ... Òåçè äåòî íå èñêàò äà ïðàçíóâàò äåí íà ÂÌÐÎ , òîâà ñà ÷èñòà ïðîáà ØÎÂÈÍÈÑÒÈ ! ÌÀÊÅÄÎÍÈÑÒÈ-ØÎÂÈÍÈÑÒÈ ! Çàêúðìåíè ñ øîâèíèñòêî ìëÿêî îò Áåëãðàä ...

ßâîðîâ ñå ó÷èë â ìàêåäîíñêî ó÷èëèùå ?!?!?!
Îò êúäå ïúê ãî èçìèñëè òîâà áå ????


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Shumen)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 8 2006, 4:17 PM 

predpolagam 4e ima predvid 4e se izu4ava v tiahnite u4ilisha (moge bi taino il go pishat makedonets - ne znam filip da kaje)

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 8 2006, 4:41 PM 

Ïå¼î £àâîðîâ ñå èçó÷óâà âî Ìàêåäîíñêèòå ó÷èëèøòà

çíà÷è

Äåöàòà âî Ìàêåäîíè¼à ó÷àò çà Ïå¼î £àâîðîâ

Ðàçáèðàëå îíè Ìàêåäîíñêè. Ðàçáèðàò òèêâè âàðåíè.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Shumen)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 8 2006, 4:42 PM 

e ne gi sadi taka surovo prosto polzvai malko po literaturen ezik
to vseki e 4uval kak se podkarvat ovtsete po selata ama vuv forum da ti govoriat taka e malko striaskashto filipe

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Shumen)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 8 2006, 4:43 PM 

a kakwo u4at detsta v macedonia za peio iavorov ako ne e taina de?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 8 2006, 4:50 PM 

Ucat pesni od Javorov. Ucat deka covekot si bil Bugarin i ne bil sovinist.


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login besarab)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 8 2006, 4:53 PM 

kakvo u4at decata za iavorov ha
vuv vseki slucai ne mu ucat spomenite kudeto podrobno e opisal za zverstvata,ubiistvata i iznasilvanijata izvursheni ot sandanski. za suzalenie tozi gamen e priet za geroi i u nas vupreki che zavurshva neshtastnija si zivot kato tursko mekere-kato pasha v mladoturskata armija.
NO NE ZATOVA E DUMATA SEGA.OSNOVNIAT VUPROS E IMA LI ILI NEMA PROMQNA V MAKEDONSKATA POLITIKA NA NEPRIZNAVANE NA OBSHTATA NI ISTORIJA.STRUVA MI SE CHE IMA I TAZI PROMQNA ZAPOCHNA OSHTE OT VREME NA STAROTO PRAVITELSTVO,KOGATO EX PREMIERUT BUCKOVSKI PREDLOZI DA SE PRAZNUVA ZAEDNO ILINDEN.PRODULZAVA I SEGA S NOVITE IZQVLENIJA NA GRUEVSKI I MILOSOVSKI.TOVA RAZBIRA SE FILIP NEMA DA GO KOMENTIRA ..... TOI KOMENTIRA SAMO KAKVOTO MU E UDOBNO.AMA INACHE SI STRADA.....AMA KAKVO DA NAPRAVIM?????

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Shumen)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 8 2006, 4:54 PM 

e pone za edin bulgarin da ne govoriat zle u vas
sigurno e 4ast ot doktrinata "vsi4ki bulgari sa loshi..vsi4ki bez edin" taka de da ne bie na o4i 4e ina4e shte po4nat horata da pitat "e pa 4ak si4kite bulgari sa loshi" i shte im se otgovaria "ne be ima edin - peio iavorov"
a kam politi4eskite mu vuzgledi da sa dobavili va****e u4eni slu4aino 4e e prisnzaval makedonska natsia ili 4e e govorel osven bulgarski primerno ruski angliiski i makedonski ..ei takiva raboti da mi kajesh ako ne te zatrudniava

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 8 2006, 5:03 PM 

Ne e samo Javorov sto ja priznaval Makedonskata nacija. Ima mnogu Bugari sto ja priznavale i ima mnogu sto uste ja priznavat.

Ama ima i mnogu drtavi kako vas sto vikat: gledam, ne gledam, slusam ne slusam. I ete: nema makedonci.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 8 2006, 5:10 PM 

Nitu makedonskata politika se promenila, nitu ke se promeni.

Bucko vistina se lizna da kaze edna glupost, demek mozelo zaedno so Bugarite da go slavime Ilinden.

I sto se sluci. Od pretsedatel na najgolemata partija stana nisto.

Prvo partijata mu gi izgubi izborite katastrofalno. Do sega ne se pamti tolku katastrofalno da izgubat. Ne osvoija ni 14% od glasovite.

Vcera i od pretsedatel go smenija. Go zameni edno 30 godisno devojce. Od 500 delegati, 458 glasaa za nea.

Ne mu se samo toj grev. Napravi toj i drugi gluposti, ama ovaa site gi nadmina.

Ljupco Georgievski zede bugarsko drzavjanstvo. Ne oti mu treba, tuku za koga ke pocnat da go gonat za korupcija vo Makedonija, da ima kade da prebega, da ne go stavat vo zatvor.

I negovata partija katastrofalno izgubi. Nema vrska sto formalno izbraa drug presedatel (pretsedatelka). Sega najjakata partiska kletka od Gjorce Petrov im se otcepi, a i nekolku drugi najavija da im izbegat.

Makedonija digna glava, i nema veke da ja vedne pred nikoj. Pred vas najmalku.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login besarab)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 8 2006, 5:37 PM 

a be filip budala s budala-kakva makedonska nacia e priznal iavorov be-tova li vi ucat v uciliste

quote-,,peio iavorov--biography of goce delcev''
Íèé òðÿáà äà ïî÷íåì – ñìÿòàøå òîé – ñ íàïàäåíèÿ îò ñòðàíà íà ÷åòèòå âúðõó àñêåðñêè îòäåëåíèÿ è ñ àòåíòàòè îò ñòðàíà íà ðåøèòåëíè ìîìöè ïî æåëåçîïúòíè ëèíèè, ñúùî è ïî äúðæàâíè ó÷ðåæäåíèÿ. È äà ïðîäúëæèì òàêà, íî âñÿêîãà äàëå÷å îò áúëãàðñêîòî íàñåëåíèå, êîåòî íå òðÿáà äà èçëàãàìå íà òóðñêè ïðåñëåäâàíèÿ è æåñòîêîñòè. Áúëãàðèòå â Ìàêåäîíèÿ íîñÿò ïî÷òè ñàìè âúðõó ãúðáà ñè òîâàðà íà ðåâîëþöèÿòà – è òå ñà íóæíè, çà äà ñå ïðîäúëæè áîðáàòà íè, äîêàòî ïîñòèãíåì êðàéíàòà ñè öåë.Ãîöå Äåë÷åâ - Áèîãðàôèÿ îò Ïåéî ßâîðîâ
Ãîöå â Ùèï, Áàíñêî

Ðåâîëþöèîííàòà ïðîïîâåä íàìåðè ãîòîâà ïî÷âà ñðåä ìàêåäîíñêèòå áúëãàðè; íåùî ïîâå÷å, òÿ óäîâëåòâîðÿâàøå ïðîñòî åäíî èçèñêâàíå íà âðåìåòî. Ñúáèòèÿòà ïðåç ïîñëåäíèòå äåñåòèëåòèÿ áÿõà óïðàæíèëè åñòåñòâåíîòî ñè âëèÿíèå âúðõó ìàñàòà è ïðîöåñà íà «ñúáóæäàíåòî» áåøå îò ñàìî ñåáå ñè çàâúðøåí

ima oshte mnogo i mnogo-zasto lazes be mekere

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login besarab)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 8 2006, 5:39 PM 

zasrami se filipe -ne e hubavo tova deto pravis-lazata i izmamata sa zabraneni i ot horata i ot boga

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login krivolaki-hristakief)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 8 2006, 6:09 PM 

Nitu makedonskata politika se promenila, nitu ke se promeni.

Zalko bre, Filipe ... mnogo zalko ako e taka ...

ako e taka jaz predpochitam da gi imam za sosed divacite albanci, shiptari
pred vakvi tikvi kao tebe i site drugi zalki makedonisti ...

Ne me razbiraj pogreshno ! Jaz ne sum protiv makedoncite !
Jaz sum protiv MAKEDONISTITE !

Protiv vakvi luge kao dementirania starec partizan komunist
koj go e pishuval ova pismo od prerodbenicite makedonci po gore ...

No i pokrai toa, toa starec i e naiasno so mnogu raboti ot istoriata hehehe ))

Razberi vo bulgaria ima mnogo makedonci , ama samo edna shepa sa
kao tebe makedonisti . Zashto ova gore deka besarab go pishuva
za lazata i izmamata ... Toa e harakteristika na MAKEDONISTITE ,
ne na makedoncite !

Isto kako i zlobata i omrazata . Zatoa i OMO ne mogat
da gi saberat i 5000 choveka za partijata si ,
zashto nema tolkova luge koi shto mraziat
i zlobejat kon Bulgarija !

A more da behte po umni ... Bidete si makedonci ama ne so
toja anti-bulgarizm be ! Ako ne beshe politikata na
OMO anti-bulgarska i bulgaromrazka
moreee ... ,
ne 5000 ami 500 000 podpisi steha da soberat !

Ama taka e , koj e trugnal so zloba i omraza ,
i toj istoto e poluchil vo zamena !

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 8 2006, 6:16 PM 

Niti Makedonskata politika e protiv Bugarija,

Niti Makedoncite ja mrazat Bugarija i Bugarite.

Nie samo sakame da ne ostavite na mira i da ne ne zakacate veke.

Mnogu pakosti ste ni napravile do sega. Od vas e Makedonija podelena. Od vaseto kalpavo mesanje. Od vaseto razbuvtaj-razbuvtaj, pa pobegni i ostavi gi Makedoncite da go krkaat stapot.

Ama sto bilo, bilo. Sega ostavete ne na mira. 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 8 2006, 7:07 PM 

Zdravo Fili

Tova deto go uchat decata e interesno

A Dimitar Talev uchat li go vo uchilishtata ili e oshte zabranen?

Seriozno pitam!

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 8 2006, 7:16 PM 

E Dimitar Talev ne go ucat. Barem jas ne sum go ucel, i ne sum cul da go ucat.

Vo vtori klas gimnazija, vo ramkite na predmetot Makedonski jazik, se izucuva komparativna Slavistika, i togas se ucat osnovite na site slovenski jazici, megu niv i Bugarskiot.

Se ucat otprilika desettina bugarski avtori.

Se ucat i avtori Makedonci sto pisuvale na Bugarski, kako Vapcarov, na primer.

Aj sega ti kazi mi koi Makedonski avtori se ucat vo Bugarija.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 8 2006, 7:44 PM 

E ne znam tochno na koi vikash makedonski. kaji nekoi i shte ti kaja dali sam gi uchil. vapcarov - da. daje mnogo go haresvam

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 8 2006, 7:48 PM 

Talev se uchi sas sigurnost. Az kato beh uchenik ne go prochetoh, chetoh go po kasno, mnogo e dobar i kato still i opisanie, procheti ako ti padne neshto. Iilinden naprimer

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 8 2006, 8:11 PM 

Makedonski pisateli se tie sto pisuvat na Makedonski: Slavko Janevski, Petre Andreevski, Vidoe Podgorec, Meto Jovanovski...

Eve ti link nakaj pocetokot na "Pirej", eden od najubavite makedonski romani:

http://mk.wikibooks.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%98_-_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5_%D0%9C._%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8

Ova e samo pocetokot na romanot.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login besarab)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 9 2006, 10:15 AM 

e ne promeniaite temat ana razgovora sega..koi makedonski pisateli se izuchavat v bulgarskite uchilishta--- ami izuchava se IVAN VAZOV patrirahut na nasata literatura chiito koreni sa ot makedonia,izuchavat se smirnenski i vapcarov, idrugi bulgarski patrioti i intelectualci ot makedonia.
no ne za tova govorim sega...
kogato edin premier predlaga da se chestva ilinden zaedno ,kogato drug predlaga denqt na osnovavane na BTMORO da stane nacionalen praznik v mk,kogato treti podnasia cvetia na groba na golemia bulgarski nacionalist i poet iavorov---- tova spored filip ne e promiana v politikata??
da ne govorim za takiva bezprecedentni i nemisllimi do skoro neshta kato vuzstanoviavane na bulgarski voenni grobishta v makedonia ili posrestaneto na bulgarski prezident v strumica ot mestni grazdani razviavashti BULGARSKI ZNAMEMA
kakvo trqbva da se sluchi za da priznae filip che promiana ima. makar i s ,,malko'' zakusnenie THE WIND OF CHANGE idva i v makedonia ...... ili pone purviat mu poluh

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 9 2006, 10:50 AM 

Ama besarabe ...

ne moga da razbera zashto ne iskat da Praznuvat Ilinden s nas ?
Nima 50% ot vojvodite na VMRO da ne sa rodom ot razni mesta v Stara Bulgaria ?
Primeri kolkoto iskash :

Tane Nikolov e ot Haskovo ,
Hristo Chernopeev e ot Dermanci , Severna Bulgaria,
Pejo Javorov e ot Chirpan
Marko Lerinski (purviot voenen istruktor na VMRO) e ot Kotel ,
Krste Asenov , legendarniot Kukushki vojvoda e ot Sliven ...

i taka natatuk , i taka natatuk ...

Nima niama edna kamara hora ot na****e kraishta koito sa
se borili za brata rob v makedonija bezkoristno i ne sa
prolivali kruvta si za svobodata mu ???

I kakvo ? Spored Filip izliza deka nie sega niamame pravo da praznuvame
teja heroi zaedno , taka li ???

Ti ne vizdash li che v tova pismo po gore izobshto ne iskat da slaviat VMRO
kato tehni geroi ... che opredeliat VMRO kato "veliko-bugarska ideja",
a ne im li e jasno che ako otrichat VMRO vse edno otrichat sami sebe si ???

Bez VMRO te niamat nishto be !

ama taka e s tova pusto tursene na "posebniot identitet" , s taja pusta "antichnost"...
Aleksandar im e po mil heroj ot site muchenici ot Ilinden ... Izrodena rabota ...


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login besarab)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 9 2006, 11:02 AM 

i da iskat i da ne iskat nie ilinden si go praznuvame s tiah ili bez tiah.osven tova vuzstanieto e proklamirano kato ILINDENSKO-PREOBRAZENSKO a ne samo kato ilindensko kakto te go slaviat.samozertvata na bulgarite ot odrinska trakija i strandza ne e po malka ot samozertvata na bulgarite v makedonia.no kakto ti kazvash falsifikaciit ena istorijaa pri teh sa nacin na zivot.nisto novo.
mezdu drugoto tova idiotsko pismo VURSHI OGROMNA USLUGA NA BULGARIA.NE MALKO MAKEDONCI I PODDRUZNICI NA VMRO SHTE VIDQT SEGA KAK NIAKOI ,,PRVOBORCI'' I POKLONNICI NA SEVERNIJA SUSED TULKUVAT ISTORIJATA.TOVA E DOBRE
DA POPITAME FILIP -SMIATA LI CHE TAZI IDEIA E V USLUGA NA VELIKOBULGARSKIA SHOVINIZAM///?????

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login krivolaki-hristakief)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 9 2006, 12:28 PM 

Aj kato stana zbor za pisateli ...

Za Ivan Vazov se znae deka ediniat mu dedo e ot Kukushko mislia , preselnik v Sopot ...

Ama ima i oshte edin deto ima v potekloto si makedonska kruv
i to ne koj da e ami Petko Rachev Slavejkov - dedo mu e Racho Chehlarija ot Bansko ...


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 9 2006, 2:39 PM 

besarabe , "THE WIND OF CHANGE" zaduva vurlo silno kraj vardaro maj , a ?

eto viz shto stava vo den vtori vo makedonskite medii :

http://utrinskivesnik.com.mk/?ItemID=8746C9F4155C664098131BF0E2B5391C

На 23 oктомври - прослава на нашите заблуди!?

Иван Тошевски, Скопје

Предлогот на Владата да го прославуваме 23 oктомври како Ден на македонската револуционерна борба воопшто не е в ред. Очигледно, или предлагачите не ги знаеле историските факти или намерно се запоставувале. Да видиме за какви факти станува збор.

Најпрвин, точно е дека на споменатиот ден во Солун се состанаа една група образовани луѓе и трговци од разни краишта на Македонија. Се согласија да создадат револуционерна организација со цел да ја отстранат османлиската власт. Се избра Централен комитет, а потоа се усвои и Устав во кој беа утврдени целите на организацијата.

Меѓутоа, точно е и тоа дека тие ја именуваа организацијата Бугарско-македоно-одрински револуционерни комитети. Потоа уште два пати го сменија името. Еднаш се нарекуваше Тајна македоно-одринска револуционерна организација (ТМРО), така се викаше пред и по Илинденското востание, а по вториот пат Внатрешна македоно-одринска револуционерна организација (ВМРО).

Сепак, еден суштински дел од имињата си остана цело време: "македоно-одринска". Тоа јасно укажуваше дека организацијата ќе се бори за ослободување две територии: Македонија и Одринско (Тракија) и токму ваквиот нејзин пристап ја обележуваше нејзината единствена определба. И во Уставот на организацијата стоеше дека нејзина задача е "да ги обедини во едно цело сите недоволни елементи во Македонија и Одринско за извојување преку револуција политичка автономија".

Познато е дека ваквата политика ја водеа и властите во Бугарија. И тие на разни начини правеа се' што можат Македонија и Одринско да станат автономни, потоа да и' се приклучат на Бугарија и така да се обнови Санстефанска Бугарија, која Русија ја создаде по војната со Турција, а беше растурена на Берлинскиот конгрес во 1878 година. И токму оваа бугарска политика доведе до мошне тесна соработка со ТМОРО, ако не и нејзино создавање. Тоа главно се водеше преку Врховниот комитет во Софија.

Без да се навлегува во подробности, важно е да не се запоставува фактот во врска со Илинденското востание во Македонија и Одринско. Имено, извесно време пред востанието претседател на ТМОРО стана Бугаринот Иван Гарванов, инаку близок соработник на Врховниот комитет. Тој нареди кога да почне востанието, без оглед на тоа што некои војводи му се спротивставија, пред се', поради недоволната подготвеност во Македонија и Одринско да се војува со турската војска.

Инаку, би требало да се знае суштинската определба на оваа револуционерна организација: таа не признаваше дека постои македонски народ, не го признаваше македонскиот јазик и беше против некои настојувања да се создаде самостојна македонска православна црква. Сето ова сосема јасно укажува дека прославата на 23 октомври би била прослава на една од нашите заблуди.


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 9 2006, 3:06 PM 

Èíàêó, áè òðåáàëî äà ñå çíàå ñóøòèíñêàòà îïðåäåëáà íà îâàà ðåâîëóöèîíåðíà îðãàíèçàöè¼à: òàà íå ïðèçíàâàøå äåêà ïîñòîè ìàêåäîíñêè íàðîä, íå ãî ïðèçíàâàøå ìàêåäîíñêèîò ¼àçèê è áåøå ïðîòèâ íåêîè íàñòî¼óâàœà äà ñå ñîçäàäå ñàìîñòî¼íà ìàêåäîíñêà ïðàâîñëàâíà öðêâà.
Ñåòî îâà ñîñåìà ¼àñíî óêàæóâà äåêà ïðîñëàâàòà íà 23 îêòîìâðè áè áèëà ïðîñëàâà íà åäíà îä íàøèòå ÇÀÁËÓÄÈ

ÀÉ ÑÒÈÃÀ ÁÅ ! ÇÍÀ×È ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÍÈÒÅ ÁÎÐÁÈ Â ÌÀÊÅÄÎÍÈß ÏÎÄ ÐÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎÒÎ ÍÀ ÂÌÐÎ ÑÀ ÁÈËÈ ÇÀÁËÓÄÈ !?! È ÕÈËßÄÈÒÅ ÆÅÐÒÂÈ ÈËÈÍÄÅÍÖÈ ÑÀ ÁÈËÈ ÇÀÁËÓÄÅÍÈ!! ÊÎÉ ÌÀËÎÓÌÍÈÊ ß Å ÏÈÑÀË ÒÎß ÏÐÎÑÒÎÒÈß? ÒÎÂÀ ÍÀÄÌÈÍÀÂÀ

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 9 2006, 3:20 PM 

njakoj podoben na toja dementiran starec partizan
kojto e pisal i purvata statija ot vchera

e kak da gi ostavish na mira , hubavo Filip njama da go zakacham ,
ama takiva idioti kato toja deto e pisal taja statija ili puk onaja ot vchera
kak da go ostavish na mira , ajde kazi mi ???


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 9 2006, 3:59 PM 

E kvo da go zakachash Filip, da ne bi toi da go e pisal ?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 9 2006, 4:05 PM 

e ne go e pisal toj ... opazil bog ...
ama iska na mira da gi ostavim .
Na drago srce shte go ostavia na mira,
stiga da gleda realno na neshtata ...
nito iskam bulgarin da go pravija ,
nito nehsto podobno .
E kazi mi kak da gi ostavish kato
gledash kakvi prostotii pishat iz
tiahnite medii ???

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 9 2006, 5:05 PM 

E ARNO, SHTOM NEMA DA GO BUGARIME, DA GO POZDRAVIME


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 9 2006, 5:06 PM 


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 9 2006, 5:10 PM 

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login krivolaki-hristakief)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 9 2006, 6:17 PM 

Deyo , deyo ... aj kato sme trugnali da vadim zabavni
chetiva ot makedonskite medii da pusna i oshte edno .
Teja hora imam chuvstvoto che samo chakat za naj-malkia povod
za da izbulvat tonove pomija srushtu bulgaria ...
i se chudijat zashto ne im vurvi ni ikonomika , ni nishto
Ami te samo s kljuki , spletni i prostotii se zanimavat be !

Ajde eto oshte edin lumpeniziran "kosmopolit"

Балканско тормозење

„Тоже“, драги мои Бугари, немојте со тие балкански финти: плативме глоба на султанот и сега можеме до бескрај да ги малтретираме поданиците, туку кога веќе ве примаат по салоните европејски: удостоите се и приберете се. Македонците се народ од чие потекло се најголем број припадници на вашите политички и уметнички елити

Видовме како една од членките на ЕУ, Бугарија ги разбира обврските околу човековите права и пресудите од Стразбур. Тоа го презентира во изјава министерот за надворешни работи на Бугарија. Методот што го примени за логицирање се нарекува ТУТА-БУГАРИН апроуч.Тој се состои во типично балканска беспризорна логика: Ќе ги зае...ме Европејциве и Македонциве и ќе си тераме по свое, ќе ги малтретираме малцинствата на балканските држави што не се членки на ЕУ. Значи за него Бугарија платила казна (глоба) по пресуда од Стразбур за одбивање регистрација на партијата Омо Илинден на Македонците од Бугарија и со тоа ги „исполнила“ обврските!? И сега терај понатаму по свое. Теоретски Бугарија пак може да постапи исто, пак ќе се плати „глоба“ и така пак и пак до бескрај. Тоа е така само во затворен балкански ум и провинциска ароганција.

Пресудите на Судот во Стразбур за Бугарија не се „плаќање глоба“, менталитет на насилен и мазохистички Балканец, туку урнек за регулирање на состојбите во областа. Тие создаваат преседан и сугерираат промени како на легислативен план - промена на закони, така и промени во судската практика.

Така на пример, во случајот Начова против Бугарија, во кој Бугарија е тужена од сопругата на бугарскиот Ром, кого бугарската полиција го утепала при обидот да го уапси, Судот во Стразбур ја осудил Бугарија не само да плати глоба, туку да го промени законот за полиција со обврска министерот за полиција обврзно, екс-официо да спроведе истрага за околностите на убиствата кога жртви се припадници на традиционално дискриминирани малцинства. Дополнително, значењето на оваа пресуда не се однесува само на Бугарија, како земја која е осудена, туку има значење на преседан и за Македонија, на пример. И кај нас согласно овој пресуден случај, доколку се работи за смрт при апсење или слично од полицијата, на припадници на малцинства кои биле традиционално во неповолна положба, министерот мора да спроведе истрага (а нема опција да проценува дали ќе спроведе или не). Пресудите имаа пошироко, општо значење во аналогни ситуации во земјите-кандидати и членки на ЕУ.

Значи, драги Бугари, пресудата за регистрацијата на ОМО Илинден не е пресуда со значење „да се плати глоба“, туку „беспоговорно“ да се променат процедурите и практиката со која се репресира слободата на здружување. Дополнително кога се работи за културната различност, слободата на здружување е фундаментален инструмент на искажување на истата. Вредност која Европа ја штити, а не се срами од нејзиното постоење.

„Тоже“, драги мои Бугари, немојте со тие балкански финти: плативме глоба на султанот и сега можеме до бескрај да ги малтретираме поданиците, туку кога веќе ве примаат по салоните европејски: удостоите се и приберете се. Македонците се народ од чие потекло се најголем број припадници на вашите политички и уметнички елити. Затоа заслужуваме посебен третман и благодарност, а не ваква „беспризорност“.

..........

Нема спас од и за нив.

Љубомир Д.Фрчкоски 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 9 2006, 6:24 PM 

Njakoj da ima chustvoto che tova go e pisal ne toja frckovski ,
a nashia druze Filip ?
Mnogo ednakvo misliat dvamata ,
pone taka mi se struva

ej tuka malko analiz na tvorbata na gospodina Frckovski :

"Ìàêåäîíöèòå ñå íàðîä îä ÷èå ïîòåêëî ñå íà¼ãîëåì áðî¼ ïðèïàäíèöè íà
âàøèòå ïîëèòè÷êè è óìåòíè÷êè åëèòè. Çàòîà çàñëóæóâàìå ïîñåáåí òðåòìàí è
áëàãîäàðíîñò, à íå âàêâà „áåñïðèçîðíîñò“."

àêî âúïðîñíèòå ïðèïàäíèöè è óìåòíèöè ñå áÿõà äåêëàðèðàëè êàòî íåùî ðàçëè÷íî
îò áúëãàðè, ïðîñòî ùÿõìå äà èì ïîñî÷èì ïúòÿ îáðàòíî êúì ñðúáñêèÿ õàéìàòëàíä....
íî òå áÿõà áúëãàðñêè ïàòðèîòè îò Ìàêåäîíèÿ è íîðìàëíî áÿõà ïðèåòè ñ îòâîðåíè
îáÿòèÿ â ñâîÿòà åòíè÷åñêà ðîäèíà....
äåáà è àðîãàíòíîòî ìàêåäîíñêî êîïåëå äåáà...

"Çíà÷è, äðàãè Áóãàðè, ïðåñóäàòà çà ðåãèñòðàöè¼àòà íà ÎÌÎ Èëèíäåí íå å ïðåñóäà
ñî çíà÷åœå „äà ñå ïëàòè ãëîáà“, òóêó „áåñïîãîâîðíî“ äà ñå ïðîìåíàò ïðîöåäóðèòå
è ïðàêòèêàòà ñî êî¼à ñå ðåïðåñèðà ñëîáîäàòà íà çäðóæóâàœå."

òîâà ñà ïîðåäíèòå ãëóïîñòè íà ìàêåäîíñêèòå æóðíàëèñòè.

1.Ñúäúò â Ñòðàñáóðã /EÑÏ×/ íÿìà ïðàâîìîùèÿ äà ÎÒÌÅÍß ñúäåáíè ðåøåíèÿ íà íàöèîíàëíè
ñúäåáíè èíñòàíöèè, íèòî íîðìàòèâíè àêòîâå íà íàöèîíàëíèòå çàêîíîäàòåëñòâà.

2. ÅÑÏ× íå âëèçà â ðîëÿòà íà ÀÏÅËÀÒÈÂÅÍ ÑÚÄ ñïðÿìî íàöèîíàëíèòå ñúäåáíè èíñòàíöèè,
ÒÎÉ ÍÅ ÏÐÅÏÀÇÃËÅÆÄÀ ÄÅËÀ, ÍÈÒÎ ÎÒÌÅÍß, ÂÈÄÎÈÇÌÅÍß, ÈËÈ ÏÎÏÐÀÂß òåõíèòå ðåøåíèÿ.

âèæ:
http://www.cid.bg/docs/COURT_infopack_BG_www.pdf

"Òîà ãî ïðåçåíòèðà âî èç¼àâà ìèíèñòåðîò çà íàäâîðåøíè ðàáîòè íà Áóãàðè¼à. Ìåòîäîò øòî ãî ïðèìåíè çà ëîãèöèðàœå ñå íàðåêóâà ÒÓÒÀ-ÁÓÃÀÐÈÍ àïðîó÷"

Çàòîâà ñâèíÿòà Ôðú÷êîñêè òðÿáâà äà áúäå îñúäåíà......çàùîòî ðàçïàëâà âðàæäà ìåæäó äâåòå ñúñåäíè äúðæàâè....
äàíî âúâ Âúíøíî ìèíèñòåðñòâî âèäÿò òàçè ñòàòèÿ è êîé å àâòîðúò.....òîÿ ïóÿê ñè ìèñëè, ÷å îùå æèâåå â ÑÔÐÞ è ÷å Áúëãàðèÿ å ÍÐÁ è å îò Âàðøàâñêèÿ äîãîâîð.....ä`åáà è èäèîòà...

"êîãà ñå ðàáîòè çà êóëòóðíàòà ðàçëè÷íîñò"

å òå òîà ìó å íåîñúçíàòèÿ ïðîáëåì íà Ôðú÷êîâñêè.
Çíà÷è" ðàáîòè ñå" çà ðàçëè÷íîñò, îòè òàêàâà ïî÷òè íåìà.
Ààðå äà áåãà äà ñå ôðúöêà íåêàäå äðóãàäå, òóê íîìåðàòà ìó íå ìèíàâàò.

Ìàêåäîíñêàòà þãîèçìåò å Âðàã íà âñè÷êî áúëãàðñêî
Ãîðêèòå ìàêåäîíöè ...ñàìî äà ñå ïåíÿâÿò èì îñòàíà.
Èçìèñëåíèÿò èì ñâÿò â êîéòî æèâåÿò ðóõâà ñúñ ñòðàøíà ñèëà...

Ïîãëåäíåòå íèâîòî íà ìèñëåíå íå ñàìî íà Òîÿ Ôðú÷êîâñêè àìè è íà öÿëàòà èì èíòåëÅãàíöèÿ è äúðæàâíèöè.
Åé ãî è Ôèëèï ñå ãîðäåå ,÷å Áðàíêî íå îòèøúë äà ïîñðåùíå Ïúðâàíîâ à ãî ÷àêàë â Ñòðóìèöà .
Åáàòè ñåëñêèòå íîìåðà è ïðîñòîòèè ...
Ïîìèñëåòå ñè òîâà îò Ôðú÷êîâñêè äà áúäå êàçàíî îò Êëèíòúí èëè Òàò÷úð....ïúê äîðè è îò Ìèöîòàêèñ...
àç íå ìîãà...

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 9 2006, 7:20 PM 

ôèë, ôàìèëèÿòà Ôð÷êîâñêè çíà÷è ëè íåùî, èìà ëè íåêàêâî çíà÷åíèå êàòî äóìà ?

Êðèâîëàêè
,,Ïîìèñëåòå ñè òîâà îò Ôðú÷êîâñêè äà áúäå êàçàíî îò Êëèíòúí èëè Òàò÷úð....ïúê äîðè è îò Ìèöîòàêèñ...,,

Ðóñíàöèòå êàçâà : ÑÐÀÂÍÈË ÕÓÉ Ñ ÏÀËÅÖ / ÑÐÀÂÍÈË ÕÓÉ Ñ ÏÀËÖÅÌ ÌÀÉ ÁÅØÅ Â ÏÀÄÅÆ/

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 9 2006, 7:22 PM 

È øòî âè âåëàò: Ìíîãóèë¼àäåí íàðîä ñå ñîáðà äà ãî ïðå÷åêà è ïîçäðàâè ïðåòñåäàòåëîò ñî çíàìèœà è âî Íîâî Ñåëî è âî Ñòðóìèöà,

Àðíî àìà,

Íà ñíèìàòåëîò ìó çàâðøè ôèëìîò,

Ïà íå óñïåà äà ãè ñëèêà.

£àçàê. Øòî óáàâà ñëèêà å áåøå.

Âå íàøëå òèêâè øóïëèâè, øòî ñè ñàêààò, òîà å âè íàïîëíàò âî ëå¼êèòå.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 9 2006, 8:43 PM 

Äà áå, ãðîçäåòî å êèñåî, íàëè? / Jean de La Fontaine/

ÒÎ ÕÎÌÎ ÈËÈÍÄÅÍ ÍÅ ÑÎÁÐÀ 50 ÏÎÄÏÈÑÀ ÇÀ Ó×ÐÅÄÈÒÅËÅÍ ÔÎÐÓÌ, ÒÈ ÍÀÌÈÐÀØ ÃÀÉËÅ ÇÀ 200 ÏÎÑÐÅÙÀ×È!!! ÁÅ ÑÀÊÀØ ÈËÈ ÍÅ -THE WIND OF CHANGE IS BLOWING.... AND WILL BLOW HARDER AFTER 01 JAN 07

À, È ÄÀ ÍÅ ÊÀÆÅØ ×Å ÀÇ ËÚÆÀ - ÂÈÆ ÊÂÎ ÊÀÇÂÀ ÑÈÃÍÀÐÈÉÑÊÈ

,,Ó÷ðåäèòåëè ñà 51 äóøè îò âñè÷êè ãðàäîâå íà Ïèðèíñêî, íî èìàëî è îò Äîëíè Äúáíèê, Ïëåâåíñêî, êàêòî è îò Øóìåíñêî, ÈÂÀÍ ÑÈÍÃÀÐÒÈÉÑÊÈ, ÎÒ ÑÅËÎ ÌÓÑÎÌÈÙÅ, ËÈÄÅÐ ÍÀ ÎÌÎ ÈËÈÍÄÅ

ÈÇÂÈÍßÂÀÉ, ÁÈËÈ ÑÀ 51, ÍÅ 50 ÄÓØÈ.
ÍÀËÈ ÍÅ ÌÈ ÑÅ ÑÚÐÄÈØ ÔÈËÈ?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 9 2006, 10:18 PM 

Fil, toa Frchkovski predstavitel na makedonskata intligencija li e?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 9 2006, 10:38 PM 

The world is closing in and did you ever think Fili
That we could be so close like brothers
The future's in the air I can feel it everywhere
Blowing with the wind of change

Take me to the magic of the moment on a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change

http://www.emp3world.com/mp3/15093/Scorpions/Wind%20Of%20Change

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 10 2006, 9:02 AM 

Yes Besarab U R right - THE WIND OF CHANGE STARTS TO BLOW OVER VARDAR

Ñ âëèçàíåòî íà Áúëãàðèÿ â EU âëèÿíèåòî íà ñúþçà íà Áàëêàíèòå íàðàñòâà
Áúëãàðèÿ è ñåãà å îñíîâåí òúðãîâñêè ïàðòíüîð íà Ìàêåäîíèÿ, ñëåä 01 ßí. 07 íàä 80 % îò Ìàêåäîíñêàòà òúðãîâèÿ ùå å ñúñ ñòðàíè îò EU

 ñúùîòî âðåìå Ñúþçà çàòâàðÿ âðàòè çà íîâè ÷ëåíîâå, ñïèðà ðàçøèðÿâàíåòî ñè çà íåèçâåñòåí ïåðèîä.

Ìàêåäîíñêèòå ïîëèòèöè òðÿáâà äà ñå ñúîáðàçÿò ñ òîâà èëè THE WIND OF CHANGE ùå ãè èçäóõà îò ñöåíàòà. Ùå òðÿáâà äà ñå ïðåîñìèñëè ïîëèòèêàòà êúì Áúëãàðèÿ - âðàòàòà íà Ìàêåäîíèÿ êúì Åâðîïà.

Ïîòîêà îò Ìîëáè íà Ìàêåäîíöè çà Áúëãàðñêî ãðàæäàíñòâî è ñåãà å îãðîìåí, î÷àêâà ñå ñëåä 01 ßí. 07 äà íàðàñòíå äâîéíî è òðîéíî. Îñíîâíèÿò ìîòèâ çà ïðèäîáèâàíå íî BG ãðàæäàíñòâî, ïîñî÷åí îò Ìàêåäîíöèòå å ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÐÎÈÇÕÎÄ.
Çà öåëòà, íàðåä ñ ðåäèöà äðóãè äîêóìåíòè å è

'Îôèöèàëåí äîêóìåíò, èçäàäåí îò áúëãàðñêè èëè ÷óæäåñòðàíåí êîìïåòåíòåí îðãàí âúç îñíîâà íà àêò çà ðàæäàíå, ðåãèñòúð íà íàñåëåíèåòî è äð., â êîéòî ñå ñúäúðæàò äàííè îòíîñíî áúëãàðñêèÿ ïðîèçõîä íà ëèöåòî èëè íà íåãîâèòå âúçõîäÿùè, à ïðè íåâúçìîæíîñò äà ñå ïðåäñòàâè òàêúâ äîêóìåíò – óäîñòîâåðåíèå çà áúëãàðñêè ïðîèçõîä, èçäàäåíî îò Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ çà áúëãàðèòå â ÷óæáèíà'

Àêî ñå êàíäèäàòñòâà íà îñíîâàíèå ÷ë.15, ò.3 îò Çàêîíà çà áúëãàðñêîòî ãðàæäàíñòâî ñå ïðåäñòàâÿ è óäîñòîâåðåíèå, ÷å åäèíèÿò ðîäèòåë å áúëãàðñêè ãðàæäàíèí èëè å ïî÷èíàë êàòî òàêúâ'.

Çà ïîâå÷åòî Ìàêåäîíöè íå å ïðîáëåì äà äîêàæàò ïî ãîðåïîñî÷åíèòå ïàðàãðàôè
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÐÎÈÇÕÎÄ.

EU ùå å ôàêòîðà, êîéòî ùå êàòàëèçèðà è óñêîðè ïðîöåñèòå â Ìàêåäîíèÿ.

È Ãðóåâñêè è Áðàíêî âåæäàò òîâà è íå ñëó÷àéíî ñå îïèòâàò äà ðàç÷óïÿò ñòåðåîòèïà íà ïîëèòèêàòà íà Ìàêåäîíèÿ êúì Áúëãàðèÿ. Çà ñåãà ñðåùàò ñúïðîòèâàòà íà ñúðáî-êîìóíèñòèòå, ìà âñåêè çíàå, ÷å íå ñå ïèêàå ñðåùó âÿòúðà!!!Yes Besarab U R right - THE WIND OF CHANGE STARTS TO BLOW OVER VARDAR

***********************************************************************

Åòî, ïî÷íà ñå

„Âèçà, ༠áàòàëè“, ìó ïîðà÷àà íåâëàäèíèòå îðãàíèçàöèè íà Ôóåðå

Ñî ïàðòîëèòå „Âèçà, ༠áàòàëè“ è „Ìàêåäîíè¼à áåç âèçè“, øåñò íåâëàäèíè îðãàíèçàöèè â÷åðà âî Ñêîï¼å îäðæàà ìèðîâåí ìàðø, ñî êî¼ ïîáàðàà óêèíóâàœå íà âèçíèîò ðåæèì è øèðåœå íà äåìîêðàòñêèòå âðåäíîñòè âî Åâðîïà. Ïðîòåñòîò çàïî÷íà ïðåä Âëàäàòà, à çàâðøè ïðåä êàíöåëàðè¼àòà íà Åâðîïñêàòà êîìèñè¼à, êàäå øòî îðãàíèçàòîðèòå è ñòîòèöè íèâíè ïðèâðçàíèöè ¼à ïåå¼à ìàêåäîíñêàòà õèìíà è èçâèêóâàà „Íå çà âèçèòå“. Íà óëèöàòà „Ìàêåäîíè¼à“, îðãàíèçàòîðèòå ïîñòàâè¼à èìïðîâèçèðàí ãðàíè÷åí ïðåìèí, íà êî¼ ñèìáîëè÷íî ¼à èñêèíàà ëåíòàòà è íà ïðèñóòíèòå èì èçäàâàà áåñïëàòíè âèçè çà âëåç âî ÅÓ.

„Íà¼ãîëåìèòå ãóáèòíèöè ñî ïîñòîåœå íà øåíãåí âèçíèîò ñèñòåì ñå ìëàäèòå. Íå ìîæå äà ñå äèñêóòèðà çà åâðîïñêè äèìåíçèè âî îáðàçîâàíèåòî, ìîáèëíîñò, êîðóïöè¼à, äåìîêðàòè¼à è òîëåðàíöè¼à, ñå' äîäåêà ìàêåäîíñêàòà ìëàäèíà å çàðîáåíà âî ñîïñòâåíàòà äðæàâà“, ðå÷å Áèë¼àíà Íàóìîâñêà, åäåí îä îðãàíèçàòîðèòå è ÷ëåí íà Óíè¼àòà íà ñðåäíîøêîëöè.

Íà ìëàäèòå ñèëè âî ïðîòåñòîò ïðåä Âëàäàòà èì ñå ïðèäðóæè è íà¼ìëàäèîò ïàðëàìåíòàðåö, ÷ëåí íà ÂÌÐÎ-ÄÏÌÍÅ, Àëåêñàíäàð Íèêîëîâñêè. Òî¼ ðå÷å äåêà å ñå çàëîæè ê༠âëàäà äà ïîìîãíå âî óðèâàœåòî íà âèçíèòå áàðèåðè êîè è çà íåãî ïðåòñòàâóâààò ïðîáëåì.

„Äåíîò íà êàìïàœàòà å ñèìáîëè÷íî îäáðàí è ñå ñîâïàƒà ñî Äåíîò íà ïàäîò íà Áåðëèíñêèîò ¾èä. Îâà ê༠íàñ ãè ïðåòñòàâóâà æåëáèòå äîëãèòå ïðîöåäóðè çà âàäåœå âèçà è ïðåâèñîêèòå öåíè äà ïðåòñòàâóâààò ìèíàòî“, âåëàò îðãàíèçàòîðèòå. Òèå èñïðàòè¼à ïîðàêà äî åâðîêîìåñàðîò Åðâàí Ôóåðå äà ñå çàáðçà ëèáåðàëèçàöè¼àòà íà âèçíèîò ðåæèì çà ñèòå ìàêåäîíñêè ãðàƒàíè, ïîñåáíî çà ñòóäåíòèòå. Ïîêð༠Ñêîï¼å, ñëè÷íè ïðîòåñòè â÷åðà áåà îðãàíèçèðàíè è âî Áðèñåë, Áåëãðàä, Íèø, Àíêàðà, Èñòàíáóë, Åäèíáóðã, Ðèãà, Áåðëèí è âî äðóãè åâðîïñêè ãðàäîâè. (Ì.Ñ.)

http://utrinskivesnik.com.mk/default.asp?ItemID=7FCB6C35922DF743B12A01F511210919

Äíåñêà ìëàäèòå ìàêåäîíöè ïðîòåñòèðàò ñðåùó ØÅÍÃÅÍ, óòðå ùå ïðîòåñòèðàò ñðåùó ïðàâèòåëñòâîòî, êîåòî ãè èçîëèðà îò Åâðîïà.

È ùå ìèíòàò ïðåç âðàòàòà íà Áúëãàðèÿ


Yes Besarab U R right - THE WIND OF CHANGE STARTS TO BLOW OVER VARDAR

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 10 2006, 11:16 AM 

Filipe ,

eve edna statija ot dneshnite bulgarski vestnici ...
Bih zelal da ja procetesh , zashtoto e interesna i donjakade
se pripokriva s tvoeto zelanie da vi ostavim na mira ...

Molja te , naistina procheti ja i shte mi bude mngo drago
ako otgovorish kakvo mislish.


Öåíàòà íà ïàìåòòà

Èâàí Èë÷åâ


Äà íå ñå ó÷óäâàìå, ÷å ÷àñò îò òåçè, êîèòî â íà÷àëîòî íà ìèíàëèÿ âåê âèæäàò,
÷å Áúëãàðèÿ íå ìîæå äà ñå ïðèòå÷å íà ïîìîù, ïðèåìàò òåçàòà çà îòäåëåí
ìàêåäîíñêè íàðîä

"Ïîêëîí Âàì, î, áîðöè èç ñ. Ãóìîùíèê,
êîèòî äàëå÷ îò ìèëè è äðîãàðè, ñëîæèõòå êîñòèòå ñè ïðåç áðàòîóáèéñòâåíàòà âîéíà
è òàÿ ñ ïîëóìåñèöà 1912 è 13 ã. çà ðàñêúñâàíå îêîâèòå, êîèòî ñòÿãàõà áðàòÿòà íè
îòâúä çàä Ðèëà. Îò äðóãàðèòå âè ñúñåëÿíè - 1914 ì. ôåâ."
Íàäïèñ íà åäèí îò ïúðâèòå âåðîÿòíî ó íàñ âîéíèøêè ïàìåòíèöè â ñ. Ãóìîùíèê, Ëîâåøêî


Ïðåäè íÿêîëêî ãîäèíè íàø äúðæàâíèê èçðå÷å êðèëàòàòà ìèñúë, ÷å Ìàêåäîíèÿ áèëà
íàé-ðîìàíòè÷íîòî âðåìå â èñòîðèÿòà íè. Îñòàâÿéêè íàñòðàíà åñòåñòâåíàòà ñêëîííîñò
êúì ïðåóâåëè÷åíèÿ è íàêóöâàùàòà èíôîðìèðàíîñò, áëèçêè íà äîñòà ïîëèòèöè, îò
èçêàçâàíåòî ñëåäâàò ïîíå äâà èçâîäà.
Ïúðâèÿò, ÷å êàòî ïðàâèëî ñëåä ðîìàíòèêàòà â èñòîðèÿòà ñëåäâà ðåàëèçìúò. À è
ðîìàíòèêàòà â ìàñîâàòà ïðåäñòàâà èìà îðåîëà íà ÷èñòîòà, íåâèííîñò, íî è íà
íåîñúùåñòâèìîñò.
È âòîðèÿò, ÷å Ìàêåäîíèÿ å èñòîðèÿ çà Áúëãàðèÿ. Ñèðå÷ ìèíàëî. Èñòîðèÿ ìîæå äà áúäå
è â÷åðàøíèÿò äåí, íî òîé ñè îñòàâà ìèíàëî. Ïàê â ìàñîâàòà ïðåäñòàâà ìèíàëîòî å
íåîáðàòèìî.
Êàê äà ñú÷åòàåì ìèíàëîòî ñúñ ñåãàøíîòî è íàé-âå÷å ñ áúäåùåòî?
Îò Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúíøíèòå ðàáîòè îáÿâèõà, ÷å ñëåä 1 ÿíóàðè 2007 ã.
ìàêåäîíöèòå ùå ïîëó÷àâàò ëåñíî áúëãàðñêè âèçè. Äîòóê äîáðå. Îòãîâàðÿ íà
ïîëèòèêàòà íè, íàìåðèëà èçðàç â ïðèçíàâàíåòî íà íåçàâèñèìîñòòà íà ñúñåäêàòà.
Ìàêåäîíöèòå íÿìàëî äà ïëàùàò âèçè. Áúëãàðèÿ ùÿëà äà ãè ïîåìå. Çàùî ëè? Íå ñå êàçâà?
Ïîäðàçáèðà ñå. Áèëè ñìå åäèí íàðîä. Òîâà å êâàçèîôèöèàëíàòà òåçà ó íàñ. Íî ñ êîãî?
Ñ âñè÷êè ìàêåäîíñêè ãðàæäàíè ëè?

Çàùî ùå ïëàùàìå è íà øèïòàðèòå,

ãðàæäàíè íà Ìàêåäîíèÿ, è íà òóðöèòå, ãðàæäàíè íà Ìàêåäîíèÿ, è íà ãþïòèòå, ãðàæäàíè íà
Ìàêåäîíèÿ. Ðîäà ñ òÿõ íå ñìå. Èëè åäíèòå ùå áúäàò îòãðàíè÷àâàíè îò äðóãèòå? Ëþáîïèòíî
êàê, áåç äà ñå íàðóøàâàò äåìîêðàòè÷íèòå ñâîáîäè. Ïúê è òîëêîâà ëè ñìå áîãàòè? Ìåæäó
äâåòå äúðæàâè çàñåãà ñúùåñòâåíà ðàçëèêà â ñòàíäàðòà íà æèâîò íÿìà. Ðåàêöèÿòà, ñòðóâà
ìè ñå, å ïëîä íà íåèçæèâÿí äîêðàé ðîìàíòèçúì. Ïñèõîëîãèÿ íà áàùàòà, êîéòî ïëàùà çà
áåëèòå íà êàëïàçàíèíà ñè ñèí. Íåïðèÿòíî ìó å, ïðåæèâÿâà ãî, íî ïëàùà, ñèí ìó å. Òà
è íèå òàêà.
Èñòîðèöèòå, èëè ïîíå íÿêîè îò òÿõ, ñà òåçè, êîèòî êðåïÿò ëèíååùèÿ, íî âñå îùå æèâ
ðîìàíòèçúì. È íå æåëàÿò äà ïîãëåäíàò ñ øèðîêî îòâîðåíè î÷è òîâà, êîåòî ñòàâà íà çàïàä
îò íàñ.
Áåçñïîðíî å, ÷å â Ìàêåäîíèÿ èìà õîðà, êîèòî òà÷àò áúëãàðñêèÿ ñè êîðåí è áèõà èñêàëè
äà ñå íàðåêàò áúëãàðè, àêî îáñòàíîâêàòà èì ïîçâîëè äà ãî ñòîðÿò. Áåçñïîðíî å, ÷å èìà
õîðà - âåðîÿòíî ìíîãî ïîâå÷å, - êîèòî òà÷àò áúëãàðñêèÿ ñè êîðåí, íî ñå ÷óâñòâàò
ìàêåäîíöè, òàêà êàêòî ìíîãî êèïúðñêè ãúðöè ñå ÷óâñòâàò êèïðèîòè.
Ñïîðíî å ñàìî çà òåçè, êîèòî ñè çàòâàðÿò î÷èòå, ÷å

äîñòà ìàêåäîíöè è äóìà íå äàâàò äà ñå èçäóìà

çà êîðåíà èì, îùå ïî-ìàëêî ïúê çà íÿêàêâè âðúçêè, êîèòî äà ãè ñâúðçâàò ñ áúëãàðèòå.
Çàùî ðåàãèðàìå êàòî íàñòúïåíà æàáà, êàòî íè âòèêíàò òîâà ðàçâèòèå â î÷èòå?
Òî íå å íåîáè÷àéíî. Çíàéíî å, ÷å ìîäåðíàòà íàöèÿ å ïîëîæåíà íà ÷åòèðè êèòà -
äúðæàâàòà, àðìèÿòà, öúðêâàòà, îáðàçîâàíèåòî.
Áúëãàðñêà äúðæàâà â Ìàêåäîíèÿ, êàòî èçêëþ÷èì äâà ïúòè ïî òðè ãîäèíè ïðåç äâåòå
ñâåòîâíè âîéíè, íå å èìàëî. È äâàòà ïúòè, îáñòàíîâêàòà å âîåííîâðåìåííà, òà äúðæàâàòà
íè - äîðè àêî íå áðîèì ëàïà÷èòå è ãåøåôòàðèòå, êîèòî ñå óñòðåìÿâàò îò Öàðñòâîòî êúì
Âàðäàðà - å íÿìàëî êàê äà ñå ïðåäñòàâè îò íàé-äîáðàòà ñè ñòðàíà. Ïðîñòî ñèëè íå ñà é äîñòèãàëè.
Áúëãàðñêà àðìèÿ â Ìàêåäîíèÿ íå å èìàëî. Äâå äåñåòèëåòèÿ ïðåäè Áàëêàíñêàòà âîéíà òàçè
ôóíêöèÿ äîíåéäå èçïúëíÿâàò ÷åòèòå íà ÂÌÎÐÎ. È òî íå ñàìî êàòî âúîðúæåíà ñèëà â ñðàæåíèÿ
ñ òóðöèòå. Êàòî âñÿêà äðóãà àðìèÿ è òå âúçïèòàâàò. Êúäå ñ óáåæäåíèå, êúäå, êàêòî ñè å î
áè÷àéíî â àðìèÿòà, ñ ïðèíóäà. A ñìåé äà íå ïðèçíàåø, ÷å íå ñè áúëãàðèí â î÷èòå íà áðàäàò
è ìóñòàêàò ÷åòíèê, íà êîãîòî è çúáèòå ïîòðàêâàò â ïèùîâè.
Áúëãàðñêà öúðêâà â Ìàêåäîíèÿ èìà êúì ÷åòèðè äåñåòèëåòèÿ ïðåäè Áàëêàíñêèòå âîéíè.
Åêçàðõèÿòà áàáóâà ïðè ïðåðàñòâàíåòî íà ëîêàëíîòî èëè ðåëèãèîçíî ñúçíàíèå â íàöèîíàëíî.
Íå ñëó÷àéíî è ñåãà, êàòî êàæåø "Åêçàðõèÿ" íà êîëåãèòå èñòîðèöè â Ñêîïèå, òå ðåàãèðàò
êàòî áèê íà ÷åðâåí ïàðöàë.

Îáðàçîâàíèå íà áúëãàðñêè åçèê

èìà ïî-äúëãî. Êúì òðè-÷åòèðè äåñåòèëåòèÿ ïðåäè ñúçäàâàíåòî íà Åêçàðõèÿòà (ãîâîðÿ çà
ñðàâíèòåëíî ìàñîâî îáðàçîâàíèå, íå çà îòäåëíè ó÷èëèùà, êàêâèòî âèíàãè å èìàëî). Ñëåä
70-òå ãîäèíè íà ÕIÕ â. òÿ ïîåìà ãðèæàòà çà ó÷èëèùàòà. Íàé-âå÷å ñ ïàðè, èçïðàòåíè îò
Êíÿæåñòâî è ïîñëå îò Öàðñòâî Áúëãàðèÿ. Óñïåõúò å çíà÷èì.  íàâå÷åðèåòî íà Áàëêàíñêàòà
âîéíà ìîæå äà ñå ïðîêàðà ùî-ãîäå çíàê çà ðàâåíñòâî ìåæäó åêçàðõèñòè è áúëãàðè. Ñèðå÷
ïðèïîçíàëèòå Åêçàðõèÿòà, ïîñåùàâàùè áúëãàðñêè ó÷èëèùà, áåç ñúìíåíèå ñå ÷óâñòâàò áúëãàðè
è ñà ãîòîâè íà æåðòâè, çà äà çàïàçÿò áúëãàðñêîòî ñè ñàìîñúçíàíèå. Äîêàçâàò ãî íà ïðàêòèêà.
À ïàòðèàðøèñòèòå? Òåçè, êîèòî ïîðàäè êîíñåðâàòèçúì, íåæåëàíèå çà ïðîìåíè, èêîíîìè÷åñêà
èëè ïîëèòè÷åñêà èçãîäà ïðîäúëæàâàò äà äúðæàò íà Ïàòðèàðøèÿòà. Òå êàêâè ñà? Áúëãàðè ãè
íàðè÷à â ñâîÿòà åòíîãðàôèÿ íà Ìàêåäîíèÿ Âàñèë Êúí÷îâ. Íî áåç äà ãè ïèòà. Êàêòî â îáùèÿ
áúëãàðñêè êóï ñà âêàðàíè è áúëãàðñêè ãîâîðåùèòå ìþñþëìàíè. Ïàê áåç äà ãè ïèòàò.
Ïîñëå èäâàò Áàëêàíñêèòå è Ïúðâàòà ñâåòîâíà âîéíà. È ïîðàæåíèåòî. È òåðîðúò. Ïðîãîíâàíåòî
íà áúëãàðñêàòà èíòåëèãåíöèÿ å íàé-ìåêàòà âúçìîæíà ðàçïðàâà. Çàùîòî èìà è äúëãîãîäèøåí
çàòâîð çà ïðèòåæàíèåòî íà áúëãàðñêà êíèãà è ñìúðò - ñ ïðèñúäà è áåç ïðèñúäà - çà òåçè,
êîèòî îòêàçâàò äà ñâåäàò ãëàâà. Ãåðîè÷íè íàðîäè èìà. Íàðîäè ñàìî îò ãåðîè íÿìà. Äà íå
ñå ÷óäèì, ÷å ÷àñò îò òåçè, êîèòî âèæäàò, ÷å íàäåæäà íÿìà, ÷å Áúëãàðèÿ íå ìîæå äà ñå
ïðèòå÷å íà ïîìîù, ÷å îò Åâðîïà îñâåí ãîëî ñú÷óâñòâèå äðóãî íå ìîãàò äà î÷àêâàò, ïðèåìàò
òåçàòà çà îòäåëåí ìàêåäîíñêè íàðîä. Äà íå ãè óïðåêâàìå. Ñàìîçàáëóæäàâàò ñå, ÷å ñ òîâà
äåêëàðèðàò, ÷å íå ñà ñúðáè. Íå ÷å íå ñà áúëãàðè.  íà÷àëîòî ïîíå.
Ïîñëå - ÷åòèðè ïîêîëåíèÿ, íà êîèòî

íå ñàìî èì âòúëïÿâàò, ÷å íå ñà áúëãàðè -

òîâà èäè-äîäè, - íî è ÷å áúëãàðèòå ñà íàé-çëè âðàãîâå íà ìàêåäîíöèòå. Äîñêîðî âñåêè äîáúð
ó÷åíèê â Ìàêåäîíèÿ ìîæåøå äà èçïåå óðîêà çà âàðâàðñòâîòî íà áúëãàðñêèòå îêóïàòîðè ïðåç
Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà. À çà èçáèòèòå îò ñúðáèòå è ïðåäè, è ïî âðåìå íà âîéíàòà, à è
ñëåä íåÿ õèëÿäè áúëãàðè íå ñå çíàåøå íèùî. Îñâåí ïîäøóøíàòè ïîä ñóðäèíêà ñëóõîâå. Ùå
êàæåòå, íå å âúçìîæíî òîâà äà îñòàíå òàéíà. Ìîæå. Çàâèñè îò ðåæèìà. Ïðåäè äåñåòèíà
ãîäèíè áÿõìå íà òåðåííî ïðîó÷âàíå â Àëáàíèÿ.  åäíî îò õðèñòèÿíñêèòå ñåëà íèêîé íå
ñå ñåùàøå êàê ñå å êàçâàëà öúðêâàòà, ïðåäè Åíâåð õîäæà äà å ïîåë âëàñòòà (
ïðåâúðíàòà â ñêëàä). Íå íè ñå âÿðâàøå. Åäèí ñòàðåö êðîòêî êàçà: "Íå ñå ÷óäåòå,
äÿöà. Áåøå íè ñòðàõ è íàñúí äà ïîìíèì". Òà â êâàçèäåìîêðàöèÿòà â Þãîñëàâèÿ ñëåä
Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà äâå íåùà íå ñå ïðîùàâàõà - äà ñè ïðîòèâ Òèòî (âèöîâå ìîæåøå
äà ðàçêàçâàø - òå áÿõà êëàïàí, îòäóøíèê) è íàé-âå÷å äà çàÿâèø, ÷å ñè ìàêåäîíñêè áúëãàðèí.
Èìà è ÷èñòî ïîâåäåí÷åñêè ìîäåëè. È ñåãà íàðè÷àìå "ñúðáîìàíè" ïðîòèâíèöèòå íà áúëãàðùèíàòà
â Ìàêåäîíèÿ. Íî òîâà ñà íàñëåäíèöèòå íà õîðà, êîèòî ñà èñêàëè äà íàìåðÿò ñâîå ìÿñòî â î
áùåñòâåíàòà ñòðóêòóðà. Íàìåðèëè ñà ãî. Ñåãà êàêâî äà ïðàâÿò?
Äà ïëþÿò íà ìèíàëîòî ñè? Äà ñå âãëåäàò â íåãî?

Ãîòîâè ñìå äà èì ïîìîãíåì

Íàøèòå àðõèâèñòè ñúóìÿõà äà ïîäïèøàò ñïîðàçóìåíèå ñ ìàêåäîíñêèòå ñè êîëåãè çà ôîòîòèïíî
èçäàâàíå íà äîêóìåíòè çà îáùàòà íè èñòîðèÿ. ÔÎÒÎÒÈÏÍÎ! Êàêòî è äà òâúðäÿò â Ñêîïèå,
÷å ÷óæäåíöèòå áèëè ïðèðîäíî òúïè è êàòî ãîâîðåëè çà áúëãàðè â Ìàêåäîíèÿ, âñúùíîñò
èìàëè ïðåäâèä ìàêåäîíöè, òðóäíî ùå ñå íàìåðè íàèâíèê äà ïîâÿðâà.
Ñúâïàäåíèåòî íà äâå íîâèíè íàâåæäà íà ìèñúëòà, ÷å ñ âèçèòå ïðàâèòåëñòâîòî åäâà ëè íå
ïëàùà çà ïîäíîâÿâàíåòî íà âîåííîòî ãðîáèùå êðàé Ñòðóìèöà. Àêî å òàêà, ìíîãî îùå ùå
èìà äà ïëàùàìå. Ùîòî õèëÿäè ìëàäè áúëãàðè ïî÷èâàò â íåçíàéíè ãðîáîâå â çåìÿòà, êîÿòî
íà äâà ïúòè ïðåç ìèíàëîòî ñòîëåòèå òðúãíàõà äà îñâîáîæäàâàò ñ óñòðåì, íåâèäÿí â íîâàòà
íè èñòîðèÿ.
Íà ìúðòâèòå, îñòàíàëè ÷èñòè â ïîðèâà ñè, ïîêëîí è ñâåòëà èì ïàìåò!

È íàêðàÿ, è ìîÿò ðîä å îò Ìàêåäîíèÿ.

Èâàí Èë÷åâ

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 10 2006, 5:17 PM 

e ne saa Filip da otgovori ...

Zalko ... iskreno mislia deka taa staija nema i gram losho kazano protiv makedonija i makedoncite ...


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 10 2006, 5:18 PM 

Ajde da vidim i vo Grcija shto pishat po mediite teja dni ...

Ïðîáóæäà ëè ñå áúëãàðñêèÿò íàöèîíàëèçúì?

"ÎÒÁÐÀÍÈÒÅËÅÍ ÏÐÅÃËÅÄ"/Ãúðöèÿ/
Áðîé 19, ñåïòåìâðè 2003
ÑÒÀÂÐÎÑ ÊÀÐÊÀËÅÖÈÑ, èñòîðèê


Âúïðåêè íåïðåîäîëèìèòå ñè ïðîáëåìè ïðåç ïîñëåäíîòî äåñåòèëåòèå, Áúëãàðèÿ èçãëåæäà ïîäêëàæäà òå÷åíèå íà íàöèîíàëåí èðåäåíòèçúì, êîéòî å íàâëÿçúë âúâ ôàçà íà ïîñòåïåííî ñúáóæäàíå. Ñîôèÿ çàïî÷âà äà âàäè îò ìèíàëîòî "íàöèîíàëíè ïîâåëè-çàâåòè", ÿñíî íàìåêâàùè çà ñòàðèòå é ïîïúëçíîâåíèå ñïðÿìî Ñåâåðíà Ãúðöèÿ. Íî åäíà Áúëãàðèÿ ñëåä 20 ãîäèíè, ñ óêðåïíàëà èêîíîìèêà, ìîäåðíèçèðàíè âúîðúæåíè ñèëè è ÷ëåí íà ÍÀÒÎ, ùå âíåñå íîâè ôàêòîðè, ïðåîáðúùàéêè áèïîëÿðíèÿ ìîäåë íà ãðúöêî-òóðñêîòî "óðàâíåíèå"...

Äàëå÷ îò åìîöèîíàëíà íàòîâàðåíîñò è èäåàëèñòè÷íè ñèíäðîìè, òðÿáâà äà ñòàíå ïîíÿòíî è èñòîðè÷åñêè äà áúäå ïðèåòî, ÷å áúëãàðèòå, êàòî íàöèîíàëíî ôîðìèðîâàíèå, îò ñàìîòî íà÷àëî ñà áèëè â ñáëúñúê ñ ãúðöèòå. Çàêîíèòå íà ãåîïîëèòèêàòà ñà áèëè ïðèëàãàíè íåîòñòúïíî â ñëó÷àÿ ñ äâàòà ñúñåäíè íàðîäà, êîèòî çàïàçâàò îñíîâíè ðàçëè÷èÿ ïîìåæäó ñè. Äîêàòî ãúðöèòå íå ñå ðîäåÿò ñ íèêîé äðóã íàðîä, áúëãàðèòå ïðèíàäëåæàò íà øèðîêàòà ñëàâÿíñêà åòíè÷åñêà îáùíîñò, ïðè âñå ÷å íå ñà ÷èñòîêðúâíè ñëàâÿíè. Òîâà ïðèäàâà èíòåíçèâíà äèíàìèêà íà áúëãàðñêèÿ øîâèíèçúì, ñ êëàñè÷åñêè ïðèìåð íåãîâîòî çàëàãàíå ñëåä 1870 ã. è äî ìàêåäîíñêèòå áîðáè íà îáâúðçâàíåòî ñ êîëåñíèöàòà íà ðóñêèÿ ïàíñëàâèçúì.

 ãåîïîëèòè÷åñêè "ïðåâîä" èìàìå íàëèöå ñúùåñòâóâàíåòî íà åäèí áåçáðåæåí ñëàâÿíñêè "õèíòåðëàíä", ïðîñòèðàù ñå îò Áàëòèéñêî ìîðå äî Ðîäîïèòå, îêàçâàù íàòèñê çà èçëàç íà Ñðåäèçåìíî ìîðå, à îò äðóãà ñòðàíà ãúðöèòå, êîèòî äúðæàò óïîðèòî â ïðîäúëæåíèå íà âåêîâå òÿñíàòà èâèöà ñóøà îò Àëåêñàíäðóïîëèñ äî Ïèåðèÿ. Îò ñàìî ñåáå ñè, à ùå ïðîëè÷è äàëè òÿ ùå áúäå òàêàâà è â áúäåùå, îòíîøåíèÿ íà ñáëúñúê ìåæäó ãúðöè è áúëãàðè, ñëåä êàòî âòîðèòå, áèäåéêè "ôîðïîñò" íà êîìïàêòíàòà ñëàâÿíñêà ìàñà, ùå îêàçâàò íàòèñê çà ìå÷òàíèÿ èçëàç íà "òîïëèòå ìîðåòà". Òàçè ðåàëíîñò å áèëà â ñèëà îò 679 ã., êîãàòî áúëãàðèòå, òóðàíî-ôèíñêè, à íå ñëàâÿíñêè, íàðîä îêîí÷àòåëíî ïðåìèíàâàò ïðåç Äóíàâà, ïîä òîëåðèðàùèÿ ãè ïîãëåä íà Êîíñòàíòèí IV Ïîãîíàò.

Êîãàòî áúëãàðñêèÿò íàöèîíàëèçúì ñå ïðîáóäèë ïîä êàòàëèçèðàùîòî âúçäåéñòâèå íà ïàíñëàâèñòêèòå òåîðèè îò Ìîñêâà â êðàÿ íà 19 âåê, çàïëàõàòà çà åëèíèçìà â Ñåâåðíà Ãúðöèÿ ñòàâà äèðåêòíà. Çà ðàçëèêà îò îñìàíñêîòî ãîñïîäñòâî, çà êîåòî å õàðàêòåðíà èçâåñòíà òîëåðàíòíîñò, áúëãàðèòå ñëåäâàò òàêòèêàòà íà íàñèëñòâåíîòî ïîáúëãàðÿâàíå íà Ìàêåäîíèÿ è Òðàêèÿ. Òàìîøíèòå ãúðöè ïëàùàò òåæúê êðúâåí äàíúê, êàêòî ïî âðåìå íà ìàêåäîíñêèòå áîðáè (1904-190, òàêà è ïî âðåìå íà Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà, êîãàòî Èçòî÷íà Ìàêåäîíèÿ è Òðàêèÿ ïðåìèíàâàò (1941-1944) â áúëãàðñêàòà îêóïàöèîííà çîíà.

Ñúçäàâàíåòî íà åäèí áèïîëÿðåí ñâÿò ïî âðåìå íà Ñòóäåíàòà âîéíà ñäúðæà ïðåç ïîñëåäâàëèÿ ïåðèîä áúëãàðñêèÿ èðåäåíòèçúì è âåëèêîøîâèíèçúì.

Ïðåç íîåìâðè 1989 ã. çàïî÷âà äåìîíòèðàíåòî íà êîìóíèñòè÷åñêèÿ ðåæèì, êîãàòî Ïåòúð Ìëàäåíîâ çàìåíÿ Òîäîð Æèâêîâ êàòî äúðæàâåí ðúêîâîäèòåë. Ïðåç 1990 ã. Áúëãàðèÿ ñå ïðèáëèæàâà êúì Çàïàäà è ïðèñòúïâà êúì íåîáõîäèìèòå ïúðâè ñòðóêòóðíè èíñòèòóöèîíàëíè ïðîìåíè: ìíîãîïàðòèéíà ïàðëàìåíòàðíà ñèñòåìà, äåìîêðàòè÷åí ïå÷àò, ïðîêëàìèðàíà âîëÿ çà áúäåùî ÷ëåíñòâî â Åâðîïåéñêèÿ Ñúþç è ÍÀÒÎ. Ïðåõîäúò êúì åäíà íîâà ïëóðàëèñòè÷íà è ëèáåðàëíà ñèòóàöèÿ ðàçêðåïîñòÿâà è íàöèîíàëèñòè÷åñêèòå òåíäåíöèè íà ÷àñò îò áúëãàðñêèÿ ïîëèòè÷åñêè ñâÿò, êîèòî áÿõà äúðæàíè ïîä êîíòðîë ïðè êîìóíèçìà. Íîâèÿò âúçõîä íà áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëèçúì áå áåëÿçàí îò îñíîâàâàíåòî , èëè ïî-ïðàâèëíî, âúçðàæäàíåòî íà ÂÌÐÎ. ÂÌÐÎ å îñíîâàíà çà ïðúâ ïúò ïðåç 1893 ã. è å ïðåäñòàâëÿâàëà "÷àäúðà", ïîä ÷èåòî ïðèêðèòèå ñà äåéñòâàëè áúëãàðñêèòå êîìèòè ñ åäíà-åäèíñòâåíà öåë: èçêîðåíÿâàíåòî íà ìàêåäîíñêèÿ ãúðöèçúì è ïðèñúåäèíÿâàíå íà Ñåâåðíà Ãúðöèÿ êúì áúäåùàòà "Âåëèêà Áúëãàðèÿ". Îðãàíèçàöèÿòà ðúêîâîäè, ôèíàíñèðà è ïîäêðåïÿ âúîðúæåíèòå êîìèòàäæèéñêè áàíäè, ïðåêàðàëè ïîä îãúí è íîæ Ìàêåäîíèÿ îò 1896 äî 1908 ã. Ïðåç ïåðèîäà, ïðåç êîéòî â Áúëãàðèÿ èìà êîìóíèñòè÷åñêè ðåæèì (1944-1989) ÂÌÐÎ å ïîñòàâåíà èçâúí çàêîíà, çà äà áúäå îòíîâî âúçðîäåíà ïðåç 1991.

ÂÌÐÎ èìà ñâîé ïå÷àòåí îðãàí, âåñòíèê "Ìàêåäîíèÿ", êîéòî íà 31 îêòîìâðè 1991 ïðîêëàìèðà îñíîâíèòå ñòðåìëåíèÿ íà îðãàíèçàöèÿòà: áúëãàðèçàöèÿ íà "ìàêåäîíöèòå" â Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíèÿ, áúäåùî ïðèñúåäèíÿâàíå íà Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíèÿ êúì Áúëãàðèÿ, íî è ïðåäñòàâÿíåòî íà, âå÷å ìàëöèíàòà, äâóåçè÷íè ãúðöè îò Ôëîðèíà è Ïåëà êàòî áúëãàðè. Ïðåç ìàé 1991 ã. îðãàíèçèðà "ìàêåäîíñêè êîíãðåñ" â Áëàãîåâãðàä, öåíòúð íà áúëãàðñêèÿ øîâèíèçúì. Íà íåãî ñà áèëè ïðåäñòàâåíè è áúëãàðñêè îðãàíèçàöèè îò Êàíàäà è ÑÀÙ, äîìèíèðàùè ñà áèëè àíòèãðúöêèòå àêöåíòè, à ñúñ ñâîè ïðèâåòñòâèÿ ñà âçåëè ó÷àñòèå Áúëãàðñêàòà ïðàâîñëàâíà öúðêâà â ëèöåòî íà ìèòðîïîëèòà íà Íåâðîêîï, è ïðåäñòàâèòåëè íà áúëãàðñêàòà îïîçèöèÿ. Äî äíåñ ÂÌÐÎ ðàáîòè ìåòîäè÷íî çà èçòúêâàíå áúëãàðñêàòà èäåíòè÷íîñò íà "ìàêåäîíöèòå" îò Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíèÿ. Íå ïðåñòàâà îáà÷å äà ïîääúðæà äèíàìèêàòà íà áúäåùîòî ïðåòåíäèðàíå çà ìå÷òàíîòî è âñå îùå íåîñâîáîäåíî, çà ìíîçèíà áúëãàðè, Áåëîìîðèå, òîåñò Åãåéñêà Ìàêåäîíèÿ, êàêòî áúëãàðèòå íàðè÷àò ãðúöêàòà ÷àñò íà Ìàêåäîíèÿ.

 ÑÀÙ àíòèãðúöêàòà ïðîïàãàíäà íà áúëãàðèòå è ñêîïÿíèòå ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè å äîáèëà ãîëåìè èçìåðåíèÿ â ëèöåòî íà ñúùåñòâóâàùèòå òàì "Ìàêåäîíñêè ïàòðèîòè÷íè îðãàíèçàöèè". Ïðåç ñåïòåìâðè 1991 ã. òå îðãàíèçèðàõà â Äåòðîéò â Ìè÷èãàí ñâåòîâåí êîíãðåñ ïîä íàäñëîâ "Dawn of Freedom" ("Çîðà íà ñâîáîäàòà", èìà ñå ïðåäâèä îò ãðúöêà îêóïàöèÿ è ðîáñòâî. Íà ñðåùàòà ïðåîáëàäàâàøå ðåòîðèêàòà çà îáåäèíÿâàíå íà "ðàçäåëåíèòå áðàòÿ" îò Ñêîïèå è Áëàãîåâãðàä, çà çàïî÷âàíå íà äåéñòâèÿ ñðåùó îáùèÿ âðàã, ò.å. ãúðöèòå. "Âúðõúò íà êîïèåòî" íà àíòèãðúöêàòà ïðîïàãàíäà â ÑÀÙ å âåñòíèê "Ìàêåäîíñêà òðèáóíà", êîéòî íàñàæäà ó áúëãàðî-ìàêåäîíñêèòå åìèãðàíòè èäåÿòà çà âúçâðúùàíå íà íåñâîáîäíàòà "Åãåéñêà Ìàêåäîíèÿ".

Îñâåí âúçðàæäàíåòî íà ÂÌÐÎ, âòîðèÿò ôàêòîð, èçãëåæäà äîïðèíåñúë çà ðàçäâèæâàíåòî íà áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëèçúì å âðúùàíåòî â ñòðàíàòà íà öàðÿ è ïîíàñòîÿùåì ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåë Ñèìåîí II Ñàêñêîáóðããîòñêè. 66-ãîäèøíèÿò äíåñ Ñèìåîí, ñèí íà öàð Áîðèñ III è âíóê íà öàð Ôåðäèíàíä I, ñå êà÷âà íà áúëãàðñêèÿ òðîí ïðåç 1943 ã. íà øåñòãîäèøíà âúçðàñò ïîä íàäçîðà íà ðåãåíòñòâî. Òîâà ñòàâà íåîáõîäèìî âñëåäñòâèå íà âíåçàïíàòà è ñòðàííà ñìúðò íà íåãîâèÿ áàùà, êîéòî ìàëêî ïðåäè òîâà ñå å ñðåùàë ñ Õèòëåð. Ïî-êúñíî ñëåä óñòàíîâÿâàíåòî íà êîìóíèñòè÷åñêèÿ ðåæèì Ñèìåîí è îñòàíàëîòî öàðñêî ñåìåéñòâî íà Áúëãàðèÿ ñå îçîâàâàò èçãíàíèöè â Ìàäðèä. Ïðåç 2001 ã. òîé ñå çàâðúùà â ñòðàíàòà è äèíàìè÷íî íàâëèçà íà ïîëèòè÷åñêàòà ñöåíà, îêóðàæàâàí îò ÑÀÙ. Çà êðàòêî âðåìå îñíîâàâà è îðãàíèçèðà ïîëèòè÷åñêà ïàðòèÿ ("Íàöèîíàëíî äâèæåíèå Ñèìåîí Âòîðè" è íà 17 þíè 2001 ã. ñïå÷åëâà ïàðëàìåíòàðíèòå èçáîðè ñ 43% ïðîöåíòà è çàåìà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëñêèÿ ïîñò. Ñèìåîí çàëàãà íà îãðîìíèòå èêîíîìè÷åñêè ïðîáëåìè íà Áúëãàðèÿ, êàòî îáåùàâà ðåøåíèÿ, íî è íà îùå íåùî: íàöèîíàëíîòî ÷óâñòâî íà áúëãàðñêîòî îáùåñòâåíî ìíåíèå, êàòî èçìúêâà ïîñðåäñòâîì òèòëèòå ñòàðèòå èìïåðñêè ñïîìåíè. Æåëàíèåòî ìó äà ñå ñâúðæå ÷ðåç èìåòî ñè ñúñ Ñèìåîí Ïúðâè, îñíîâàòåë íà ïúðâîòî Âåëèêî áúëãàðñêî öàðñòâî (893-927), ïîäñêàçâà ïðåäðàçïîëîæåíèå êúì âúçðàæäàíå íà ñòàðîòî âåëè÷èå, ñêëîííîñò, êîÿòî çà ìîìåíòà å no-ñêîðî ñèìâîëè÷íà. Ïðîáëåìúò îáà÷å ñè îñòàâà, îñîáåíî àêî ñå âçåìå ïðåäâèä íàìåñàòà íà Ñîôèÿ è íà Ñèìåîí â íåîòäàâíàøíîòî îñíîâàâàíå íà àâòîíîìèñòêî äâèæåíèå â Åäåñà. Êàíàë çà îáùóâàíå ìåæäó ìàëöèíàòà áúëãàðååùè ñå â Ïåëà è Ñîôèÿ èçãëåæäà å ïðèíö Êèðèë Ïðåñëàâñêè, ñèí íà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ Ñèìåîí.

Áúëãàðñêîòî îáùåñòâî îò 1990 ã. ïîíàñÿ òðóñîâåòå, ñúïðîâîæäàùè ïðåõîäà îò åäèí öåíòðàëèçèðàí, êîìóíèñòè÷åñêè ðåæèì êúì ëèáåðàëåí ìîäåë îò çàïàäåí òèï, êúì ïàçàðíà èêîíîìèêà. Ïðåç ïúðâèòå ìåñåöè íà 1990, ñëåä ïàäàíåòî íà ðåæèìà íà Æèâêîâ è âúâåæäàíåòî íà ïàðëàìåíòàðíàòà äåìîêðàöèÿ, èêîíîìè÷åñêîòî ïîëîæåíèå â Áúëãàðèÿ å áóêâàëíî òðàãè÷íî. Ïðåç 1991 ã. èíôëàöèÿòà íàäõâúðëÿ 330%, à öåíèòå íà ïàçàðà ñà ëèáåðàëèçèðàíè. Ïðàâèòåëñòâàòà íà Ôèëèï Äèìèòðîâ, Ëþáåí Áåðîâ è Æàí Âèäåíîâ ïðàâÿò îïèòè äà ñòàáèëèçèðàò èêîíîìèêàòà è îò 1995 ã. çàïî÷âà ïðîãðàìà íà ìàñèðàíî ðàçäúðæàâÿâàíå. Ïî ïúòÿ äî 2000 ã. âúç îñíîâà íà òàçè ïðîãðàìà ñà áèëè ïðèâàòèçèðàíè ïî÷òè 3000 äúðæàâíè ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðåç ñúùèÿ ïåðèîä, âåäíàãà ñëåä ïàäàíåòî íà êîìóíèñòè÷åñêèÿ ðåæèì íà Æèâêîâ, ñå àêòèâèçèðàõà è ñå îïèòàõà äà ñå îðãàíèçèðàò ãúðöèòå â Áúëãàðèÿ, íàé-âå÷å êàðàêà÷àíèòå.

Èç÷èñëÿâà ñå, ÷å ãúðöèòå-êàðàêà÷àíè â Áúëãàðèÿ ñà 20 000 è â ïî-ñòàðè âðåìåíà ñà ãîâîðåëè ãðúöêè. Ïðåç 1956 ã. êîìóíèñòè÷åñêèÿò ðåæèì ïîäëàãà íà êîëåêòèâèçàöèÿ èìîòèòå èì è ãè çàäúëæàâà äà ïðîìåíÿò ãðúöêèòå ñè ôàìèëèè, êàòî ïðèáàâÿò ñëàâÿíñêîòî îêîí÷àíèå "-îâ". Íà 29 äåêåìâðè 1990 ã., ñëåä îáåäèíÿâàíåòî íà 15 ìåñòíè äðóæåñòâà, ãðúöêèòå êàðàêà÷àíè îñíîâàâàò â Ñëèâåí "Êóëòóðíî-ïðîñâåòíî äðóæåñòâî íà êàðàêà÷àíèòå â Áúëãàðèÿ". Ñîôèÿ æåëàå äà ïðåäñòàâÿ êàðàêà÷àíèòå êàòî ìàëîáðîéíî ìåñòíî áàëêàíñêî ìàëöèíñòâî, ïðèíèçÿâàéêè òÿõíàòà ïðèíàäëåæíîñò êúì ãüðöèçìà.

Çà ïîñëåäâàëèòå ãîäèíè ñà õàðàêòåðíè íåïðåñòàííà èêîíîìè÷åñêà íåìîù, áåçðàáîòèöà è ãëàâîëîìíî ñïàäàòå íà æèçíåíîòî ðàâíèùå.  íà÷àëîòî íà 1998 ÌÂÔ îòïóñêà íà Áúëãàðèÿ çàåì íà ñòîéíîñò 1, 6 ìëðä. äîëàðà, çà äà ìîæå ðàçêëàòåíàòà èêîíîìèêà äà ñòúïè íà êðàêà, êàòî îáâúðçâà ïðàâèòåëñòâîòî íà Èâàí Êîñòîâ äà èçâúðøè ñòðóêòóðíè ïðîìåíè: ñïèðàíå íà áåçêîíòðîëíîòî ïîäñèëâàíå íà äúðæàâíèÿ áþäæåò îò Áúëãàðñêà öåíòðàëíà áàíêà, ôèêñèðàí êóðñ íà áúëãàðñêèÿ ëåâ ñïðÿìî äîëàðà (òàêà å â òåêñòà - áåë.ïðåâ.) è ëèáåðàëèçèðàíå íà ëèõâåíèòå ïðîöåíòè.. Ïî ñúùåñòâî ñòàâà âúïðîñ çà âêàðâàíåòî íà áúëãàðñêàòà èêîíîìèêà â "êóâüîçà" íà ïàçàðíàòà èêîíîìèêà è íà ìåæäóíàðîäíèÿ êàïèòàë, ïðîöåñ, êîéòî íåìèíóåìî ùå òðàå äúëãî. Íà èçìåíÿùèÿ ñå áúëãàðñêè ïàçàð äèíàìè÷íî íàõëóâàò ÑÀÙ, Ãåðìàíèÿ (íàé-ãîëåìèÿò ÷óæäåñòðàíåí èíâåñòèòîð â Áúëãàðèÿ), Ãúðöèÿ (ãðúöêèòå èíâåñòèöèè â ñòðàíàòà ñà íàé-ãîëåìèòå ñðåä òåçè â áàëêàíñêèòå ñòðàíè), íî è Òóðöèÿ.

Èçáîðèòå ïðåç þíè 2001 ã. èçäèãíàõà íà âëàñò, ñ 43 ïðîöåíòà è 120 äåïóòàòñêè ìåñòà, äåòðîíèðàíèÿ öàð Ñèìåîí II, à äîòîãàâàøíèÿò ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåë Èâàí Êîñòîâ è íåãîâàòà ïàðòèÿ Ñúþç íà äåìîêðàòè÷íèòå ñèëè ñå ïðîâàëÿò, îñèãóðÿâàéêè ñè ñàìî 51 äåïóòàòñêè ìåñòà.

Äíåøíà Áúëãàðèÿ ñå íàìèðà âúâ âúðòîïà íà îñòðè ñîöèàëíè ïðîáëåìè è ïðîòèâîðå÷èÿ, äúëæàùè ñå íà äúëãîãîäèøíàòà èêîíîìè÷åñêà êðèçà. Áåçðàáîòèöàòà, êîÿòî ñïîðåä ïðàâèòåëñòâåíè èç÷èñëåíèÿ ñå äâèæè ìåæäó 16-18 ïðîöåíòà, íà ïðàêòèêà íàäõâúðëÿ 30%. Æèçíåíîòî ðàâíèùå å íà íåïðèåìëèâî íèñêî íèâî, ðàæäàíèÿòà ñà íàìàëåëè. Èç÷èñëÿâà ñå, ÷å ïðåç 2030 ã., ïîðàäè ñïàäíàëàòà ðàæäàåìîñò è åìèãðàöèÿòà, íàñåëåíèåòî íà Áúëãàðèÿ ùå íàìàëåå îò 8 ìèëèîíà è ñòî õèëÿäè, êîëêîòî å â ìîìåíòà, íà 7 ìèëèîíà äóøè.

Áúëãàðñêàòà èêîíîìèêà äàâà ïðèçíàöè, ÷å íå å â ñúñòîÿíèå äà ñå ñïðàâè ñ âúòðåøíî ïðèñúùèòå é ñëàáîñòè è ãîëÿìà ÷àñò îò íàñåëåíèåòî æèâåå ïîä ïðàãà íà áåäíîñòòà. ×åñòî ïúòè ñå çàáåëÿçâà ëèïñà íà ñòîêè îò ïúðâà íåîáõîäèìîñò, à å èìàëî ïåðèîäè, â êîèòî áàíêèòå íå áÿõà â ñúñòîÿíèå äà ïîêðèÿò çàäúëæåíèÿòà ñè êúì âëîæèòåëèòå, êàêòî ïðåç 1996 ã. Ïðîìèøëåíîòî ïðîèçâîäñòâî, â êîÿòî å çàåòà åäíà òðåòà îò àêòèâíîòî íàñåëåíèå, å ñïàäíàëî íà îñîáåíî íèñêè íèâà. Ïî÷òè âñè÷êè ïðîìèøëåíè åäèíèöè ñà ñ ñòàðÿëà òåõíîëîãèÿ, õàðàêòåðåí ïðèìåð çà êîåòî å öåíòðàëàòà çà ïðîèçâîäñòâî íà ÿäðåíà åíåðãèÿ â Êîçëîäóé, êîéòî îò 1991 å îêà÷åñòâåí îò Ìåæäóíàðîäíàòà êîìèñèÿ ïî ÿäðåíà åíåðãèÿ êàòî îïàñåí.

Áúëãàðèÿ íàâëèçà â 21 âåê ñ âúíøåí äúëã íà ñòîéíîñò 9, 3 ìèëèàðäà äîëàðà, îò êîèòî 1, 6 ìèëèàðäà ñà îòïóñíàòè, êàêòî âå÷å áå ñïîìåíàòî, îò ÌÂÔ.

Ïðè íàñòîÿùàòà âðåìåííà êîíþíêòóðà, îñâåí èêîíîìè÷åñêîòî ñòàáèëèçèðàíå, âúðõîâíà íàöèîíàëíà öåë çà áúëãàðñêàòà ïîëèòèêà å âêëþ÷âàíåòî â ÍÀÒÎ, íà êîåòî ñå äàâà ëåê ïðåâåñ â ñðàâíåíèå ñ ÷ëåíñòâîòî â ÅÑ. Òîâà áå êîíñòàòèðàíî ïî âðåìå íà íåîòäàâíàøíàòà âîéíà â Èðàê, ïðè êîÿòî Ñîôèÿ âúçïðèå "áåçïðåäåëíî" ïðîàìåðèêàíñêî ïîâåäåíèå, ïðåäèçâèêâàéêè âúïðîñèòåëíè â Áðþêñåë. Ïî-íàòàòúøåí ïðèçíàê çà ïðîàòëàíòè÷åñêàòà îðèåíòàöèÿ íà Ñîôèÿ ñå áåëåæè îò íàìåðåíèåòî çà çàêóïóâàíå íà âòîðà ðúêà îò ÑÀÙ íà áîéíè ñàìîëåòè F-16 A/B.

Ïðåç 1991 ã. Áúëãàðèÿ å ðàòèôèöèðàëà ã. Äîãîâîðà çà îáèêíîâåíèòå âúîðúæåíè ñèëè â Åâðîïà (CFE) íàðåä ñ äðóãè äúðæàâè îò Âàðøàâñêèÿ äîãîâîð, êàòî íàâëèçà â ïðîöåñ íà èçòåãëÿíå îò âúîðúæåíèå íà îñòàðÿëà è ñúñ ñúìíèòåëíà îïåðàòèâíà ñòîéíîñò âîåííà òåõíèêà. Íóæäàåéêè ñå îò "òîïëè ïàðè" ñòðàíàòà å ïðîäàëà 120 òàíêà Ò-62, ãëàâíî (56) åäèíèöè íà Éåìåí è (24 åäèíèöè) íà Àíãîëà. Ãîëÿì áðîé 122-ìì îðúäèÿ D-30 çàâúðøèõà â Ñèðèÿ, à ðàçëè÷íè äðóãè îðúæåéíè ñèñòåìè áÿõà ïðîäàäåíè íà ñòðàíè îò Áëèçêèÿ Èçòîê è Àôðèêà.

Ïðåç ïðîëåòòà íà 1999, åäíîâðåìåííî ñ îáíàðîäâàíåòî íà "Íîâàòà áúëãàðñêà íàöèîíàëíà äîêòðèíà" îò Áúëãàðñêàòà àêàäåìèÿ íà íàóêèòå, ìèíèñòåðñòâîòî íà îòáðàíàòà íà ñòðàíàòà, âîäåíî îò ïî-ðåàëèñòè÷íè îñíîâàíèÿ è ïðåöåíÿâàéêè ìåæäóíàðîäíîòî èêîíîìè÷åñêî ïîëîæåíèå, èçëàãà ïëàí çà "îðãàíè÷íî ðàçâèòèå" íà âúîðúæåíèòå ñèëè. Òîçè ïëàí ïðåäâèæäà ïîñòåïåííî è ïîåòàïíî äî 2004 ã. ñúêðàùàâàíå íà çàåòèòå â áúëãàðñêèòå âúîðúæåíè ñèëè îò 67 000 íà 45 000, åäíà òðåòà îò êîèòî ùå ñôîðìèðà ñèëè çà áúðçî ðåàãèðàíå. Ïî÷òè 200-òàòà âîåííè ëàãåðè è ñúîðúæåíèÿ ùå áúäàò ïðåñòðóêòóðèðàíè â 70, à ïî-ñòàðàòà òåõíèêà ùå áúäå ïðîäàäåíà èëè ùå áúäå èçòåãëåíà îò âúîðúæåíèå. Íàä 22 èíäóñòðèè çà âîåííà òåõíèêà âå÷å ñà ïðèâàòèçèðàíè, êàòî ïúðâàòà ïîñëåäèöà îò òîâà å, ÷å áåç ðàáîòà ñà îñòàíàëè 80 000 äóøè.

Ïðè äíåøíàòà èì ñòðóêòóðà è íàëè÷íà âîåííà òåõíèêà áúëãàðñêèòå âúîðúæåíè ñèëè èìàò îãðàíè÷åíà ìîù, êîÿòî êîìàíäâàùèòå ÿ è åêñïåðòèòå íà ìèíèñòåðñòâîòî íà îòáðàíàòà ñå íàäÿâàò äà óâåëè÷àò ÷ðåç ïðåñòðóêòóðèðàíå, êîåòî âå÷å å â õîä. Îñíîâåí êîðïóñ íà òàíêîâèÿ ïîòåíöèàë íà áúëãàðñêàòà àðìèÿ ïðîäúëæàâàò äà ñà Ò-55/ À/Ì/ÀÌ2ÐÂ/Ê, êîèòî ïîñòåïåííî ùå áúäàò èçâàäåíè îò âúîðúæåíèå, ñ èçêëþ÷åíèå íà îêîëî 300, êîèòî ñà áèëè ìîäåðíèçèðàíè. Íàïðîòèâ, àêòèâíî ùå îñòàíàò çà äúëãî 230 òàíêà Ò-72Ê, è äðóãè 200 ìîäåðíèçèðàíè Ò-72 Ì2, äîêàòî äî 2007-2008 ñå î÷àêâà âúâåæäàíåòî â áúëãàðñêèÿ àðñåíàë íà ñúâðåìåíåí òàíê, âåðîÿòíî àìåðèêàíñêî èëè ãåðìàíñêî ïðîèçâîäñòâî. Ñúîòâåòíè ñúêðàùåíèÿ ñà â õîä ïî îòíîøåíèå íà àðòèëåðèÿòà, ÒÎÌÀ è ÒÎÌÏ ( ÁÒÐ, ÁÌÏ) íà áúëãàðñêàòà àðìèÿ.

Åäèíñòâåíèÿò ñàìîëåò ñ áîéíè äîñòîéíñòâà, ñ êîéòî àâèàöèÿòà íà ñòðàíàòà ðàçïîëàãà äíåñ, å ÌÈÃ-29/ UB è òî ñ ìàëêî íà áðîé (21 ñàìîëåòà). Îñíîâíàòà é áîéíà ñèëà îñòàâàò 70 ÌÈÃ-21 bis, íî ñå èç÷èñëÿâà, ÷å îáùî50-60 % îò ðåäîâíèòå-êîíâåíöèîíàëíèòå áîéíè ñàìîëåòè ñà ïðèêîâàíè êúì çåìÿòà ïîðàäè ëèïñà íà ðåçåðâíè ÷àñòè. Êàêòî âå÷å áå îòáåëÿçàíî, áúëãàðñêîòî ìèíèñòåðñòâî íà îòáðàíàòà çàïî÷íà îò åñåíòà íà 2001 êîíòàêòè ñúñ ÑÀÙ, ïðîâåæäàéêè ñîíäàæè çà çàêóïóâàíåòî íà îãðàíè÷åí áðîé F-16 À/ íà âòîðà ðúêà çà ñôîðìèðàíå íà åäíà ïúðâà âúçäóøíà äèâèçèÿ. Ùî ñå îòíàñÿ äî ôëîòà, òîé äúðæè äåéñòâàùà åäíà îñíîâíà áîéíà åäèíèöà çà ïîâúðõíîñòíè îïåðàöèè, ôðåãàòà îò òèïà 1159 à "Êîíè". Îñòàíàëèòå ìîðñêè ñúäîâå ñà ïàòðóëíè êîðàáè ñ îñòàðÿëà òåõíîëîãèÿ, êàêòî è äâåòå ïîäâîäíèöè îò òèïà 633 "Romeo". Ïîêàçàòåëíî çà "îáåçäâèæâàíåòî" íà áúëãàðñêèÿ ôëîò å, ÷å îò ìúðøàâèÿ îòáðàíèòåëåí áþäæåò äî ôëîòà äîñòèãà ïðîöåíò îò ïîðÿäúêà íà 6%.

Îò èçíåñåíèòå êðàòêè, íî ïîêàçàòåëíè äàííè ñòàâà ïðåäåëíî ÿñíî, ÷å å íåîáõîäèì ñðîê âúâ âðåìåòî îò 10-15 ãîäèíè, òàêà ÷å äà ñå ïîñòèãíå èçâåñòíî ñáëèæàâàíå ñ íàòîâñêèòå äàäåíîñòè.

Íåêà ñåãà ðàçãëåäàìå ñòðàííîòî ðàçäâèæâàíå, êîåòî Áúëãàðèÿ ðàçâèâà èçâúí ãðàíèöèòå ñè è òî â ñúðöåòî íà ãðúöêà Ìàêåäîíèÿ: â Åäåñà.

ÄÂÈÆÅÍÈÅÒÎ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÅÅÙÈÒÅ ÑÅ Â ÅÄÅÑÀ

Âúïðåêè óêðåïâàíåòî íà ãðúöêèÿ ñóâåðåíèòåò â Ñåâåðíà Ãúðöèÿ, ñóâåðåíèòåò òåðèòîðèàëåí è äåìîãðàôñêè, ñëåä ïîäïèñâàíåòî íà Áóêóðåùêèÿ äîãîâîð ïðåç 1913 ã., íà Íüîéñêèÿ äîãîâîð ïðåç 1919 ã. è íà ãðúöêî-òóðñêèÿ äîãîâîð çà ðàçìÿíàòà íà íàñåëåíèÿòà ïðåç 1923 ã., èçãëåæäà, ÷å áàâíî, íî ìåòîäè÷íî íåùî çàïî÷âà äà ñå ðàçäâèæâà â Ìàêåäîíèÿ ñ öåíòúð îêðúã Ïåëà. Âåíåö íà òîâà "ðàçìúðäâàíå" áå îñíîâàâàíåòî ïðåç þíè 2000 ã. íà ïîëèòè÷åñêàòà îðãàíèçàöèÿ "Áúëãàðñêè ÷îâåøêè ïðàâà", ïðèåòà îò Âúðõîâíèÿ ñúä, ñëåä êàòî íåéíèòå ïðåäñòàâèòåëè âíåñîõà äåêëàðàöèÿ, ÷å ùå ñïàçâàò êîíñòèòóöèÿòà, ñúãëàñíî ðàçïîðåäáèòå, êîèòî ñà â ñèëà. Òàçè îðãàíèçàöèÿ òâúðäè, ÷å å áèëà ðåãèñòðèðàíà â ðåãèñòúðà íà ïîëèòè÷åñêèòå ïàðòèè íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè è çàÿâÿâà, ÷å íåéíî ñåäàëèùå å Ñîëóí (èçïèñàíà å áúëãàðñêàòà äóìà, à â ñêîáè ãðàäúò å äàäåí êàòî "Òåñàëîíèêè", ñ ôèëèàëè â ãðàäîâåòå Ëåðèí (Ôëîðèíà), Êîñòóð (Êàñòîðèÿ) è Âîäåí (Åäåñà), êúäåòî ïî ñúùåñòâî ñå íàìèðà îñíîâíîòî ÿäðî. Êàòî ïîòåíöèàëíè ñâîè ÷ëåíîâå òÿ ñ÷èòà ðå÷íèê îòúæäåñòâÿâà (ìåæäó äðóãîòî) ïîíÿòèåòî "áúëãàðèí" ñ "âàðâàðèí". Ñúùî òàêà îðãàíèçàöèÿòà "Áúëãàðñêè ÷îâåøêè ïðàâà" ïðîòåñòèðà ïî ïîâîä îòêàçà íà Ïðåôåêòóðàòà íà Ïåëà äà ïðèåìå ïðîìÿíàòà íà ôàìèëèÿòà íà íåéíèÿ ïðåäñåäàòåë îò Ñòîèäèñ íà Ñòîÿíîâ.

Îñâåí òîâà â òàçè òåìà èìà îùå åäèí èíòåðåñåí åëåìåíò: àìåðèêàíñêèÿò ôàêòîð. Âúçñòàíîâÿâàíåòî íà êîìóíèêàöèîííè êàíàëè ìåæäó àìåðèêàíñêîòî êîíñóëñòâî â Ñîëóí è Êîìîòèíè ("Äâèæåíèå íà òóðöèòå îò Çàïàäíà Òðàêèÿ" è Ôëîðèíà ("Âèíîæèòî" èëè "Íåáåñíà äúãà" no-ñêîðî å íåâåðîÿòíî äà íå ìèíàâà è ïðåç Åäåñà. ×åñòèòå ïîñåùåíèÿ íà àìåðèêàíñêè äèïëîìàòè â Òðàêèÿ è Çàïàäíà Ìàêåäîíèÿ ÿâíî àôèøèðàò íàìåðåíèÿòà íà Âàøèíãòîí äà çàïàçè â ãîòîâíîñò ìåõàíèçìè è îðãàíèçàöèè, êîèòî â áúäåùå ùå ïîñëóæàò êàòî ëîñò çà íàòèñê ñðåùó Ãúðöèÿ.

Ùî ñå îòíàñÿ äî áúëãàðååùèòå ñå â Åäåñà ìîãàò äà áúäàò ôîðìóëèðàíè è íÿêîëêî äîïúëíèòåëíè âúïðîñà. Êàê äåêëàðàöèÿòà íà ïðîáúëãàðñêàòà îðãàíèçàöèÿ, ÷å ùå ñïàçâà êîíñòèòóöèÿòà, å áèëà ïðèåòà îò Âúðõîâíèÿ ñúä è êàê ñå ñúâìåñòÿâàò çà÷èòàíåòî íà çàêîíèòå è Êîíñòèòóöèÿòà, êîãàòî òå ãîâîðÿò çà ðåâèçèðàíå íà Áóêóðåùêèÿ ìèðåí äîãîâîð, ïðåíà÷åðòàâàíå íà ãðàíèöèòå è "ïî-ñïðàâåäëèâî ðàçïðåäåëåíèå" íà òåðèòîðèè? Ïðåäñòàâëÿâà ëè ôîðìóëèðàíåòî íà òàêèâà âúçãëåäè è òÿõíîòî ðàçïðîñòðàíÿâàíå â è èçâúí ãðàíèöèòå íà Ãúðöèÿ îòöåïíè÷åñêà äåéíîñò â óùúðá íà ãðúöêàòà òåðèòîðèàëíà öÿëîñò èëè íå?

ÁÚÄÅÙÅÒÎ ÍÀ ÃÐÚÖÊÎ-ÁÚËÃÀÐÑÊÈÒÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß

 èñòîðè÷åñêèòå âúçãëåäè íà áúëãàðñêàòà èíòåëèãåíöèÿ áúëãàðñêèÿò íàðîä å áèë ïîäëîæåí íà íåïîïðàâèìà íåñïðàâåäëèâîñò ñëåä äâåòå Áàëêàíñêè âîéíè îò 1912-1913 ã. Áúëãàðèòå ñ÷èòàò, ÷å ñà ïîíåñëè áðåìåòî íà ñïðàâÿíåòî ñ îñìàíñêàòà àðìèÿ â Òðàêèÿ, òàêà ÷å ãúðöè è ñúðáè ïî-ëåñíî äà ïðåâçåìàò Ìàêåäîíèÿ.

Òàçè ãëåäíà òî÷êà óìèøëåíî ïðåíåáðåãâà ãðúöêèÿ ïðèíîñ â ñðàæåíèÿòà ïî ñóøà (Ñàðàíäàïîðî, ßíèöà, Áèçàíè) è ïî ìîðå (ìîðñêèòå áèòêè íà "Ëåìíîñ" è "Åëè" ), êîéòî áå ðåøàâàù çà èçòëàñêâàíåòî íà òóðöèòå îò Áàëêàíñêèÿ ïîëóîñòðîâ. Äðóãà åäíà ôàëøèôèêàöèÿ å óïîðñòâîòî íà áúëãàðèòå äà ïðåäñòàâÿò Ìàêåäîíèÿ è öÿëà Òðàêèÿ îò íà÷àëîòî íà 20 âåê êàòî áúëãàðñêè ðàéîíè, êúäåòî ìíîçèíñòâîòî îò íàñåëåíèåòî å áèëî áúëãàðñêî. Òå ñúçíàòåëíî ïðåíåáðåãâàò ôàêòà, ÷å ïðåäè Áàëêàíñêèòå âîéíè â öÿëà äíåøíà Ñåâåðíà Ãúðöèÿ äîìèíèðàùèÿò åëåìåíò ñà áèëè ãúðöèòå (ñëàâÿíîãîâîðÿùè è ãðúöêîãîâîðÿùè), êàêòî è ïðèáëèçèòåëíî ñåäåìñòîòèíòå õèëÿäè ìþñþëìàíè, çàìèíàëè çà Òóðöèÿ ïðåç 1923 ã. Ñúçíàíèåòî íà áúëãàðñêèÿ íàðîä å ïðîïèòî ñ óáåæäåíèåòî, ÷å ãîëåìè ÷èñòî áúëãàðñêè òåðèòîðèè ñà îñòàíàëè èçâúí ãðàíèöèòå, ïðè âñå ÷å â íàñòîÿùèÿ ïåðèîä òåçè âúçãëåäè ñà ìàðãèíàëèçèðàíè, ïîðàäè èêîíîìè÷åñêàòà íåìîù è ñóðîâàòà áîðáà çà îöåëÿâàíå, êîÿòî âîäè Áúëãàðèÿ ïðåç 2003 ã. Îáà÷å, âåëèêîøîâèíèñòè÷íèòå âúæäåëåíèÿ, íå ïðåñòàâàò äà áúäàò ïîäêëàæäàíè.

Äðóãà õàðàêòåðíà ÷åðòà íà íàöèîíàëèñòè÷åñêèÿ àñïåêò íà áúëãàðñêîòî îáùåñòâî å íåïðèçíàâàíåòî íà "ìàêåäîíöè", êîåòî ïðåäñòàâëÿâà è îôèöèàëíà äúðæàâíà ïîçèöèÿ. Çàòîâà êîãàòî ïðåç ÿíóàðè 1992 Áúëãàðèÿ ïðèçíà Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíèÿ, òÿ ïîáúðçà äà óòî÷íè, ÷å íå ïðèçíàâà "ìàêåäîíñêà íàöèÿ" è "åçèê". Çà áúëãàðèòå åçèêúò, íà êîéòî ãîâîðÿò ñêîïÿíèòå, å "çàïàäåí äèàëåêò" íà áúëãàðñêèÿ, êîåòî äîíÿêúäå îòãîâàðÿ íà èñòèíàòà. Áúëãàðèÿ ïðîäúëæàâà äà ñå îòíàñÿ ïàòåðíàëèñòè÷íî êúì Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíèÿ, óâåêîâå÷àâàéêè âúçãëåäèòå, ñïîðåä êîèòî Ñêîïèå å áúëãàðñêè ðàéîí. Ñîôèÿ ñå îïèòâà äà çàïàçè îïîðíè òî÷êè â Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíèÿ ÷ðåç ïîñòîÿííè äîãîâîðè çà èêîíîìè÷åñêî è âîåííî ñúòðóäíè÷åñòâî. Çàñëóæàâà äà îòáåëåæèì, ÷å îáùèÿò òàíêîâ ïîòåíöèàë (120 Ò-55À è 36 Ã-55 ÀÌ2) íà àðìèÿòà íà Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíèÿ å áèë ïðåäîñòàâåí îò Áúëãàðèÿ. Ïî ñúùèÿ íà÷èí îñíîâíîòî àðòèëåðèéñêî âúîðúæåíèå (122 ìèëèìåòðîâè îðúäèÿ 108 Ï-193 å ïðèäîáèòî îò ñúùàòà ñòðàíà.

Äðóã åäèí ïðîáëåì çà ñúâðåìåííà Áúëãàðèÿ, èçêóñíî ïîäêëàæäàí îò Àíêàðà, ñå ñúñòîè â íàëè÷èåòî íà ìíîãîáðîéíî ìþñþëìàíñêî ìàëöèíñòâî, íàäõâúðëÿùî åäèí ìèëèîí. Ïîâå÷åòî ìþñþëìàíè ñà åòíè÷åñêè òóðöè, íî ñúùî òàêà èìà ïîìàöè è öèãàíè. Áúëãàðèÿ ñå îïèòâà äà ñå ñïðàâè äèíàìè÷íî ñ âúïðîñà è ïðåç çèìàòà íà 1950-1951 åêñòðàäèðà 155 000 ìþñþëìàíè, êîèòî íàìèðàò óáåæèùå â Òóðöèÿ. Ïî-êúñíî ñëåäâà àñèìèëàöèîííà òàêòèêà, ïðåäèçâèêàëà ðåàêöèÿ îò ñòðàíà íà Àíêàðà è ïîñëåäîâàòåëíè áúëãàðî-òóðñêè êðèçè, äîñòèãíàëè âðúõíàòà ñè òî÷êà ïðåç 1984. Òóðöèÿ áå óñïÿëà äà êîíòðîëèðà è ðúêîâîäè ìàëöèíñòâîòî, êîåòî èçëú÷è è ñâîÿ Äåíêòàø - Àõìåä Äîãàí. Ìíîãî ïðåäè çàâðúùàíåòî íà Ñèìåîí òîé îòêðèòî ãîâîðåøå çà çàâðúùàíå íà äåòðîíèðàíèÿ áúëãàðñêè öàð è íåîáõîäèìîñò îò ðåñòàâðàöèÿ íà ìîíàðõèÿòà. Òîçè ôàêò äîêàçâà âðúçêàòà ìó ñ àìåðèêàíñêèÿ ôàêòîð, ÷èèòî ïëàíîâå (êàêòî, ðàçáèðà ñå, è òåçè íà "Ìàéêàòà-ðîäèíà Òóðöèÿ" îáñëóæâà.

Îò 1990 íàñàì òëååùèÿò â ïîäñúçíàíèåòî íà áúëãàðñêàòà èíòåëèãåíöèÿ íàöèîíàëèçúì ñå íàäèãà, äîêàçâàéêè, ÷å íå å óãàñíàë, à ïðîñòî å "áèë ïðèñïàí". Çà ïðúâ ïúò îò âðåìåòî íà Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà îòíîâî áå ïóñíàò â îáðúùåíèå òåðìèíúò Áåëîìîðèå, ñ êîéòî áúëãàðèòå ñà íàðè÷àëè Èçòî÷íà Ìàêåäîíèÿ è Òðàêèÿ. Ïèîíåð íà âúçðàæäàíåòî ìó å Ñëàâêî Êðóìîâñêè, ïóáëèêóâàë ïðåç 1990 ã. ìíîãîçíà÷èòåëíà ñòàòèÿ ïîä íåäâóñìèñëåíîòî çàãëàâèå "Âúçñòàíîâÿâàíåòî íà èçëàçà íà Áúëãàðèÿ íà Åãåéñêî ìîðå". Òîé å ïîñëåäâàí îò äðóãè áúëãàðñêè èñòîðèöè è èíòåëåêòóàëöè êàòî Ãåîðãè Äàñêàëîâ è Èâàí Êîåâ. Ñïîðåä Äàñêàëîâ Èçòî÷íà Ìàêåäîíèÿ è Òðàêèÿ ñà ÷àñòè îò Áúëãàðèÿ è ïðåç àïðèë 1941 ã. òåçè ðàéîíè "ñà îñâîáîäåíè". Ïðåç 1991 ã. Äèìèòúð Ñèðêîâ ôîðìóëèðà â "Áúëãàðñêè èñòîðè÷åñêè ïðåãëåä" ìíåíèåòî, ÷å Íüîéñêèÿò äîãîâîð îò 1919 ã. å ëèøèë Áúëãàðèÿ îò òåðèòîðèè, êîèòî èñòîðè÷åñêè è â åòíè÷åñêî îòíîøåíèå ñà áúëãàðñêè. Ïðåç 1993 ã. Äèìèòúð Éîí÷åâ èçäàâà êíèãàòà "Áúëãàðèÿ è Èçòî÷íà Ìàêåäîíèÿ-Òðàêèÿ", êúäåòî óòî÷íÿâà, ÷å îò 1941 ã. äî 1944 ã. ñà áèëè íåîáõîäèìè ìåðêèòå, êîèòî áúëãàðñêàòà àðìèÿ å áèëà äëúæíà äà âçåìå çà ïîâòîðíîòî ïîáúëãàðÿâàíå íà Èçòî÷íà Ìàêåäîíèÿ è Òðàêèÿ. Èçâîäúò å, ÷å ñëåä 1990 ã. è ïàäàíåòî íà êîìóíèçìà, ñëåä äåñåòèëåòèÿ ìúë÷àíèå, áúëãàðñêàòà èíòåëèãåíöèÿ îòíîâî èçíàñÿ íà ïðåäåí ïëàí âúïðîñà ïîä òîëåðàíòíèÿ ïîãëåä íà áúëãàðñêèòå ïðàâèòåëñòâà.

Ïðåç 1998 ã., êàòî ïëîä íà êîëåêòèâåí òðóä íà ìíîãîáðîéíà ãðóïà âèäíè áúëãàðñêè ó÷åíè è ïîä åãèäàòà íà Áúëãàðñêàòà àêàäåìèÿ íà íàóêèòå å îáíàðîäâàíà "Íîâàòà áúëãàðñêà íàöèîíàëíà äîêòðèíà" ñ õàðàêòåðíîòî ïîäçàãëàâèå "Ñòðàíàòà ïðåç 21 âåê". Åäíà "ðåíòãåíîâà ñíèìêà" íà äîêòðèíàòà áè áèëà îñîáåíî îñâåòëÿâàùà, êàêòî ïî îòíîøåíèå íà èñòîðè÷åñêèòå é íåòî÷íîñòè, òàêà è íà èðåäåíòèñòêîòî âèæäàíå, õàðàêòåðíî çà íåÿ. ×ðåç ïîçèöèèòå, êîèòî òåêñòúò íà "Íîâàòà íàöèîíàëíà äîêòðèíà" ëàíñèðà, Áúëãàðèÿ å ïðåäñòàâåíà êàòî åäíà îò íàé-ñòàðèòå äúðæàâè â Åâðîïà, à îïèòèòå çà çàñåí÷âàíåòî é îò Ãúðöèÿ ñà íåïðèêðèòî ïîä÷åðòàíè. Ñïîðåä êîíñòðóêòîðèòå íà äîêòðèíàòà "...èñòîðèÿòà äîêàçâà, ÷å Áúëãàðèÿ å åäíà îò íàé-äðåâíèòå åâðîïåéñêè äúðæàâè. Çëàòíèòå ñúêðîâèùà, îòêðèòè â íåêðîïîëà âúâ Âàðíà, äîêàçâàò, ÷å â Áúëãàðèÿ ñå å çàðîäèëà äðåâíàòà åâðîïåéñêà çëàòíà (?) êóëòóðà...Òàçè êóëòóðà å ïî-äðåâíà îò êðèòñêî-ìèêåíñêàòà". Ïî-íàäîëó ñå çàêëåéìÿâà "...øîâèíèçìúò, äåìîíñòðèðàí îò ñúñåäèòå íà Áúëãàðèÿ, êîèòî èíêîðïîðèðàò èñêîííî áúëãàðñêè òåðèòîðèè, ñ áúëãàðñêî íàñåëåíèå, êàêòî Ãúðöèÿ å íàïðàâèëà ñ Ìàêåäîíèÿ è Òðàêèÿ". Îòíåñåíà êúì äíåøíàòà ñèòóàöèÿ "Íàöèîíàëíàòà äîêòðèíà" äèðåêòíî ïîñòàâÿ âúïðîñà çà ìàëöèíñòâî â Ñåâåðíà Ãúðöèÿ, êîåòî å ïîäëîæåíî íà íàòèñê: "Áúëãàðèÿ å äëúæíà äà ïîäêðåïè ïðàâàòà íà ñúíàðîäíèöèòå ñè è å ïðèçâàíà äà ïîêàæå íåîòñëàáâàùà ãðèæà çà ñúõðàíÿâàíåòî è ðàçâèòèåòî íà òÿõíîòî áúëãàðñêî ñúçíàíèå.  Ìàêåäîíèÿ è Òðàêèÿ, êîèòî ïðèíàäëåæàò íà Ãúðöèÿ, áúëãàðñêîòî íàñåëåíèå å ïîäëîæåíî íà àñèìèëàöèÿ".

Îöåíêàòà íà ãîðåñïîìåíàòà äåéíîñò îáùî îò 1990 ã. äî äíåñ áåç îñîáåíè óñèëèÿ âîäè äî íàëàãàíåòî íà åäèí-åäèíñòâåí èçâîä: âúïðåêè ñòðàøíèòå èêîíîìè÷åñêè è îêà÷åñòâÿâàíèòå îò íåÿ êàòî "àâòîõòîííè áúëãàðî-ìàêåäîíöè", íî è "...80 000 áúëãàðñêè èêîíîìè÷åñêè åìèãðàíòè, êîèòî âå÷å ðàáîòÿò â Ãúðöèÿ", îïðàâäàâàéêè ñêåïòèöèçìà íà îíåçè, êîèòî òâúðäÿõà, ÷å áåçêîíòðîëíèÿò ïðèòîê íà íåëåãàëíè åìèãðàíòè ùå äîâåäå â áúäåùå äî ñúçäàâàíå íà ìàëöèíñòâà, êîèòî ùå áúäàò èçïîëçâàíè çà òåðèòîðèàëíè ïðåòåíöèè â óùúðá íà Ãúðöèÿ.

 îñíîâíèòå ñè óñòàâíè ïîëîæåíèÿ ïîëèòè÷åñêàòà îðãàíèçàöèÿ "Áúëãàðñêè ÷îâåøêè ïðàâà" èçÿñíÿâà, ÷å çà íåÿ íå ñúùåñòâóâà "ìàêåäîíñêà íàðîäíîñò". Íåéíîòî èçêîâàâàíå òÿ ñ÷èòà çà èçêóñòâåíî è çà èçìèñëåí ïðîäóêò íà âåëèêîñðúáñêèÿ øîâèíèçúì. Íàïðîòèâ òÿ ñìÿòà ìàêåäîíöèòå çà àâòîõòîííè áúëãàðè, ðàçãðàíè÷àâàéêè ïî òàêúâ íà÷èí ñâîåòî âèæäàíå îò òîâà íà îðãàíèçàöèÿòà "Âèíîæèòî" ("Íåáåñíà äúãà", "Rainbow", êîÿòî å ñ èçÿâåí ïðîñêîïñêè óêëîí.

Êàêâî äðóãî òâúðäÿò áúëãàðååùèòå ñå â Åäåñà? ×å "ìíîãîáðîéíàòà áúëãàðñêà íàðîäíîñò" â Ãúðöèÿ å ïîòèñêàíà è, ÷å ïðàâàòà é íåïðåêúñíàòî è ñèñòåìíî áèâàò íàðóøàâàíè îò ãðúöêèòå âëàñòè. ×å êîãàòî ãðúöêàòà àðìèÿ ïðàâè ïðîáèâ è çàâëàäÿâà Ìàêåäîíèÿ, ãúðöèòå òàì íå íàäõâúðëÿëè 10 % îò íàñåëåíèåòî. ×å å èìàëî íàñèëñòâåíî åëèíèçèðàíå íà ìàêåäîíñêèòå òåðèòîðèè ïðåç 1923 ã. âñëåäñòâèå íà ðàçìÿíàòà íà íàñåëåíèÿòà ìåæäó Ãúðöèÿ è Òóðöèÿ.

Äîòóê âñè÷êî èçãëåæäà "îáè÷àéíî", êàòî äîñòà íàïîìíÿ àðãóìåíòàöèÿòà íà òóðñêîåçè÷íèòå â Çàïàäíà Òðàêèÿ è íà ïðîñêîïñêè íàñòðîåíèòå âúâ Ôëîðèíà. Ïî-íàòàòúê, îáà÷å, â ñâîÿ óñòàâ îðãàíèçàöèÿòà "Áúëãàðñêè ÷îâåøêè ïðàâà" îòêðèòî îñïîðâà ñúùåñòâóâàùèÿ ðåæèì íà Áàëêàíèòå, êàòî ïðèçîâàâà 1. Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíèÿ (Ñêîïèå)

äà ïðåìèíå "...ïîä îïåêàòà è çàêðèëàòà íà Ìàéêà Áúëãàðèÿ", 2. Àëáàíèÿ äà ñå ïðèãîòâè äà ñðåùíå "...áúëãàðñêàòà àðìèÿ, îò êîÿòî åäèíñòâåíî ìîæå äà áúäå ïîòóøåíî äâèæåíèåòî íà àëáàíñêèòå åêñòðåìèñòè îò Àðìèÿòà çà îñâîáîæäåíèå íà Êîñîâî (UCK), 3. Ãúðöèÿ äà ïðèçíàå îôèöèàëíî è îêîí÷àòåëíî ñúùåñòâóâàíåòî íà áúëãàðñêà íàðîäíîñò íà íåéíà òåðèòîðèÿ, äà âúâåäå èçó÷àâàíåòî íà áúëãàðñêè åçèê â ãðúöêèòå ó÷èëèùà, äà ðàçðåøè çàâðúùàíåòî â Åãåéñêà Ìàêåäîíèÿ íà "...500 000 áåæàíöè îò áúëãàðî-ìàêåäîíñêè ïðîèçõîä". Îðãàíèçàöèÿòà ñìÿòà ïàìåòíèöèòå íà ìàêåäîíñêèòå áîðöè, èçäèãíàòè â ãðàäîâåòå è ñåëàòà íà ãðúöêà Ìàêåäîíèÿ, çà "íåïðèåìëèâè ïàìåòíèöè íà àíòèáúëãàðùèíàòà" è èñêà òÿõíîòî èçëè÷àâàíå. Áîðöè çà ñâîáîäàòà íà Ìàêåäîíèÿ êàòî Òåëîñ Àãðàñ òÿ îêà÷åñòâÿâà êàòî "ãðúöêè êîìèòàäæèè" è çàâúðøâà èçèñêâàíèÿòà ñè êàòî ãîâîðè çà "...èñêîíåí íàöèîíàëåí êîìïëåêñ íà ãúðöèòå ñïðÿìî áúëãàðñêèÿ íàðîä".

Îñâåí ãîðåñïîìåíàòîòî, íàé-âàæíîòî îáà÷å å, ÷å ñå ïîñòàâÿ âúïðîñ çà ïî-îáùî ðåâèçèðàíå íà ãðàíèöèòå.  îñíîâíèòå ñè óñòàâíè ïðèíöèïè ïðîáúëãàðñêîòî äâèæåíèå èçòúêâà íà ïðåäåí ïëàí (ïàðàãðàô 9) íåîáõîäèìîñòòà îò ðåâèçèðàíå íà Áóêóðåùêèÿ ìèðåí äîãîâîð, Íüîéñêèÿ è Ñåâúðñêèÿ äîãîâîðè, çà "ïî-ñïðàâåäëèâî ðàçïðåäåëåíèå íà áàëêàíñêèòå òåðèòîðèè", êàêòî õàðàêòåðíî ñå ñïîìåíàâà. Ñòðåìëåíèÿòà íà ðúêîâîäåùèòå äâèæåíèåòî "Áúëãàðñêè ÷îâåøêè ïðàâà" â Åäåñà ñå ðàçêðèâàò èçöÿëî êúì êðàÿ íà óñòàâíèòå ïðèíöèïè (ïàðàãðàô 15): "Îïîëçîòâîðÿâàíå è èçòúêâàíå íà àìåðèêàíñêèÿ ïëàí Êèñèíäæúð çà ïðåíà÷åðòàâàíå íà áàëêàíñêèòå ãðàíèöè è óïðàæíÿâàíå íà íàòèñê âúðõó ÍÀÒÎ è âúðõó ÑÀÙ çà ïîñòåïåííîòî èì è ìèðíî ðåàëèçèðàíå. Ïðèëàãàíå íà ãëîáàëèçàöèÿòà íà áàëêàíñêî íèâî è óñòàíîâÿâàíå íà Ñîëóí êàòî ñòîëèöà íà áàëêàíñêèòå ñòðàíè".

Ãîðåñïîìåíàòîòî íåñúìíåíî áè èçãëåæäàëî êàòî íîñòàëãè÷íà óòîïèÿ íà ìàëîáðîéíèòå áúëãàðååùè ñå â Ãúðöèÿ, àêî íå ñúùåñòâóâàõà íÿêîè äðóãè äîñòîéíè çà îòáåëÿçâàíå ôàêòè. Ïî ïðèíöèï îò ñòðàíà íà Ñîôèÿ å íàëèöå òîëåðàíòíîñò, àêî íå ïîäêëàæäàíå, ñïðÿìî òàçè àíòèãðúöêà äåéíîñò. Çà ñúæàëåíèå óëèêèòå âîäÿò êúì âòîðîòî. Âðúçêèòå íà ñðåäèòå îêîëî áèâøèÿ öàð è íàñòîÿù ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåë ñúñ ñëó÷âàùîòî ñå â Åäåñà ïðîëè÷àõà íàïúëíî ïðè ïîñåùåíèÿòà è êîíòàêòèòå, êîèòî èìà â ãðàäà ñèíúò íà Ñèìåîí Êèðèë Ñàêñêîáóðããîòñêè. Ñïåöèàëåí èíòåðåñ êúì ðàéîíà ïðîÿâÿâà è ñàìîòî ÂÌÐÎ. Ïðåç ìàé 2002 ã. Åäåñà áå ïîñåòåíà îò ïðåäñåäàòåëÿ íà ïàðòèÿòà Êðàñèìèð Êàðàêà÷àíîâ, ïðèäðóæåí îò Èëêî Øèâà÷åâ - êîíñóë íà Áúëãàðèÿ â Ñîëóí - è îò ãëàâíèÿ ñåêðåòàð íà ÂÌÐÎ Íèêîëàé Âàí÷åâ /Êúí÷å⠖ á.ïð./. Òàì áúëãàðñêàòà äåëåãàöèÿ ñå ñðåùíà ñ êàäðè íà ïàðòèÿòà "Áúëãàðñêè ÷îâåøêè ïðàâà", à ñëåä òîâà ïúòóâà èç ðàéîíà íà Ôëîðèíà, Êàñòîðèÿ è Àðèäåÿ.  ïîñëåäíèÿ ãðàä ñúùî òàêà èìàøå ðàçäâèæâàíå îò ñòðàíà íà ñâåùåíèêà Íèêîäèìîñ Òàðêèíèÿñ, êîéòî çàÿâÿâà, ÷å å "ìàêåäîíåö". Íàìåñàòà íà áèâøèÿ áúëãàðñêè öàðñêè äâîð â ëèöåòî íà Êèðèë è äåéíîñòòà íà ÂÌÐÎ â ðàéîíà (îòáåëÿçâà ñå, ÷å ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Ñèìåîí å ïî÷åòåí ïðåäñåäàòåë íà ÂÌÐÎ) çàñèëâàò ãðúöêàòà ìíèòåëíîñò ïî îòíîøåíèå äúëãîñðî÷íèòå öåëè íà Ñîôèÿ.

Äðóã åäèí ôàêòîð å ñâúðçàí ñ ïðîïàãàíäíàòà êàìïàíèÿ èçâúí ãðàíèöèòå íà áúëãàðååùèòå ñå îò Åäåñà. Ñúùî êàêòî "ìàêåäîíöèòå" îò Ôëîðèíà è "òóðöèòå" îò Çàïàäíà Òðàêèÿ íà ìåæäóíàðîäíè ôîðóìè òå ïîä÷åðòàâàò "ïîòèñíè÷åñòâîòî", íà êîåòî ñà ïîäëîæåíè. Îðãàíèçàöèÿòà â Åäåñà âå÷å å ïîáúðçàëà äà ñå çàïèøå â "Õåëçèíêè Óî÷", êúäåòî îêëåâåòÿâàíåòî íà Ãúðöèÿ òðÿáâà äà ñå èìà çà äàäåíîñò.

Ñúùîòî, ðàçáèðà ñå, ñå ñëó÷âà è â ãðàíèöèòå íà ñòðàíàòà. Íà ïúðâàòà Îáùîáàëêàíñêà êîíôåðåíöèÿ íà êìåòîâå íà áàëêàíñêèòå ãðàäîâå, ïðîâåäåíà ïðåç àïðèë 2001 â Åäåñà, ìàëöèíàòà áúëãàðååùè ñå îò ãðàäà èçäàäîõà îáâèíèòåëåí àêò, òâúðäåéêè, ÷å àíòèáúëãàðèçìúò ïðåäñòàâëÿâà îôèöèàëíà êîîðäèíàòà íà ãðúöêàòà ïðîïàãàíäà.  òåêñòà ñå îòïðàâÿò îáâèíåíèÿ ñðåùó "àíòèáúëãàðñêèòå ïàìåòíèöè" â ñåëàòà â îêðúã Ïåëà, èçäèãíàòè â ÷åñò íà ìàêåäîíñêèòå áîðöè îò ðàéîíà è ñå çàêëåéìÿâà óíèâåðñèòåòñêèÿ ïðåïîäàâàòåë Ãåîðãèîñ Áàáèíèîòèñ, òúé êàòî â èçäàäåíèÿ îò íåãî ñîöèàëíè ïðîáëåìè, ñ êîèòî ñå ñáëúñêâà, â ñúâðåìåííà Áúëãàðèÿ ñå çàáåëÿçâà âúçðàæäàíå, ñúæèâÿâàíå íà åäèí åêñïàíçèîíèñòè÷åí íàöèîíàëèçúì. Íåãîâèòå öåëè ñà íåïîñðåäñòâåíàòà áúëãàðèçàöèÿ íà Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíèÿ, à â äúëãîñðî÷åí ïëàí îñïîðâàíå íà ãðúöêàòà ïðèíàäëåæíîñò íà Ìàêåäîíèÿ è Òðàêèÿ.

Âúâ âñåêè ñëó÷àé, çà ìîìåíòà ãîðíèòå âúçãëåäè íå íàìèðàò îòçâóê ñðåä ïî-øèðîêèòå íàðîäíè ìàñè è çà ùàñòèå Ãúðöèÿ ïðîäúëæàâà äà ñå ðàäâà íà îñîáåíî ïîïóëÿðåí îáðàç, ïðåäè âñè÷êî ñðåä ìëàäèòå ïîêîëåíèÿ â Áúëãàðèÿ. Îñâåí òîâà, â ñðàâíåíèå ñ âñè÷êè ñúñåäíè íà Áúëãàðèÿ äúðæàâè åäèíñòâåíî Ãúðöèÿ â áàëêàíñêîòî îáêðúæåíèå ðàçïîëàãà ñ íåñðàâíèìè ãåîïîëèòè÷åñêè ïðåèìóùåñòâà. Òÿ êîíòðîëèðà îò Êðèò äî Åâðîñ (òóðñêî-ãðúöêàòà ãðàíèöà ïî ð. Ìàðèöà) åäíî íåâðàëãè÷íî ïðîñòðàíñòâî, èìà èçëàç êúì äâà àðõèïåëàãà (Éîíèéñêî è Åãåéñêî ìîðå) è êúì åäíî îòêðèòî ìîðå (Ñðåäèçåìíî). Ãðúöêèÿò ñóâåðåíèòåò â Ìàêåäîíèÿ è Òðàêèÿ âå÷å ïî÷òè öÿë âåê ëèøàâà äúëáîêèÿ ñëàâÿíñêè õèíòåðëàíä îò êîïíåíèÿ èçëàç, ÷ðåç Åãåéñêî ìîðå, íà "òîïëîòî ìîðå", ò.å. Ñðåäèçåìíî.. Âñè÷êè îñòàíàëè áàëêàíñêè äúðæàâè ñå ÿâÿâàò ñ ãåîïîëèòè÷åñêè "äåôèöèò", íàïúëíî ëèøåíè îò èçëàç íà ìîðå (Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíèÿ), (Áîñíà, Ñúðáèÿ) èëè çàïàçâàéêè îãðàíè÷åíà áðåãîâà èâèöà ñàìî íà åäíî ìîðå (Àëáàíèÿ, Ðóìúíèÿ, Áúëãàðèÿ ).

Îñâåí òîâà ïðè íàñòîÿùàòà êîíþíêòóðà Ãúðöèÿ ïðåâúçõîæäà Áúëãàðèÿ â èêîíîìè÷åñêî, ïîëèòè÷åñêî è âîåííî îòíîøåíèå. Ñîôèÿ èìà íóæäà îò Àòèíà ñ ïî-äàëå÷åí õîðèçîíò âúâ âðåìåòî, çà äà áúäå îòâåäåíà äî Åâðîïåéñêèÿ ñúþç è ÍÀÒÎ. Òàêà â ïðîäúëæåíèå íà äîñòà ãîäèíè íàïðåä Ãúðöèÿ è Áúëãàðèÿ íÿìà äà ñëåäâàò õîä íà ñáëúñúê. Âúïðåêè òîâà, êîíêðåòíè êðúãîâå, ÷åðòàåùè ïîëèòèêàòà â Ñîôèÿ, äàâàò âèä, ÷å ñå âúëíóâàò ïîâå÷å îò âñåâúçìîæíè ïðèìàìêè îò ÍÀÒÎ è Òóðöèÿ, îòêîëêîòî îò óïîðèòèòå óñèëèÿ çà ñáëèæàâàíå, ïîëàãàíè îò Ãúðöèÿ, êîÿòî ïðåäîñòàâÿ èêîíîìè÷åñêà (÷ðåç èíâåñòèöèè è îòïóñêàíå íà ïîìîùè) è ïîëèòè÷åñêà (ïî îòíîøåíèå áúäåùîòî âêëþ÷âàíå â ÅÑ) ïîäêðåïà íà Áúëãàðèÿ.

Ñëåä íåîòäàâíàøíàòà âîéíà â Èðàê, ïúòÿò íà áàëêàíñêèòå ñòðàíè ñòàâà ïî-ÿñåí. Áúëãàðèÿ, Àëáàíèÿ è ïî-ìàëêî Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíèÿ äàâàò ïðåâåñ íà ðàçâèâàíå íà îòíîøåíèÿòà ñúñ ÑÀÙ è ÍÀÒÎ, à â ñòåïåíóâàíåòî ñëåä òÿõ ñå íàðåæäà Òóðöèÿ. Âúïðåêè ÷å çàïàçâà íåñðàâíèìè ïîëèòè÷åñêè è èêîíîìè÷åñêè ïðåèìóùåñòâà, Ãúðöèÿ èçãëåæäà íåñïîñîáíà äà ïðåâåäå òàçè òåæåñò íà åçèêà íà ãåîïîëèòè÷åñêàòà ìîù, íå óñïÿâàéêè äà ðàç÷óâñòâà ñåâåðíèòå ñè ñúñåäè. Îñîáåíî Ñîôèÿ ïîêàçâà, ÷å èñêà äà åêñïëîàòèðà åäíîñòðàííî îòíîøåíèÿòà ñè ñ Àòèíà, òàêà ÷å ïðåç ñëåäâàùàòà ãîäèíà âòîðàòà äà ïðåäñòàâëÿâà "öåðåìîíèàë-ìàéñòîðúò" ïðè âëèçàíåòî íà Áúëãàðèÿ â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç. Äîêàòî îò áúëãàðñêà ñòðàíà å ïðèåòà îñíîâàòà íà äîáðîñúñåäñòâîòî è ñúòðóäíè÷åñòâîòî ñ Ãúðöèÿ, ñòðàííè ñúìíåíèÿ ïðåäèçâèêâà ïîäêëàæäàíåòî îò Ñîôèÿ íà äâèæåíèÿ êàòî òîâà íà áúëãàðååùèòå ñå â Åäåñà. Íàé-ñèãóðíîòî òúëêóâàíèå å, ÷å áúëãàðèòå æåëàÿò äà çàïàçÿò æèâè ïîäîáíè ìàëêè äâèæåíèÿ, êàêòî â Ñåâåðíà Ãúðöèÿ, òàêà è â Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíèÿ, òàêà ÷å ñðåäíîñðî÷íî äà ñúçäàâàò ëîñòîâå çà íàòèñê ñðåùó Àòèíà è Ñêîïèå. Íà äúëãîñðî÷íà îñíîâà èçãëåæäà, ÷å èðåäåíòèñòêè âúæäåëåíèÿ ñå ñúæèâÿâàò è ðàçâèâàò â êîíêðåòíè ñåêòîðè íà äíåøíèÿ áúëãàðñêè ïîëèòè÷åñêè åëèò è òîâà ñå ïîòâúðæäàâà îò ïðîêëàìèðàíèòå â "Íîâàòà áúëãàðñêà íàöèîíàëíà äîêòðèíà" ïîçèöèè.

Çàñåãà áúëãàðñêèÿò èðåäåíòèçúì ìîæå äà èçãëåæäà íàïúëíî áåçîïàñåí êàòî ïðîèçõîæäàù îò ñòðàíà, êîÿòî ñå áîðè äà îöåëåå, ñïðàâÿéêè ñå ñ îãðîìíè èêîíîìè÷åñêè ïðîáëåìè. Íî ìåæäóíàðîäíàòà ñðåäà ñå ïðîìåíÿ ìíîãî áúðçî è áàëêàíñêîòî îáêðúæåíèå ñúùî ñå èçìåíÿ. Ñëåä 15 èëè 20 ãîäèíè ñèòóàöèÿòà íà ñåâåð îò Ãúðöèÿ ìîæå è äà íå ïðèëè÷à òîëêîâà íà äíåøíàòà. Ñòðàòåãè÷åñêàòà öåíà íà Áúëãàðèÿ ùå ïîðàñíå, îñîáåíî àêî ÑÀÙ ïðåõâúðëÿò òàì, êàêòî ñå ãîòâÿò, âîåííèòå ñè áàçè îò Ãåðìàíèÿ. Íå å ñèãóðíî, ÷å ïðèñúåäèíÿâàíåòî íà Áúëãàðèÿ êúì ÍÀÒÎ ùå èìà ñòàáèëèçèðàù åôåêò. Íåêà ñè ïðèïîìíèì, ÷å Ãúðöèÿ è Òóðöèÿ ñúæèòåëñòâàò â ïðîäúëæåíèå íà ïîëîâèí âåê â ðàìêèòå íà ÍÀÒÎ, êàòî èìàò çàä ãúðáà ñè åäèí ãîðåù êîíôëèêò (1974) è ïåò êðèçè (1955, 1964, 1976, 1987, 1996).

Ãðúöêàòà âúíøíà ïîëèòèêà å äëúæíà äà ïðèâúðæå, â ðàìêèòå íà âúçìîæíîñòèòå ñè, Ñîôèÿ êúì îáùîòî åâðîïåéñêî áèòèå è äà ÿ çàäúðæè âúçìîæíî ïî-äàëå÷ îò Àíêàðà.  ïðîòèâåí ñëó÷àé êîøìàðúò íà äâàòà ôðîíòà, åäèí íà ñåâåð è åäèí íà Èçòîê, â íÿêàêúâ ìîìåíò ùà ñòàíå ðåàëíîñò. Èìåííî òîâà Ãúðöèÿ òðÿáâà äà èçáåãíå, îòñåãà ðàáîòåéêè â òàçè ïîñîêà ñåðèîçíî è äèíàìè÷íî.

Êîìåíòàðúò â ñïèñàíèå “Îòáðàíèòåëåí ïðåãëåä” å ïðèäðóæåí ñúñ ñëåäíèòå èëþñòðàöèè:

1. Ñòàðà áúëãàðñêà áàíêíîòà, íà êîÿòî å èçîáðàçåíî ïðèñòàíèùåòî íà Êàâàëà, íåùî, êîåòî îòðàçÿâà îòêîëåøíèÿ ñòðåìåæ íà áúëãàðèòå äà ñå ñäîáèÿò ñ èçëàç íà Åãåéñêî ìîðå.

2. Åòíîãðàôñêà êàðòà íà Ìàêåäîíèÿ, ñúãëàñíî áúëãàðñêèòå ïðåòåíöèè, ïðåäñòàâåíà ïðåç 1914 ã. ßñíî å îòïå÷àòàí áúëãàðñêèÿò âúçãëåä çà äåìîãðàôñêèÿ ñúñòàâ íà íàñåëåíèåòî è âåëèêîáúëãàðñêèÿò- øîâèíèçúì å íåïðèêðèòî èçðàçåí.

3. Ñíèìêà, íàïðàâåíà ïðåç àïðèë 1941 ã. ïî âðåìå íà ãåðìàíñêîòî íàõëóâàíå â Ãúðöèÿ. Çàñíåòè ñà òàíêîâå íà áúëãàðñêàòà àðìèÿ çàåäíî ñ æèòåëè íà ñåëî â Ìàêåäîíèÿ, çà êîèòî ñå êàçâà, ÷å ñà ãè ïîñðåùíàëè êàòî áðàòÿ-îñâîáîäèòåëè.

4. Íàöèîíàëèñòè÷åñêèòå âúæäåëåíèÿ ñå ïîäõðàíâàò îò âðåìåííîòî òåðèòîðèàëíî ðàçïðîñòèðàíå íà áúëãàðñêàòà äúðæàâà ïðåç Ñðåäíèòå âåêîâå. Çàáåëåæåòå íà òàçè ïðîïàãàíäíà êàðòà ðàçïîëàãàíåòî íà Ìàêåäîíèÿ îêîëî Ïëîâäèâ è íà Áúëãàðèÿ þæíî îò Ñêîïèå.

5. Îò êðàé âðåìå Áúëãàðèÿ å ëàíñèðàëà âúçãëåäà, ÷å ðàéîíèòå íà Ìàêåäîíèÿ è Òðàêèÿ ñà áèëè íàñåëÿâàíè îò íàñåëåíèå ñúñ ñëàâÿíñêè ïðîèçõîä, öåëåéêè äà ñå ñäîáèå ñ ãåîïîëèòè÷åñêà àðãóìåíòàöèÿ ñ àêöåíò âúðõó Åãåéñêî ìîðå. Òàçè êàðòà èçîáðàçÿâà Áàëêàíèòå ïðåäè Áàëêàíñêèòå âîéíè. Çàáåëåæåòå êàê ñå "ïðåïëèòàò" ãðúöêè, áúëãàðñêè è ñðúáñêè òåðèòîðèàëíè ïðåòåíöèè. Áàðóòíèÿò ïîãðåá íà Åâðîïà ìàëêî ïðåäè âúçïëàìåíÿâàíåòî ìó...

6. Ãðúöêè è áúëãàðñêè âîéíèöè íà ñúâìåñòíî âîåííî ó÷åíèå. Âúïðåêè ëîøîòî ñúñòîÿíèå íà áúëãàðñêàòà àðìèÿ íàöèîíàëèñòè÷åñêèòå èçõâúðëÿíèÿ íå ëèïñâàò. Ìíåíèåòî, ÷å Áúëãàðèÿ ãðàíè÷è îòâñÿêúäå ñ áúëãàðñêè òåðèòîðèè ñå å ðàäâàëî íà îôèöèàëíà ïîäêðåïà íà ïðàâèòåëñòâîòî â Ñîôèÿ. Ïîëîæåíèåòî ùå èçëåçå îùå ïîâå÷å îò ðåëñè ñ âëèçàíåòî íà Áúëãàðèÿ â ÅÑ.

7. Äíåñ Ãúðöèÿ ïðîòÿãà ïðèÿòåëñêà äåñíèöà íà ñúòðóäíè÷åñòâî êúì Áúëãàðèÿ, ÷àñò îò êîÿòî íå ñå å ðàçêàÿëà...Íà ñíèìêàòà âèæäàìå íà÷àëíèêà íà Ãåíåðàëíèÿ ùàá, ãåíåðà÷ Ìàíóñîñ Ïàðàþäàêèñ, çàåäíî ñ áúëãàðñêèÿ ìó êîëåãà Ìèõîâ â ðàìêèòå íà ãðúöêî-áúëãàðñêî ó÷åíèå ïðåç 2001. Ïî âðåìå íà ïðåäïîëàãàåìî ïðèÿòåëñêî ïîñåùåíèå áúëãàðñêèòå "æóðíàëèñòè" ïðèñòúïèõà êúì ïðåäèçâèêàòåëíè äåéñòâèÿ, êîãàòî ïðèñòèãàéêè íà ãðúöêà òåðèòîðèÿ âçèìàõà ïðúñò è êëîíêè (!) ðàéîíà, êîéòî å "áèë è ùå áúäå òåõåí." Äà ñúæàëåíèå íèêîå îò îôèöèàëíèòå ëèöà íå ñå ñåòè äà èì ïîïðå÷è, â ðåçóëòàò íà êîåòî ïðåäèçâèêàòåëñòâîòî áå ðåãèñòðèðàíî áåç ðåàêöèÿ...

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 10 2006, 7:42 PM 

E dai na Filip malko vreme de , ne go proshporvai. Da prochete, da osmisli, da vidi che ne se veli losho za Macedomcite, che bugarite ne sa takav cheren djavol kakto sa go uchili. I shte ti otgovori

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 10 2006, 8:14 PM 

Êðèâî,

Èâàí Èë÷åâ å ìíîãó ïîáëèñêó äî âèñòèíàòà îä áèëî êî¼ äðóã îä âàøàòà ñòðàíà. Ìîæåáè çàòîà øòî å è òî¼ Ìàêåäîíåö, ïà ãî áîëè è çíàå êàêî å.

Àìà è òî¼ íå ¼à êàæóâà öåëàòà âèñòèíà.

Ïðîáëåìîò íå å îä 1941-1944 (èàêî òàà îêóïàöè¼à áåøå êàòàñòðîôàëíà çà Ìàêåäîíè¼à).

Íå å íè îä 1915-1918 (è òàà îêóïàöè¼à áåøå ïîãóáíà, è çàâðøè ñî ïîãðîì íà íàñåëåíèåòî âî Åãå¼ñêà Ìàêåäîíè¼à).

Íå å íè îä 1912, èàêî òîãàø Áóãàðè¼à âåëèêîäóøíî èì îâîçìîæè íà Ñðáè¼à è Ãðöè¼à äà ñè ¼à ïîäåëàò Ìàêåäîíè¼à.

Íå å íè îä 1903, êîãà Áóãàðè¼à äèðåêòíî èëè èíäèðåêòíî (ïðåêó óôðëåíèòå øïèîíè âî ÂÌÐÎ) ãî ïðåäèçâèêà Èëèíäåíñêîòî âîñòàíèå, à ïîñëå ãè îñòàâè Ìàêåäîíöèòå íà öåäèëêà. Ìíîãó êðîêîäèëñêè ñîëçè ïðîëåà, àìà íå ñå çàìåøà äà ïîìîãíå. Ïîâåå ðóñè èìàøå äîáðîâîëöè âî âîñòàíèåòî, îòêîëêó áóãàðè.

Ïðâèîò ïðîáëåìîò å îä 1845-1860, îä ¼àçè÷íîòî ïðàøàœå êîå Áóãàðèòå ñè ãî ðåøè¼à åäíîñòðàíî, ñàìî âî íèâíà ïîëçà.

Ïðâàòà Áèáëè¼à áåøå ïðåâåäåíà âî 1840 ãîäèíà (Íîâ Çàâåò) îä Íåîôèò Ðèëñêè, íà ìàêåäîíñêèîò ãîâîð (îä Ïèðèíñêà Ìàêåäîíè¼à), ñî äîñòà åëåìåíòè íà ñòàðîñëîâåíñêè, íî è ñî äîñòà åëåìåíòè îä áóãàðñêèòå äè¼àëåêòè. Íåîôèò áåøå íàïèøàë è öåëîñíà ãðàìàòèêà è ïðàâîïèñ íà ìàêåäîíñêîòî íàðå÷¼å (êîå òî¼ ãî íàðåêóâàøå áóãàðñêè ¼àçèê), è òàêâèîò ¼àçèê ìîæåøå äà ïîñëóæè êàêî êîìïðîìèñåí è çàåäíè÷êè ìåƒó Ìàêåäîíöèòå è Áóãàðèòå, çàòîà øòî èìàøå åëåìåíòè îä ñèòå ãîâîðè âî Ìàêåäîíè¼à è Áóãàðè¼à, à íà¼ìíîãó çàòîà øòî áåøå äèðåêòíî ïîâðçàí ñî Öðêîâíîñëàâ¼àíñêèîò ¼àçèê, êî¼, êàêî øòî çíàåòå, å îä Ìàêåäîíè¼à, îä îêîëèíàòà íà Ñîëóí, è èìàøå ãîëåì ïðåñòèæ è óãëåä ìåƒó ñèòå ñëàâ¼àíñêè íàðîäè, êàêî ñòàíäàðäåí è êíèæåâåí ¼àçèê çà öåëè èë¼àäà ãîäèíè.

Áóãàðñêèòå „ñêîëàðöè“ ðèïíàà êàêî ïîïàðåíè, äåìåê òî¼ ¼àçèê íå áèë áóãàðñêè è òèå íèøòî íå ðàçáèðàëå, ïà ãî ïðèíóäè¼à Áèáëèñêîòî Çäðóæåíèå äà ãî ïðåðàáîòè ïðåâîäîò, äà ¼à ïðå-ïðåâåäå Áèáëè¼àòà íà ñåâåðîèñòî÷íîòî íàðå÷¼å.

Ìàêåäîíöèòå íèêîãàø, äóðè íè âî âðåìåòî íà Åãçàðõè¼àòà, íå ãî ïðèôàòè¼à èñòî÷íîòî íàðå÷¼å êàêî ñâî¼ ñòàíäàðäåí êíèæåâåí ¼àçèê. Òóêà ñå ñîçäàäîà äâå êóëòóðíè ñðåäèøòà, åäíî âî Ìàêåäîíè¼à, è åäíî âî Áóãàðè¼à. È òàêà òèå äâå êóëòóðíè ñðåäèøòà ìíîãó ïðèðîäíî ñè äîâåäîà äî ôîðìèðàœå íà äâà íàðîäè.

Äâå êóëòóðíè ñðåäèøòà ñè ïîñòîåëå è îä ïîðàíî: Îõðèä è Ïðåñëàâ. Óøòå îä 10 âåê ñå çàáåëåæóâààò ¼àñíè ðàçëèêè âî òåêñòîâèòå (öðêîâíîñëîâåíñêè) ìåƒó äâåòå øêîëè. Âî 19 âåê ïîñòîåëà ìîæíîñò òèå äà ñå îáåäèíàò. Íî òàà ìîæíîñò áèëà ïðîïóøòåíà. È òîà íå ïî íàøà, òóêó ïî âàøà âèíà.

Âòîðèîò ïðîáëåì å îä 1870-1874. Êîãà ñå ñîçäàëà Åãçàðõè¼àòà, âåäíàø áèëà àíàòåìèñàíà îä Ïàòðè¼àðøè¼àòà è ïðîãëàñåíà çà íåêàíîíñêà. Åäåí îä ïðâèòå „äèïëîìàòñêè“ ïîòåçè íà Åãçàðõè¼àòà áèë äà è ãè ïîíóäè íà Ïàòðè¼àðøè¼àòà ìàêåäîíñêèòå åïàðõèè, âî çàìåíà çà ïðèçíàâàœå íà àôòîêåôàëíîñòà. Òîà ñå ðàñ÷óëî âî Ìàêåäîíè¼à, è çàòîà âî çèìàòà è ïðîëåòòà Ìàêåäîíöèòå, êîãà âèäåëå îòè íèâíèòå „áðàà“ å ãè ïðîäàäàò êàêî äà ñå äîáè÷èœà íà ïàçàð, çà ìàëêó íå ñòàïèëå âî óíè¼à ñî Ïàïàòà è íå ¼à âîçîáíîâèëå Îõðèäñêàòà àðõèåïèñêîïè¼à. Êàêî è çîøòî óíè¼àòà íå óñïåàëà, ìîæåòå äà ÷èòàòå âî ïèñìàòà íà Ñëàâå¼êîâ.

Å îä òóêà íà òàìó, ñå îäåëî íà óäîëíèöà. Ñêðøåí ëåá íå ñå ëåïè.

Òàêà è çàòîà ñìå ñåãà íèå äâà ðàçëè÷íè íàðîäè.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 10 2006, 11:44 PM 

È íàêðàÿ, è ìîÿò ðîä å îò Ìàêåäîíèÿ.
Èâàí Èë÷åâ
Èâàí Èë÷åâ å ìíîãó ïîáëèñêó äî âèñòèíàòà îä áèëî êî¼ äðóã îä âàøàòà ñòðàíà. Ìîæåáè çàòîà øòî å è òî¼ Ìàêåäîíåö, ïà ãî áîëè è çíàå êàêî å.

Ôèëèïå, ÷óé ìå, è àêî ìîæåø, ìå ðàçáåðè

È ìîÿò ðîä å îò Ìàêåäîíèÿ. È ðîäà íà 'Êðèâî' å îò Ìàêåäîíèÿ. È íàñ íè áîëè/ àêî èñêàø âåðâàé, ïðàâ òè ïúò/

Ðàçëèêàòà ìåæäó Ìåí è 'Êðèâî' è òåáå, å ÷å íà ñ ñà íè ó÷èëè äà ÎÁÈ×ÀÌÅ Ìàêåäîíèÿ è 'Ìàêåäîíöèòå', à òåá ñà òå ó÷èëè äî ÌÐÀÇÈØ Áúëãàðèÿ è Áúëãàðèòå.

È ùå òå ïîìîëÿ îøå âåäíúæ, êàòî ïèøåø, ïðèäúðæàé ñå êúì èñòèíàòà

...1912, èàêî òîãàø Áóãàðè¼à âåëèêîäóøíî èì îâîçìîæè íà Ñðáè¼à è Ãðöè¼à äà ñè ¼à ïîäåëàò Ìàêåäîíè¼à...

Áóãàðè¼à âåëèêîäóøíî âîäè îùå åäíà âîéíà/ Ìåæäóñúþçíè÷åñêàòà âîéíà/, ÑÀÌÀ ñåùó Ãúðöè, Ñúðáè, Ðóìúíöè - çà äà íå áúäå ÏÎÄÅËÅÍÀ Ìàêåäîíèÿ...

È õèëÿäè 'áóãàðñêè ìîì÷åòà ' 'òðúãíàëè äà îñâîáîæäàâàò ñ óñòðåì, è îñòàíàëè ÷èñòè â ïîðèâà', îñòàâèõà êîñòèòå ñè â Ìàêåäîíèÿ, çà äà íå áúäå ïîäåëåíà.

È ìàæåø äà ðóãàåø ìåíå è 'Êðèâî', íî å ñðàìíî, áåç÷åñòî, ãðîçíî, È ÍÅ ÑÌÅÉ äà ðóãàåø ïàìåòòà íà áúëãàðñêèòå ìîì÷åòà, ïàäíàëè çà Ñâîáîäíà Ìàêåäîíèÿ

"Ïîêëîí Âàì, î, áîðöè èç ñ. Ãóìîùíèê,
êîèòî äàëå÷ îò ìèëè è äðîãàðè, ñëîæèõòå êîñòèòå ñè ïðåç áðàòîóáèéñòâåíàòà âîéíà è òàÿ ñ ïîëóìåñèöà 1912 è 13 ã. çà ðàñêúñâàíå îêîâèòå, êîèòî ñòÿãàõà áðàòÿòà íè îòâúä çàä Ðèëà. Îò äðóãàðèòå âè ñúñåëÿíè - 1914 ì. ôåâ."

Íàäïèñ íà åäèí îò ïúðâèòå âåðîÿòíî ó íàñ âîéíèøêè ïàìåòíèöè â ñ. Ãóìîùíèê, Ëîâåøêî

×åòè Ôèëèïå, çà êàêâî ñà ïàäíàëè 'íàøòå ìîì÷åòà' - çà ðàñêúñâàíå îêîâèòå, êîèòî ñòÿãàõà ÁÐÀÒßÒÀ íè îòâúä çàä Ðèëà - 1914 ì. ôåâ.

Àêî íå òå å ñðàì - ïëþé âúðõó ãðîáà èì. Òàêà ùå ïîêàæåø êàêâî ñè - Ìàêåäîíñêè ïàòðèîò è ñðáî-êîìóíèñòè÷êà êðåàòóðà Ìàêåäîíèñò

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 11 2006, 1:13 PM 

Dejane

Ne zaginaat tie momcinja za da ja oslobodat Makedonija, tuku za car Ferdinand da go osvoi Carigrad, i da se stori car na Nova Vizantija.

Vistinata za Balkanskite vojni poinaku izgleda od drugata strana na Rodopite:

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B8

Ama ti pak odbegna da zboruvas za pocetokot i korenite na problemot: jazicniot i crkovniot spor od 1845-1874.


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 11 2006, 6:54 PM 

Филипе
1. За езиковият спор - не сам добре дапознат с повечето факти. От това което знам и чета, моето мнение е, че тогавашните бъргарски книжавници са постъпили глупаво и лекомислено и неправилно. Да, трябвало е да се комбинират источния и западниа говор. Да, това е било грешка, късогледство. И за това трябва да се говори а не да се мълчи гузно.
Ето виж това:

...Граматиците от Книжовното дружество, водени от Марин Дринов, отхвърлят в онези години призивите на български патриоти - книжовници от Запада за съобразяване и със западните диалекти при кодифицирането на общобългарския писмен език. Напразно големият охридчанин Кузман Шапкарев трогателно реди през 1868 г. "... се молиме на предосветените братя наши, съчинители или предводители да сторят добрината да отстъпят нещо, и, за хатъра на Македонските си братя да турят в наречието си и малце солчица Македонска, за да срещат Кириловите и Климентовите потомци по-малко мъка в изучението на майчиния си език...".
Марин Дринов отговаря сухо, че "такова сглобяване на писмен език е нещо невъзможно, недостижимо."

Ето ти целия текст
http://ide.li/article1480.html

2.Ne zaginaat tie momcinja za da ja oslobodat Makedonija, tuku za car Ferdinand da go osvoi Carigrad

Филипе, тия момчета пет пари не са давали Фердинанд и мегаломанията му. Те са влизали в бой с песин, защото са вервали, че освобождават поробените си братя македонци. И са мрели пак спесен на уста. А сега, внуките на техните братя, за които дадоха живота си, безчестно геи плюят. За това ти казвам - не ругай паметта им. Те не са виновни за Фердинанд

"Поклон Вам, о, борци из с. Гумощник,
които далеч от мили и дрогари, сложихте костите си през братоубийствената война и тая с полумесица 1912 и 13 г. за раскъсване оковите, които стягаха братята ниотвъд зад Рила. От другарите ви съселяни - 1914 м. фев."

Пак ти показвам надписа на войнишкият паметник. Като него са хилади в България- във всяко село и град.

Надписа е писан 1914. Обърни внимание на текста - за раскъсване оковите, които стягаха братята ниотвъд зад Рила. От другарите ви съселяни

В съзнанието на другарите им няма Фердинандове миражи. А мъката по поробените им братя и по момчетата, загинали за тях.

интересно ми е какво ще измислиш сега или ще туриш ръка на сърцето и ще кажеш - да така е, момчетата са умрели за свободата на братята си.

Аз признах една неправда. иваш ли сили и ти да го направиш ?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 12 2006, 11:55 PM 

Victina e deka obicnite vojnici veruvaa deka ke odat da ja osloboduvaat Makedonija.

So taa parola Bugarija uspea da mobilizira 600 000 armija esenta 1912, dvapati poveke od Srbija, Grcija i Crna Gora zaedno.

I vistina e deka tie vojnici veruvaa deka ke gi vodat da se borat za Makedonija.

No isto taka e vistina deka NE GI ODVEDOA da se borat za Makedonija, tuku gi odvedoa da se borat za Carigrad.

I sega koj e kriv? Kade treba da se bara vinata? Kaj vojnicite li? Ne! Kaj Makedoncite li? Ne. Kaj tie sto gi lazea deka vojnata ja otvoraat za da ja osloboduvaat Makedonija, a vsusnost, ja otvorija za da ja obezbedat istocnata granica na Bugarija, i da ja izbrkaat Turcija od Evropskata pocva. Da.

Od koga sfatija Ferdinand i negovite generali deka ja zgresija rabotat, ne znaeja kako da ja opravat, pa gi fati panika. Generalite Makedonci mu se zakanija na Ferdinand so voen udar, i bez podgotovki, na vrat, na nos, ja zapocnaa Vtorata balkanska vojna. Taa zavrsi uste poloso. Im ovozmozija na Grcite etnicki da go iscistat Kukus i okolinata.

Mnogu ubava poraka ste im napisale. I poarno e taka. Zamisli kolku ke bese zalno da im ja napisevte na grobovite VISTINATA: Zaginaa za da im ovozmozat na Srbite i Grcita da ja podelat Makedonija.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login besarab)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 13 2006, 8:26 AM 

tuka do goliama stepen sum suglasen s filip.
takiva sa factite gore dolu ,kakto toi gi spomenava.noo tova sa suhite facti poglednati ot gore.v sushtinata na neshtata ima oshte mnogo raboti-predvaritelnijat taen dogovor ,roliata na ruskiaj car kato arbiter i ne na posledno mesto -roliata na masonstvoto[da ne zabravame koi e ferdinand]..........
no da ostavime vsichko tova i da oburnem vnimanie na edin prost FACT..
FILIPE-BEZ ZNACHENIE DALI SA BILI LUGANI ILI NE..KAZI MI IMA LI DRUG NAROD NEKUDE PO BALKANITE ILI POSVETA KOITO MOZE DA MOBILIZIRA 600 000 VOINICI[PRI 5 MILIONA NASELENIE TOGAVA] V IMETO NA SVOBODATA NA MAKEDONIA.VOINICITE SA OTIVALI DOBROVOLNO NA SMURT S PESNI I CVETIA. AKO IMA -KAZI MI KOI,NO AKO NEMA KAZI MI KAKVO TO GOVORI TOIA FACT????????/

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 13 2006, 2:30 PM 

Besarab,

Velis tajniot dogovor megu Bugarija i Srbija.

Go imaat li objaveno do sega toj taen Dogovor vo Bugarija.

Znaete li sto pisuva vo nego za Makedonija?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login besarab)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 13 2006, 2:53 PM 

znaeme
mnogo ni podceniavas-mislis tunem v mugla i neznanie.ne e taka-pri nas mnogo po malko e falsificirana istorijata otkolkoto pri vas.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 13 2006, 3:15 PM 

Aha,

I sto pisuva?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login besarab)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 13 2006, 3:22 PM 

he he
tova da ne e izpit,i az da ne sam ucenik a ti ucitel.znam kakvo pise. ama ti mnogo pati pokaza vece che ne ni uvazavas dip dip.i mene personalno.zasto da ti kazvam??

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login krivolaki-hristakief)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 13 2006, 3:39 PM 

Filipe ,

Se radvam deka naj-nakraja najdoh neshto koeto i ti i az da haresvame - taa statija ot Ivan Ginev ...
I az sum sagalsen so mnogo ot rabotite koi gi kazva toj , isto kako i tebe imam nekoj zabelezki
no kato celo toa e toa , shto Ivan go e napisal .

Sega vidish li shto sa makedoncite v bulgaria ?
Ej takiva kato Ivan Ginev sa poveke ot million ...
samo che ni Ivan ni nekoj drug ne saka i da slusa za
OMO Ilinden kamo li da stane chlen ...
Ajde sega ako si chesten kazi mi zashto mislish
Tea ne haresvat OMO Ilinden i ne sakat da chlenuvat vo
nivnata organizacija ?
Ne e zashto nekoj ne im dava , ami zashtoto te samite ne iskat ...
Toa razbirash li go ? Ne gi haresvat ideite na OMO i
toa shto oni sakat ... Zamisli se malko i ke najdes otgovor ...

Sega za vojnite ... Lichno mene ne me interesira kakvi dogovori
e imalo pomegu Ferdinand i koj i da e drug ...
Ako shte i Ferdinand dogovor so Satanata da e imal koeto ne e
dalech ot istinata za mene e vazno deka znam zashto i kak moite dedovci sa
odili na taja vojna ... I toa e bilo
"за раскъсване оковите, които стягаха братята ниотвъд зад Рила"
Toa e toa ... i za toa na nivniot grob ne moze da pishuva nishto drugo ...

Kazi mi , ako sa odili na vojna za da ja dadat macedonia na grci i srbi
steha li mojte dedovci da gnijat po
3-4 godini vo okopite so pesen na usta ? da si lejat krvta vse edno go pravjat
za teh samite i za roden dom i semejstvo?
Shteha li na nekoj ot nas dedovcite da ostavijat zena i deca i koga se vrnaha
da najdat zena si i 3 ot 5-te deca mrtvi ?
Toa se pravi samo koga odish na vojna
za slobodata na rodni bratja , nikoga drug pat !

Kolko ferdinand e napravil zlo na vas , tolkova e napravil i na nas ...
koga mu gledash site grehove i gluposti shto e nadrobil si mislish deka
edinstvenata mu cel e bila da ja razsipe bulgaria i da vi ostavi vas da ginete
pod robsvoto na serbite ... za toa spor ne moze da ima .

I deyo e prav vo mnogo neshta deka ti gi pishuva ...
Naj veke za toa deka naze sa ni uchili da OBICHAME makedonija .
A vaze da ja MRAZITE Bulgarija ... toa ni e razlikata da znaesh .
I nema nishto losho vo toa shto nie so deyo i so besarab ja obichame makedonija
ne mislish lli ?

Eto najdoh ti i ti pokazah edna dobra statija koja se publikuva vo nashtie medii
Se ushte chekam ti da mi pratish nekoja statija od makedonskite medii koja e pishuvana
so dobro za Bulgarija ... ne kako tie dvete gore ot dememntirania starec partizan
i ot g-na Frckovski ...

Se ushte cekam ... i maj nema da vidija takova neshto

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 13 2006, 3:56 PM 

Âî 19 âåê ïîñòîåëà ìîæíîñò òèå äà ñå îáåäèíàò. Íî òàà ìîæíîñò áèëà ïðîïóøòåíà..

zdrave da e ... imali sme moznost i vo 20 vek ama kato ne stanalo , ne stanalo ,
nema da placem sega za toa ...

Chija e vina ? ne vo mojte dedovci da znaesh , toa e sigurno !
Ni vo dedovcite na deyo , ni vo teja na besarab ... ne e vinoven i naroda
otsam belasica i ot tatuk belasica ...

Vaznoto e sega nie da bidem prijateli i da gi izpolzvame dobrite chuvstva deka gi ima
barem od nasha strana , ne znam ot vasha kak e . Tamo u vas ima nekoj luge deka ivan ginev kazva cel zivot sa si vadili leba kato sa mrazili bulgarija ... so teh nikoga nema da bidem prijateli toa e sigurno .

Ne znam zashto si takuv fan na OMO Ilinden samo ... ne sakash li poveke ot OMO da bidesh
prijatel so luge kao Ivan Ginev ?

ej go OMO zavcehra sa se sreshtali so lidera na Turskata partija ot Goce Delchev ... so
partijata na enicharite - pomaci - bulgaro mohamedani koi shto sega se smetaat za pravi turci .
Visitnski enichari sa toa ... I so teja li Stojko Stojkov saka da pravi sajuz bre ?
Ama taka e, naj-golemite mekereta vo nashata strana se najdoha , pa neka si rabotijat zaedno sega .
Teja sa bulgaro-mrazci ... razberi go ednaz za vinagi toa !
Zatoa i OMO nikoj vistinski makedonec
vo Bulagrija ne gi saka ! 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 13 2006, 3:57 PM 

Krivo,

Vas ne ve ucea da ja sakate Makedonija,

tuku da ja sakate proekcijata za Makedonija kakva sto i odgovara na Bugarija,

Makedonija kako mini-Bugarija,

so Makedonci sto ne se Makedonci, tuku se nedovetni Bugari, na koi vie sega ke dojdete i ke im objasnite koi se i sto se i kakvi treba da bidat.

Takva Makedonija nema.

Nitu imalo, nitu pak ke ima.

Na nas Makedoncite ni e poveke od jasno oti ako sami ne si gi zememe rabotite vo svoi race, nikoj nema da ni pomogne. Nie nemame ni braka ni sestri. Site ne ostavija na cedilka. Site do eden.
 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 13 2006, 4:34 PM 

Krivo,

Makedoncite ne ja mrazat Bugarija. Za Makedoncite Bugarija e isto sto i Srbija i Grcija. Nisto poveke, nisto pomalku.

OMO Ilinden se Makedonci, isto kako sto sme i nie.

Vie ste Bugari. Ne ste Makedonci. Bez razlika sto vasite dedovci se rodile vo Makedonija.

I nikoj vo Makedonija ne ve mrazi i ne ve obvinuva sto ste stanale Bugari. Tesko bilo, ste morale da begate so dusata vo zabite, za edna korka leb, covek i Turcin ke se pise.

Ama ni vie nemate pravo da gi obvinuvate ili tepate tie sto si ostanale Makedonci, i sto ne se izbugarile.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 13 2006, 4:47 PM 

E Filipe, kvo da ti kaja ?

V Pirinsko macedonci stanali Bulgari li sa ili pravi Macedonci?
Tuka kato kajesh macedonec razbirash bulgarin ot Sandanski, Blagoevgrad, Simitli. E te shto da sa stanali Bulgari? Chini mi se che vie ste stanali 'macedonci' a ne nie bulgari. Losho nema. Az I Krivi ne shtem da vi delime i pravime bulgari, a pak nas macedonci. A da si govorime nornalno i da se razbirame kato hora s obshto minalo. Zer az kat sam bulgarin a bratovite deca na pra dedo mi sa macedonci - ne sme enda krav. I ne e li sramno da ne si govorime i da se hulime ? E za tova ide rech ako me razbirash kakvo iskam da ti kaja
Jalko, jivota, istorijata, sudbata e razdelila semeistva, brat ot brata.
kakto Krivolaki kaza poveche ot milion sme tuka deca i vnuki na bejanci.

Brat brata ne hrani, ma tejko mu koito go nema

Za mene e po vajno che malko ot malko pochahme da govorime kato normalni hora, ne kati odioti 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 13 2006, 5:03 PM 

Filipe ...

slushaj sega da ti kazuvam ... dedoto na mojot tetin e od Solun . Makedonec ste reches ti , neli ?
Da , Da ama ne ! GRcite sa go izgonili zashto ne sakal ot bulgarian da stane na grk ...
i sa mu vzeli sishko i zemja i kukja ... Ama imeto ne sa mu go vzeli .
Toj e bil Bulgarian i Bulgarin si e ostanal ... takiva sa mu e decata i vnukite ...
Ne moj sega ti da idesh i da go pravish makedonec ja !!!

Za edna korka leb soruvash ... Moree ... za edna korka leb sega Stojko Stojkov sobira podpisi
vo ciganskite maali po Pirinsko , zashto nema dostoen i normalen chovek koj da se pishe vo
nivnata partija ...

Aj da se razberem ! Nie ne sakame da vi bugarime , ama nedejte i vie nas da ni "makedonite" , ok ?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 13 2006, 5:51 PM 

Krivo,

Nie sega ja stignavme basnata od Ezop: Volkot bara od jagneto da mu garantira deka nema da mu ja mati vodata, inace ke go izede.


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login besarab)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 13 2006, 6:18 PM 

evala za pesenta
koi ia kachi:)

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login krivolaki-hristakief)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 13 2006, 9:27 PM 

Ezop mi vesish , a ? Ne znam Ezop li , Edip li ili edipoviot kompleks
od majka vi blazekoneska vi goni ama jaz se navedah da stignem do
prikazkata na Kuzman SHpakarev nekoj den ...
ama nejse , ne e bilo pisano , luge so edna krv da ziveat vo mir ...

Има една стара охридска приказка, записана от Кузман Шапкарев. Има я
в учебниците по литература за V клас. В българските, но може и да я има
и в македонските. Един човек имал брат, но не се разбирал много с него.
Живеел си с други хора. Майката много тежко понасяла това неразбирателство
и посъветвала сина си: Иди кажи на приятелите си, че си убил човек,
да видиш какво ще сторят. Направил човекът каквото го научила майка му,
но всичките му досегашни приятели се изпокрили. Иди сега при брат си,
рекла майката. Отишъл човекът при брат си, а той веднага забравил,
че са се карали, и рекъл: Станало, каквото станало, да скрием убития.
И се завтекли към дома на брата. Там, разбира се, станало ясно, че
никакъв мъртвец няма, двамата братя се прегърнали, пили, яли и се
веселили до зори и оттогава си живеели като братя.

Вчера България даде даром безплатни визи на Македония :
както и в приказката - свой своя не храни, тежко му,
който го няма. И след като братята вече се намериха,
само от тях зависи приказката да има щастлив край.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login deyan_b)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 13 2006, 9:42 PM 

MNOGO DOBRE MARTO !!!

SAMO DALI FILIP SHTE POVERVA V BRAT SI, KOITO GO E LAGAL' ILI SHTE CHEKA DA 'UBIE', I DA TARSI POMOSHT

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 13 2006, 10:39 PM 

E kako ja nema taa prikaska.

Jas sum ja slusal i od tatko i od dedo.

Brat brata ne rani, tesko koj go nema. Stara makedonska prikaska.

Ta uste toa ostana da ne drzi i do vas i do Srbite i do Rusite. Kolku tolku. Da se nadevame deka eden den ke si go soberete umot i ke vi stane krivo sto tolku mnogu ne zgazivte. Pa ke si recete, aj sto bilo bilo, daj da popravime sto moze da se popravi.

Krivo i Dejane,

Makedonija se razbudi. Vo Albanija im gi dadoa site prava, i politicka partija registriraa, i skoli im otvorija na Makedonski. Vo Srbija odamna se pomireni oti Makedonija ne e nivna. I tamu Makedoncite si gi imaat malcinskite prava.

Sega ostanavte samo uste Grcite i vie.

Eve nekni vo sred Atina go promoviraa Makedonskiot Bukvar. Se sobraa Grckite nacisti demek ke gi tepale Makedoncite, ke ja zapalele zgradata, ama Grckata policija zastana na nasa strana, i gi odbrani. I Grcija ke se svrti. Ne moze do veka da zatvora oci. Ke gi ostavi Makedoncite da si ziveat na mira.

Uste samo vie ke ostanete.

Braka, braka, ama mnogu katil.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login besarab)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 14 2006, 8:18 AM 

BREH TVA MEKERE E TOLKOVA UMEL MANIPULATOR CHE CHAK TRUPKI ME POBIVAT OT NEGO.KAKVO STE SE HVANALI DA PRAVITE MOHABET ZA BRATSTVO.IMAME BRATIA V MAKEDONIA ,AMA NE TAKIVA KATO FILIP.ZNAETE KOI SA NASITE BRATA-MARIAN,ILIJA.....
KAKUV BRAT NI E FILIP-VIZTE GO ZA KOGO MILEE-ZA OMO!!!
IMALI,MAKEDONCITE'' PARTII V ALBANIA,V SURBIA ,V GURCIA-SAMO NE V BULGARIA.......
IA DA VIDIM NESTO DRUGO-GURCITE V MAKEDONIA IMAT LI SI PARTIJA-IMAT
SURBITE IMAT LI- I TE IMAT
ALBANCITE IMAT LI- HAHA NE EDNA AMI DVE I TO VUV VLASTTA

A BULGARITE IMAT LI SI PARTIJA V MAKEDONIA???????????
KUDE SA LIDERITE NA RADKO??????????

DOBRE IMA V BULGARIA EDNA SHEPA HORA -NEKOLKOSTOTIN NA BROI I TE NEPREKUSNATO NAMALIAVAT,KOITO ISKAT DA SI NAPRAVAT PARTIJA.I V PURVIA USTAV NA TAIA PARTIJA PISESE CHE SHTE SE BORI ZA POLITICHESKA AVTONOMIA NA PIRIN!!!!!!!!!!!!!!!NEKOLKO STOTIN COVEKA SHE SE BORAT DA OTKUSNAT POLUVIN MILION BULGARI OT MAIKA BULGARIA HAHAHAHAHAHAHAHAHAH.
SEGA VIDEHA CHE NQMA DA STANE I SMENIHA TERMINA-OT POLITICHESKA STANA ,,KULTURNA'' AVTONOMIA.AMA I BABITE ZNAIAT CHE TOVA SI E SUSTOTO.
E-PITAM AZ- KOI SHTE DADE REGISTRACIA NA TAKAVA PARTIA

OT DRUGA STARNA -KOLKO SA BULGARITE V MAKEDONIA,ZNAE LI NEKOI
1500??????? ILI 150 000-ILI POCHTI VSICHKITE MAKEDONCI.KAKTO I DAE PO DANNI NA MAKEDONSKITE TAINI SLUZBI BULGARITE V MAKEDONIA KOITO IASNO SE OPREDELIAT KATO TAKIVA SA MEZDU 70 000 - 100 000.A KOLKO NE SMEIAT DA SE OPREDELAT VSE OSTE????-I TE SI NQMAT PARTIJA.. AIDE DA VIDIM KOI ZA KAKVO SE BORI
AKO SE PITASE OT MENE VIZI LI,AH MAIKA IM DEIBA-TE DAVAT POSLEDNITE PARI KOITO IMAT DA TI RAZBUTVAT DURZAVATA A TI IMA DAVAS BEZPLATNI VIZI- E TVA NE GO RAZBIRAM

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.

Anonymous
(Login krivolaki-hristakief)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 14 2006, 9:37 AM 

Страсбург. Ще подкрепим усилията да бъдат оттеглени поправките към
доклада на Джефри ван Орден, с които се иска признаването на
македонско малцинство. Това коментира депутатът от НДСВ и
евронаблюдател Станимир Илчев.
“Нещо повече, ще направим нещо, което винаги сме правили -
да обогатим и разширим тяхната собствена аргументация”,
обеща Илчев.
Той припомни случая, когато евродепутати от Европейския
свободен алианс обиколиха района на Сандански в края на
септември и след това предложиха признаването на македонско малцинство.
Тогава евронаблюдателите ни обясниха, че темата е пълна фикция, каза Илчев.

Centrist, Observer MEP: We Will Support the Efforts to Reject the
Changes of the Van Order Report

Sofia. We will support the efforts to reject the changes of the
report of Geoffrey Van Orden, which insist on the recognition of
a Macedonian minority in Bulgaria, the member of the National
Movement Simeon II /NMS II/ and an observer in the European
Parliament Stanimir Ilchev said in an interview.

The proposal for changes to the report of the rapporteur on
Bulgaria Geoffrey Van Orden, which suggest that ‘Bulgarian
authorities guarantee it would no longer present obstacles
for the registration of a political party of the ethnic
Macedonian’ would be rejected. This was said by Martin Dimitrov,
observer in the European Parliament.
According to Dimitrov such proposals usually gather no more than a few votes.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 14 2006, 3:24 PM 

Filipcho filipcho .... kato ne sakash mira , na ti sekira !


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 15 2006, 3:55 PM 

Filip : Makedonija se razbudi.

Vostanieto zapochna !

13.11.2006 Òðàìâàèòå è òðîëåèòå â Ñîôèÿ ñïðÿõà.
Ïðåäâîæäàíè îò âîäà÷èòå ñè Ñèíãàðòèñêè, Ñòîéêîâ, Ìèõîâ, Âëàõîâ, Ðàäóëå
íà áåëè êîíå âúñòàíèöèòå, êîìèòè îò Ïèðèíñêî, ïðèáëèæàâàò Ñîôèÿ.
Íàä ãëàâèòå èì ïðåëèòàò ñàìîëåòè íà ÑÀÙ è Åâðîïåéñêèòå ñèëè è
íîñÿò áîìáè çà âèðîãëàâàòà Ñîôèÿ.
Âúîáùå ïîëîæåíèåòî ïàê ñå ñìàðàíãÿñà õàõàõàõàõà

14.11.2006 ïîëîæåíèåòî ñå èçîñòðÿ íå ñ ÷àñîâå, à ñ ìèíóòè!
Äåëåãàöèÿòà íà ðåïóáëèêà Ìàêåäîíèÿ å ïîèñêàëà ñïåøíî
ñâèêâàíå íà Ñúâåòà çà ñóãóðíîñò, êîéòî âåäíàãà äà èçäàäå
ðåçîëþöèÿ, ÷å íà Áúëãàðèÿ ñå çàáðàíÿâà äà èçïîëçâà
íåïðïîöèîíàëíè ñèëè çà ñìàçâàíå íà ñïðàâèäëèâèòå
èñêàíèÿ íà áóíòîâíèöèòå.
Îò ÑÍÍ ñúîáùàâàò, ÷å Ñòîéêîñêè íà êîí å ïðåêîñèë Ïèðèí è
ñåãà êàìáàíèòå íà ñëîáîäàòà áèÿò è â Íåâðîêîïñêî. Â
Ìóñîìèùå å ïðîãëàñåíà Ìóñîìèøêà ðåïóáëèêà.
Ôèëèï å ïîåë âîäà÷åñòâîòî íà 10000 âúñòàíèöè è âúîðúæåíè
òå ñåãà ñå ïðèäâèæâàò êúì Áëàãîåâãðàä.

15.11.2006 Âñè÷êè õåëèêîïòåðè âúâ ÔèÐÎÌèÿ (2 áð. - åäèí íà ïðåçèäåíòà, âòîðèÿò çà ÷àñòè íà ïúðâèÿ)
ñà â ïúëíà áîéíà ãîòîâíîñò.
Î÷àêâàò ñå òðèòå òóáè êåðîñèí ïðåäâèäëèâî (çà äà íå ñå óñåòÿò òàòàðèòå)
ïîðú÷àíè ïðåäè òðè äíè îò Øåë-à â Êþñòèíäèë.
Çàïî÷íàëî å ïúëíåíå íà ïðàçíèòå áèðåíè øèøåòà îò ïîìåùåíèåòî
íà åêèïàæà ñ îòðàáîòåíî ìîòîðíî ìàñëî îò äâåòå "Çàñòàâè" íà òåõíèöèòå.
Íà øèøåòàòà ñå ëåïÿò åòèêåòè ñ íàäïèñ "Íàïàëì çà òàòàðèòå" èçáðîäèðàíè
ñ ëþáîâ îò ó÷èòåëêàòà Çîðêà ×î÷îðîâñêà ....


16.11.2006 Òåòîâî íåêîëöèíà áóäíè ìàêåäîíüå ïî÷íàõà ïðåãîâîðè ñ àëáàíöèòå
äà âçåìàò äâàòà òàíêà è òðèòå îðúäèÿ, ïëåíåíè îò òÿõ, çà äà ãè
ïîëçâàò â áîðáàòà... Ïî óëèöèòå ñå òúðñåõà äîáðîâîëöè çà áóòàíå
íà òàíêîâåòå - çà äà çàïàëÿò!

17.11.2006 Â Ñîôèÿ íà Îðëàíäîâöè 200 õèëÿäè ñîôèàíöè-ìàêåäîíöè ñå áåõà ñúáðàëè ïðåä íîîòêðèòèÿò
ãðîá íà Ïóëåâñêè. Äîêàç çà àâòåíòè÷íîñòòà íà ãðîáà áåõà òóõëàòà è ìèñòðèÿòà ,
íàìåðåíè â êîâ÷åãà. Ñëîâî äúðæà íàñêîðî ïðèåëèÿ áúëãàðñêî ãðàæäàíñòâî ñâåòîâíî
ïðèçíàò ó÷åí Àëåêñàíäúð Êðóìîâ-Äîíñêè.
Ïîëèöèÿ è òàíêîâå ñà áëîêèðàëè ãðîáèùåòî çà äà íå âëåçàò îùå 200 õèëÿäè ñîôèàíîìàêåäîíöè...

18.11.2006 Òîêó ùî êîíòðààäìèðàë Òîøå Áàðàáàðïåòêîñêè äàäå èíòåðâþ çà
âåÑÍèê "Ôèðîìñêî ñîíöå" êàòî çàÿâè äåêà ôëîòèëèÿòà íà ðåïóáëèêàòà êjå
ãè áëîêèðà ïîðòîâåòå Âàðíà è Áóðãàñ...

19.11.2006 Ïåò äåíÿ âå÷å êàê Ìóñîìèùå ñå íàìèðà â ðåâîëþöèÿ.

Âñÿêî çàíÿòèå å ñïðÿëî; âñÿêîé äðóã èíòåðåñ å çàáðàâåí; âúçáóæäåíèå
íåîáèêíîâåíî, èçïèñàíî ïî âñè÷êèòå ëèöà. Ñåëîòî áåøå âúçõèòåíî, áåçïîêîéíî,
íàåæåíî; åäíà îïèÿíÿþùà àòìîñôåðà òå÷åøå èç óëèöèòå...  òèÿ ïåò äíè ìóñîìèøöè
áÿõà ïðåæèâåëè íÿêîëêî æèâîòà - öÿë âåê îò ñòðàõîâå, íàäåæäè, âúçòîðã è îò÷àÿíèå...
Âñè÷êî òîâà, êîåòî âèæäàõà è êîåòî ïðàâåõà, è êîåòî èì ñå ÷èíåøå ïî-ïðåäè, ÷å å
ìíîãî, ìíîãî îòäàëå÷åíî, ñòðóâàøå èì ñå ñåãà, ÷å å íÿêîé òåæúê ñúí, äîêàðâàøå ãè
äî óìîïîìðà÷åíèå...

Íà 13 Íîåìâðèé 2006 ìóñîìèøêèÿ ïðåäñòàâèòåë , Ìúðäå Ã'çîáëèñêè, â ãëàâíîòî
ñúáðàíèå ïðè Òîïààíà ïðèñòèãíà îò Ãîðíà Äæóìàÿ, âúñòàíàëà ñúùèÿ äåí, çàïðåãðúùà
äîìàøíèòå ñè è èì îáÿâè, ÷å ÷àñúò íà âúñòàíèåòî óäàðè... Ñêîðî â ó÷èëèùåòî ñå
ñúáðàõà ãëàâíèòå ñúçàêëåòíèöè è Ïðîñòå Êëàòèêóðñêè, ïîäèð êàòî èçïÿ ïåñåíòà
"Ñîíöå ñèÿ , éî - è - éî", äúðæà ïëàìåííî ñëîâî è Ìóñîìèùå ñ âúçòîðæåíè âèêîâå
è ïðè çâîíà íà êàìáàíàòà ñå ïðîãëàñè çà ÐÅÏÓÁËÈÊÀ .

20.11.2006 òàíêîâè îÏñàäèõà ãåðîè÷íîòî ñåëî. Ìàêåäîíñêè ëóíîõîäè îáà÷å
êàöíàõà è äîñòàâèõà íàé-íåîáõîäèìîòî: ãóìè çà äæàêàíüå, ìàñòèêè, è
íàé-íîâèÿò áðîé íà Ìàê Ñîíöå, ñúñ çàãëàâèå ñòàòèÿ íà äðóã ó÷åí ìåòàëóðã
Ðàäóëå "Ìàêåäîíöèòå ñà íàïðàâåíè íå îò êàë, à îÄ Ìàêåäîíèé, íîâîîòêðèò ïîñåáåí ìåòàë"....

21.11.2006 Ìàêåäîíñêè ïàðàøóòèñòè íàïðàâèõà âúçäóøåí äåñàíò â Ñîôèÿ äíåñ.

Óäàðíà ãðóïà íà ìàêåäîíñêàòà àðìèÿ ñå ïðîìúêíà ïðåç ïðîòèâîâúçäóøíàòà îòáðàíà
íà òàòàðèòå è ñòîâàðè íÿêîëêî ãðóïè ïîñåáíè äåñàíò÷èöè äúëáîêî âúâ âðàæåñêèÿò
òèë - â ñúðöåòî íà âðàãà - Ñîôèÿ!

Ïúðâàòà ãðóïà ñå ñòîâàðè â ðàéîíà íà Ìëàäîñò-2 è âåäíàãà âëåçå â áîé ñ ãðóïà
ñúðäèòè ïåíñèîíåðè, ìëàä ñïîðòÿãà ñ àóäè à8 è îõðàíàòà íà áëèçêà ãàçñòàíöèÿ.
Àóäèòî áåøå ïëåíåíî, íî ìàêåäîíñêèòå äåñàíò÷èöè äàäîõà ñâèäíè æåðòâè â áèòêàòà
ñ ïåíñèîíåðèòå. Áîéíèÿò îòðÿä çàâçåìàéêè óëòðàìîäåðíàòà íåìñêà áîéíà òåõíèêà,
ùóðìóâà áëèçêèÿò õèïåðìàðêåò íà Êàóôëàíä. Òàì íàíåñîõà òåæêè ùåòè âúðõó
òàòàðñêèÿò õðàíèòåëåí äúðæàâåí ðåçåðâ. Ñëåä ãåðîè÷íè áèòêè ñ ãðóïà òàòàðñêè
îêóïàòîðêè â áåëè ïðåñòèëêè è îêóïàòîðè â ñèíè áîéíè óíèôîðìè è ïàëêè,
òàòàðèòå â êðàéíà ñìåòêà íàääåëÿõà. Îöåëåëèòå ïîñåáíè ìàêåäîíöè â ìîìåíòà
ñà çàäúðæàíè êàòî âîåíîïëåííèöè â òàåí çàòâîð ñ êîäîâî íàçâàíèå "ÐÏÓ-6".
Ãðóïà ìàêåäîíñêè äèâåðñàíòè îò Ñòóäåíòñêè ãðàä å îáåùàëà ñúäåéñòâèå çà
ñïàñÿâàíåòî èì, âúïðåêè ÷å çà ìîìåíòà ñà âúçïðåïÿòñòâàíè ïîðàäè
ïðåòúïêàíèòå è çàêúñíÿâàùè àâòîáóñè 280 è 94.

Äðóãàòà ãðóïà äåñàíò÷èöè ñå ïðèçåìè â ðàéîíà, íàðå÷åí "Ôàêóëòåòî".
Òàì òå ñå îïèòàõà äà èíèöèðàò áóíòîâå. Çà æàëîñò, ìîáèëíàòà âðúçêà
ñ òîçè îòðÿä áåøå ïðåêðàòåíà ïîðàäè íåèçâåñòíè ôàêòîðè íÿêîëêî ìèíóòè
ñëåä ïðèçåìÿâàíåòî. Ñúäáàòà íà îòðÿäà å íåÿñíà, íî èìà ãîëÿìà
âåðîÿòíîñò â ñêîðî áúäåùå îãðîìíà àðìèÿ îò 50 õèëÿäè ìàêåäîíöè
îò ïîðîáåíèÿò ðàéîí äà òðúãíàò íà áóíò ñðåùó ñèëèòå íà òàòàðñêèîò
îêóïàòîð êîìàíäâàíè îò ãåíåðàë Áîéêî Áîðèñîâ.

Ìàêôàêñ è òåëåâèçèÿ À1 ùå âè èíôîðìèðàò çà ðàçâîÿ íà ñúáèòèÿòà...


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 15 2006, 4:04 PM 

Êðèâî,

Àêî íèøòî äðóãî, âîåí èçâåñòóâà÷ èìàìå: Òè.

È âèêàø è Ñîôè¼à äà èì ¼à çåìåìå à?

Íå áå, äîñòà íè å äî óñòåíäèë. Íåêà èì ¼à Ñîôè¼à. Íèâíà ñè å.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 15 2006, 4:17 PM 

îñòàâè âîñòàíèåòî ñåãà Ôèëèïå ,

Kàæè ìè óñïå ëè äà ÷èòàø íàé-íîâèÿò áðîé íà Ìàê Ñîíöå ? Ñî çàãëàâèå ñòàòèÿ
íà äðóã ó÷åí ìåòàëóðã Ðàäóëå
"Ìàêåäîíöèòå ñà íàïðàâåíè íå îò êàë, à îÄ Ìàêåäîíèé, íîâîîòêðèò ïîñåáåí ìåòàë"....

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 15 2006, 4:37 PM 

Ðàäóëå äà íå å ïðî÷èòàë Ðîçåòñêèî êàìåí è äà ñå îïèñìåíèë òîãàâà ?

Øòî ìèñëèø , Ôèëèïå ?íå ñè ÷îâåê òè ! íå ñè è îä æåëåçî ! Îä Ìàêåäîíèj ñè íàïðàâåí õåõåõå


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(Login Filip_M)
Makedonija Forum Mods Group

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 15 2006, 4:39 PM 

Íå ñóì. Äå ïóøòè ìè ëèíê äà ãî ïðî÷èòàì.

Îä Ãåîðãè Ðàäóëå îâàà êíèãà ñóì ¼à ÷èòàë, è òîà íà Áóãàðñêè.

http://mk.wikibooks.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%98_%D1%98%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0

£àñ ðåòêî ÷èòàì íà Áóãàðñêè. Ìíîãó áðçî ñå èçìîðóâàì. Àìà îâàà êíèãà íå ìîæåâ äà ¼à îñòàâàì. Ìåëåì çà äóøà.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.


(Login krivolaki-hristakief)

Re: the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria

No score for this post
November 15 2006, 4:45 PM 

ìåëåì çà ã'ç àêî ìåíå ïèòàø àêî íåêîé äåí ÿ èçäàäå íà êíèãà , êå ñè êóïÿ
åäíî êîïèå ïà äà ñè áðèøàì ã'çîò ñî íåÿ


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Current Topic - the new mk government makes a complete change of policy towards bulgaria  Respond to this message   
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  
Find more forums on PoliticsCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2014 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement