<< Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  

BITKA KOD NIKOPOLJA (na danasnji dan Prije tacno 613 godina),22septembra 1396

September 23 2009 at 11:50 AM
No score for this post
Finious  (Login Finious)

 
Nikopoljska bitka odigrala se 22. septembra 1396. kod mjesta Nikopolj na rijeci Dunav u Bugarskoj izmeu kriara kranske koalicije pod vodstvom ugarskog kralja igmunda Luksemburkog i Ivana, sina Filipa Hrabrog - te Osmanlija predvoenih sultanom Bajazidom I.
[linked image]

BITKA KOD NIKOPOLJA , 1396.

"Pravoslavci" branili "krscansku Evropu" ,a ti isti
"pravoslavci" za Turke ratovali 500 godina.U tu svrhu
kao najbolji primjer treba uzeti "Bitku kod Nikopolja"
koja se odigrala sedam godina poslije Kosovske
bitke...Sa jedne strane krscanska evropska vojska,a sa
druge Turci i Srbi.

Cuveni junoslovenski historièar i intelektualac Ivan
Lovrenoviæ u eseju Lament nad Beogradom pie o bitci
kod Nikopolja, na bugarskoj obali Dunava, godine 1396.
Ta bitka, iako za evropsku povijest kudikamo bitnija
od one Kosovske, kod Srba je sistematski preutkivana.
Lovrenoviæ pie kako je boj na Kosovu, kojim su Srbi
(i svi drugi u bivsoj Jugoslaviji) bombardovani iz
svih izvora saznanja, od kolskih udbenika, preko
televizije do usmenog predanja, "realno, tek jedna od
etapnih bitaka u silnom nadiranju osmanslijske vojske
i ekspanziji osmanlijske drave u jugoistoènoj Evropi,
koja je u optoj istoriji tog vremena zabiljeena tek
kao oveæa fusnota".

Bitka kod Nikopolja, o kojoj Srbi nisu uèili nita,
deava se dakle sedam godina nakon Kosovskog boja. Do
tog trenutka sultan Bajazit (ili, kako bi bilo taènije
izgovarati, Bajazid) pokorio je Srbiju i Bugarsku, i
sada ga historija zatièe kako nadire na vrata Ugarske.
Sigismund, ugarski kralj, okuplja vojnu alijansu
sastavljenu od francuskih, njemaèkih i engleskih
vitezova. To je NATO tog vremena, i Sigismund je pun
nade pred moænom vojskom od 120 000 ljudi. Dok èitava
kræanska Evropa gleda u njega i moli se da njegova
snaga bude dostatna da zaustavi nadiranje Turaka,
Sigismund se u Nikopolju priprema za krvavu bitku.

Naa predstava o srednjovjekovnim bitkama uveliko je
stvorena filmskim prikazima tih klanica. Objektivna
slika bila je jo surovija. Stotine hiljada tijela u
sudaru za sobom su ostavljale rijeke krvi, koje su se
kod Nikopolja ulile u plavi Dunav, raskomadana ljudska
tijela po poljima i smrt, dokle god je, kroz dim
spaljenih kuæa i krike unesreæenih, dosezao ljudski
pogled.

Na trenutak se èinilo da æe kræani, voðeni hrabroæu,
prije svega francuskih vitezova, ostvariti veliku
pobjedu protiv Bajazita, zvanog Jildirim - Munja i
tako odbraniti "kræansku Evropu". Ali sultan je bio
briljantan strateg, koji je u odsudnom trenutku
potegao svoje skriveno, a najmoænije oruje. Na
vrhuncu bitke on na kræane puta svoju "elitnu
vojsku" - pet hiljada srpskih vitezova na èelu sa
Stefanom Lazareviæem. Srpskim despotom,a njegovim
vazalom". Hronièar dalje pie: "Dio kræanske vojske
koji uteèe pokolju, potopi se u Dunavu, a dio dopade
Turskoga ropstva". Pozivajuæi se na amerièku
historièarku Barbaru Tuchman i njenu knjigu Daleko
ogledalo, Lovrenoviæ ovako opisuje posljedice trijumfa
srpskog oruja kod Nikopolja: "Cijela tri vijeka od
tada, sve do Jana Sobieskoga i bitke pod Beèom 1683,
neæe Zapad uspjeti sakupiti snage ni sloge da se
odupre Osmanlijama".

Eto,kako su Srbi branili "krscansku Evropu".

http://www.youtube.com/watch?v=OdgUTwevpCM
http://www.youtube.com/watch?v=xTD4VZy1xk4&feature=related    
This message has been edited by Zecanin on Feb 25, 2010 5:10 PM


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
 
  Respond to this message   
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  
Find more forums on PoliticsCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement