<< Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  

BITKA KOD NIKOPOLJA II

December 16 2008 at 6:43 AM
No score for this post
Anonymous  (Login Dane_B)

 
Preuzeto sa: "http://bs.wikipedia.org/wiki/Bitka_kod_Nikopolja"
"
Poslije pogibije kneza Lazara (kasnije proglaenog za sveca) na Kosovu polju 1389. maloljetni Stefan Lazareviæ postaje glava porodice. Kneginja Milica, ostavi udovica sa dvojicom maloljetnih sinova i pet kæeri, preuzima brigu o voðenju oblasti umrloga supruga. Kao rezultat Kosovske bitke njena oblast postala je vazalna Osmanlijama. To potvrðuje davanjem sulatanu Bajazitu kæerke Olivere za enu.

Priznavi vrhovnu vlast sultana Bajazita, Stefan Lazareviæ uèestvuje u bitkama na Rovinama 1395., kod Nikopolja 1396. u pohodu protiv Bosne 1399. i u Angorskoj bitki 1402.

Nikopoljska bitka odigrala se 23. septembra 1396. kod mjesta Nikopolj na rijeci Dunav u Bugarskoj izmeðu kriara kræanske koalicije pod vodstvom ugarskog kralja igmunda Luksemburkog i Ivana, sina Filipa Hrabrog iz Burgundije te Osmanlija predvoðenih sultanom Bajazidom I. Kræansku koaliciju, koja je imala namjeru da oslobodi Carigrad osmanskog pritiska saèinjavala je ugarska, francuska, njemaèka, engleska i poljska vojska.

Saveznici su u poèetku imali uspjehe a onda se desio totalni preokret. Kriari su se nali ukljeteni izmeðu vojske sultana Bajezida i njegovog vazala srpskog kneza Stefana Lazareviæa i bili u potpunosti poraeni. Na hiljade ljudi je bilo ubijeno, 10.000 je bilo zarobljeno. Spasio se mali broj kriara. Sam igmund se morao spasavati bjekstvom. Preko Carigrada, Dubrovnika i Splita vratio se u Ugarsku. Bitka je presudila konaèno uèvræivanje Osmanlija na Balkanu.
"

PITANJE JE KOJI JE GORI ZA BOSNU - PRAVOSLAVNI TURCIN KOJI ZNA STA JE POPUT STEFANA ILI PRAVOSLAVNI TURCIN KOJI NE ZNA STA JE POPUT KARADIÆA..

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AuthorReply
Finious
(Login Finious)

Re: BITKA KOD NIKOPOLJA II

No score for this post
December 22 2008, 1:35 AM 


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
 
  Respond to this message   
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  
Find more forums on PoliticsCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement