alternatiFORUM | duyurular | ateizm VE dinler | ağaç ev | bilim | cinsel yaşam | felsefe | kitap | mizah | politika | sanat | spor | tarih | yaşam | tavanarası | TÜRÜK YURT

alternatiforum DiNLER FORUMU ARŞİV 3

ALTERNATİFORUM ÖZGÜR BİR FORUMDUR VE TEK BİR KURALI VARDIR
HİÇ BİR YAZI SİLİNMEZ!

 


  << Previous Topic | Next Topic >>Foruma Geri Dön  

Belgeler:İttahad-ı Muhammediye Kuruluş Nizamnamesi

July 19 2000 at 7:16 PM
gak  (Login abuzer)

 


Riasle i Nur Yazarı Saidi Kürdi nin Kurucuları arasında bulunduğu İttahad-ı Muhammedi Cemiyetinin Kuruluş Nizamnamesi


îttihad-i Muhammedî Cemiyeti Nizamnamesi

Cemîyetin Reisî, İsmi, Maksadı, Saha-i Faalîyeti, vesaiti

Madde 1 — Cemiyetin reisi Hazreti Muhammed Mustafa (S.M.) dir.Madde 2 — Cemiyetin ismi "îttihad-ı Muhammedî Cemiyeti"dir. 1327 sene-i hicriyesinde Darülhilâfede teşekkül etmiştir.

Madde 3 — Cemiyetin maksadı, memalik-i hilâfette ve sair bilâdda müte-mekkin anasır-ı muhtelife-i îslâmiyenin tezhib-i ahlâkına ve içtimaî terakki. yatına bais-i yegâne olan Kur'anı Kerimin, şeriat-t mutaharrenin ilâ yevmül-kıyam temin-i devamma sây-ü gayret eylemek ve kâffe-i müsliminin faaliyet-i siyasiye ve içtimaiyelerini tezyid ve tevhid etmek ve Şer'i Şerif ve Kanun-ı Esasî-i münif ile müeyyed olup Darülhılâfede teessüs eden usul-ü meşvereti hırz-ı can bilerek muhafaza eyîemek, memalik-i Osmaniyede kavanin-i huku-kiyeyi Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye müştemil bulunduğu gibi kütübü fıkhiyeden bilistinbat bir de Ceza Kanunu ve kavanin-i saire-i muktaziye meydana geti-rerek ilerüde Meclis-i Mebusan'a arzetmek ve tasdikine iktiran etmesine ça-lışmak ve bütün harekât ve sükenatımızı Şer'i Şerifle tayin etmek ve bu su-retle istikbalde Memalik-i Osmaniyede mehakim-i nizamiyelerde kavanin-i şer'i-yenin düsturülamel olmasına gayret etmek ve bütün liva-i Muhammedî altın-da bulunan âlem-i islâmiyeti taarruzdan sıyanet eylemek.

Madde 4 — Cemiyetin saha-i faaliyeti bütün memalik-i îslâmiyeyi ihtiva eder.Madde 5 — îkînci maddede gösterilen makasıda vusul içiri Cemiyetin ve-sait-i icraiyesi berveçhi âtidir:

(a) îttihad-ı Muhammedî ve Meclis-i Mebusan hakkında mevzuu bahsolacak mesail için bir mahall-i içtimada Şer'i Şerif daire-i münciyesinde Cemiyete mensup ulema ve meşayih ve siyasiyun canibmden hutbeler ve nutuklar ira-diyie • icra-yı müzakere etmek.

(b) Cemiyete mahsus mahall-i içtimada füzela yı mensubin tarafından ulûm-i diniye, ahlâkiye, siyasiye, içtimaiye ve ahval-i cariyeye müteallik ders sure-tinde vaazlar vermek.

(c) Cemiyetin fikir ve mesleğini tefhim ve tamim için mevkut ve gayrı mevkut resail ve mürevvic-i efkârı olmak üzere Türkçe, Arapça, Farsça ve el-sine-i sairece gazeteler ve evrakı mütenevvia tabettirmek ve keza bu maksatla ıçtima-ı umumiler tertip eylemek.

(d) Aynı maksatla taşralarda ve bilâd-ı saire-i îslâmiyede teşekkül eden şubelerle teati-i muhaberat ile oralarda bu kabil neşriyat meydana getirmek ve içtimalar tertip ettirmek. (h) Lüzum gördükçe biiâd-ı Islâmiye-i hariciyeye vaizler göndermek.Cemîyete Azanın Kabulü ve Suret-i Hurucu

Madde 6 •— Cemiyetin şartnamesini kabul ile ahkâmına ittiba eden ve şer'an sinn-i rüşde vâsıl olan her ferd-i müslim Cemiyete dahil olabilir.Madde 7—Cemiyete duhulünü şifahen ve tahrîren talep ederi kimse Ce-miyete mensup bir aza veya Volkan gazetesi delâletiyle azalığa kabul olunur.Madde 8 — Azadan her biri istediği zaman Cemiyeti terketmekte muhtardır.Madde 9 — Cemiyete karşı hiçbir azanın taahhüdat-ı nakdîyesi yoktur. Ar-zu-yu vicdanî ile ita olunacak ianat-ı nakdiye ve hedaya maalmemnunıye kabul ve Cemiyete varidat kaydolunur.Madde 10 — Şeriat-ı Ahmediyeye muhalif harekette bulunanlarla menfa-at-i şahsiye-i hafiye takip eyleyen her fert vaki oîacak tenbihat-ı meşruaya rağmen islah-ı nefs etmeyüp de ısrar ederse Meclis-i îdaremn ekseriyet-i-âra-siyle Cemiyetten ihraç edilir, Ihraç edilen aza isterse Meclis-i Umumiye müracaat ve meseleyi ekseriyet-i kat'iye-i âra ile halletirebilir. Cemiyetten ihraç edilen aza bilâhare ıslah-ı nefs ettiğini ispat ederek yeniden aza kaydolunmak isterse yine kabul edilir.Madde 11 — Cemiyetten gerek ihtiyariyle, gerek bilâ ihtiyar çıkan aza o zamana kadar Cemiyete iane ve hediye namiyle bir şey vermiş ise istirdad edemez.

İdare Teşkilâtı

Madde 12— Cemiyetin idare teşkilâtı: Darülhilâfede Merkez-i Umumî ve taşrada şubelerle berveçhi zir gosterilen Meclis-i îdareler, Meclis-i Umumiler, Meclis-i Kebirlerdir.Meclis-i îdare Vezaîfi

Madde 13 — îdare Meclisinin müddeti bir sene devam etmek ve sene-i âti-yede tekrar intihap edilebilmek üzere umum tarafından intihap olunan 25 azadan mürekkeptir.Madde 14 •— Meclis-i îdare azalan meyanmdan aîtı kişiden mürekkep bir heyet-i idare teşekkül edecektir.Madde 15 — Meclis-i idare lüzumuna göre heyet-i idarenin daveti üzerme içtima eder. Azanın ekserisi hazır olmadıkça işe bakılamaz.

Madde 16 ••—• Meclis-i îdarenin vezaifi berveçhi âtidir: (a) Meclis-i îdare kararlannı Heyet-i Idare vasıtasiyle icra ve mürevvic-i ef' kân olan gazete ile icap ederse icraatmı ilân etrnek.

(b)Cemiyetin emval-i menkule ve gayrı menkulesini tasarruf ve idare et' mek.

(e) Icap ettiği takdirde maksada ait olan mevaddan maada işbu nizamna-menin sair mevadmı tadil ve tezyil etmek.

Macîde 17 — Kâffe-i vesaikin Cemiyetçe makbul olması, Meclis-i îdareler taraflanndan tayîn ûîunan zevatın imzalarının havi bulunmasına mütevekkıftır.

Madde 18 — Rüesa-yı şuabat merkez-i hilâfette bulundukları zaman Mec-lis-i îdare müzâkeratına iştirak etmeğe salâhiyettardır.

Madde 19 — Heyet, Meclis-i idare azası meyamndan tefrik olunan altı kişi-dep murekkep ve muvazzaf olup bunlardan biri reis-i heyet. biri kâtib-i umu-mî ve biri veznedardır.Madde 20 — îdare heyeti Cemiyetin umur ve hususatım rüyetle mükelleftir

Madde 21 -— Biitün muhaberatta imza yerine merkez-i şuabata ait mühür' ler, yahut mühür münderecatı istimal olunur. Hiçbir fert imzası tahtmda. muhabereye salâhiyettar değildir.

Madde.22 — Meclis-i idaredeki riyaset her defa bir azaya muhavveldir,

Madde 23 — Meclis-i idareden başka 25 aza, namzedi olup Meclisin her. teşekkülünde aym idare azaları gibi sahibi reydirler.

Madde 24 — Heyet-i idarenin tayini Meclis-i idareye ait olduğu gibi tebdili de Meclis-i mezkûra aittir.Madde 25 —Her bir karar ekseriyet-i âra iledir.Meclis-i Umumî-i Merkezî ve Vezaifi

Madde 27 — Meclis-i Kebir: Meclis-i idarenin daveti üzerine senede bir de-fa îstanbül'da Meclis-i idarenin tahsis eylediği yevm-ü mahsusta içtima eder,Madde 28 — Meclis-i Kebir, ınerkez ve şube Meclis-i umumilerinden ibarettir.Madde 29 — Meclis-i Kebirin vezaifi berveçhi âtidir:

(a) Cemiyetin sene-i âtiye için ne gibi bir fi'l-i hayra teşebbüs etmesi lâzım geldiğini tayin etmek.

(b) Cemiyetin teşkilât ve nizamnamesinin tadiline lüzum göı'üldüğü takdirde ne suretîe teşkil ve tadil edilebileceğini tahsis etmek.Şubeler ve Suret-î Teşekkül

Madde 30 — Şubelerin teşekkülü, yirmi azanın mevcudiyet'ihe vabestedir. Taşrada şubeler küşad edildikçe keyfiyeti Istanbulda Merkez-i Umumiye ih-bar ve Merkez-i Umumî kendilerine bir mühürle bir vesika-i resmiye irsaî eyler. . .

Madde 31 — Şubel.er, Merkez-i Umumî nizantnamesme tâbidir. Madde 32 ~ îstanbul'da Merkez-i Umumîden maada merkez veya şube yoktur. "

Madde 33 — Cemiyetin şubeleri on bir kişi olmak üzer& birmci sene müessisleri tarafından tefrik, ikinci sene şube meclis-i umumileri canibinden bir sene müddetle intihap olunur.Madde 34 — Şubeler bulundukları mahallerde Cemiyet-i Merkeziye tara-fından kendilerine tevdi olunan vezaifi ifa eder.Madde 35 — Şubeler, Cemiyet-i Merkezıye nizamnamesine muhalif hareket ederse keenlemyekün hükmündedir.Madde 36 — Şubeler, ayda bir defa muamelât-ı hesabiyeye ve Cemiyete da-hil ölanlarâ dair Merkeze ita-yı malûmat eder.

Madde 37 —• Şubeîer meyamnda beş kişiden ibaret bir Heyet-i îdare teş-kil olunur. Bunlardan bîri reis, ikisi aza, bir kâtip ve biri de sandukkar ol-mak üzere tefrik olunur.

Şube Meclis-i Umumîlerî ve Vezaîfî

Madde 38 —Şube Meclis-i umumileri, senede bir defa Meclis-i idarenin ilânı. üzerine her mahalle veya karyeden intihap olunan birer azadan ibaret olup her vilâyat ve liva merakizinde şubelerde biliçtima Meclis-i idarenm bir senelik hesabatmı tetkik ve Meclis'i îdare azalanm yeniden intihap ve ipka eyler.Madds 39 — Meclis-i Umumîler akdi ve netice-i mukarrerat-ı hususatı, Mcr-kez-i Umumiye bildirilir. -

Cemîyetin Varidatı

Madde 40 — Cemiyetin varidatı: îhtiyarî olarak verilen ianelerden, hedî-yelerden ve neşriyattan hasıl olacak temettüden ve ders ve hitabetler duhü-liyesinden ve bunlarm emsali varidattan ibarettir.Madde 41 — Şubeler varidatmdan, Meclis-i Kebir tarafından tensip olu-nan miktar mebaliğ, Cemiyetin masarifat-ı umumiyesine medar olmak içm Darülhilâfede Merkez-i Umumî ve taşrada şubeler tarafından rüyet olunup tasdiki Meclis-i Umumi-i Merkezîye aittir. 
 Respond to this message   
AuthorReply
gak
(no login)

güncelleme

September 14 2000, 12:25 PM 

ahrar fırkası
ile
31 marta karışan
ittahad ı muhammedi
fırka nizamnamesi de göz önünde dursun dedim
belki
karşılaştırmak isteyen olabilir

sevgiyle

 
 
SAAMS
(no login)

ŞERİATÇILIĞIN GİDİŞİ SONUÇTA HİLAFETÇİLİĞE ERİŞİR:)

September 15 2000, 2:22 AM 

Madde 3 — Cemiyetin maksadı, memalik-i hilâfette ve sair bilâdda müte-mekkin anasır-ı muhtelife-i îslâmiyenin tezhib-i ahlâkına ve içtimaî terakki. yatına bais-i yegâne olan Kur'anı Kerimin, şeriat-t mutaharrenin ilâ yevmül-kıyam temin-i devamma sây-ü gayret eylemek ve kâffe-i müsliminin faaliyet-i siyasiye ve içtimaiyelerini tezyid ve tevhid etmek ve Şer'i Şerif ve Kanun-ı Esasî-i münif ile müeyyed olup Darülhılâfede teessüs eden usul-ü meşvereti hırz-ı can bilerek muhafaza eyîemek, memalik-i Osmaniyede kavanin-i huku-kiyeyi Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye müştemil bulunduğu gibi kütübü fıkhiyeden bilistinbat bir de Ceza Kanunu ve kavanin-i saire-i muktaziye meydana geti-rerek ilerüde Meclis-i Mebusan'a arzetmek ve tasdikine iktiran etmesine ça-lışmak ve bütün harekât ve sükenatımızı Şer'i Şerifle tayin etmek ve bu su-retle istikbalde Memalik-i Osmaniyede mehakim-i nizamiyelerde kavanin-i şer'i-yenin düsturülamel olmasına gayret etmek ve bütün liva-i Muhammedî altın-da bulunan âlem-i islâmiyeti taarruzdan sıyanet eylemek.

 
 
SAAMS
(no login)

YAPTIĞIMIZ VE YAPMAKTA OLDUĞUMUZ DEVRİM'İN AMACI

September 15 2000, 2:38 AM 

Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Halkı’nı tamamen, çağdaş ve bunun anlam ve biçimi ile uygar bir toplum haline ulaştırmaktır. Devrimimizin temel ilkesi budur. Bu gerçeği kabul edemeyen düşünüleri yok etmek zorunludur. Şimdiye değin ulusun beynini paslandıran, uyuşturan bu düşünüşte bulunanlar olmuştur. Herhalde düşüncelerde yer alan boş inançlar tamamen atılacaktır. Onlar çıkarılmadıkça beyinlere gerçeğin ışıklarını yerleştirmek olanaksızdır… Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, tarikata bağlılar ülkesi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat, uygarlık tarikatıdır. (SÖYLEV VE DEMEÇLER II 214/215)

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

 
 
Çekirge
(no login)

Ne yazık ki

October 7 2000, 5:36 PM 

Bu güzel ülke ne yazık ki........

Saglıcakla.

 
 
rope
(Login rope)

Söz vermiştin

March 24 2001, 12:14 AM 

Devam edecektin.
Hani n'oldu?
E kardeşim biraz da siz çalışın deme.
Haklı olabilirsin..
Ama,
Çok sevimsizleşirsin.
Biz yaşlandık galiba.
Çok tembeliz.

 
 
akc
(no login)

Said Nursî hangi yönetimden yana?

March 24 2001, 8:25 PM 

Said Nursî'nin hangi yönetimden yana olduğu konusunda "rivayet muhtelif".

CUMHURİYET gazetesinde bir ara Nurculuk hakkında bir yazı dizisi yayınlanmıştı. Said Nursî'nin cumhuriyet yönetimine karşı olduğu orada anlatıldı. Belgeler ortaya kondu.

Ama bir yandan da demokrasiden yana olduğu bile söylenir.

Hangisi doğru?

Nurculara yeri geldikçe sordum.
Örneğin, Prof Şerif Mardin'in Said Nursî'yi tanıtan uzun bir yazısındaki şu gözlemine yollama yaptım:

'Osmanlı kültürü insan ilişkilerini İslamî bir çerçeveye yerleştirmişti. Bu insanî değerlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırmak için de kendine özgü kurumlar yaratmıştı. İşte Bediuzzaman'ın derin kaygısının temelinde Osmanlı İmparatorluğunun batılılaşması sırasında bu kurumların aldığı darbeler yatar.'

'The Ottoman culture situated human relations within an Islamic framework and established institutions peculiar to itself that would assist the emergence of human values. At the base of Bediuzzman's profound anxieties were the blows that these structures received during the Westernation of the Ottoman Empire.'

Ve sordum: bu kurumlardan bir de HİLAFET mi idi?

Dürüst ve açık bir yanıt yerine kem küm edildi.

Bilen var mı lütfen?

Barış ile.


 
 
gak
(no login)

sayın kürdi

March 24 2001, 8:42 PM 

sayınkürdi bir teorisyen değil
bir işbirlikçi

dikkatle ele alındığında eserinin formatı bile
talmudlara benzer

seyın kürdi öyle bir din bezirganıdır ki
tevratta
ibranice birebir aynı yazılıp okunan ruh kelimesini
cebrail olarak yorumlar
ama kurandaki ruhların cebrail olduğunu görmezden gelir..
Ve İnsna ait ruhunideolojisisni cilt cilt yazar..

Sayın kürdi
erk olmak istemiştir

ama güdümlü bir erk
bu nedenle
ileriyi görmüştür diyebilriz..

Erk olamamıştır
ama
onun devamcıları olmuştur

her erk bir düşmanla var olurdüşman olmazsa
erkin foası ortay çıkar

o nedenle kimi kez demokrasiyi savunacak
kimi kez düşmanolacaktır

gerekirse
islama bile düşan olur

erktir
bir düşmansız yapamaz.. 
 
gak
(no login)

:)

April 17 2001, 4:43 PM 


 
 
Bülent Şahin
(no login)

Güncelleme-2

June 7 2001, 10:59 PM 

Gün, cellenmiştir...

 
 
dilemma
(no login)

:)

July 19 2001, 12:58 AM 

al benden de o kadar

 
 
abdullahyalnız
(no login)

sam amca

July 19 2001, 1:14 AM 

sam amcayla saams,ın bir ilgisi olbilirmi.
düşünceleride çok benziyorda.
Ayrıca gelişmek demek kendi benlik ve haysiyetinizi elinde fino köpekleri ile gezenlere vermek demek değil.
Bir türlü şu teknolojiyle kültürü ayırd edemedeniz.
Ölçüsü hep batı olanlara yine batıdan bir uyarı olarak, ünlü fransız düşünürü Montesquieu'nün "iran mektupları" adlı kitabında 18. yy'da doğuyu taklid eden paris halkını nasıl aşağıladığını referans olarak gösteriyorum.Almışken bu derside bari batıdan alsınlar napalım sakallının sözü tutulmuyor.
Selametle..... 
 
Adem
(no login)

Otokontrol

August 7 2001, 12:54 PM 

Bu Sayfadaki kufurlu yazilar cogaldigi zaman,bu forumdaki arkadaslar lutfen eski temiz yazilari guncelleyip,kufurlerin arka sayfalara gitmesini saglasinlar.
Herseyi yoneticilerden beklemeyin, hur toplumlarda her kisi yoneticidir.

 
 
 
  Respond to this message   
  << Previous Topic | Next Topic >>Foruma Geri Dön  
Find more forums on Network54Create your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2017 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

TÜRÜK YURT | kuruluş | kurallar | arşiv 1 | arşiv 2 | arşiv 3 | alternatif TEFSİR | alternatif MEALLER | linkler | e-posta

Copyleft © Temmuz 2000 - 2012

rss